Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №355/2010

Питання Комітету з економічних реформ

1. Затвердити Положення про Комітет з економічних реформ (додається).

У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність, статті 2 і 3 Указу Президента України від 26 лютого 2010 року № 273 «Про утворення Комітету з економічних реформ».

2. Затвердити персональний склад Комітету з економічних реформ (додається).

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити в установленому порядку на чолі з Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами відповідних місцевих державних адміністрацій як консультативно-дорадчі органи для здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіонах та підготовки за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій регіональні комітети з економічних реформ, залучивши до їх складу представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів відповідних рад, провідних фахівців наукових установ, представників громадських об'єднань.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

17 березня 2010 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 березня 2010 року № 355/2010

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з економічних реформ

1. Комітет з економічних реформ (далі – Комітет) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, створеним з метою впровадження системних економічних реформ, спрямованих на вихід із фінансової та економічної кризи, на забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комітету є:

опрацювання з урахуванням нинішньої соціально-економічної ситуації в Україні та на основі кращого світового досвіду програми економічних реформ, спрямованих на впровадження передвиборної програми «Україна – для людей»;

визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення необхідних економічних реформ та підготовка відповідних законопроектів для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України;

забезпечення проведення громадських обговорень програми економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу;

здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації програми економічних реформ та підготовка пропозицій щодо необхідного її коригування.

4. Комітет відповідно до покладених на нього основних завдань:

1) організовує узагальнення пропозицій щодо програми економічних реформ, зокрема, для забезпечення прискореного подолання бідності та підвищення якості життя громадян України;

2) готує законопроекти щодо визначення напрямів, пріоритетів, механізмів здійснення економічних реформ для внесення їх Президентом України на розгляд Верховної Ради України, забезпечує підготовку проектів актів Президента України з відповідних питань;

3) готує висновки щодо законопроектів, проектів інших нормативно-правових актів з економічних питань;

4) забезпечує здійснення моніторингу за станом виконання актів Президента України з економічних питань;

5) аналізує стан виконання законодавства щодо впровадження програми економічних реформ, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

6) бере участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

7) організовує вивчення громадської думки щодо питань, які розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації результатів роботи Комітету;

8) виконує інші функції відповідно до актів Президента України.

5. Комітет має право:

1) запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати в установленому порядку до участі в роботі Комітету як радників посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, у тому числі експертів міжнародних фінансових організацій, представників громадських об'єднань;

3) створювати тимчасові робочі групи для підготовки пропозицій з окремих питань діяльності Комітету та залучати в установленому порядку до роботи в таких групах на паритетній основі народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, у тому числі експертів міжнародних організацій, консалтингових та аудиторських компаній, представників громадських об'єднань;

4) запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, голів регіональних комітетів з економічних реформ, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об'єднань, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;

5) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів, актів Президента України, підготовлених на впровадження програми економічних реформ;

6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до його компетенції.

6. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України, а також регіональними комітетами з економічних реформ.

7. Комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів.

Головою Комітету є Президент України.

Персональний склад Комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету. Уразі потреби виконавчий секретар Комітету вносить Голові Комітету пропозиції щодо зміни персонального складу Комітету.

Голова Комітету, виконавчий секретар, інші члени Комітету беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Голова Комітету здійснює загальне керівництво діяльністю Комітету, визначає порядок його роботи та головує на засіданнях Комітету.

Виконавчий секретар Комітету:

1) скликає за дорученням Голови Комітету засідання Комітету, в разі відсутності Голови Комітету головує на засіданнях Комітету;

2) забезпечує організацію діяльності Комітету, підготовку планів роботи Комітету, питань порядку денного його засідань з урахуванням пропозицій членів Комітету, регіональних комітетів з економічних реформ, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань;

3) затверджує за дорученням Голови Комітету плани діяльності тимчасових робочих груп, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад та склад радників таких груп, координує роботу тимчасових робочих груп;

4) здійснює моніторинг реалізації рішень Комітету;

5) регулярно інформує Президента України про хід реалізації рішень Комітету;

6) представляє Комітет у взаємодії з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян;

7) виконує за дорученням Голови Комітету інші завдання.

8. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

9. Засідання Комітету є відкритими і гласними.

Відкритість засідань Комітету забезпечується шляхом створення умов для присутності на них представників засобів масової інформації, гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, підготовлені ним матеріали на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Президента України.

Комітет систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

За результатами засідання Комітету оформляється протокол, який підписує виконавчий секретар Комітету.

Рішення Комітету в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

12. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 березня 2010 року № 355/2010

СКЛАД
Комітету з економічних реформ

ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович – Президент України, Голова Комітету
АЗАРОВ Микола Янович – Прем'єр-міністр України
АКІМОВА Ірина Михайлівна – Перший заступник Глави Адміністрації Президента України, виконавчий секретар Комітету
ГЕЄЦЬ Валерій Михайлович – директор державної установи «Інститут економіки та прогнозування» НАН України (за згодою)
ГЕРМАН Ганна Миколаївна – заступник Глави Адміністрації Президента України
ГЛАДКИЙ Валерій Олександрович – генеральний директор аналітичного центру «Бюро економічних і соціальних технологій» (за згодою)
ГРИЩЕНКО Костянтин Іванович – Міністр закордонних справ України
ДЕРКАЧ Микола Іванович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (за згодою)
ЄРМОЛАЄВ Андрій Васильович – директор Національного інституту стратегічних досліджень
КЛЮЄВ Андрій Петрович – Перший віце-прем'єр-міністр України
КОЛЕСНІКОВ Борис Вікторович – Віце-прем'єр-міністр України
ЛАВРИНОВИЧ Олександр Володимирович – Міністр юстиції України
ЛЕОНОВ Дмитро Анатолійович – ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана (за згодою)
ЛІБАНОВА Елла Марленівна – академік-секретар відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім.М.В.Птухи НАН України (за згодою)
ЛУКАШ Олена Леонідівна – Перший заступник Глави Адміністрації Президента України – Представник Президента України у Конституційному Суді України
ЛЬОВОЧКІН Сергій Володимирович – Глава Адміністрації Президента України
МІТЮКОВ Ігор Олександрович – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Морган Стенлі Україна» (за згодою)
ПАВЛЕНКО Анатолій Федорович – ректор Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана, доктор економічних наук, професор (за згодою)
СЕМИНОЖЕНКО Володимир Петрович – Віце-прем'єр-міністр України
СЛАУТА Віктор Андрійович – Віце-прем'єр-міністр України
СТЕЛЬМАХ Володимир Семенович – Голова Національного банку України (за згодою)ТИХОНОВ Віктор Миколайович – Віце-прем'єр-міністр України
ТІГІПКО Сергій Леонідович – Віце-прем'єр-міністр України
ТКАЧЕНКО Олександр Миколайович – Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (за згодою)
ТОЛСТОУХОВ Анатолій Володимирович – Міністр Кабінету Міністрів України.

Глава Адміністрації Президента України С.ЛЬОВОЧКІН