Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №170/2015

Про Раду з фінансової стабільності

З метою забезпечення своєчасного виявлення і мінімізації ризиків, що загрожують стабільності банківської та фінансової системи держави, на виконання частини другої статті 71 Закону України "Про Національний банк України" та відповідно до частини третьої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду з фінансової стабільності.

2. Затвердити Положення про Раду з фінансової стабільності (додається).

3. Погодитися з пропозицією Національного банку України щодо здійснення ним інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення діяльності Ради з фінансової стабільності.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

24 березня 2015 року

Президент України Петро Порошенко

 

Затверджено

Указом Президента України

від 24 березня 2015 року

№170/2015

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду з фінансової стабільності

1. Рада з фінансової стабільності (далі — Рада) є міжвідомчим органом.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Положенням.

Рада затверджує регламент своєї діяльності.

3. Основними завданнями Ради є:

обмін інформацією та своєчасне виявлення поточних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків для забезпечення фінансової стабільності й мінімізації їх негативного впливу на фінансову систему держави;

узгодження упереджувальних заходів та заходів швидкого реагування (антикризовий менеджмент) за наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

виявляє, аналізує, здійснює оцінку та моніторинг поточних та потенційних зовнішніх і внутрішніх загроз та системних ризиків для фінансової системи держави з метою виявлення ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави;

здійснює підготовку рекомендацій щодо мінімізації системних ризиків, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави;

підтверджує наявність ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, що надає право Національному банку України визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України;

розробляє ефективні механізми співробітництва та координації дій із забезпечення фінансової стабільності держави, в тому числі щодо вдосконалення законодавчого регулювання у цій сфері;

взаємодіє в установленому порядку з міжнародними організаціями, зокрема з Європейською радою з системних ризиків, Банком міжнародних розрахунків, Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Європейським центральним банком, Міжнародною асоціацією страховиків депозитів, Європейським форумом страховиків депозитів, та відповідними органами іноземних держав з питань, що належать до її компетенції;

затверджує регламент діяльності Ради.

5. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

залучати до розгляду питань, віднесених до компетенції Ради, працівників заінтересованих державних органів, представників громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, незалежних експертів;

запитувати та одержувати від державних органів, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

організовувати проведення конференцій, семінарів, круглих столів, нарад із питань забезпечення фінансової стабільності держави.

6. Рада утворюється у складі: Голови Національного банку України (за згодою), Міністра фінансів України, Голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, директора - розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, заступника Голови Національного банку України, визначеного Головою Національного банку України, заступника Міністра фінансів України, визначеного Міністром фінансів України, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Співголовами Ради є за посадами Голова Національного банку України та Міністр фінансів України, які визначають порядок роботи Ради, скликають і головують почергово на її засіданнях, підписують документи від імені Ради у порядку, визначеному регламентом діяльності Ради.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради скликаються Головою Національного банку України або Міністром фінансів України з урахуванням пропозицій членів Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж п'ять членів Ради, в тому числі не менше ніж по одному представникові від Національного банку України та Міністерства фінансів України.

Члени Ради беруть участь у її засіданнях особисто.

У разі потреби для участі у засіданнях Ради без права голосу можуть запрошуватися працівники інших державних органів, а також представники міжнародних фінансових організацій, громадських об'єднань, професійних асоціацій.

8. Рішення Ради приймаються кваліфікованою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради (не менше ніж чотирма голосами - якщо участь у засіданні беруть п'ять членів Ради або не менше ніж п'ятьма голосами - якщо участь у засіданні беруть шість або сім членів Ради).

У регламенті діяльності Ради може передбачатися особливий порядок прийняття Радою рішень з окремих питань, зокрема вимоги щодо прийняття таких рішень Ради обмеженим колом її членів.

Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами Ради. Якщо член Ради не згодний із прийнятим рішенням, він має право викласти у письмовій формі окрему думку, що додається до протоколу.

9. Рішення Ради носять рекомендаційний характер.

Рішення Ради про підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, а також обставин, які загрожують стабільності банківської та/або фінансової системи держави, є підставою для використання Національним банком України права визначати тимчасові особливості регулювання та нагляду за банками або іншими особами, які можуть бути об'єктом перевірки Національного банку України.

Рада заслуховує на своїх засіданнях звіти, пояснення членів Ради з питань впровадження, невпровадження її рішень.

Рада не втручається і не обмежує діяльність органів (установ), представники яких входять до складу Ради.

10. Рада систематично оприлюднює інформацію про свою діяльність. Перелік і обсяг інформації для опублікування, в тому числі питання щодо оприлюднення окремих рекомендацій, визначаються Радою за пропозицією її членів.

11. Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється Національним банком України.

Глава Адміністрації Президента України  Б.Ложкін