Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №415/2020

Про Раду соціального розвитку регіонів

З метою забезпечення гарантій соціального захисту населення, доступності та якості соціальних послуг, у тому числі під час проведення реформ із децентралізації влади, сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань реалізації громадянами права на соціальний захист, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Раду соціального розвитку регіонів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду соціального розвитку регіонів (додається).

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 вересня 2020 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 вересня 2020 року № 415/2020

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду соціального розвитку регіонів

1. Рада соціального розвитку регіонів (далі — Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

З. Основними завданнями Ради є:

системний аналіз ситуації щодо забезпечення гарантій соціального захисту населення, у тому числі під час проведення реформ із децентралізації влади, напрацювання за результатами такого аналізу та внесення на розгляд Президентові України пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань;

підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань соціального захисту населення, приведення законодавства України у соціальній сфері у відповідність із європейськими стандартами;

напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства у вирішенні питань надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння поширенню кращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) утворювати в разі потреби тимчасові робочі групи для вивчення окремих питань, що належать до компетенції Ради, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками);

З) запрошувати на свої засідання та залучати до обговорення окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних експертів і фахівців;

4) ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також центральними та місцевими органами виконавчої влади, громадськими об’єднаннями.

6. Рада утворюється у складі голови, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Заступник Керівника Офісу Президента України з питань соціальної політики та охорони здоров’я.

Секретарем Ради є керівник структурного підрозділу з питань соціальної політики і охорони здоров’я Офісу Президента України.

До складу Ради входять за посадою заступник Міністра соціальної політики України, заступник Міністра охорони здоров’я України, заступник Міністра у справах ветеранів України, заступник Міністра фінансів України, заступник Міністра цифрової трансформації України, заступник Міністра розвитку громад та територій України, заступник Міністра освіти і науки України, керівник структурного підрозділу з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента України, заступники голів обласних, Київської міської державних адміністрацій (за погодженням з їх керівниками), а також голова, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (за згодою).

7. Голова Ради:

скликає засідання Ради та визначає їх порядок денний;

головує на засіданнях Ради;

представляє Раду у відносинах із центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями, а також із засобами масової інформації.

8. Секретар Ради здійснює організаційне забезпечення засідань Ради, веде протоколи засідань Ради, виконує за дорученням голови Ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від складу Ради.

10. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос голови Ради є вирішальним.

За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується головою та секретарем Ради.

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК