Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №285/2022

Питання Комісії при Президентові України з питань громадянства

1. Внести до Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215/2001 "Питання організації виконання Закону України "Про громадянство України" (в редакції Указу від 27 червня 2006 року № 588/2006, зі змінами, внесеними Указами від 19 серпня 2010 року № 826/2010, від 30 травня 2012 року № 367/2012, від 29 березня 2016 року № 120/2016, від 12 серпня 2019 року № 593/2019), такі зміни:

1) у пункті 6:

в абзаці першому слова "але не рідше одного разу на два місяці" виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Засідання Комісії за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції".

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

2) у пункті 8:

після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:

"У разі якщо член Комісії не згоден з її рішенням або не може бути присутнім на засіданні, він може письмово висловити свою думку з питання, що розглядається, яка додається до протоколу.

Якщо член Комісії утримався від голосування під час прийняття Комісією рішення з певного питання, про це зазначається у протоколі.

Рішення Комісії з поточних питань можуть прийматися шляхом опитування членів Комісії".

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

3) у пункті 9:

абзац перший викласти в такій редакції:

"9. Рішення Комісії оформлюються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні Комісії";

абзац третій виключити.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 квітня 2022 року