Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №230/2016

Питання Державної премії України в галузі науки і техніки

З метою удосконалення порядку присудження Державної премії країни в галузі науки і техніки постановляю:

1. Затвердити Положення про Державну премію України в галузі науки і техніки (додається).

2. Внести до Положення про Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки, затвердженого Указом Президента України від 14 червня 2000 року № 800 «Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки» (зі змінами, внесеними Указами від 14 січня 2003 року № 17, від 23 червня 2006 року № 571 і від 2 квітня 2013 року № 178), такі зміни:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки (далі – Державні премії), а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

1) приймає та розглядає наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники (далі – роботи), висунуті для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій, та роботи, висунуті для участі у конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, відбирає роботи для участі в зазначених конкурсах;

2) визначає порядок участі робіт у конкурсі зі здобуття Державних премій (у тому числі стосовно робіт, які становлять державну таємницю),  конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, оформлення документів, необхідних для участі в зазначених конкурсах, визначає порядок розгляду результатів наукових і науково-технічних експертиз робіт, які висунуті для участі у зазначених конкурсах, та робіт, які беруть у них участь, вирішує інші питання, пов'язані з проведенням цих конкурсів, а також визначає порядок розгляду матеріалів для призначення стипендій Президента України для молодих вчених;

3) проводить конкурс зі здобуття Державних премій та конкурс зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, забезпечує додержання відповідних конкурсних процедур;

4) оприлюднює з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних і про державну таємницю на офіційному веб-сайті Комітету інформацію, пов'язану з проведенням конкурсу зі здобуття Державних премій (зокрема, інформацію стосовно робіт, які висунуто для участі у цьому конкурсі, беруть у ньому участь, із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії та яким за відповідні роботи пропонується присудити Державну премію) та конкурсу зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, а також організовує громадське обговорення робіт, які висунуті для участі у цих конкурсах, беруть у них участь;

5) забезпечує здійснення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій і конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, та робіт, які беруть участь у конкурсах;

6) приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, щодо кандидатур на присудження премії Президента України для молодих вчених, приймає рішення щодо призначення стипендій Президента України для молодих вчених;

7) готує та вносить Президентові України подання про присудження Державних премій, премій Президента України для молодих вчених, а також проекти відповідних указів Президента України;

8) виплачує лауреатам Державних премій та премій Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій, а також виплачує стипендії Президента України для молодих вчених;

9) організовує в межах своєї компетенції вручення Дипломів, нагрудних знаків лауреатам Державної премії та свідоцтв і почесних знаків лауреата премії Президента України для молодих вчених;

10) розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та нагрудного знака лауреата Державної премії та свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України для молодих вчених, вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

11) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Державних премій та премій Президента України для молодих вчених, з цією метою бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності»;

3) підпункти 1 і 2 пункту 4 викласти в такій редакції:

«1) утворювати президію Комітету, зокрема для розгляду робіт, які становлять державну таємницю, а також спеціалізовані секції Комітету з окремих напрямів наукової і науково-технічної діяльності (далі – спеціалізовані секції) та експертні комісії для розгляду робіт, які висунуті для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених,  визначати порядок їх роботи;

2) залучати в установленому порядку до проведення наукової і науково-технічної експертизи та експертного розгляду робіт, які висунуті для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, вчених і спеціалістів, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України»;

4) абзаци третій – п'ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«Персональний склад Комітету затверджує Президент України за поданням голови Комітету строком на 4 роки.

До складу Комітету включаються вчені та працівники державних органів, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук, наукових установ, вищих навчальних закладів, організацій, підприємств, представники громадських об'єднань, які здобули авторитет у сфері наукової і науково-технічної діяльності. До складу Комітету також за посадою включаються Міністр освіти і науки України, а також президент Національної академії наук України та президенти національних галузевих академій наук (за згодою).

Роботу Комітету спрямовує президія Комітету»;

5) абзаци третій і четвертий пункту 6 замінити трьома абзацами такого змісту:

«Рішення Комітету щодо визначення робіт, що братимуть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій, а також рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи приймаються шляхом таємного голосування. Інші рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування.

Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету, крім рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, яке приймається не менш як трьома четвертими голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

У разі коли кількість робіт, які отримали необхідну кількість голосів членів Комітету, визначену для прийняття Комітетом рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, перевищує встановлену кількість Державних премій, до відповідного проекту Указу Президента України включаються особи,  роботи яких отримали більшу кількість голосів членів Комітету».

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

6) в абзацах другому і третьому пункту 7 слова «учений секретар» і «ученим секретарем» замінити відповідно словами «керівник Секретаріату» і «керівником Секретаріату».

3. У 2016 році наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники, висунуті для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки, конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, приймаються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки до 1 червня 2016 року.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 2 Указу Президента України від 14 червня 2000 року № 800 «Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 23 червня 2006 року № 571 «Про деякі питання присудження Державної премії України в галузі науки і техніки»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179 «Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

31 травня 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 травня 2016 року № 230/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про Державну премію України в галузі науки і техніки

1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі – Державна премія) є державною нагородою України, яка присуджується за:

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на історію України (у тому числі дослідження щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні періоди, щодо Голодомору 1932 – 1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України до європейського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

2. Присудження Державної премії провадиться Указом Президента України.

Особа, якій присуджено Державну премію, іменується лауреатом Державної премії.

3. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не провадиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

4. Державна премія присуджується за наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники, які не менш як за рік до їх висунення опубліковані, видані, впровадженні у виробництво або практично використовуються на підприємствах і в установах (далі – роботи).

5. Щорічно присуджується до п'ятнадцяти Державних премій, у тому числі до чотирьох – за роботи, що становлять державну таємницю.

Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом України за пропозицією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

6. Державна премія присуджується за результатами конкурсу робіт зі здобуття Державної премії (далі – конкурс), який проводиться щорічно Комітетом.

Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо робіт, які становлять державну таємницю, та осіб, яким пропонується присудити Державну премію за відповідні роботи, здійснюється із дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

Порядок оформлення документів, які подаються для участі в конкурсі, проведення конкурсу, розгляду результатів наукових і науково-технічних експертиз щодо робіт, які беруть участь у конкурсі, вирішення інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу, визначається Комітетом.

7. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним (далі – колектив).

Не допускається включення до складу колективу, робота якого висувається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття Державної премії за іншу роботу.

Роботи, які вже брали участь у конкурсі, можуть висуватися на здобуття Державної премії повторно, але не більше одного разу.

8. Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а підручників – колегією Міністерства освіти і науки України.

Висування робіт (крім робіт, які становлять державну таємницю) провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

9. Роботи, висунуті для участі у конкурсі, подаються Комітету щорічно до 1 квітня.

10. Перелік робіт, висунутих, відібраних для участі у конкурсі, із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, а також документи щодо таких робіт оприлюднюються для широкого ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті Комітету. Перелік робіт, відібраних для участі у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, також публікується в газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

Оприлюднення відомостей стосовно робіт, які висунуто для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, провадиться із додержанням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних", а щодо робіт, що становлять державну таємницю, – також Закону України "Про державну таємницю".

11. Комітет розглядає роботи, висунуті для участі у конкурсі, відбирає роботи, які братимуть участь у конкурсі, та приймає відповідне рішення.

12. Відібрані для участі в конкурсі роботи надсилаються Комітетом до наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами та надання експертних висновків, висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт.

Одержані Комітетом за результатами такого обговорення експертні висновки, пропозиції, зауваження щодо робіт, а також експертні висновки, пропозиції або зауваження щодо робіт, які надійшли до Комітету від інших зацікавлених вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад є обов'язковими для розгляду Комітетом.

13. Підсумкове обговорення у Комітеті робіт та осіб, яким за відповідні роботи пропонується присудити Державні премії, здійснюється з грунтовним аналізом достовірності одержаних у роботах результатів наукової (науково-технічної) діяльності, розглядом одержаних документів, експертних висновків, зауважень і пропозицій.

За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.

14. Прийняте Комітетом за результатами конкурсу рішення разом із відповідними проектами указів Президента України про присудження Державних премій вносяться в установленому порядку на розгляд Президента України.

15. Указ Президента України про присудження Державних премій  видається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки – Дня науки.

В Указі Президента України про присудження Державних премій за роботи, які становлять державну таємницю, назви робіт не зазначаються, замість назв робіт вказується галузь науки і техніки, до якої такі роботи належать. 

16. Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному лауреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну.

Питання щодо Диплома, нагрудного знака та грошової частини Державної премії лауреата Державної премії, який помер або якого нагороджено посмертно, вирішуються відповідно до законодавства.

17. Опис Диплома і нагрудного знака лауреата Державної премії затверджує Президент України.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН