Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №171/2019

Про внесення змін до Указу Президента України  від 10 грудня 2008 року № 1153

1. Внести до Указу Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 «Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (зі змінами, внесеними Указами                     від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 3 грудня 2012 року № 672, від 28 березня 2014 року № 347, від 14 липня 2015 року № 417, від 14 листопада 2016 року № 503, від 3 травня 2017 року № 126 та                        від 12 вересня 2018 року № 277) такі зміни:

1) у статті 31 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої освіти», а слова «Державної спеціальної служби транспорту» виключити;

2) у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому зазначеним Указом:

в абзаці третьому пункту 2 слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах вищої освіти»;

пункт 16 викласти в такій редакції:

«16. Право на укладення від імені Міністерства оборони України контракту про проходження військової служби надається:

1) Міністру оборони України:

з особами вищого офіцерського складу;

з особами офіцерського складу, які призначаються на посади Міністром оборони України;

2) військовим посадовим особам – з іншими категоріями осіб у порядку, визначеному Міністерством оборони України»;

абзац дев'ятий пункту 18 викласти в такій редакції:

«з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі введення воєнного стану, – до оголошення демобілізації»;

пункт 20 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час особливого періоду до введення воєнного стану за бажанням військовослужбовців проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом строком від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі».

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

доповнити Положення пунктом 291 такого змісту:

«291. Для потреб Збройних Сил України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк, встановлений частиною другою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», за рішенням посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на відповідні посади, можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Військовослужбовці військової служби за контрактом, які були визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками, зазначеними в абзаці першому цього пункту, за їх зверненнями та за рішеннями посадових осіб, до повноважень яких належить призначення на посади, які займають військовослужбовці, про залишення на військовій службі продовжують проходити військову службу на визначених посадах до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, а також вимоги до стану здоров'я зазначених осіб визначаються Міністерством оборони України»;

пункти 35 і 391 викласти відповідно в такій редакції:

«35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 195 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених підпунктами «а» – «г», «д», «е», «є», «з» – «й» та «л» пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Під час дії особливого періоду контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби за рішенням командування військової частини у період:

після закінчення строку проведення мобілізації та до моменту введення воєнного стану – на підставах, передбачених пунктом 2 (крім підстав, передбачених підпунктами «ґ», «й» та «к») частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

протягом строку проведення мобілізації та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації – на підставах, передбачених пунктом 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

2) за бажанням військовослужбовця – за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «ж», «к» пункту 1, а в особливий період (крім строку проведення мобілізації та дії воєнного стану) – за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «й» та «к» пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

«391. Особи рядового складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід і не отримали підготовки відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), у військових частинах та які призначаються на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, у випадку, визначеному пунктом 102 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб рядового складу.

Особи сержантського і старшинського складу військової служби за контрактом, які мають бойовий досвід, не мають вищої освіти та в умовах особливого періоду призначаються на посади офіцерського складу у випадку, визначеному пунктом 104 цього Положення, продовжують проходити військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу»;

у пункті 53:

в абзаці другому слова «за підставою, передбаченою пунктом «а» частини шостої» замінити словами і цифрами «на підставах, передбачених підпунктом «а» пункту 1, підпунктом «а» пункту 2 частини п'ятої»;

в абзаці третьому слова «з підстав, визначених пунктами «б» і «д» частини шостої» замінити словами і цифрами «з підстав, передбачених підпунктами «б» і «ґ» пункту 1, підпунктами «б» і «ґ» пункту 2 частини п'ятої»;

пункт 63 викласти в такій редакції:

«63. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» або «юстиції» у порядку, визначеному Міністерством оборони України.

У разі переміщення офіцерів із зазначених посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної служби, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів «медичної служби» або «юстиції»;

пункт 68 після слів «з урахуванням» доповнити словами «абзацу першого»;

пункт 77 доповнити абзацом такого змісту:

«Під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які були позбавлені військового звання, командирами військових частин присвоюється військове звання солдата (матроса), оголошується службове становище військовослужбовця військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, після цього вони призначаються на посади осіб рядового складу. Ці військовослужбовці продовжують проходити військову службу до припинення або скасування воєнного стану. Про призначення військовослужбовців на посади осіб рядового складу командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання громадян до початку військової служби та посадову особу, до номенклатури призначення якої належала посада, яку займав військовослужбовець до позбавлення військового звання»;

підпункт 4 пункту 81 після слів «начальника Генерального штабу Збройних Сил України» доповнити словами «Командувача об'єднаних сил»;

пункт 82 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

«8) у зв'язку з призначенням на посади, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, – на особисте прохання за рішенням посадової особи, до повноважень якої належить призначення на посади відповідно до переліку посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, який визначається Міністерством оборони України»;

абзац перший пункту 106 після слів «а зарахування на навчання курсантів» доповнити словами «слухачів курсів підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу»;

абзац п'ятий пункту 110 викласти в такій редакції:

«між військовими частинами видів, родів військ (сил) Збройних Сил України та військовими частинами, які підпорядковані Міністерству оборони України, – наказом керівника служби персоналу Міністерства оборони України»;

у пункті 122:

в абзаці другому слова «або військове адміністративне правопорушення» виключити, а слово «обов'язків» замінити словом «повноважень»;

абзац третій виключити;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 Кримінального процесуального кодексу України»;

у першому реченні абзацу п'ятого слова «чи від виконання повноважень на посаді» виключити;

в абзаці шостому слова «відсторонені від виконання повноважень на посаді» виключити;

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються на попередній або на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, відмови у порушенні кримінальної справи за відсутності події злочину, відсутності в діянні складу злочину, за недоведеності їх участі у вчиненні злочину, закриття кримінальної справи або в разі закінчення двомісячного строку відсторонення від посади, якщо строк відсторонення від посади не було продовжено в порядку, визначеному статтею 158 Кримінального процесуального кодексу України»;

в абзаці десятому слова «або відсторонені від виконання повноважень на посаді» виключити;

в абзаці шостому пункту 144, абзаці першому пункту 162, пунктах 171 і 182 слова «вищі навчальні заклади» в усіх відмінках замінити словами «вищі військові навчальні заклади» у відповідному відмінку;

абзац дванадцятий пункту 145 доповнити словами «а також  для проходження психологічної, медико-психологічної реабілітації»;

у пункті 173 слова «у вищих навчальних закладах» замінити словами «у закладах вищої освіти»;

пункт 178 після слів «військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період» доповнити словами «та військової служби за контрактом, які визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності»;

абзац п'ятий пункту 186 доповнити словами «без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець»;

у другому реченні абзацу четвертого пункту 195 слова «крім випадків, визначених частиною восьмою» замінити словами «крім випадків, визначених пунктами «б», «в», «г» частини другої»;

пункт 210 викласти в такій редакції:

«210. Звільнення військовослужбовців строкової військової служби проводиться на підставах, визначених частиною другою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», командиром військової частини, який має право видавати накази по стройовій частині.

Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби відповідно до указу Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців.

Під час дії особливого періоду до введення воєнного стану військовослужбовці продовжують проходити строкову військову службу понад встановлені строки до строків, визначених рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктами «б», «в», «г» частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

З моменту введення воєнного стану (настання воєнного часу) військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, продовжують проходити військову службу до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктами «б», «в», «г» частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу».

Після оголошення демобілізації військовослужбовці, у яких закінчився строк строкової військової служби, звільняються з військової служби на підставі, визначеній пунктом «а» частини другої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

в абзаці першому пункту 213 слова «відповідно до пункту 1 частини третьої» замінити словами «відповідно до пунктів «б», «в», «г» частини другої»;

пункт 217 доповнити абзацом такого змісту:

«У разі потреби офіцери, які вислужили встановлений строк військової служби за призовом, можуть бути відповідно до указу Президента України затримані на службі на строк до шести місяців»;

перше речення пункту 218 викласти в такій редакції: «Звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється на підставах, передбачених частиною третьою статті 26 Закону України Про військовий обов'язок і військову службу», в порядку, визначеному цим Положенням»;

у пункті 219:

абзац перший викласти в такій редакції:

«219. Військовослужбовці, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання і за потреби Збройних Сил України можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до п'яти років, але не більше граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві, визначеного статтею 28 зазначеного Закону для відповідної категорії військовослужбовців»;

після абзацу другого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«потреба Збройних Сил України».

У зв'язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев'ятим;

пункт 228 викласти в такій редакції:

«228. Звільнення військовослужбовців з військової служби через службову невідповідність здійснюється в разі:

застосування відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

неможливості призначення військовослужбовця, якому відмовлено (якому скасовано) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, на посаду, яка не передбачає такого допуску, та неможливості звільнення з військової служби на інших підставах, передбачених законодавством.

Звільнення з військової служби через службову невідповідність не проводиться з моменту оголошення мобілізації протягом строку її проведення та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації. Протягом строку проведення мобілізації або дії воєнного стану військовослужбовець, якому скасовано допуск до відомостей, що становлять державну таємницю, підлягає призначенню на посаду, яка не передбачає такого допуску, або зараховується в розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посади, на підставі, визначеній підпунктом 8 пункту 116 цього Положення»;

у пункті 229 слова і цифри «пунктом 2 частини третьої, частинами шостою, сьомою і восьмою статті 26» замінити словом і цифрами «статтею 26»;

абзац шостий пункту 234 викласти в такій редакції:

«Розрахунок вислуги років військовослужбовців, які звільняються з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює військовий комісаріат, де вони перебувають на військовому обліку, який надсилає розрахунок вислуги років для затвердження в порядку, визначеному Міністерством оборони України»;

пункт 235 викласти в такій редакції:

«235. Військовослужбовці протягом 12 місяців до досягнення граничного віку перебування їх на військовій службі направляються для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров'я на обстеження до військово-лікарської комісії, висновки якої враховуються під час визначення підстав звільнення з військової служби. Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі рішення не прийнято, підлягають звільненню з військової служби на підставі документів, визначених Міністерством оборони України.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби на підставах, передбачених пунктами «г», «ґ», «е» частини третьої, підпунктами «ґ», «д», «е» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «д», «е», «є», «з», «и» пункту 1, підпунктами «д» – «з» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п'ятої, підпунктами «д» – «ж» пункту 1, підпунктами «ґ» – «є»  пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я. Після звільнення військовослужбовців з військової служби військовий комісаріат, де вони будуть взяті на військовий облік, направляє їх для проходження медичного обстеження з метою визначення придатності до військової служби.

Військовослужбовці за їх бажанням можуть не направлятися на обстеження військово-лікарською комісією в разі звільнення:

у зв'язку із закінченням строку контракту;

за власним бажанням;

за віком у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

через сімейні обставини або з інших поважних причин;

з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період»;

пункт 240 викласти в такій редакції:

«240. Військовослужбовці, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я, крім військовослужбовців, визнаних військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком розумових, сенсорних, психологічних вад та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України), які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі за контрактом. Військовослужбовці, які були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров'я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов'язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, та яким згідно з прийнятими рішеннями дозволено проходити військову службу за контрактом на визначених посадах, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку контракту в порядку, визначеному пунктом 35 цього Положення.

Після отримання військовою частиною відповідного висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність військовослужбовця до військової служби за станом здоров'я документи про його звільнення з військової служби оформлюються та надсилаються посадовій особі, яка видає наказ про звільнення негайно.

Рішення про дальше проходження військової служби військовослужбовцями, яких визнано обмежено придатними до проходження військової служби в мирний час, приймає посадова особа, до чиєї номенклатури призначення належить посада, яку займає військовослужбовець, на підставі відповідних клопотань. Після прийняття рішення про продовження проходження військової служби зазначені  військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби на загальних підставах»;

абзац перший пункту 241 викласти в такій редакції:

«241. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами «б», «в», «д» частини третьої, підпунктами «б», «в», «г» пункту 1, підпунктами «а», «б» пункту 2 частини четвертої, підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «к» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «ґ» пункту 2, підпунктами «а», «б» пункту 3 частини п'ятої, підпунктами «а», «б», «в» пункту 1, підпунктами «а», «б», «г» пункту 2, підпунктами «а», «б» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них. Військовослужбовці за наявності підстав, передбачених підпунктами «й» або «к» пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», звільняються з військової служби не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня подання рапорту на звільнення»;

абзац четвертий пункту 246 викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, звільняються з військової служби на підставах, передбачених підпунктом «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2 частини п'ятої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

підпункт 2 пункту 252 викласти в такій редакції:

«2) військовослужбовці Збройних Сил України звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад встановлені строки на період до закінчення строку проведення мобілізації або після введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас на підставах, що відповідають підставам звільнення, визначеним пунктами «б», «в», «г» частини другої, пунктами «б» – «е» частини третьої, пунктом 3 частин п'ятої, шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Після закінчення строку проведення мобілізації до моменту введення воєнного стану військовослужбовці звільняються на підставах, визначених пунктами «б», «в», «г» частини другої, пунктами «б» – «е» частини третьої, пунктом 1 частини четвертої, пунктом 2 частин п'ятої і шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

у пункті 260:

в абзаці першому слова і цифри «визначених частиною восьмою статті 26» замінити словами і цифрами «визначених статтею 26»;

після абзацу першого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Військовослужбовці набувають право на звільнення з військової служби на підставах, передбачених підпунктами «й» або «к» пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», у разі вислуги:

не менше 24 місяців військової служби за контрактом, укладеним на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;

не менше 18 місяців військової служби за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки – на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

Військовослужбовці, які на час набуття права на звільнення зі служби виконують завдання в інтересах оборони України під час дії особливого періоду, беруть безпосередню участь у веденні воєнних (бойових) дій, у тому числі на території проведення антитерористичної операції, а також у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії держави, що формально чи фактично є учасником воєнних дій проти України, звільняються з військової служби  протягом трьох місяців з дня завершення виконання таких завдань».

У зв'язку з цим абзаци другий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;

абзац шостий пункту 1 додатка 2 до Положення викласти в такій редакції:

«відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов'язані з утриманням у вищому військовому навчальному закладі, військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти у випадках, визначених частиною десятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

26 квітня 2019 року