Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2009

Про відзначення державними нагородами України наукових працівників

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, створення національних наукових шкіл, зміцнення науково-технічного потенціалу України та з нагоди Дня науки постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня

ТРОЩЕНКА Валерія Трохимовича – директора Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАЙ України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

КУНЦЕВИЧА Всеволода Михайловича – завідувача відділу, почесного директора Інституту космічних досліджень НАН України і Національного космічного агентства України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

СЛЮСАРЕНКА Анатолія Гнатовича – професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук, академіка АПН України
ФУРДИЧКА Ореста Івановича – директора Інституту агроекології УААН, докторові економічних наук, академікові УААН, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

ГРИНЬОВА Бориса Вікторовича – директора Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Харків
МАНЖЕЛІЯ Вадима Григорійовича – завідувача відділу Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, м.Харків
СИТНИКА Віктора Петровича – першого віце-президента УААН, доктора економічних наук, академіка УААН, м.Київ

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ДОНСКОГО Володимира Йосифовича – декана Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, доктора фізико-математичних наук, професора, Автономна Республіка Крим
ОГНЕВ'ЮКА Віктора Олександровича – ректора Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, доктора філософських наук, професора
РОЖКА Миколу Михайловича – проректора, завідувача кафедри Івано-Франківського державного медичного університету, доктора медичних наук, професора
РОЗУМЕНКА Володимира Давидовича – лікаря, завідувача відділення державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова АМН України», доктора медичних наук, професора, м.Київ
РОЇКА Миколу Володимировича – директора Інституту цукрових буряків УААН, доктора сільськогосподарських наук, академіка УААН, м.Київ
РУДЕНКА Віктора Дмитровича – провідного наукового співробітника Інституту педагогіки АПН України, м.Київ
САРБЕЯ Олега Георгійовича – головного наукового співробітника Інституту фізики НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, м.Київ
СТАСЮКА Ігоря Васильовича – завідувача відділу Інституту фізики конденсованих систем НАН України, доктора фізико-математичних наук, члена-кореспондента НАН України, м.Львів
ТОЛМАЧОВА Олексія Івановича – провідного наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН України, доктора хімічних наук, професора, м.Київ
ФРЕЇКА Дмитра Михайловича – завідувача кафедри, директора Фізико-хімічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктора хімічних наук, професора, м.Івано-Франківськ
ШАВЛІЯ Олега Миколайовича – проректора Центру трансферу технологій Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, доктора фізико-математичних наук, професора
ЩЕГЛОВА Віктора Івановича – директора державної установи «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії АМН України», м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

ШЕЛЯЖЕНКО Світлану Володимирівну – старшого наукового співробітника Інституту органічної хімії НАН України, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БІЛЕЮ Петру Васильовичу – завідувачеві кафедри Національного лісотехнічного університету України, докторові технічних наук, професорові, м. Львів
БУЛДИГІНУ Валерію Володимировичу – завідувачеві кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», докторові фізико-математичних наук, професорові
ВАРЛАМОВУ Геннадію Борисовичу – проректорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», докторові технічних наук, професорові
ВОЙТЕНКУ Володимиру Платоновичу – завідувачеві лабораторії державної установи «Інститут геронтології АМН України», докторові медичних наук, професорові, м.Київ
ГОГУНСЬКОМУ Віктору Дмитровичу – завідувачеві кафедри Одеського національного політехнічного університету, докторові технічних наук, професорові
ГРЕВЦОВІЙ Ганні Терентіївні – провідному науковому співробітникові Ботанічного саду імені академіка О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові біологічних наук, професорові
ГУРЕНКО-ВАЙЦМАН Марині Миколаївні – завідувачеві кафедри Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ, докторові юридичних наук, професорові
ДМИТРУКУ Миколі Леонтійовичу – завідувачеві відділу Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України, докторові фізико-математичних наук, професорові, м.Київ
ЄМЕЛЬЯНОВІЙ Інзі Анатоліївні – професорові Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, докторові технічних наук
ЗАБАРІ Станіславу Сергійовичу – деканові, завідувачеві кафедри Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», докторові технічних наук, професорові, м.Київ
ЗАЦНОМУ Юрію Антоновичу – завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет», докторові філологічних наук, професорові
ІВАНІЛОВУ Олександру Семеновичу – завідувачеві кафедри Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, докторові економічних наук, професорові
КВАШІ Сергію Миколайовичу – академіку-секретареві Відділення аграрної економіки і земельних відносин УААН, докторові економічних наук, члену-кореспонденту УААН, м.Київ
КИЯКУ Богдану Романовичу – директорові Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, докторові економічних наук, м.Київ
КРАЛЮКУ Петру Михайловичу – першому проректорові Національного університету «Острозька академія», докторові філософських наук, професорові, Рівненська область
КУБЕНКУ Веніаміну Дмитровичу – заступникові директора Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України, докторові фізико-математичних наук, академіку НАН України, м.Київ
КУЦЕНКО Вірі Іванівні – завідувачеві відділу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, докторові економічних наук, професорові, м.Київ
ЛАВРІЩЕВІЙ Катерині Михайлівні – завідувачеві відділу Інституту програмних систем НАН України, докторові фізико-математичних наук, професорові, м.Київ
ЛІСАЧУКУ Георгію Вікторовичу – завідувачеві науково-дослідної частини Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», докторові технічних наук, професорові
ЛОБАСУ Леоніду Григоровичу – завідувачеві кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту, докторові фізико-математичних наук, професорові, м.Київ
ЛОСЮ Віктору Федоровичу – завідувачеві лабораторії Інституту магнетизму НАН України і Міністерства освіти і науки України, докторові фізико-математичних наук, професорові, м.Київ
ЛУПІШКУ Дмитру Федоровичу – провідному науковому співробітникові науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, докторові фізико-математичних наук, професорові
МАЛЯРЕНКУ Віталію Андрійовичу – професорові Харківської національної академії міського господарства, докторові технічних наук
МЕЛЬНИКУ Леоніду Григоровичу – завідувачеві кафедри Сумського державного університету, докторові економічних наук, професорові
ПАРСЯКУ Володимиру Никифоровичу – деканові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, докторові економічних наук, професорові, м.Миколаїв
ПАХОМОВУ Олександру Євгенійовичу – деканові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, докторові біологічних наук, професорові
ПЕРЕВОЗЧИКОВІЙ Ользі Леонідівні – завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, докторові фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
ПОЛЯКОВУ Святославу Петровичу – завідувачеві кафедри Черкаського державного технологічного університету, докторові технічних наук, професорові
РАКИТСЬКІЙ Тетяні Леонідівні – завідувачеві кафедри Одеського національного університету імені І.І.Мечникова, докторові хімічних наук, професорові
РОМАНЕНКУ Віктору Демидовичу – заступникові директора, деканові Навчально-наукового комплексу «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», докторові технічних наук, професорові
САФІНУ Олександру Джамільовичу – професорові Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, докторові психологічних наук
СЕМЕНЕНКУ Володимиру Миколайовичу – завідувачеві відділу Інституту геологічних наук НАН України, докторові геолого-мінералогічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
СЕМЕНЦОВУ Георгію Никифоровичу – завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, докторові технічних наук, професорові
СЕМИЧЕНКО Валентині Анатоліївні – проректорові державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» АПН України, докторові психологічних наук, професорові, м.Київ
СЕНЬКОВСЬКОМУ Юрію Миколайовичу – завідувачеві відділу Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України, докторові геолого-мінералогічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Львів
СОСКІНУ Марату Самуїловичу – завідувачеві відділу Інституту фізики НАН України, докторові фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
СПАСИБО-ФАТЄЄВІЙ Інні Валентинівні – професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, докторові юридичних наук, м.Харків
СТРАФУНУ Сергію Семеновичу – заступникові директора , завідувачеві відділу державної установи «Інститут травматології та ортопедії АМН У країни», докторові медичних наук, професорові, м.Київ
СУКМАНСЬКОМУ Олегу Івановичу – професорові Одеського державного аграрного університету, докторові медичних наук
ФЕДОРЕНКУ Віталію Петровичу – директорові Інституту захисту рослин УААН, докторові біологічних наук, академіку УААН, м.Київ
ЧЕРНЮК Людмилі Григорівні – завідувачеві відділу Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, докторові економічних наук, професорові, м.Київ
ЧУГУНОВУ Ігорю Яковичу – виконуючому обов'язки президента державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України, докторові економічних наук, професорові, м.Київ
ЧУЛАКУ Леоніду Дмитровичу – завідувачеві кафедри Одеського державного медичного університету, докторові медичних наук, професорові
ШЕРМОЛОВИЧУ Юрію Григоровичу – заступникові директора Інституту органічної хімії НАН України, докторові хімічних наук, професорові, м.Київ
ШУМЛЯНСЬКОМУ Владиславу Олександровичу – президентові Інституту фундаментальних досліджень Української наукової асоціації, докторові геолого-мінералогічних наук, професорові, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

БУНІЯТОВІЙ Ізабеллі Рафаелівні – завідувачеві кафедри Київського національного лінгвістичного університету, докторові філологічних наук, професорові
ДЯТЛОВУ Володимиру Олександровичу – проректорові Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, докторові історичних наук, професорові
КРАВЦЮ Валерію Олексійовичу – проректорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», професорові
КУЛТАЄВІЙ Марії Дмитрівні – завідувачеві кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди, докторові філософських наук, професорові
НАЗАРОВУ Леоніду Володимировичу – професорові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, докторові технічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

БАНДУРУ Семену Івановичу – заступникові Голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, докторові економічних наук, професорові, м.Київ
КРЮЧКОВІЙ Ірині Володимирівні – заступникові Міністра економіки України, докторові економічних наук
ХАУСТОВУ Володимиру Кириловичу – генеральному директорові Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація економічної кібернетики», м.Київ
ШОВКАЛЮКУ Віктору Степановичу – директорові департаменту Міністерства освіти і науки України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

ДУШЕНКО Галині Олександрівні – заступникові директора – начальникові відділу департаменту науково-технічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення Міністерства промислової політики України

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ»

ПРИТУЛО Ользі Олександрівні – першому проректорові, завідувачу кафедри Кримського державного медичного університету імені С.І.Георгієвського, докторові медичних наук, професорові, м.Сімферополь
СУШКУ Віктору Олександровичу – завідувачеві відділення Інституту клінічної радіології державної установи «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», докторові медичних наук, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»

МОЗЖУХІНУ Анатолію Олександровичу – головному конструкторові проекту державного підприємства «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України», м.Київ.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

12 травня 2009 року