Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №33/2022

Про Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України

Відповідно до статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» постановляю:

1. Затвердити Положення про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 19 жовтня 2007 року № 982 «Про Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

Указ Президента України від 24 травня 2011 року № 598 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

Указ Президента України від 18 травня 2012 року № 335 «Про внесення зміни до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 346 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

Указ Президента України від 7 листопада 2016 року № 490 «Про внесення змін до Положення про проходження військової служби за контрактом військовослужбовцями Управління державної охорони України»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 3 вересня 2020 року № 372 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 січня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 26 січня 2022 року
№ 33/2022

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України

I. Загальні положення

1. Цим Положенням визначається порядок проходження громадянами України військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України.

2. Громадяни України проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України в добровільному порядку.

Громадяни України, які проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України, є військовослужбовцями Управління державної охорони України (далі – військовослужбовці).

Статус військовослужбовця підтверджується службовим посвідченням військовослужбовця Управління державної охорони України.

3. В Управлінні державної охорони України громадяни проходять:

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

4. Громадяни України, які вступають на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України, проходять обов’язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Управлінням державної охорони України за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я, а також професійно-психологічний відбір та перевірку рівня фізичної підготовки.

5. Громадяни України, які вперше вступають на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народові в порядку, визначеному Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

6. Початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначено Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

7. Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу Управління державної охорони України у зв’язку з його звільненням з військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю), визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.

8. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, – у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або обрані на виборні посади до місцевих рад, на яких вони працюють на постійній основі (далі – військовослужбовці, обрані на виборні посади), в установленому законодавством порядку прикомандировуються до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або до відповідних місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

10. Військовослужбовці за їх згодою можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

11. Військовослужбовці можуть бути направлені для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань з виключенням їх зі списків особового складу Управління державної охорони України, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Управління державної охорони України із включенням їх до списків особового складу Управління державної охорони України після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань.

Направлення військовослужбовців із Управління державної охорони України для подальшого проходження військової служби до інших військових формувань чи з інших військових формувань до Управління державної охорони України здійснюється за погодженням із начальником Управління державної охорони України та відповідними керівниками інших військових формувань за згодою військовослужбовців.

12. Військовослужбовці можуть вступати до закладів вищої освіти на умовах, визначених пунктом 1 статті 13 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, з дозволу начальника Управління державної охорони України на підставі відповідних рапортів. Навчання не повинно перешкоджати виконанню військовослужбовцем службових обов’язків за займаною посадою.

13. Проходження військовослужбовцем військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України відображається в його особовій справі, яка ведеться у порядку та за формою, встановленими Управлінням державної охорони України.

14. Прийняття на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України, її проходження та звільнення з військової служби оформлюється письмовими наказами по особовому складу на підставі відповідних документів, перелік та форма яких встановлюються Управлінням державної охорони України.

Накази по особовому складу видаються начальником Управління державної охорони України.

II. Прийняття на військову службу за контрактом та укладення контракту

15. На військову службу за контрактом в Управління державної охорони України приймаються громадяни України відповідно до статей 19 і 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Порядок відбору та прийняття громадян України на військову службу в Управління державної охорони України встановлюється Управлінням державної охорони України.

16. З громадянином України, який вступає на військову службу в Управління державної охорони України або продовжує її, можуть бути укладені такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Управлінні державної охорони України на посадах осіб рядового складу;

контракт про проходження громадянами України військової служби в Управлінні державної охорони України на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

контракт про проходження громадянами України військової служби в Управлінні державної охорони України на посадах осіб офіцерського складу.

Контракт про проходження громадянами України військової служби в Управлінні державної охорони України (далі – контракт) – письмова угода між громадянином України і державою, від імені якої виступає Управління державної охорони України, для встановлення правових відносин між сторонами під час проходження військової служби.

Контракт укладається за формою, що додається, у двох примірниках, підписується особою, яка вступає на військову службу або продовжує її, і начальником Управління державної охорони України, скріплюється гербовою печаткою Управління державної охорони України та зберігається у кожної зі сторін (один примірник – у матеріалах особової справи військовослужбовця, другий – особисто у військовослужбовця).

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, про продовження військової служби за новим контрактом.

Громадяни, які уклали перший контракт про проходження військової служби в Управлінні державної охорони України на посадах осіб рядового складу або на посадах осіб сержантського і старшинського складу, направляються на курси первинної професійної підготовки до Інституту Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Інститут УДО України).

17. Контракт не може бути укладено, а громадянин не може бути прийнятий на військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України у разі, коли:

1) особа має непогашену або незняту судимість за вчинення кримінального правопорушення, крім реабілітованого;

2) на особу протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) особу притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, – до закінчення виконання стягнення;

4) особі відповідно до вимог чинного законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці, якщо виконання службових обов’язків вимагає доступ до державної таємниці;

5) особа раніше була звільнена зі служби через службову невідповідність, у зв’язку з набранням стосовно неї законної сили обвинувальним вироком суду, у зв’язку із систематичним невиконанням нею умов контракту або у зв’язку із позбавленням військового (спеціального) звання;

6) особа підпадає під заборону, встановлену Законом України “Про очищення влади”;

7) особа під час прийняття на військову службу не припинила членство у складі політичних партій;

8) особа буде мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб в значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”, або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

9) час, що залишився особі до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою статті 23 цього Закону.

18. Про прийняття громадянина, який перебуває на військовому обліку як призовник або військовозобов’язаний, на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України інформується в установленому законодавством порядку орган, у якому громадянин перебуває на військовому обліку.

19. Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини другої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою статті 23 цього Закону.

20. Проходження військової служби відповідного виду може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі на строки, встановлені відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Якщо військовослужбовцю до досягнення граничного віку перебування на військовій службі залишилося менше встановленого строку проходження військової служби за новим контрактом, новий контракт може бути укладений на строк до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується відповідно до частини дев’ятої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним контракт припиняється, а з таким військовослужбовцем укладається новий контракт для проходження відповідного виду військової служби на строк, визначений частиною другою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту видається наказ по особовому складу.

21. Строк останнього контракту визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або строком, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік.

22. Строк контракту обчислюється повними роками, крім випадків укладення з військовослужбовцем контракту до досягнення ним граничного віку перебування на військовій службі або укладення контракту строком на шість місяців відповідно до абзацу другого частини третьої статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

23. Строк дії контракту обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт набирає чинності:

1) з дня зарахування до списків особового складу Управління державної охорони України:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби в Управлінні державної охорони України з інших військових формувань, з виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань;

2) з дня присвоєння відповідного військового звання – у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

3) з дня укладення нового контракту, визначеного в наказі по особовому складу, з військовослужбовцями, в яких закінчився строк дії контракту.

24. Новий контракт набирає чинності з дня, наступного за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

25. Військовослужбовці укладають новий контракт у разі:

1) закінчення строку дії попереднього контракту;

2) продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

3) прибуття для проходження військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

4) поновлення на військовій службі у зв’язку із незаконним звільненням, якщо строк дії попереднього контракту закінчився;

5) зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший.

26. Новий контракт повинен бути укладений:

1) з військовослужбовцями, у яких закінчується строк дії попереднього контракту, – не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

2) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, – після прийняття рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

3) з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби в Управлінні державної охорони України з інших військових формувань, з виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань, – з дня зарахування до списків особового складу Управління державної охорони України;

4) з військовослужбовцями, які змінюють один вид військової служби на інший, – з дня, зазначеного в наказі про присвоєння відповідного військового звання.

27. Новий контракт у зв’язку зі зміною військовослужбовцем одного виду військової служби на інший не може бути укладено у разі, якщо:

військовослужбовцю відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці із відповідним ступенем секретності, якщо виконання службових обов’язків вимагає доступу до державної таємниці із таким ступенем секретності;

військовослужбовець буде мати у прямому підпорядкуванні близьких осіб або буде прямо підпорядкований у зв’язку з виконанням повноважень близьким особам.

28. Військовослужбовець не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії чинного контракту повідомляє рапортом у порядку підпорядкування начальника Управління державної охорони України про бажання укласти новий контракт. Якщо у вказаний строк військовослужбовець не повідомив про бажання укласти новий контракт, такий військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту без подання рапорту. З таким військовослужбовцем посадовою особою, визначеною в пункті 142 цього Положення, проводиться бесіда, про що оформлюється лист бесіди.

Начальник Управління державної охорони України може прийняти рішення про укладення нового контракту з військовослужбовцем, який з поважних причин не повідомив у визначений строк про бажання укласти новий контракт, на підставі відповідного рапорту військовослужбовця із зазначенням у ньому поважних причин.

Начальник Управління державної охорони України приймає рішення про укладення нового контракту або про відмову в його укладенні не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту.

Військовослужбовці, яким відмовлено в укладенні контракту, підлягають звільненню з військової служби, про що їм повідомляється посадовою особою, визначеною в пункті 142 цього Положення, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту, під час проведення бесіди та оформлюється лист бесіди.

29. Дія контракту продовжується з:

1) військовослужбовцями, обраними на виборні посади та прикомандированими до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, за відсутності клопотань цих військовослужбовців про звільнення їх з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту або про укладення нового контракту – на період виконання ними відповідних повноважень, перебування у відрядженні, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту або звільнення;

2) військовослужбовцями, які перебували в умовах, що з об’єктивних причин (перебування у довгострокових відрядженнях, у полоні, заручником та за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту, – до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, у яких вони проходили військову службу, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту або звільнення;

3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцями, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеному в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, за відсутності клопотань цих військовослужбовців про звільнення їх з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту або про укладення нового контракту – до закінчення зазначених відпусток, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту або звільнення;

4) військовослужбовцями, військова служба яких була призупинена відповідно до частини другої статті 24 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України;

5) військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на лікуванні чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою.

Про продовження дії контракту видається наказ по особовому складу.

30. Новий контракт з військовослужбовцями, зазначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 29 цього Положення, укладається у місячний строк після закінчення дії обставин, що унеможливлювали укладення нового контракту. У такий же строк укладається новий контракт про проходження військової служби з військовослужбовцями, зазначеними у підпункті 1 пункту 29 цього Положення, після закінчення (припинення) відповідних повноважень, перебування у відрядженні і прибуття до Управління державної охорони України для подальшого проходження військової служби.

У разі прийняття рішення про неукладення нового контракту військовослужбовці, зазначені в абзаці першому цього пункту, звільняються з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту в порядку, визначеному цим Положенням.

31. За клопотанням військовослужбовців, зазначених у підпунктах 1 і 3 пункту 29 цього Положення, з ними може бути укладено новий контракт у строки, визначені пунктом 28 цього Положення.

32. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку дії контракту;

2) день набрання чинності новим контрактом – у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

3) день, зазначений у наказі про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Управління державної охорони України, – у разі дострокового припинення (розірвання) контракту, звільнення з військової служби або направлення для проходження військової служби до іншого військового формування з виключенням зі списків особового складу Управління державної охорони України;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або дня визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) день видачі свідоцтва про смерть військовослужбовця на підставі проведеної генетичної експертизи, якщо військовослужбовця не було визнано судом безвісно відсутнім чи оголошено померлим.

33. Для потреб Управління державної охорони України в комплектуванні окремих посад на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений частиною другою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за рішенням начальника Управління державної охорони України можуть бути прийняті громадяни України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Управлінням державної охорони України).

Військовослужбовцям, які під час проходження військової служби в Управлінні державної охорони України були визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками, зазначеними в абзаці першому цього пункту, за їх зверненнями та за рішенням начальника Управління державної охорони України може бути продовжено військову службу на посадах, що заміщуються такими військовослужбовцями, до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту на строк, встановлений частиною четвертою статті 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Управлінням державної охорони України.

Рішення про залишення на військовій службі військовослужбовців, зазначених в абзаці другому цього пункту, та призначення їх на відповідні посади приймається начальником Управлінням державної охорони України та оформляється наказом по особовому складу на підставі рапортів військовослужбовців.

34. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його дії у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику контракту, що зберігається в матеріалах особової справи, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання), продовження дії контракту, який завіряється підписом керівника кадрового підрозділу та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

III. Військові звання

35. Військові звання визначаються відповідно до статті 5 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

36. Військові звання присвоюються військовослужбовцям наказом по особовому складу персонально та послідовно з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

37. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються Президентом України.

Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових звань визначається Президентом України.

38. Військове звання може бути первинним або черговим.

Для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута.

Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

39. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які вступили на військову службу за контрактом осіб рядового складу і не мають військових звань, до складання ними Військової присяги. Після складання Військової присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата.

40. Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям рядового складу, які успішно закінчили навчання за курсом первинної професійної підготовки в Інституті УДО України та призначені на посади сержантського і старшинського складу.

41. Первинне військове звання молодшого лейтенанта присвоюється

1) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли курс військової підготовки за відповідною програмою та призначаються на посади офіцерського складу;

2) військовослужбовцям строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, особам рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов’язаним і жінкам, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу.

42. За військовослужбовцями і військовозобов’язаними під час прийняття на військову службу в Управління державної охорони України зберігаються раніше присвоєні їм військові звання.

Громадянам, які мають військові звання запасу старшини, прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана) та приймаються на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України, одночасно з прийняттям на військову службу присвоюються в порядку переатестації відповідно військові звання головного сержанта, штаб-сержанта, майстер-сержанта.

43. При прийнятті громадян, які перебувають у запасі, на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України їм присвоюється чергове військове звання з урахуванням строку вислуги у військовому званні, яке вони мають, але не вище військового звання за посадою, на яку вони призначаються.

44. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, в разі їх прийняття на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів.

Рішення про переатестацію у військовому званні осіб, яким присвоюються в порядку переатестації військові звання вищого офіцерського складу, приймається Президентом України.

Пропозиції щодо переатестації у військовому званні інших громадян, які мають спеціальне звання або класний чин, вносяться під час розгляду питання стосовно прийняття цих осіб на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України. Присвоєння таким особам відповідних військових звань у порядку переатестації здійснюється одночасно з їх прийняттям на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України та призначенням на відповідні посади.

Військовослужбовцям, які мають корабельні військові звання, одночасно з призначенням на посади в Управління державної охорони України присвоюються відповідні армійські військові звання.

45. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова “медичної служби” та “юстиції” відповідно.

У разі переміщення офіцерів із зазначених посад на посади, які не належать до посад медичної, юридичної служби, у наказі щодо переміщення оголошується військове звання цих офіцерів без додавання слів “медичної служби” або “юстиції”.

46. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

солдата – 6 місяців;

молодшого сержанта – 6 місяців;

сержанта – 1 рік;

старшого сержанта –1 рік;

головного сержанта – 1 рік;

штаб-сержанта – 3 роки;

майстер-сержанта – 4 роки;

старшого майстер-сержанта – 5 років.

Строк вислуги у військовому званні старшого солдата, головного майстер-сержанта не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана – 3 роки;

майора – 4 роки;

підполковника – 5 років;

полковника – 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти з п’ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

47. Строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня видання наказу про присвоєння цього військового звання або дня, зазначеного в наказі.

До строку вислуги у військовому званні зараховуються:

час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з дня його присвоєння;

час перерви у військовій службі у зв’язку з незаконним засудженням військовослужбовця або незаконним звільненням з військової служби;

час перебування військовослужбовця у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, відпустці для догляду за дитиною, яка потребує домашнього догляду, тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було присвоєно у зв’язку з тим, що стосовно нього здійснювалося кримінальне провадження, але у подальшому кримінальне провадження було закрито або судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове військове звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні також зараховується час перебування їх у такому званні в запасі з додержанням строків вислуги, встановлених пунктом 46 цього Положення.

Військовослужбовцям рядового складу, сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні час перебування їх у такому званні в запасі не зараховується. До строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування таких військовослужбовців у військовому званні до звільнення в запас.

Військовослужбовцям, яким у порядку переатестації присвоєні військові звання головного сержанта, штаб-сержанта та майстер-сержанта, до строку вислуги у цих військових званнях зараховується час перебування таких військовослужбовців у військових званнях старшини, прапорщика (мічмана) та старшого прапорщика (старшого мічмана) відповідно, які вони мали до переатестації.

 До строку вислуги у військовому званні осіб, яким відповідно до цього Положення військове звання присвоєно у порядку переатестації, зараховується строк вислуги у відповідному спеціальному званні або класному чині, яке вони мали до переатестації, без урахування періоду, коли особа не проходила службу, що передбачає наявність спеціального звання або класного чину.

До строку вислуги у військовому званні не зараховується час призупинення військової служби, строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні.

 48. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та які перебувають на посадах, за якими штатом передбачені військові звання вищі ніж ті, що вони мають, а військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження, – з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони обіймали до зарахування у розпорядження.

49. Військовослужбовцям, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, період виконання депутатських повноважень чи роботи на виборних посадах у місцевих радах зараховується до строку вислуги у відповідному військовому званні.

50. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ і організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, чергові військові звання присвоюються начальником Управління державної охорони України за поданням керівників таких органів, підприємств, установ, організацій та закладів освіти із додержанням вимог, передбачених цим Положенням, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями в державних органах, підприємствах, установах і організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, відповідає черговому військовому званню або є вищим.

51. Чергове військове звання осіб офіцерського складу до полковника включно слухачам Інституту УДО України присвоюється з додержанням вимог цього Положення:

під час навчання – у разі коли військове звання за штатною посадою, яку військовослужбовець займав до вступу на навчання, є вищим за його військове звання;

після закінчення Інституту УДО України – у разі якщо військове звання за посадою, на яку військовослужбовець призначається після закінчення навчання, вище за його військове звання.

52. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час призупинення військової служби, усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від посади;

2) якщо на військовослужбовця накладене дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність – протягом строку дії цього стягнення;

3) якщо за вироком суду військовослужбовцю призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні або якого звільнено від відбування покарання з випробуванням – до погашення або зняття судимості.

Про підстави неприсвоєння чергових військових звань військовослужбовцю оголошується безпосереднім (прямим) начальником під підпис у листі бесіди, який долучається до матеріалів особової справи військовослужбовця.

53. Військовослужбовцям у порядку заохочення начальником Управління державної охорони України відповідно до статей 15 та 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України може бути достроково присвоєно чергове військове звання до полковника включно, але не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Особам офіцерського складу, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов’язку та досягли високих показників у службовій діяльності, начальником Управління державної охорони України може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, – після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

54. Особи сержантського і старшинського складу та особи офіцерського складу (крім тих, яким присвоєно первинне військове звання) можуть бути відповідно до статті 48 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України понижені у військовому званні на один ступінь.

У такому випадку військовослужбовцям на підставі наказу про застосування відповідного дисциплінарного стягнення наказом по особовому складу, у визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України строки виконання дисциплінарних стягнень, присвоюються військові звання, нижчі на один ступінь за військові звання, які вони мали.

55. Військовослужбовцям, пониженим у військовому званні на один ступінь в дисциплінарному порядку, чергове військове звання присвоюється з урахуванням вимог пункту 46 цього Положення.

56. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв’язку із засудженням за вчинення злочину.

57. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, у разі скасування чи зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання і поновлення на військовій службі за контрактом поновлюються у попередньому військовому званні з дня позбавлення їх військового звання.

IV. Призначення на посади, переміщення по службі, зарахування у розпорядження

58. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами в Управлінні державної охорони України затверджується Президентом України, а перелік посад інших військовослужбовців затверджується Управлінням державної охорони України. Військові посади (штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями) і граничні військові звання за цими посадами передбачаються у штаті Управління державної охорони України, який затверджується Управлінням державної охорони України.

Окремі військові посади у мирний час можуть заміщатися на умовах строкового трудового договору цивільними особами у порядку, встановленому Управлінням державної охорони України.

59. Призначення на посади і звільнення з посад начальника Управління державної охорони України, першого заступника та заступників начальника Управління державної охорони України здійснюється Президентом України.

Призначення на посади першого заступника та заступників начальника Управління державної охорони України здійснюється за поданням начальника Управління державної охорони України.

60. Призначення на посади та звільнення з посад військовослужбовців здійснюється наказом по особовому складу, виданим начальником Управління державної охорони України.

61. Військовослужбовці призначаються на посади:

1) у разі прийняття на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України;

2) у зв’язку із зарахуванням на денну форму навчання до Інституту УДО України, а також у разі призначення на посаду після закінчення Інституту УДО України за денною формою навчання;

3) у зв’язку з призначенням на посади, що можуть бути заміщені військовослужбовцями, які під час проходження військової служби були визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, – за зверненням військовослужбовця та за рішенням начальника Управління державної охорони України відповідно до переліку посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, який визначається Управлінням державної охорони України;

4) на вищі посади – у порядку просування по службі з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей, досягнутих результатів у службовій діяльності;

5) на рівнозначні посади:

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за сімейними обставинами – на особисте прохання;

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

у разі службової необхідності, для більш доцільного використання військовослужбовців – за рапортом керівника самостійного структурного підрозділу;

у разі скасування військовослужбовцю раніше наданого допуску до державної таємниці або відмови у наданні допуску до державної таємниці – на посаду, не пов’язану з державною таємницею;

у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням – у разі неможливості виконання ними обов’язків за попередньою посадою;

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв’язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі;

6) на нижчі посади:

у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду – за згодою військовослужбовця;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку атестування;

на особисте прохання військовослужбовця;

у порядку виконання накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення;

у разі скасування військовослужбовцю раніше наданого допуску до державної таємниці або відмови у наданні допуску до державної таємниці – на посаду, не пов’язану з державною таємницею, – за згодою військовослужбовця, якщо неможливе призначення на рівнозначну посаду;

у зв’язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності – за згодою військовослужбовця, якщо неможливе призначення на рівнозначну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням – у разі неможливості виконання ними обов’язків за попередньою посадою та за відсутності рівнозначних посад.

У наказі по особовому складу про переміщення військовослужбовця на нижчу посаду зазначається підстава переміщення, передбачена цим Положенням.

62. Посада вважається вищою, якщо штатом за цією посадою передбачено вище граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань – більший посадовий оклад; нижчою, якщо штатом за цією посадою передбачено нижче граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань – менший посадовий оклад; рівнозначною, якщо штатом за цією посадою передбачено рівне граничне військове звання та рівнозначний посадовий оклад.

63. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі з урахуванням спеціальності, рівня та ступеня освіти, досвіду служби та відповідності вимогам до цих посад, а також придатності за станом здоров’я до проходження служби на відповідній посаді.

64. Військовослужбовці, які переміщуються по службі, вибувають до нового місця служби після звільнення з посади, але не пізніш як через один місяць від дня видання наказу про переміщення по службі, крім випадків, коли військовослужбовець перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні.

65. Військовослужбовці, які є близькими особами в значенні, наведеному в Законі України “Про запобігання корупції”, не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Громадяни, які претендують на зайняття військових посад в Управлінні державної охорони України, зобов’язані повідомити начальника Управління державної охорони України про близьких їм осіб, які проходять військову службу (працюють) в Управлінні державної охорони України.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, військовослужбовці або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряму організаційну та правову залежність. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у прямій організаційній та правовій залежності, підлягає звільненню із займаної посади або зі служби.

66. Військовослужбовці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, під час призначення на посади користуються всіма пільгами і перевагами, передбаченими Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

67. Призначення військовослужбовців на посади начальника режимно-секретного органу та його заступника, керівника секретного архівного підрозділу здійснюється за погодженням із органами Служби безпеки України відповідно до законодавства.

68. Призначення військовослужбовців на посади науково-педагогічних і наукових працівників в Інституті УДО України здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Управлінням державної охорони України.

69. Забороняється призначення військовослужбовців на посади у порядку службового сумісництва, крім посад, пов’язаних із викладацькою або науковою діяльністю.

70. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу в Управлінні державної охорони України, мають вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра, пройшли курс військової підготовки за відповідною програмою, можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом по особовому складу з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу та укладенням нового контракту про проходження відповідного виду військової служби. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

71. Необхідність переміщення військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, визнані військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби і щодо яких прийнято рішення про можливість залишення на військовій службі, з посад, які вони займають, на інші посади, на яких вони можуть виконувати обов’язки військової служби з урахуванням стану здоров’я, визначається керівниками самостійних структурних підрозділів.

72. Переміщення по службі в іншу місцевість військовослужбовців, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані придатними або обмежено придатними до військової служби, але при цьому вони самі чи члени їх сімей мають потребу за станом здоров’я у зміні місця служби (проживання), здійснюється на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії для військовослужбовців або висновку (постанови) комісії закладу охорони здоров’я для членів сімей військовослужбовців.

73. Переміщення військовослужбовців на рівнозначні посади та на нижчі посади на підставі висновку атестування чи у порядку виконання накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення (у тому числі в іншу місцевість) здійснюється без згоди військовослужбовців, крім таких випадків:

неможливості проходження військовослужбовцем військової служби у місцевості, в яку його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливості проживання членів сім’ї військовослужбовця за станом здоров’я в місцевості, до якої його переміщують, згідно з висновком (постановою) комісії закладу охорони здоров’я;

виникнення потреби у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і визнані опікунами та мешкають окремо від сім’ї військовослужбовця в тому самому населеному пункті, згідно з висновком (постановою) комісії закладу охорони здоров’я.

74. Якщо призначення військовослужбовця на посаду передбачає зміну місця його проживання, а дружина (чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України, одночасно з прийняттям рішення про призначення на посаду вирішується за згодою подружжя питання щодо призначення у цю саму місцевість іншого з подружжя.

Якщо неможливо одночасно призначити військовослужбовців, які перебувають у шлюбі, на посади в межах одного населеного пункту, на посаду в іншому населеному пункті може бути призначено одного з них лише за наявності згоди обох із подружжя.

75. Під час скорочення штатів або проведення організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, керівники самостійних структурних підрозділів або відповідно до розподілу повноважень перший заступник чи заступники начальника Управління державної охорони України подають в установленому порядку начальнику Управління державної охорони України для прийняття рішення рапорти з пропозиціями щодо подальшого службового використання військовослужбовців, посади яких скорочуватимуться, після чого ці рапорти передаються до кадрового підрозділу для підготовки наказу по особовому складу.

Під час скорочення штатів або проведення організаційних заходів переважне право на призначення надається військовослужбовцям з вищою кваліфікацією і результативністю службової діяльності. При рівних умовах кваліфікації і результативності службової діяльності перевага в призначенні надається військовослужбовцям, які згідно із законодавством належать до категорій громадян, що користуються переважним правом залишення на службі чи першочерговим правом призначення на вакантні посади.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які звільняються з посад внаслідок скорочення штатів або проведення організаційних заходів, на рівнозначні посади або відсутності їх згоди на призначення на нижчі посади такі військовослужбовці підлягають звільненню з військової служби в установленому порядку.

76. Військовослужбовець, якому скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці або якому відмовлено у наданні допуску до державної таємниці, призначається на посаду, не пов’язану з державною таємницею.

У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби через службову невідповідність.

77. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальника Управління державної охорони України для вирішення питання щодо подальшого їх службового використання допускається у разі:

1) припинення повноважень особою, щодо якої здійснюється державна охорона (для військовослужбовців підрозділів особистої охорони) – до двох місяців;

2) скорочення штатів або проведення організаційних заходів, якщо до закінчення встановленого строку проведення зазначених заходів не вирішено питання щодо подальшого проходження служби військовослужбовцями, які звільняються з посад, – до трьох місяців;

3) скорочення посад, що займають військовослужбовці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, за відсутності можливості переміщення їх на вакантні посади – до закінчення відпустки для догляду за дитиною;

4) пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду, – до двох місяців;

5) повернення військовослужбовців, обраних на виборні посади, після закінчення строку їх повноважень, – до двох місяців;

6) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, – до двох місяців;

7) повернення з довгострокового відрядження – до двох місяців;

8) закінчення військовослужбовцем вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, у разі відсутності вакантних посад – до двох місяців;

9) відрахування слухача денної форми навчання із Інституту УДО України або переведення його на іншу форму здобуття освіти – до двох місяців;

10) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних і наукових працівників в Інституті УДО України та/або необрання їх на зазначені посади за результатами нового конкурсу – до двох місяців;

11) скасування військовослужбовцю раніше наданого допуску до державної таємниці або відмови у наданні йому допуску до державної таємниці – до вирішення питання щодо подальшого проходження ним військової служби, але не більше двох місяців;

12) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби – до звільнення з військової служби або до прийняття рішення щодо призначення на посаду, обов’язки за якою він може виконувати з урахуванням стану здоров’я, але не більше двох місяців;

13) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження – до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

14) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, – до скасування чи зміни запобіжного заходу або до винесення судом вироку чи відбування покарання;

15) відсутності відомостей про місцеперебування військовослужбовця строком понад десять днів – до його повернення до місця проходження служби або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

16) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи, – до їх повернення.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці, час тимчасового виконання військовослужбовцем обов’язків виключається із загального періоду перебування у розпорядженні начальника Управління державної охорони України.

78. Військовослужбовці зараховуються в розпорядження наказом по особовому складу, виданим начальником Управління державної охорони України на підставі рапортів керівників самостійних структурних підрозділів або першого заступника чи заступників начальника Управління державної охорони України відповідно до розподілу повноважень.

Військовослужбовці, призначення на посади або звільнення з посад яких здійснюється Президентом України, у разі звільнення з посад зараховуються у розпорядження начальника Управління державної охорони України згідно з підпунктом 2 пункту 77 цього Положення.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1, 2, 4 – 13 пункту 77 цього Положення, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених начальником Управління державної охорони України.

79. Загальний контроль за строками перебування військовослужбовців у розпорядженні начальника Управління державної охорони України покладається на кадровий підрозділ.

80. За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження начальника Управління державної охорони України, зберігається право на грошове та інші види забезпечення за останньою посадою, яку вони безпосередньо обіймали перед зарахуванням у розпорядження, якщо інше не передбачено законодавством.

81. Призначення на посади військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, проводиться в найкоротший строк, але не пізніше строків, передбачених пунктом 77 цього Положення.

82. У зв’язку зі службовою необхідністю військовослужбовці можуть бути тимчасово підпорядковані керівнику іншого підрозділу Управління державної охорони України без звільнення з посад, які вони обіймають, на строк не більше шести місяців.

83. У зв’язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який обіймає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, зокрема:

1) вакантною – у разі його згоди;

2) невакантною – у разі тимчасової відсутності або внаслідок усунення від виконання службових обов’язків чи відсторонення від виконання службових повноважень військовослужбовця, який її займає.

Безперервний строк тимчасового виконання обов’язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною – чотирьох місяців.

На військовослужбовця, який обіймає штатну посаду, за його згодою може бути покладено тимчасове виконання обов’язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною.

На військовослужбовця, який перебуває у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, тимчасове виконання обов’язків може бути покладено на строк не більше двох місяців.

84. Тимчасове виконання обов’язків покладається на військовослужбовців наказом по особовому складу, виданим начальником Управління державної охорони України на підставі рапортів керівників самостійних структурних підрозділів або першого заступника чи заступників начальника Управління державної охорони України відповідно до розподілу повноважень.

85. Усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням начальника Управління державної охорони України до закінчення розгляду справи судом.

Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

Військовослужбовці, усунені від виконання службових обов’язків або відсторонені від виконання службових повноважень, продовжують проходити військову службу, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених керівником самостійного структурного підрозділу, якщо до них не застосовано запобіжних заходів у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи таких покарань, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні.

86. Військовослужбовці, до яких застосовано такі види покарання, як арешт або службове обмеження для військовослужбовців, не можуть бути призначені на вищу посаду.

V. Прикомандирування військовослужбовців, обраних на виборні посади, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти

87. Прикомандирування військовослужбовців, обраних на виборні посади, до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад оформляється наказом по особовому складу зі звільненням із займаної посади на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

88. Після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення військовослужбовці, обрані на виборні посади, направляються у розпорядження начальника Управління державної охорони України для подальшого проходження військової служби на попередній або, за його згодою, на іншій рівнозначній посаді.

89. Військовослужбовці за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі, зі звільненням із займаної посади з подальшим призначенням на посади в державних органах, підприємствах, установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти.

Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, та граничних військових звань за цими посадами затверджується Президентом України.

90. Добір військовослужбовців для заміщення посад, зазначених у пункті 89 цього Положення, здійснюється начальником Управління державної охорони України за погодженням із керівниками відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

До державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі відряджаються тільки ті військовослужбовці, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі, мають високі професійні, ділові та моральні якості, позитивно характеризуються по службі.

Рішення про відрядження військовослужбовця оформлюється наказом по особовому складу.

91. Про призначення відряджених військовослужбовців на посади та переміщення їх по службі керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Управління державної охорони України.

92. Відряджені військовослужбовці звільняються з посад за рішенням керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти за погодженням з Управлінням державної охорони України з подальшим направленням їх у розпорядження начальника Управління державної охорони України:

після виконання завдань, покладених на Управління державної охорони України;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов’язків за посадою в державному органі, підприємстві, установі, організації, державному або комунальному закладі освіти.

У разі службової потреби начальник Управління державної охорони України має право в будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти відряджених військовослужбовців, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника відповідного державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти.

Звільнені з посади в державному органі, підприємстві, установі, організації, державному або комунальному закладі освіти військовослужбовці направляються у розпорядження начальника Управління державної охорони України для подальшого проходження військової служби на попередній або іншій рівнозначній посаді з урахуванням вимог цього Положення.

93. За відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних або комунальних закладів освіти військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі гарантії та пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення відрядженим військовослужбовцям здійснюється у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Після повернення до Управління державної охорони України зазначеним військовослужбовцям у разі їх зарахування у розпорядження начальника Управління державної охорони України з дня їх повернення до Управління державної охорони України (але не раніше дня, до якого вони отримали грошове забезпечення або заробітну плату за останнім місцем роботи) і до призначення на посади або звільнення з військової служби виплачується грошове забезпечення за посадами, які вони займали в Управлінні державної охорони України до відрядження.

Пенсійне забезпечення звільнених у запас або відставку відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах, передбачених законодавством для військовослужбовців.

94. Нагородження державними нагородами України, відзнаками Управління державної охорони України відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджені, а за потреби – за спільним поданням керівника державного органу та начальника Управління державної охорони України.

VI. Атестування

95. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об’єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання.

96. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком начальника Управління державної охорони України, першого заступника та заступників начальника Управління державної охорони України, військовослужбовців, прикомандированих до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад, або відряджених до державних органів, підприємств, установ і організацій, державних та комунальних закладів освіти.

97. Порядок проведення атестування військовослужбовців визначається Управлінням державної охорони України.

VII. Відпустки

98. Надання військовослужбовцям відпусток, відкликання з них, виплата грошової компенсації за невикористані дні відпусток здійснюється відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та оформлюється наказом по особовому складу.

Військовослужбовцям надаються:

1) щорічні відпустки:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов’язків військової служби, яке пов’язане з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я;

інші додаткові відпустки, передбачені законами України;

2) додаткові відпустки у зв’язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв’язку з усиновленням дитини;

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;

відпустка для лікування у зв’язку з хворобою;

5) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

99. Щорічні відпустки військовослужбовцям надаються рівномірно протягом усього календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення надійного функціонування підрозділу, підтримання його мобілізаційної готовності.

100. Черговість надання військовослужбовцям щорічної основної відпустки визначається графіками відпусток на наступний рік, які подаються керівниками самостійних структурних підрозділів на затвердження начальнику Управління державної охорони України, першому заступнику або заступникам начальника Управління державної охорони України відповідно до розподілу повноважень до 1 грудня поточного року, і доводиться під підпис до відома кожного військовослужбовця. При складанні графіків ураховуються інтереси військової служби (забезпечення виконання покладених на підрозділ завдань), особисті інтереси військовослужбовців та можливості для їх відпочинку, наявність у військовослужбовців переваг щодо використання відпустки у зручний час.

Військовослужбовцям, які перебувають у розпорядженні начальника Управління державної охорони України, щорічні основні відпустки можуть надаватися поза графіком.

101. Військовослужбовець не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку відпустки, визначеного графіком відпусток, подає підписаний безпосереднім (прямим) начальником рапорт про надання відпустки до кадрового підрозділу для підготовки відповідного наказу.

102. У зв’язку зі службовою необхідністю або через сімейні обставини військовослужбовця та з інших поважних причин допускається перенесення щорічної відпустки, передбаченої графіком, на інший період протягом календарного року з дозволу начальника, який затвердив графік відпусток, а в особливих випадках – на перший квартал наступного року з дозволу начальника Управління державної охорони України. У разі необхідності такого перенесення керівник самостійного структурного підрозділу (у разі службової необхідності) або військовослужбовець подає обґрунтований рапорт на ім’я відповідного начальника.

103. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише в разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, в інших випадках – за рішенням начальника Управління державної охорони України, яке оформляється наказом по особовому складу.

104. Облік відпусток, що надаються військовослужбовцям, здійснюється уповноваженою особою в кожному підрозділі, постійний контроль за наданням відпусток згідно із затвердженими графіками відпусток здійснюється керівниками самостійних структурних підрозділів, а загальний облік та облік відпусток керівників самостійних структурних підрозділів та керівництва Управління державної охорони України здійснюється кадровим підрозділом.

105. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, зазначена відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки. Для продовження відпустки військовослужбовець після закінчення або в період відпустки подає керівнику самостійного структурного підрозділу рапорт та довідку закладу охорони здоров’я, що підтверджує захворювання. Час надання частини невикористаної у зв’язку з хворобою відпустки погоджується з керівником самостійного підрозділу, крім випадку, коли час такої відпустки обумовлений медичними показаннями.

106. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення в довгострокові відрядження за межі України або для зарахування на навчання, щорічна основна відпустка надається з урахуванням її повного використання до направлення в такі відрядження або на навчання.

107. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

108. До відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за заявою військовослужбовця-жінки приєднується щорічна основна відпустка за поточний рік.

109. Військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади чи військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, у рік закінчення ними навчання щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, надається після прибуття до місця проходження військової служби в Управління державної охорони України, якщо така відпустка їм не була надана раніше.

110. Військовослужбовцям додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України “Про відпустки”. Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

У разі якщо Законом України “Про відпустки” або іншими законами України передбачено надання додаткових відпусток без збереження заробітної плати, такі відпустки військовослужбовцям надаються без збереження грошового забезпечення.

111. Учасники бойових дій мають право на використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю, визначеною Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

112. Військовослужбовці, що належать до 1 або 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на використання щорічної основної відпустки у зручний для них час, а також на отримання додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю, визначеною Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

113. За рішенням начальника Управління державної охорони України в особливий період військовослужбовцям надаються відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів на рік на підставі рапорту військовослужбовця з відповідним обґрунтуванням причини надання та кількості календарних днів відпустки.

114. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, надаються на загальних підставах.

VIIІ. Призупинення та продовження військової служби

115. Для військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ Управління державної охорони України або місце служби, дезертирували із підрозділу Управління державної охорони України або добровільно здалися в полон, військова служба призупиняється відповідно до частини другої статті 24 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Військова служба для військовослужбовців призупиняється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв (повідомлень) начальника Управління державної охорони України про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

116. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Звільнення з посад військовослужбовців, військову службу яких призупинено, здійснюється наказами по особовому складу.

Звільнення з посад військовослужбовців, призначених на посади Президентом України, військову службу яких призупинено, здійснюється Президентом України.

117. Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

118. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до загальної чисельності Управління державної охорони України.

119. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту “г” частини другої, пункту “г” частини третьої, підпункту “д” пункту 1, підпункту “в” пункту 2 частини четвертої, підпунктів “е” пунктів 1 і 2, підпункту “в” пункту 3 частини п’ятої та підпункту “е” пункту 1, підпункту “д” пункту 2, підпункту “в” пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту “ґ” пункту 1 частини четвертої, підпункту “д” пункту 1 та підпункту “д” пункту 2 частини п’ятої, підпункту “д” пункту 1 та підпункту “ґ” пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Звільнення військовослужбовців, військову службу яких призупинено, з військової служби здійснюється наказами по особовому складу.

120. Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання, та поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.

Продовження військової служби та дії контракту з військовослужбовцями, зазначеними у цьому пункті, здійснюється наказами по особовому складу.

ІX. Залишення на військовій службі понад граничний вік

121. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України і мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров’я для проходження військової служби, на їх прохання в разі потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі за рішенням начальника Управління державної охорони України понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років.

122. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік, не пізніше ніж за три місяці до досягнення граничного віку подають у порядку підпорядкування рапорт начальнику Управління державної охорони України про залишення їх на службі понад граничний вік. Безпосередні (прямі) начальники таких військовослужбовців готують службову характеристику з аргументованим висновком щодо доцільності залишення їх на військовій службі.

Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти приймається за клопотанням керівників відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти.

Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік, проходять за направленням кадрового підрозділу медичний огляд з метою визначення їх придатності до військової служби. Військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними до військової служби, не залишаються понад граничний вік перебування на військовій службі.

123. Про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік видається наказ по особовому складу, а з військовослужбовцями, стосовно яких прийнято позитивне рішення щодо залишення на військовій службі понад граничний вік, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту укладається новий контракт на строки, визначені цим Положенням, але не більше строку, на який військовослужбовця залишено на військовій службі понад граничний вік.

124. Військовослужбовці, про залишення яких на військовій службі понад граничний вік позитивного рішення не прийнято, підлягають звільненню з військової служби за віком, про що їм повідомляється посадовою особою, визначеною в пункті 142 цього Положення, під час проведення бесіди та оформлюється лист бесіди.

125. Військовослужбовці, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах.

X. Звільнення з військової служби

126. Звільнення військовослужбовців з військової служби за контрактом в Управлінні державної охорони України здійснюється:

а) якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби:

у запас Служби безпеки України – осіб офіцерського складу (за винятком звільнених за службовою невідповідністю чи у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили);

у запас у загальному порядку – осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, а також осіб офіцерського складу, звільнених за службовою невідповідністю чи у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

б) якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі та у військовому резерві або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби з виключенням з військового обліку – у відставку.

127. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби начальником Управління державної охорони України наказом по особовому складу на підставах, передбачених частиною п’ятою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

128. Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров’я у місячний строк після отримання кадровим підрозділом відповідного висновку, крім військовослужбовців, визнаних військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (за винятком розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Управлінням державної охорони України), які виявили бажання проходити військову службу та стосовно яких прийнято рішення про залишення на військовій службі. Такі військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби на загальних підставах.

Також у мирний час у місячний строк підлягають звільненню військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, якщо вони не виявили бажання проходити військову службу або якщо їм відмовлено в залишенні на військовій служби.

До строку, протягом якого військовослужбовці, які визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби, підлягають звільненню, не враховується час перебування їх на лікуванні, в основній або додатковій відпустці.

129. Військовослужбовці, які визнані в мирний час військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби, та мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, на їх прохання та за наявності потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі за контрактом в Управлінні державної охорони України. Рішення про залишення таких військовослужбовців на військовій службі приймає начальник Управління державної охорони України з урахуванням медичного висновку та службової характеристики військовослужбовця, а також аргументованого висновку безпосереднього (прямого) начальника відповідного військовослужбовця про можливість виконання ним своїх посадових обов’язків або щодо доцільності його використання на інших посадах.

Військовослужбовці, які визнані в мирний час військово-лікарською комісією обмежено придатними до військової служби та бажають продовжувати військову службу, подають про це рапорти за підпорядкованістю.

У цьому випадку підготовка документів на звільнення військовослужбовців з військової служби за станом здоров’я зупиняється на строк до прийняття рішення за їх рапортами.

Прийняття рішення та видання наказу про залишення військовослужбовців на військовій службі за контрактом в Управлінні державної охорони України здійснюється протягом місяця з дня подання ними відповідних рапортів.

Військовослужбовці, яким в залишенні на військовій службі відмовлено, звільняються з військової служби у місячний строк з дня прийняття відповідного рішення начальником Управління державної охорони України, про що їм повідомляється посадовою особою, визначеною в пункті 142 цього Положення, під час проведення бесіди та оформлюється лист бесіди.

Військовослужбовці, залишені на військовій службі, можуть бути звільнені з військової служби на загальних підставах.

130. Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі яких залишилося п’ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби на підставі підпункту “в” пункту 1 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

131. У зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів військовослужбовці звільняються з військової служби у разі неможливості їх використання на службі.

Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю в Управлінні державної охорони України вакантних рівнозначних посад, вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій) підготовці за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, рівню та ступеню освіти, досвіду служби, стану здоров’я цих військовослужбовців, та відмовою військовослужбовців від призначення на нижчі посади.

132. Про можливе звільнення з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів військовослужбовців персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці до звільнення у письмовій формі.

Військовослужбовець, який підлягає звільненню з військової служби у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, може подати рапорт у порядку підпорядкування начальнику Управління державної охорони України про його звільнення до закінчення двомісячного строку попередження про звільнення.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів уповноважена начальником Управління державної охорони України посадова особа пропонує військовослужбовцю іншу вакантну посаду в підрозділі, у якому він проходив службу, а за відсутності таких – в інших підрозділах Управління державної охорони України.

При звільненні військовослужбовців у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів враховується переважне право на залишення на військовій службі, передбачене законодавством.

У разі якщо вивільнення є масовим відповідно до статті 48 Закону України “Про зайнятість населення”, кадровий підрозділ доводить до відома державної служби зайнятості про заплановане вивільнення військовослужбовців.

133. У разі неможливості використання військовослужбовця на військовій службі у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів начальником Управління державної охорони України затверджується відповідний висновок, підготовлений кадровим підрозділом, на підставі якого видається наказ по особовому складу про звільнення військовослужбовця з військової служби.

У такому висновку зазначаються дані про військовослужбовця (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, вислуга років), посада, яку він обіймав, та з якого часу, вжиті заходи щодо подальшого службового використання цього військовослужбовця та посадові особи, які брали участь у цих заходах, результати медичного огляду (в разі направлення військовослужбовця на огляд військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності до військової служби за станом здоров’я).

134. Військовослужбовці, призначення на посади або звільнення з посад яких здійснюється Президентом України, у разі звільнення з посад та неможливості використання на службі звільняються з військової служби з підстав, передбачених законодавством.

135. Звільнення військовослужбовців через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється на підставі документів, які підтверджують наявність у них відповідних сімейних обставин або інших поважних причин.

136. Військовослужбовці звільняються з військової служби через службову невідповідність:

1) у разі застосування до військовослужбовця такого дисциплінарного стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, – на підставі наказу про застосування стягнення;

2) якщо за висновком атестування прийнято рішення про невідповідність займаній посаді та доцільність звільнення з військової служби через службову невідповідність.

Звільнення військовослужбовця з військової служби у зв’язку з його службовою невідповідністю, встановленою за висновком атестування, здійснюється не пізніше місяця після ознайомлення військовослужбовця з таким висновком;

3) якщо військовослужбовцю скасовано раніше наданий допуск до державної таємниці або відмовлено у наданні допуску до державної таємниці – за відсутності рівнозначної посади, не пов’язаної з державною таємницею, та в разі відмови військовослужбовця від призначення на нижчу посаду, не пов’язану з державною таємницею, якщо така посада є в наявності, та неможливості звільнення з військової служби на інших підставах, передбачених законодавством;

4) якщо військовослужбовець, який уклав перший контракт про проходження військової служби в Управлінні державної охорони України на посадах рядового складу, сержантського і старшинського складу та направлений на навчання за курсом первинної професійної підготовки, не виконав навчального плану та не засвоїв програму професійної підготовки.

137. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади після надходження до Управління державної охорони України копії відповідного вироку суду, який набрав законної сили, з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання.

138. Військовослужбовці, яких звільнено з військової служби у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, в разі його скасування поновлюються на військовій службі.

139. Військовослужбовець може бути звільнений з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням ним умов контракту за висновком атестування, у разі якщо протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладання контракту обов’язків він два або більше разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

140. Військовослужбовець звільняється з військової служби у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування після надходження до Управління державної охорони України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

141. Військовослужбовці, які бажають звільнитися з військової служби, подають у порядку підпорядкування рапорт та документи, які підтверджують підстави звільнення. У рапорті зазначаються:

підстави звільнення з військової служби;

орган, до якого повинні бути надіслані матеріали особової справи військовослужбовця для постановки його на військовий облік відповідно до законодавства.

142. З військовослужбовцями перед їх звільненням проводиться бесіда з питань звільнення:

1) з військовослужбовцями у підрозділах – керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками;

2) із керівниками самостійних структурних підрозділів, першим заступником та заступниками начальника Управління державної охорони України – начальником Управління державної охорони України.

Бесіда проводиться перед направленням документів на звільнення військовослужбовця. До участі в бесіді з військовослужбовцем, який звільняється з військової служби, за потреби залучається безпосередній (прямий) начальник такого військовослужбовця.

Під час бесіди з військовослужбовцем йому роз’яснюються підстави і строк звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, уточнюється бажання пройти медичний огляд, визначається відповідний орган для взяття на військовий облік. При цьому враховуються прохання та побажання військовослужбовця, даються необхідні пояснення з інших питань.

Зміст проведеної бесіди вноситься до листа бесіди, що підписується посадовою особою, яка проводила бесіду, і військовослужбовцем, який звільняється. Лист бесіди долучається і зберігається в матеріалах особової справи військовослужбовця. У разі відмови військовослужбовця підписати лист бесіди про це робиться відповідний запис у ньому та засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

143. Після прийняття начальником Управління державної охорони України рішення про звільнення військовослужбовця він здає в установлені строки посаду, документальні матеріали та матеріальні цінності, які рахувались за ним, та звільняється з військової служби в установленому цим Положенням порядку.

144. Військовослужбовці, які під час проведення бесіди перед звільненням з військової служби виявили бажання пройти медичний огляд направляються для встановлення придатності до військової служби за станом здоров’я на медичний огляд військово-лікарською комісією, висновки якої враховуються для визначення підстав звільнення.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби через службову невідповідність, у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, у зв’язку із застосуванням заборони, передбаченої частинами третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, на медичний огляд не направляються.

145. Військовослужбовці за наявності таких підстав для звільнення з військової служби, як звільнення у зв’язку із закінченням строку контракту, за станом здоров’я, за віком, через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них.

146. Під час оформлення документів для звільнення військовослужбовця з військової служби кадровим підрозділом проводиться розрахунок вислуги років для призначення пенсії який доводиться до відома військовослужбовця під його особистий підпис. У разі незгоди з обчисленням вислуги років військовослужбовець письмово обґрунтовує свої заперечення щодо розрахунку вислуги років та засвідчує їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років про це робиться відповідний запис, який засвідчується підписами осіб, які були присутні під час бесіди.

147. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 і більше років у календарному обчисленні, а також тим, хто має особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років, у разі звільнення з військової служби наказом по особовому складу надається право носіння військової форми одягу (крім звільнення: через службову невідповідність; у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади; у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем; у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; у зв’язку з припиненням громадянства України; у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням про визнання активів військовослужбовця чи активів, набутих за його дорученням іншими особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави).

148. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання контракту і звільнення з військової служби на підставах, у порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Оскарження наказу не зупиняє його виконання.

149. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовця, який проходив військову службу за контрактом, він підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді. Час вимушеного прогулу зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку, встановленого для присвоєння чергового військового звання. У такому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу і строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Новий контракт з таким військовослужбовцем укладається у місячний строк після поновлення його на військовій службі.

У разі прийняття рішення про неукладення нового контракту військовослужбовець, якого поновлено на військовій службі, звільняється з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту в порядку, визначеному цим Положенням.

150. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді здійснюється наказом по особовому складу, що видається на підставі рішення суду чи висновку службового розслідування, якими визнано незаконність звільнення військовослужбовця.

151. За наявності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового розслідування або судового розгляду кримінального провадження з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового розслідування чи суду, крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту.

Військовослужбовці, стосовно яких провадиться досудове розслідування або судовий розгляд кримінального провадження, до набрання вироком законної сили не підлягають звільненню з військової служби через службову невідповідність або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем за вчинення дій, які слугували підставою для внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

152. Днем звільнення військовослужбовців з військової служби в запас або у відставку вважається день, з якого їх наказом по особовому складу виключено зі списків особового складу Управління державної охорони України.

153. Зі списків особового складу Управління державної охорони України військовослужбовець не виключається та контракт не припиняється (не розривається) у разі:

перебування на лікуванні;

захоплення в полон або заручником, а також інтернування у нейтральну державу;

безвісної відсутності – до визнання його в установленому порядку безвісно відсутнім або оголошення померлим;

настання інших випадків, визначених законодавством.

Загиблий (померлий) військовослужбовець виключається зі списків особового складу Управління державної охорони України наказом по особовому складу з наступного після загибелі (смерті) дня, а військовослужбовець, визнаний у встановленому законом порядку безвісно відсутнім або оголошений померлим, – з дня набрання законної сили рішенням суду.

154. Особи, звільнені з військової служби в Управлінні державної охорони України, зобов’язані у п’ятиденний строк після звільнення з військової служби прибути до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язані Служби безпеки України – до органів Служби безпеки України) для взяття на військовий облік.

155. Категорії та розряди запасу, граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі визначаються Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

XI. Особливості проходження військової служби в особливий період

156. В особливий період військовослужбовці проходять військову службу за контрактом в Управлінні державної охорони України в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

157. Під час дії особливого періоду (крім періодів з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації):

1) проводиться прийом громадян на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України;

2) військовослужбовці, які перебувають у цей час на військовій службі, звільненню в запас не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених зі списків особового складу Управління державної охорони України, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення військовослужбовців, зазначених в абзаці третьому цього пункту.

158. З моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, та з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації:

1) особовий склад Управління державної охорони України поповнюється за рахунок військовозобов’язаних, які поступають із запасу Служби безпеки України та територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також прийому громадян на військову службу за контрактом в Управління державної охорони України;

2) військовослужбовці, які перебувають у цей час на військовій службі, звільненню в запас не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених зі списків особового складу Управління державної охорони України, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення військовослужбовців, зазначених в абзаці третьому цього пункту;

3) строки вислуги у військових званнях для військовослужбовців, які проходять військову службу у воєнний час, обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарних місяці.

159. В особливий період надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

160. У воєнний час лікування військовослужбовців повинно бути закінчено у закладі охорони здоров’я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії начальником Управління державної охорони України військовослужбовцям може бути надана відпустка для лікування у зв’язку з хворобою на 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв’язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показниками – продовжено ще раз.

161. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців – звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК