Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №273/2020

Про Положення про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України

1. Затвердити Положення про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 липня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 липня 2020 року № 273/2020

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України

1. Консультативна рада у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України (далі - Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, утвореним з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

1) системний аналіз ситуації щодо соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України, та підготовка за результатами такого аналізу пропозицій Президентові України щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, у тому числі щодо забезпечення психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування зазначених категорій осіб, їх соціальної та професійної адаптації;

2) підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України, а також проектів актів Президента України з цих питань;

3) напрацювання з урахуванням європейського та світового досвіду пропозицій щодо покращення соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав;

4) вивчення проблемних питань, що виникають під час надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо шляхів вирішення таких питань;

5) участь в установленому порядку у вирішенні питань, що виникають під час організації розшуку та повернення військовополонених, незаконно утримуваних громадян України, пошуку зниклих безвісти, поховань та перепоховань останків військовослужбовців, що загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в бойових діях під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби на території України та інших держав;

6) сприяння в установленому порядку у реалізації ініціатив щодо надання волонтерської та благодійної допомоги військовослужбовцям, ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) захисників України та учасникам бойових дій на території інших держав.

4. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

3) утворювати в разі потреби робочі групи для опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Консультативної ради, залучати до роботи в таких групах незалежних експертів та фахівців;

4) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, що належать до компетенції Консультативної ради.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими об'єднаннями.

6. Консультативна рада утворюється у складі голови, першого заступника та заступника голови, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Консультативної ради затверджує Президент України.

7. Голова Консультативної ради:

скликає засідання Консультативної ради та визначає їх порядок денний;

головує на засіданнях Консультативної ради;

представляє Консультативну раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із засобами масової інформації.

У разі відсутності голови Консультативної ради його обов'язки можуть виконувати перший заступник або заступник голови Консультативної ради.

8. Секретар Консультативної ради скликає за дорученням голови Консультативної ради засідання Консультативної ради, здійснює їх організаційне забезпечення, веде протоколи засідань Консультативної ради.

9. Основною організаційною формою роботи Консультативної ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

10. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Консультативної ради та оформлюються протоколом, який підписують голова Консультативної ради та секретар Консультативної ради.

11. Діяльність Консультативної ради є відкритою і гласною.

Консультативна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Консультативна рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК