Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №266/2022

Питання Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Національну раду з відновлення України від наслідків війни.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Національну раду з відновлення України від наслідків війни;

посадовий склад Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

3. Кабінету Міністрів України у двотижневий строк визначити орган, що здійснюватиме інформаційно-аналітичне забезпечення роботи Національної ради з відновлення України від наслідків війни.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

21 квітня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України 
від 21 квітня 2022 року № 266/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з відновлення України від наслідків війни

1. Національна рада з відновлення України від наслідків війни (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

розроблення плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України, який, зокрема, передбачатиме відновлення і розбудову транспортної, медичної, соціальної, комунальної, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв’язку, військової інфраструктури і військово-промислового комплексу, структурну модернізацію та перезапуск економіки, заходи з подолання безробіття, підтримки сімей з дітьми, вразливих верств населення, осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни, відновлення та збереження об’єктів культурної спадщини;

визначення та напрацювання пропозицій щодо пріоритетних реформ, прийняття та реалізація яких є необхідними у воєнний і післявоєнний періоди;

підготовка стратегічних ініціатив, проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективної роботи та відновлення України у воєнний і післявоєнний періоди.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

забезпечує розроблення та внесення Президентові України узгоджених пропозицій з питань відновлення України в післявоєнний період у ключових сферах;

здійснює напрацювання пропозицій щодо плану заходів з післявоєнного відновлення та розвитку України;

розглядає пропозиції державних органів, органів місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства, а також міжнародних організацій щодо відновлення України від наслідків війни;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів щодо відновлення України від наслідків війни;

подає Президентові України розроблені за результатами своєї роботи відповідні рекомендації та пропозиції.

5. Рада для здійснення покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

отримувати від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності необхідні інформацію, документи і матеріали;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників міжнародних організацій та незалежних експертів (за згодою);

утворювати робочі групи, дорадчі, експертні комітети та комісії, інші робочі органи, зокрема для підготовки пропозицій до розгляду Радою, інформаційного, аналітичного, експертного забезпечення діяльності Ради, визначати порядок роботи таких органів, запрошувати представників цих органів для участі у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу;

запрошувати на засідання Ради керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, представників інших державних органів, органів місцевого самоврядування і залучати їх до обговорення окремих питань;

організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Рада утворюється у складі двох співголів Ради, секретаря та інших членів Ради.

Співголовами Ради є Прем’єр-міністр України та Керівник Офісу Президента України.

Посадовий склад Ради затверджує Президент України.

Співголови, секретар Ради, інші члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Порядок роботи Ради визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

7. Для належної роботи Ради та підготовки фахових пропозицій, які випливають із її завдань, при Раді утворюються робочі групи, зокрема з питань:

європейської інтеграції;

аудиту збитків, понесених внаслідок війни;

відновлення та розбудови інфраструктури;

відновлення та розвитку економіки;

повернення громадян, які тимчасово переміщені, зокрема за кордон та їх інтеграції в суспільно-економічне життя держави;

функціонування фінансової системи, її реформування та розвитку;

розвитку військово-промислового комплексу;

модернізації та розвитку сфери безпеки і оборони;

енергетичної безпеки;

державного управління;

будівництва, містобудування, модернізації міст та регіонів;

нової аграрної політики;

діджиталізації;

захисту прав ветеранів війни;

освіти і науки;

молоді та спорту;

культури та інформаційної політики;

юстиції;

антикорупційної політики;

охорони здоров’я;

екологічної безпеки;

соціального захисту;

захисту прав дітей та повернення дітей, які тимчасово переміщені за кордон.

У разі потреби за пропозицією співголів Ради можуть бути утворені інші робочі групи.

Склад робочої групи затверджується Радою за пропозицією її співголови. Рада також визначає завдання для відповідної робочої групи з урахуванням, зокрема, її спрямування.

До складу робочої групи можуть входити як члени Ради, так і інші представники, зокрема представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних фахівців, експертів у відповідних сферах.

Робоча група на першому своєму засіданні затверджує регламент своєї роботи.

Напрацьовані робочими групами пропозиції, у тому числі проекти нормативно-правових актів, передаються на розгляд Ради для прийняття відповідних рішень.

8. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше двох разів на місяць. Співголова Ради за власною ініціативою або за пропозицією не менш як половини членів Ради може призначити позачергове засідання Ради.

Засідання Ради скликає секретар Ради за дорученням співголови Ради.

Засідання Ради є повноважним, якщо на ньому присутня більшість членів Ради.

Засідання Ради за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.

9. Співголова Ради:

призначає засідання Ради;

визначає порядок денний засідання Ради;

головує на засіданнях Ради;

вносить на розгляд Ради пропозиції щодо утворення робочих груп Ради, їх складу.

10. Секретар Ради:

скликає за дорученням співголови Ради засідання Ради;

організовує підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради, зокрема з урахуванням напрацювань (пропозицій) відповідних робочих груп;

забезпечує оформлення протоколів за результатами засідань Ради;

регулярно інформує співголів та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;

спрямовує роботу утворених Радою робочих груп, дорадчих, експертних комітетів та комісій, інших робочих органів, скликає їх засідання;

забезпечує моніторинг виконання рішень Ради;

виконує за дорученням співголів Ради інші завдання.

11. Із питань, що належать до її відання, Рада приймає рішення.

Рішення Ради приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

За результатами засідання Ради оформлюється протокол, який підписується співголовою Ради, який головував на відповідному засіданні, та секретарем Ради.

Рішення Ради в разі потреби реалізовуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, Кабінету Міністрів України внесення на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

12. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Рада інформує громадськість про свою діяльність шляхом розміщення відповідної інформації, проектів рішень та прийнятих рішень Ради на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюють Секретаріат Кабінету Міністрів України та Офіс Президента України.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 квітня 2022 року № 266/2022

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
Національної ради з відновлення України від наслідків війни

Прем’єр-міністр України, співголова Ради

Керівник Офісу Президента України, співголова Ради

Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, секретар Ради (за згодою)

Заступники Керівника Офісу Президента України

Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр оборони України

Міністр закордонних справ України

Міністр розвитку громад та територій України

Міністр фінансів України

Міністр інфраструктури України

Міністр соціальної політики України

Міністр енергетики України

Міністр юстиції України

Міністр освіти і науки України

Міністр у справах ветеранів України

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр аграрної політики та продовольства України

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України

Міністр молоді та спорту України

Міністр Кабінету Міністрів України

Міністр культури та інформаційної політики України

Секретар Ради національної безпеки і оборони України

Голова Національного банку України (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури (за згодою)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК