Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №219/2017

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115, такі зміни:

1) пункти 3, 10, 17, 18, 20, 23, 24, 32, 37, 53, 62, 111, 114, 132, 135, 136, 152, 206, 221, 270, 291, 301 та розділ XIV викласти відповідно в такій редакції:

"3. У добровільному порядку в Держприкордонслужбі громадяни проходять:

військову службу (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) у вищому військовому навчальному закладі;

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

Із громадянами, які добровільно вступають на військову службу, укладається контракт (далі – військова служба за контрактом).

За призовом громадяни проходять:

строкову військову службу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу";

"10. Військовослужбовці можуть бути направлені за їх згодою для проходження військової служби в інших утворених відповідно до законів військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі – інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби.

Військовослужбовці інших військових формувань, громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини і проходять службу в правоохоронних органах чи Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби із зарахуванням їх до списків особового складу органів Держприкордонслужби після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань, правоохоронних органів чи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини і проходять службу в правоохоронних органах чи Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в Держприкордонслужбі з одночасним присвоєнням їм військових звань у порядку переатестації, проведеної з дотриманням вимог цього Положення.

Направлення військовослужбовців із Держприкордонслужби до іншого військового формування чи з іншого військового формування (правоохоронного органу, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України) до Держприкордонслужби здійснюється за погодженням між Головою Державної прикордонної служби України та керівником відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, який відповідно до закону здійснює керівництво військовим формуванням чи правоохоронним органом, за згодою військовослужбовця (особи, яка має спеціальне звання або класний чин) та оформлюється наказами Голови Державної прикордонної служби України.

Військовослужбовці Держприкордонслужби, які були прийняті для проходження військової служби в розвідувальних органах України з виключенням їх зі списків особового складу органів Держприкордонслужби, мають право на повернення в установленому законодавством порядку до Держприкордонслужби за наявності вакантної посади для подальшого проходження військової служби із зарахуванням до безперервного стажу служби часу перебування в розвідувальних органах України";

"17. З громадянином, який вступає на військову службу, укладається контракт – письмова угода, укладена відповідно до вимог, визначених цим Положенням, між громадянином і державою, від імені якої виступає уповноважений орган Держприкордонслужби, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

З громадянином, який вступає на військову службу, можуть бути укладені такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб рядового складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб сержантського і старшинського складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України на посадах осіб офіцерського складу (додаток 1);

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу Державної прикордонної служби України (додаток 2);

18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з особами, які приймаються на посади рядового складу, – строком на 3 роки;

з особами, які приймаються на посади сержантського і старшинського складу, – строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з курсантами випускного курсу вищих військових навчальних закладів, а також військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу – строком на 5 років;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін";

"20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, – на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського та старшинського складу, – від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі";

"23. Строк контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності:

із громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, – з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби;

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу, а також з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – з дня присвоєння військового звання офіцерського складу;

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, а також з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, – з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу, які проходять службу за призовом, та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом;

з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, з військовослужбовцями, у яких в особливий період закінчився строк дії контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації – з дня укладення контракту;

з іншими військовослужбовцями – з дня зарахування до списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на посаду курсанта.

24. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії чинного контракту, за винятком військовослужбовців, у яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період";

"32. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу;

прибуття для проходження військової служби у Держприкордонслужбі з інших військових формувань (правоохоронних органів) із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань (правоохоронних органів);

поновлення на військовій службі у зв'язку із незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлені строки в особливий період";

"37. За наявності передбачених законодавством підстав військовослужбовець має право достроково припинити (розірвати) контракт, звернувшись з письмовим рапортом щодо цього в порядку підпорядкування до посадової особи, уповноваженої приймати рішення про його звільнення з військової служби. Цей рапорт з необхідними для прийняття рішення про звільнення військовослужбовця документами у двотижневий строк подається кадровим підрозділом уповноваженій на прийняття такого рішення посадовій особі.

Дострокове припинення (розірвання) контракту з ініціативи військовослужбовця та його виключення зі списків особового складу органу Держприкордонслужби здійснюється у місячний строк з моменту подання ним відповідного рапорту";

"53. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу наказом посадової особи, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади.

Присвоєння первинного військового звання рядового складу здійснюється одночасно із зарахуванням до списків особового складу органу Держприкордонслужби та призначенням на посаду або невідкладно після отримання вироку суду або наказу посадової особи про позбавлення військовослужбовця військового звання.

Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється:

військовослужбовцям рядового складу, які пройшли навчання (підготовку) за програмою підготовки сержантів і старшин, – начальником навчального центру або ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, в яких проходили навчання ці військовослужбовці відповідно;

особам рядового складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за контрактом, громадянам призовного віку, які мають вищу або професійно-технічну освіту, військовозобов'язаним, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінкам з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років (а в разі настання особливого періоду – до досягнення граничного віку перебування у запасі), які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, – одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади.

Первинне військове звання офіцерського складу присвоюється Головою Державної прикордонної служби України";

"62. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється:

1) випускникам вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, які здобули вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держприкордонслужбі і які не мають військових звань офіцерського складу;

2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ступенем магістра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності";

"111. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Громадянин, який претендує на зайняття посади в органах Держприкордонслужби, зобов'язаний повідомити про близьких йому осіб,   які проходять військову службу за контрактом (працюють) у Держприкордонслужбі.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, військовослужбовці та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню зі служби.

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення";

"114. На посади, за якими штатом передбачені військові звання сержантського і старшинського складу, призначаються:

військовослужбовці, які пройшли підготовку на курсах початкової підготовки за програмами підготовки сержантського і старшинського складу або на курсах підготовки сержантського і старшинського складу;

військовослужбовці, які мали військове звання сержантського і старшинського складу до прийняття на військову службу за контрактом чи громадяни, яким таке звання присвоєно у порядку переатестації;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років (а в разі настання особливого періоду – до досягнення граничного віку перебування у запасі), які уклали контракт про проходження військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу";

"132. У зв'язку із службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівною або вищою посадою, зокрема:

вакантною – у разі його згоди;

невакантною – у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення від виконання службових обов'язків чи відсторонення від посади військовослужбовця, який її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною – чотирьох місяців, за винятком випадку, передбаченого пунктом 146 цього Положення.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками).

На військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні відповідних начальників, тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою може бути покладено у порядку, визначеному цим пунктом, на строк не більше двох місяців.

Тимчасове виконання обов'язків за вакантними і невакантними військовими посадами може покладатися на:

осіб рядового складу – за посадами, за якими штатом передбачені військові звання рядового складу;

осіб сержантського і старшинського складу – за посадами, за якими штатом передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери;

молодших офіцерів – за посадами, за якими штатом передбачені граничні військові звання молодшого офіцерського складу або старшого офіцерського складу;

старших офіцерів – за посадами, за якими штатом передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу;

офіцерів, які мають військові звання вищого офіцерського складу, – за посадами, за якими штатом передбачені військові звання вищого офіцерського складу.

Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказом начальника органу Держприкордонслужби, у підпорядкуванні якого перебуває військовослужбовець, або наказом керівника вищого рівня";

"135. Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, або військове адміністративне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника до закінчення розгляду справи судом.

Військовослужбовець, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, може бути відсторонений від посади в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Військовослужбовці, відсторонені від виконання службових повноважень, у разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення поновлюються у виконанні службових повноважень, їм відшкодовується грошове забезпечення за час вимушеного прогулу відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Військовослужбовці, які були відсторонені від посади, поновлюються в установленому порядку на посаді в разі скасування відповідної ухвали слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження, винесення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження за відсутності події кримінального правопорушення, відсутності у діянні складу кримінального правопорушення, за недоведеності їх винуватості.

Грошове забезпечення, яке втратили відсторонені від посади військовослужбовці внаслідок незаконних дій, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду.

136. Військовослужбовець, відсторонений від посади або відсторонений від виконання службових повноважень, зараховується у розпорядження відповідного начальника з дня, що настає за днем відсторонення, про що видається наказ";

"152. До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених частиною восьмою статті 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні";

"206. Слухачам і курсантам випускних курсів вищих навчальних закладів, а також ад'юнктам та докторантам, підготовка яких здійснювалась для Держприкордонслужби за денною формою навчання, щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", надається:

випускникам вищого навчального закладу Держприкордонслужби – безпосередньо за місцем закінчення навчання (підготовки) перед їх направленням до місця проходження військової служби у Держприкордонслужбі;

випускникам вищих навчальних закладів інших військових формувань – після прибуття до місця проходження військової служби в органах Держприкордонслужби.

Випускникам, підготовка яких здійснювалась у вищому навчальному закладі Держприкордонслужби за денною формою навчання для інших військових формувань, щорічна основна відпустка надається після прибуття для проходження військової служби до інших військових формувань.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації до введення воєнного стану щорічна основна відпустка військовослужбовцям, які закінчили навчання у військових навчальних закладах, надається за місцем проходження військової служби";

"221. Військовослужбовцям, щодо яких провадиться досудове розслідування або судове провадження, відпустка надається за погодженням із відповідними органами досудового розслідування чи судом";

"270. Звільнення військовослужбовців з військової служби з підстав, передбачених пунктами "а", "г" та "ґ" частини другої, частинами третьою, шостою – восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", здійснюється:

1) начальниками органів охорони державного кордону, загонів Морської охорони, навчальних центрів, науково-дослідних установ, а також органів забезпечення, які мають право видання наказів по особовому             складу, – усіх військовослужбовців, у військових званнях до капітана (капітан-лейтенанта) включно, які проходять військову службу в цих органах Держприкордонслужби;

2) начальниками регіональних управлінь, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректором вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби – осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту, а також усіх військовослужбовців у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, які проходять службу у структурних підрозділах регіонального управління та підпорядкованих йому органах, розвідувальному органі, вищому навчальному закладі відповідно;

3) Головою Державної прикордонної служби України – осіб, зазначених у підпунктах 1 та 2 цього пункту, а також усіх військовослужбовців у військових званнях до генерал-полковника (адмірала) включно;

4) Президентом України – військовослужбовців у військовому званні генерала армії України.

Звільнення військовослужбовців, крім Голови Державної прикордонної служби України, здійснюється лише тими посадовими особами, у яких вони перебувають у прямому підпорядкуванні згідно з номенклатурою посад";

"291. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами "а", "в" пункту 2 частини третьої, пунктами "а", "б", "в", "д", "к" та "м" частини шостої, пунктами "а", "б", "в", "д" та "і" частини сьомої, підпунктами "а", "б", "ґ", "ж", "з", "и", "і" та "ї" пункту 1 та підпунктами "а" та "б" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них";

"301. За наявності підстав, передбачених пунктом 2 частини третьої, частинами шостою – восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового розслідування або судового провадження, якщо до нього не застосовано заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді затримання особи або запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, з одночасним повідомленням про звільнення відповідним органам досудового розслідування чи суду.

Військовослужбовці, стосовно яких провадиться досудове розслідування або судове провадження, до набрання вироком законної сили не підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктами "е" та "и" частини шостої, пунктом "е" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" за вчинення діянь, які слугували підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань";

"XIV. Проходження військової служби та деякі питання виконання військового обов'язку в особливий період

305. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок проходження військової служби в особливий період.

306. У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду:

1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

2) військовослужбовці Держприкордонслужби звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад установлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас на підставах, що відповідають підставам звільнення, визначеним частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

3) за рішенням начальників органів Держприкордонслужби військовослужбовці, які перебувають у відпустках (за винятком відпусток для лікування у зв'язку з хворобою, з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов'язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, повинні з'явитися до органу Держприкордонслужби, у якому вони проходять службу, для отримання направлення на переосвідчення (повторний огляд), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я – негайно повідомити про це начальнику органу Держприкордонслужби письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) начальника.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану, під час дії воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

4) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані за узгодженням з посадовими особами, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять військову службу;

5) заміна військовослужбовців, які проходять службу в місцевостях з установленими строками служби, припиняється;

6) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади згідно з відповідними планами, а також військовозобов'язані та резервісти, призвані на військову службу із запасу до органів Держприкордонслужби, приступають  до виконання обов'язків за посадами з моменту призначення на них;

7) резервісти і військовозобов'язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження начальників відповідних органів Держприкордонслужби. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу у військовому резерві, за викликом начальника цього органу.

Якщо органи Держприкордонслужби, в яких проходять службу військовослужбовці, змінили місце дислокації, військовослужбовці, які перебували за межами їх дислокації, зобов'язані прибути до найближчого органу Держприкордонслужби або військового комісаріату і діяти відповідно до наказу (розпорядження) відповідного начальника органу Держприкордонслужби чи військового комісара.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин до місця проходження військової служби, несуть відповідальність згідно із законом.

307. Призови на військову службу військовозобов'язаних у особливий період проводяться військовими комісаріатами, а резервістів – начальниками органів Держприкордонслужби на підставі указів Президента України.

Початком проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період є день відправлення у військову частину з районного (міського) військового комісаріату.

308. Доукомплектування особовим складом Держприкордонслужби в особливий період здійснюється шляхом призову військовозобов'язаних, громадян призовного віку чоловічої статі та резервістів, а також прийому громадян на військову службу за контрактом.

309. Начальники, які мають право призначення військовослужбовців на посади у воєнний час, створюють у зазначений час резерв кандидатів для своєчасного поповнення особового складу органів Держприкордонслужби чи їх підрозділів.

Першочерговому і повному комплектуванню військовослужбовцями підлягають органи Держприкордонслужби, що безпосередньо беруть участь у виконанні завдань особливого періоду.

310. Військовослужбовці військової служби за призовом розміщуються в казармах (спальних приміщеннях), які розташовані на території органу Держприкордонслужби чи його підрозділу, в порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, або з дозволу начальника органу Держприкордонслужби – у жилих приміщеннях за межами цього органу чи підрозділу.

311. Військовослужбовці військової служби за призовом, військовозобов'язані і резервісти, які мають військові звання сержантського, старшинського або офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю без врахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

312. Зарахування в особливий період випускників вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби, вищих військових навчальних закладів інших військових формувань, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у розпорядження відповідних начальників, які мають право призначення, для вирішення питання щодо подальшого проходження ними військової служби допускається в разі, коли вони не можуть бути відразу призначені на посади. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення навчальних закладів.

313. Атестація військовослужбовців в особливий період не проводиться. Для призначення військовослужбовців на вищі посади, нагородження чи присвоєння їм чергових військових звань складаються службові характеристики, що додаються до відповідного подання.

314. Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, пройшли курс військової підготовки або перепідготовки за дефіцитною для Держприкордонслужби спеціальністю, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

Для доукомплектування Держприкордонслужби в особливий період просування військовослужбовців по службі може здійснюватися без дотримання вимог пунктів 97 та 98 цього Положення.

Призначення військовослужбовців на вищі, рівні та нижчі (не більше ніж на один ступінь) посади у воєнний час здійснюється без згоди цих військовослужбовців.

315. Строки вислуги у військовому званні для військовослужбовців, які проходять військову службу в органах Держприкордонслужби та їх підрозділах у воєнний час, обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарних місяці.

Присвоєння військових звань військовослужбовцям військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестації громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

316. В особливий період відпустки надаються:

військовослужбовцям, які займають посади начальників органів Держприкордонслужби, підпорядкованих регіональному управлінню, – начальниками регіональних управлінь, яким підпорядковуються ці органи, за погодженням з Головою Державної прикордонної служби України;

військовослужбовцям, які займають посади начальників органів не підпорядкованих регіональним управлінням Держприкордонслужби, – Головою Державної прикордонної служби України;

іншим військовослужбовцям – прямими начальниками від начальника прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, авіаційної частини, органу забезпечення і вище.

Відпустку для лікування після тяжкого поранення (хвороби) за висновком (постановою) військово-лікарської комісії може бути надано військовослужбовцям тривалістю не менше ніж 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад:

особам старшого та вищого офіцерського складу, які займають посади начальників регіональних управлінь, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби та їх заступників, начальників підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, – Головою Державної прикордонної служби України;

офіцерам, які займають посади начальників органів Держприкордонслужби у складі регіонального управління, – начальниками регіональних управлінь і вище;

іншим військовослужбовцям – прямими начальниками від начальника прикордонного загону, окремого контрольно-пропускного пункту, загону Морської охорони, авіаційної частини, органу забезпечення і вище.

Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

317. Лікування військовослужбовців у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання повинно бути закінчено у закладі охорони здоров'я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії військовослужбовцю може бути надано начальником органу Держприкордонслужби, а в разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу органу Держприкордонслужби – начальником військово-лікувального закладу відпустку для лікування у зв'язку з хворобою тривалістю до 30 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку із хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями – продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку із хворобою не повинна перевищувати чотирьох місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку із хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовців до військової служби.

318. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 262 зазначеного Закону.

319. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї із зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців – звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Звільнення з військової служби військовослужбовців, визнаних за станом здоров'я непридатними до військової служби із зняттям з військового обліку або непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 270 цього Положення.

320. В особливий період військовослужбовці, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров'я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, в обов'язковому порядку зараховуються на службу у військовому оперативному резерві першої черги Держприкордонслужби.

Зарахування на службу у військовому оперативному резерві першої черги здійснюється начальниками органів Держприкордонслужби під час звільнення військовослужбовців із строкової військової служби або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, про що такому військовослужбовцю у день звільнення письмово повідомляє начальник органу Держприкордонслужби під особистий підпис.

Громадянин, зарахований до військового оперативного резерву першої черги, продовжує службу у військовому резерві Держприкордонслужби на умовах, визначених законодавством, до завершення особливого періоду.

Після завершення особливого періоду громадяни, які проходили службу у військовому оперативному резерві першої черги, мають право в добровільному порядку укласти контракт на проходження служби у військовому резерві";

2) в абзаці першому пункту 13 слова "мають статус юридичної особи і за посадами яких штатом передбачено військове звання полковника (капітана 1 рангу)" замінити словами "утримуються на окремих штатах і за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу)";

3) пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:

"Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

Для доукомплектування Держприкордонслужби військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, приймаються на такі посади в разі:

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, – до отримання результатів спеціальної перевірки;

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану – без проведення спеціальної перевірки";

4) у пункті 27:

підпункт 4 викласти в такій редакції:

"4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця, або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а в разі оформлення в установленому порядку документів про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи – день, що настає після дня оформлення таких документів, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим";

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

"41) день набрання чинності новим контрактом – у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший";

5) у пункті 29:

підпункт 1 після слів "військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу," доповнити словами "офіцерського складу, за якими штатом передбачені військові звання до капітана (капітан-лейтенанта) включно";

підпункт 2 після слів "(контракт про навчання)" доповнити словами "слухачами, ад'юнктами, докторантами, у яких під час навчання закінчився контракт";

підпункт 3 викласти в такій редакції:

"3) начальнику регіонального управління, розвідувального органу Адміністрації Держприкордонслужби, ректору вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби – із особами, зазначеними у підпункті 1 цього пункту, а також з особами офіцерського складу у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно, які проходять військову службу в підрозділах цього регіонального управління чи підпорядкованих йому органах, у розвідувальному органі, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби";

підпункт 4 після слів "для проходження військової служби з інших військових формувань" доповнити словами "і правоохоронних органів";

6) підпункт 2 пункту 34 викласти в такій редакції:

"2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні рядового, сержантського і старшинського складу і яким присвоєно військове звання офіцерського складу, – з дня, зазначеного в наказі про присвоєння військового звання офіцерського складу";

7) пункт 35 доповнити абзацом такого змісту:

"Строки, зазначені в абзацах першому та другому цього пункту, можуть бути скорочені за згодою сторін, але не менше ніж до двох тижнів";

8) у пункті 36 слова "не пізніше ніж за два місяці до видання наказу про його виключення зі списків особового складу цього органу" замінити словами "у строк, встановлений законодавством";

9) пункт 41 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки на період, визначений пунктом 2 частини дев'ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону";

10) пункт 50 доповнити абзацом такого змісту:

"При переміщенні офіцерів зі вказаних посад на посади, які не належать до посад медичної і юридичної служб, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів "медичної служби" або "юстиції";

11) у пункті 54:

в абзаці другому слова "до старшого прапорщика (старшого мічмана)" замінити словами "до капітана (капітан-лейтенанта)";

в абзаці третьому слова і цифру "до майора (капітана 3 рангу)" замінити словами і цифрою "до підполковника (капітана 2 рангу)";

в абзаці четвертому слово "достроково" замінити словами "присвоєння чергового військового звання достроково та посмертно";

12) пункт 56 доповнити абзацами такого змісту:

"Особам молодшого та старшого офіцерського складу, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, Головою Державної прикордонної служби України може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, – після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

Питання щодо присвоєння у порядку заохочення достроково чергового військового звання, а також військового звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держприкордонслужби.

В умовах особливого періоду чергове військове звання офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно може бути присвоєно посмертно незалежно від строку вислуги у попередньому військовому званні та займаної посади за героїзм та мужність, проявлені під час виконання завдань із забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності України";

13) у пункті 57:

в абзацах другому і третьому цифру і слово "1 рік" замінити цифрою і словом "6 місяців";

в абзацах четвертому – шостому цифру і слово "2 роки" замінити цифрою і словом "1 рік";

в абзаці сьомому цифру і слово "5 років" замінити цифрою і словом
"3 роки";

14) у пункті 58:

абзац четвертий після слова "арешту" доповнити словами "тримання в дисциплінарному батальйоні";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно нього здійснювалось кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито за відсутністю події кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу кримінального правопорушення або невстановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи у суді і вичерпанням можливостей їх отримати чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове військове звання присвоюється з дня закінчення строку вислуги у попередньому військовому званні";

15) підпункт 2 пункту 61 викласти в такій редакції:

"2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах відповідної спеціальності";

16) підпункти 1 і 3 пункту 76 викласти відповідно в такій редакції:

"1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника, у відпустці для догляду за дитиною або усунення від виконання службових обов'язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від посади";

"3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов'язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні або його звільнено від відбування покарання з випробуванням";

17) у пункті 82:

перше речення абзацу першого після слів "які мають спеціальні звання" доповнити словами "середнього, старшого та вищого начальницького складу";

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Військові звання в порядку переатестації присвоюються також військовослужбовцям Держприкордонслужби, які мають спеціальні звання середнього, старшого та вищого начальницького складу або класні чини, в разі їх призначення на посади, обов'язки за якими є спорідненими з тими, які ними виконувалися за посадами, що передбачали спеціальне звання чи класний чин".

У зв'язку з цим абзаци другий – п'ятий вважати відповідно абзацами третім – шостим;

18) підпункт 2 пункту 89 викласти в такій редакції:

"2) осіб офіцерського складу:

на посади в органах Держприкордонслужби, за якими передбачено граничне військове звання до капітана (капітан-лейтенанта) включно, – наказом начальника відповідного органу Держприкордонслужби;

на посади у структурних підрозділах регіонального управління та підпорядкованих йому органах Держприкордонслужби, вищому військовому навчальному закладі Держприкордонслужби, за якими передбачено граничне військове звання до підполковника (капітана 2 рангу) включно, – наказом відповідно начальника регіонального управління, ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби;

в інших випадках – наказом Голови Державної прикордонної служби України";

19) у пункті 93:

підпункт 1 після слів "на строкову військову службу" доповнити словами "військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

абзац третій підпункту 5 доповнити словами "або в органах (підрозділах), які виконують завдання в районах проведення антитерористичної операції";

20) абзац другий пункту 115 виключити;

21) у пункті 116:

абзац перший викласти в такій редакції:

"116. Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Держприкордонслужби в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Призначення таких військовослужбовців на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до пункту 89 цього Положення";

в абзаці другому слова "прапорщики (мічмани) та старші прапорщики (старші мічмани)" замінити словами "особи сержантського і старшинського складу";

22) абзац другий пункту 123 після слів "цього Положення" доповнити словами "(у тому числі в іншу місцевість)";

23) у пункті 127:

підпункти 5 – 8 і 15 викласти відповідно в такій редакції:

"5) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження – до закінчення строку застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а якщо вчинено злочин у сфері службової діяльності, – до набрання вироком законної сили;

6) якщо стосовно військовослужбовця застосовано запобіжні заходи у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, – до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбуття кримінального покарання;

7) коли більше десяти днів відсутні відомості про місцезнаходження військовослужбовця, – до повернення військовослужбовця до органу Держприкордонслужби (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ним військової служби) або до дня набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) якщо військовослужбовець перебуває на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні як заручник або інтернована особа, – до його повернення";

"15) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічного працівника вищого військового навчального закладу та необрання їх на ці посади за результатами нового конкурсу";

доповнити пункт після абзацу дев'ятнадцятого новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким,   що перебуває у розпорядженні відповідного начальника органу Держприкордонслужби, у списках якого він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою військовою посадою, на яку його призначено".

У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;

24) пункт 150 доповнити абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються у розпорядження відповідного начальника згідно з підпунктом 6 пункту 127 цього Положення";

25) у пункті 151:

в абзаці першому слова "прийняття рішення про закриття кримінальної справи органом дізнання чи досудового слідства" замінити словами "закриття кримінального провадження";

абзац другий викласти в такій редакції:

"До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та строку контракту зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, час тримання в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження";

26) в абзаці десятому пункту 153 слова "дізнання та досудового слідства" замінити словами "досудового розслідування";

27) абзац п'ятий пункту 167 викласти в такій редакції:

"осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, – у визначених законодавством випадках на курсах військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, в разі прийняття їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу";

28) абзац перший пункту 178 викласти в такій редакції:

"178. На курси підготовки осіб офіцерського складу можуть бути направлені особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра та потребують у разі прийняття їх на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу проходження курсу військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності";

29) в абзаці другому пункту 216 слова "на підставі рапорту військовослужбовця" виключити;

30) підпункти 1 і 2 пункту 267 викласти в такій редакції:

"1) командування органу Держприкордонслужби – за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г", "е", "є", "ж", "и", "і", "ї", "й" та "л" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) військовослужбовця – за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д", "з", "к" та "м" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

31) підпункти 1 і 2 пункту 268 викласти в такій редакції:

"1) командування органу Держприкордонслужби – за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "в", "г", "е", "є", "ж" "з", "и" та "ї" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) особи офіцерського складу – за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д" та "і" частини сьомої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

32) абзаци другий і третій пункту 269 викласти в такій редакції:

"а) ректора вищого військового навчального закладу Держприкордонслужби – за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "е", "є", "и" та "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

б) курсанта – за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "д", "з" та "к" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

33) пункт 272 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"5) військовослужбовцями, які проходять військову службу під час особливого періоду, – граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

34) абзац другий пункту 277 викласти в такій редакції:

"Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю у межах Держприкордонслужби вакантних рівних посад, вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій) підготовці за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, рівню та ступеню освіти, досвіду служби цих військовослужбовців, що письмово підтверджується відповідними кадровими підрозділами, та відмовою військовослужбовців від призначення на нижчі посади";

35) у пункті 280:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"7) у разі прийняття рішення про звільнення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків, старших прапорщиків, мічманів, старших мічманів), за фактом невиконання (неналежного виконання) ними службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків";

абзац дванадцятий виключити;

36) абзац другий пункту 290 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовець, якого звільняють з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, яким передбачено накладення на військовослужбовця стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю, у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, через службову невідповідність, у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв'язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", у зв'язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем – жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, на медичний огляд військово-лікарською комісією не направляється";

37) пункт 293 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі спору про розмір сум, належних військовослужбовцю при звільненні, йому в день виключення із списків особового складу виплачується сума, не оспорювана керівництвом органу Держприкордонслужби, у якому проходив службу цей військовослужбовець";

38) в абзаці першому пункту 295 слова і цифри "які мають вислугу 20 і більше років" замінити словами "які мають право на пенсію за вислугу років";

39) пункт 303 доповнити словами "з дня, що настає після дня набрання законної сили таким рішенням суду";

40) у додатку 1 до Положення:

назву додатка викласти в такій редакції:

"КОНТРАКТ
про проходження громадянами України військової
служби в Державній прикордонній службі України

на посадах осіб ___________________________ складу";
                             (категорія військовослужбовців)

у пункті 1:

абзац другий після слів "протягом дії цього Контракту" доповнити словами ", а в разі настання особливого періоду – понад установлений строк Контракту";

в абзацах шостому і сьомому слова "корупційних правопорушень" замінити словами "корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень";

абзац п'ятнадцятий виключити;

в останньому абзаці слова "за три місяці" замінити словами "за два місяці";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Цей Контракт є строковим та укладається відповідно до строків, установлених законодавством, за погодженням сторін на ____ років з "____" _________ 20__ року по "____" ________ 20__ року.

Контракт може бути достроково припинено (розірвано) з ініціативи органу Державної прикордонної служби України або громадянина України в порядку та на підставах, визначених Положенням про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України";

41) в абзаці п'ятому пункту 1 додатка 2 до Положення слова "корупційних правопорушень" замінити словами "корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

17 серпня 2017 року