Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №417/2015

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 3 грудня 2012 року № 672, від 28 березня 2014 року № 347), такі зміни:

1) у пункті 2:

в абзаці четвертому слова «сержантського та старшинського складу» виключити;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

«військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – дев’ятий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

«військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період».

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) в абзаці другому пункту 9 слова «установ і організацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі»;

3) абзаци другий та третій пункту 12 викласти в такій редакції:

«Право видавати накази по особовому складу надається командирам, командувачам, начальникам, керівникам (далі – командири (начальники) органів військового управління, з’єднань, військових частин, установ, організацій, вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які утримуються на окремих штатах (далі – військові частини), за посадами яких штатом передбачено військове звання підполковника (капітана 2 рангу) і вище.

Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

4) абзац четвертий пункту 13 викласти в такій редакції:

«Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом»;

5) у пункті 16:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) Міністру оборони України – з особами, що призначені або призначаються на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання вищого офіцерського складу, а також з визначеними законодавством громадянами, які не мають військових звань офіцерського складу та приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу»;

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

«11) першому заступнику Міністра оборони України, командиру військової частини А0515 – з особами офіцерського складу запасу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також із слухачами, ад’юнктами і докторантами денної форми навчання, строк дії контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання»;

6) пункт 17 після слів «Міністерства оборони України» доповнити словами «або іншого військового формування»;

7) пункт 18 викласти в такій редакції:

«18. Перший контракт про проходження військової служби укладається:

з військовослужбовцями, прийнятими на посади рядового складу, – строком на 3 роки;

з військовослужбовцями, прийнятими на посади сержантського і старшинського складу, – строком від 3 до 5 років залежно від згоди сторін;

з курсантами випускних курсів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, після закінчення цих навчальних закладів про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, осіб офіцерського складу – строком на 5 років;

з громадянами, які за державним замовленням зараховані на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, після закінчення цієї підготовки про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу – строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, яким первинне військове звання офіцерського складу присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, та які приймаються на військову службу за контрактом, – строком від 2 до 5 років залежно від згоди сторін;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін;

з військовослужбовцями, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію»;

8) в абзаці третьому пункту 20 цифру і слово «5 років» замінити словами і цифрами «строк від 3 до 5 років»

9) у пункті 23:

в абзаці четвертому слова «або повну загальну» замінити словами «повну або базову загальну»;

в абзаці шостому слова «із прапорщиками (старшими прапорщиками) та мічманами (старшими мічманами)» замінити словами «з особами сержантського і старшинського складу»;

в абзаці сьомому слова «та старшинського складу, – з дня призначення на посаду після закінчення навчання» замінити словами «і старшинського складу, а також з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, – з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу»;

абзац восьмий після слів «осіб офіцерського складу» доповнити словами «та з військовослужбовцями, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період»;

абзац дев’ятий після слів «кадровій військовій службі» доповнити словами «з військовослужбовцями, у яких в особливий період закінчився строк дії контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена, в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації»;

10) пункт 24 доповнити словами «за винятком військовослужбовців, у яких дія контракту про проходження військової служби продовжена в особливий період»;

11) у пункті 27:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період»;

12) доповнити Положення пунктом 331 такого змісту:

«331. Дія контракту про проходження військової служби з військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв’язку із закінченням строку контракту продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в медичному закладі чи у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку із захворюванням.

Дія контракту з військовослужбовцями під час звільнення продовжується наказом командира військової частини по стройовій частині»;

13) абзац третій пункту 34 викласти в такій редакції:

«у день набрання чинності новим контрактом – у разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший»;

14) у пункті 35:

у підпункті 1 слова «передбачених пунктами «а», «б», «в», «г», «е», «є», «ж», «и», «і» та «ї» замінити словами «передбачених пунктами «а», «б», «в», «г», «е», «є», «ж», «и», «і», «ї», «й» та «л»;

у підпункті 2 слова «передбачених пунктами «а», «б», «в», «д» і «з» замінити словами «передбачених пунктами «а», «б», «в», «д», «з» та «к»;

15) у підпункті 1 пункту 38 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

16) абзац перший пункту 39 викласти в такій редакції:

«39. З військовослужбовцями, визначеними підпунктами 1 і 2 пункту 38 цього Положення, контракт про проходження військової служби укладається від імені Міністерства оборони України»;

17) пункт 42 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям, резервістам і військовозобов’язаним рядового складу, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та отримали підготовку відповідного рівня, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

18) у пункті 43:

у підпункті 1 слова і цифру «командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад» замінити словами і цифрою «командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу)»;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) до капітана включно – командувачами військ оперативних командувань»;

19) у пункті 46:

в абзаці першому слова «за контрактом» виключити;

в абзаці другому слова «за контрактом» замінити словами «(за винятком строкової військової служби)»;

в абзаці п’ятому цифру і слово «1 рік» замінити цифрою і словом «6 місяців»;

абзаци одинадцятий, чотирнадцятий – сімнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – тридцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять третім;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«В особливий період строк вислуги осіб офіцерського складу у військовому званні від лейтенанта до полковника (капітана 1 рангу) включно зменшується на один рік»;

20) у пункті 48:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, а також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною не зараховується до строку вислуги у військовому званні»;

в абзаці восьмому слово «осіб» замінити словом «громадян»;

21) у пункті 50:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним прийняттям на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та призначенням на посади з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності»;

доповнити пункт підпунктом 5 такого змісту:

«5) військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли у разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити»;

22) у підпункті 4 пункту 51 слова «які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем» замінити словами «які мають освітній ступінь вищої освіти»;

23) пункт 52 викласти в такій редакції:

«52. Первинне військове звання лейтенанта присвоюється випускникам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які не мають військових звань офіцерського складу та призначаються на посади офіцерського складу»;

24) у пункті 55 слова «з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби» виключити;

25) пункт 56 викласти в такій редакції:

«56. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам):

1) при призначенні їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса);

2) у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України»;

26) у пункті 63 слова «спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України» замінити словами «спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Збройних Сил України, військових прокуратур»;

27) у пункті 64:

у підпункті 1 слова «відповідного командира або» замінити словами «відповідного командира, у відпустці по догляду за дитиною або»;

підпункт 3 після слів «обмеженням волі» доповнити словами «арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні»;

28) пункт 66 викласти в такій редакції:

«66. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, чергових військових звань здійснюється за поданням їх керівників з додержанням вимог, передбачених пунктом 49 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями в державних органах, підприємствах, установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, відповідає черговому військовому званню або є вищим»;

29) пункт 68 доповнити словами і цифрами «а на посади сержантського і старшинського складу – військове звання молодший сержант (старшина 2 статті) з урахуванням пункту 102 цього Положення»;

30) пункт 70 після слів «які перебувають у запасі» доповнити словами «або проходять службу в резерві»;

31) у пункті 71 слово «Військовозобов’язаним» замінити словом «Громадянам»;

32) у пункті 72 слово «військовозобов’язаних» замінити словом «громадян»;

33) в абзаці другому підпункту 2 пункту 73 слова «начальниками територіальних управлінь» виключити;

34) у пункті 81:

у підпункті 1 слова «за контрактом осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу, офіцерського складу, а також осіб офіцерського складу за призовом» замінити словами «(крім військовослужбовців строкової військової служби)»;

підпункт 4 після слів «командувачів видів Збройних Сил України» доповнити словами і цифрами «командира військової частини А0515»;

у підпункті 5 слова «Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра оборони України, погоджених з Президентом України»;

35) у пункті 82:

у підпункті 2:

абзац сьомий доповнити словами «а в особливий період – на підставі висновку службової характеристики»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, що не передбачає такого допуску, – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах»;

у підпункті 3:

абзац четвертий доповнити словами «а в особливий період – на підставі висновку службової характеристики»;

в абзаці сьомому слово «реалізації» замінити словом «виконання»;

доповнити підпункт новими абзацами такого змісту:

«у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, що не передбачає такого допуску, – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов’язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад»;

в останньому абзаці цифри «103» замінити цифрами «102»;

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

«6) у зв’язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану»;

36) у пункті 84 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

37) пункт 85 викласти в такій редакції:

«85. Просування по службі військовослужбовців здійснюється на альтернативній основі за умови перебування військовослужбовців у резерві або на конкурсній основі на посади науково-педагогічних (наукових) працівників.

Порядок формування та використання резерву, а також порядок призначення осіб офіцерського складу на посади науково-педагогічних (наукових) працівників визначаються Міністерством оборони України»;

38) пункт 87 викласти в такій редакції:

«87. Особи офіцерського складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони вислужили встановлені Міністерством оборони України строки перебування на попередній посаді»;

39) у пункті 89 слова «до дипломатичних представництв України» замінити словами «до закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій»;

40) пункт 96 викласти в такій редакції:

«96. Не допускається переміщення на нижчі посади без згоди військовослужбовців з мотивів, пов’язаних із вагітністю, наявністю у них дітей віком до трьох років (до шести років – за медичними показниками), або у зв’язку з тим, що вони є одинокими матерями (батьками) та мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дітей-інвалідів.

Вагітних військовослужбовців-жінок відповідно до медичного висновку (за їх клопотанням) дозволяється призначати на посади за підставами, визначеними абзацом десятим підпункту 2 і абзацом дев’ятим підпункту 3 пункту 82 цього Положення. Умови їх грошового забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України»;

41) у пункті 99:

слова та цифру «в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами та цифрою «в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»;

після слів «прийняття на військову службу» доповнити словами «призначення на посаду»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переміщенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування, а в разі неможливості переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, – звільненню з військової служби.

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення»;

42) абзац перший пункту 102 викласти в такій редакції:

«102. На посади сержантського і старшинського складу призначаються військовослужбовці, які отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах»;

43) пункт 103 виключити;

44) пункт 104 викласти в такій редакції:

«104. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказом Міністра оборони України по особовому складу з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Призначення таких військовослужбовців на посади молодшого офіцерського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад»;

45) в абзаці третьому пункту 106 слова «територіальних центрів комплектування військовослужбовцями за контрактом (далі – територіальний центр комплектування)» виключити;

46) пункт 108 викласти в такій редакції:

«108. Військовослужбовець, якому скасовано допуск до державної таємниці або відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці за визначеною формою допуску. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець звільняється із займаної посади та зараховується у розпорядження посадової особи для звільнення з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу третього пункту 228 цього Положення»;

47) у пункті 110 слова «(територіальні управління)» в усіх відмінках виключити;

48) в абзаці сьомому пункту 111 слова і цифру «в абзаці третьому частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами і цифрою «в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»;

49) в абзаці першому пункту 114 слова і цифру «статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами і цифрами «статті 27 Закону України «Про запобігання корупції»;

50) пункт 116 викласти в такій редакції:

«116. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення цих заходів не вирішено питання щодо дальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною, а також до номенклатури призначення командира військової частини А0515;

3) пониження у посаді в порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестації, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

4) повернення депутатів, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів;

6) повернення військовослужбовців, які направлені за кордон без виключення із списків особового складу військових частин, у яких вони проходили службу до направлення, якщо їх військові посади внаслідок організаційно-штатних заходів у військовій частині скорочено;

7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та необрання їх на ці посади за результатами нового конкурсу;

8) скасування допуску до державної таємниці – до вирішення питання дальшого проходження військової служби;

9) відрахування слухача денної форми навчання з вищого навчального закладу;

10) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби – до звільнення з військової служби;

11) якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

12) навчання військовослужбовців за денною формою у вищому навчальному закладі іншого військового формування – до закінчення навчання;

13) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у виді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;

14) якщо військовослужбовці відсутні більше десяти днів, – до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про дальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими;

15) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв’язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи у полоні, як заручники або інтерновані особи, – до їх повернення;

16) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, які займають військовослужбовці, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), за відсутності можливості перемістити таких військовослужбовців на вакантні посади, – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на ці посади.

Військовослужбовці, які зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1 – 12 цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов’язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці виключається із загального періоду перебування у розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває у розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов’язків за новою військовою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду).

Матеріальне та грошове забезпечення військовослужбовців, зарахованих у розпорядження відповідних командирів (начальників), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;

51) у пункті 117:

в абзаці першому цифри «8 – 10» замінити цифрами «12 – 16»;

в абзаці другому слова «або територіального центру комплектування» виключити;

52) абзац другий пункту 118 замінити абзацами такого змісту:

«У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони:

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь, якщо посадовий оклад при цьому не зменшується);

зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 1 пункту 116 цього Положення;

звільняються з військової служби у встановленому порядку (у разі відсутності згоди призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь або відсутності згоди переміщення на посади у випадках, визначених абзацами третім – п’ятим пункту 112 цього Положення)».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

53) підпункти 1 – 4 пункту 121 викласти в такій редакції:

«1) особи рядового складу – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання рядового складу;

2) особи сержантського і старшинського складу – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери;

3) особи молодшого офіцерського складу – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання молодшого або старшого офіцерського складу;

4) особи старшого офіцерського складу – на військові посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу»;

54) у пункті 122:

в абзаці восьмому слова «Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Закону України «Про запобігання корупції»;

абзац десятий після слів «відсторонені від посади» доповнити словами «або відсторонені від виконання повноважень на посаді», а слова «дізнання, досудового слідства» замінити словами «що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування»;

55) абзац другий пункту 124 викласти в такій редакції:

«Добір військовослужбовців для направлення за кордон для проходження військової служби на військових посадах здійснюється з резерву кандидатів для призначення на посади національного персоналу, до багатонаціональних органів військового управління, закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій, командирів військових підрозділів (далі – резерв для направлення за кордон)»;

56) у підпункті 1 пункту 136 слова «та до дипломатичних представництв України» замінити словами «до закордонних дипломатичних установ України та міжнародних організацій»;

57) пункт 140 викласти в такій редакції:

«140. Вимоги до кандидатів, порядок відбору і направлення військовослужбовців для навчання за кордоном строком понад два місяці визначаються Міністерством оборони України»;

58) пункт 142 доповнити абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються у розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 13 пункту 116 цього Положення»;

59) у пункті 143:

в абзаці першому слова «в разі прийняття рішення про закриття кримінальної справи органом дізнання чи досудового слідства» замінити словами «в разі закриття кримінального провадження»;

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та строку контракту зараховується час відбування військовослужбовцями покарання в місцях позбавлення або обмеження волі та перебування під вартою, час тримання в дисциплінарному батальйоні, якщо вони були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду або ухвалення судом виправдувального вироку, закриття кримінального провадження.

До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад 10 діб, незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні»;

60) пункт 144 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі потреби підготовки фахівців за напрямами чи спеціальностями, за якими підготовка у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України не проводиться, особи офіцерського складу можуть направлятись наказами Міністра оборони України на навчання до вищих навчальних закладів інших військових формувань без виключення із списків особового складу Збройних Сил України»;

61) в абзаці восьмому пункту 145 слова «органів дізнання та досудового слідства» замінити словами «органів досудового розслідування»;

62) назву підрозділу «Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі» розділу V викласти в такій редакції:

«Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями,

відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів із залишенням на військовій службі»;

63) пункт 153 викласти в такій редакції:

«153. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади з дальшим призначенням на посаду відповідно до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами, який затверджується Президентом України.

Для заміщення вакантних посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформлюється на підставі письмового запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального навчального (освітнього) закладу, рапорту військовослужбовця та відповідного подання:

на осіб офіцерського складу – наказами Міністра оборони України;

на осіб рядового складу, сержантського та старшинського складу – наказами першого заступника Міністра оборони України, першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів письмово повідомляють Міністерство оборони України»;

64) абзаци перший і п’ятий пункту 154 викласти в такій редакції:

«154. За погодженням із Міністерством оборони України керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального навчального (освітнього) закладу звільняє з посад відряджених військовослужбовців та направляє їх у розпорядження Міністерства оборони України:»;

«За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального навчального (освітнього) закладу відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання їх керівників з наданням відповідної заміни»;

65) в абзаці першому пункту 155 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

66) пункт 156 викласти в такій редакції:

«156. Нагородження державними нагородами та відзнаками Міністерства оборони України відряджених військовослужбовців здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, до яких вони відряджені, а за потреби – за спільним поданням керівника державного органу та Міністра оборони України»;

67) пункти 159 та 160 викласти в такій редакції:

«159. Після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації військовослужбовці повертаються до військових частин, що їх направили на таку підготовку.

160. Направлення військовослужбовців до військових частин здійснюється наказами командирів (начальників) відповідних навчальних частин (центрів).

Командир (начальник) навчальної частини (центру) забезпечує військовослужбовців та членів їх сімей документами для безоплатного проїзду або грошима на проїзд до нового місця служби та перевезення особистих речей»;

68) абзац перший пункту 162 доповнити словами «або вищих навчальних закладах інших військових формувань у разі відсутності можливості підготовки фахівців за напрямами чи спеціальностями у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України»;

69) в абзаці першому пункту 163 слова «територіальними центрами комплектування» замінити словами «військовими комісаріатами»;

70) пункт 171 після слів «рівня освіти» доповнити словами «а також порядок відбору та направлення осіб офіцерського складу на навчання до вищих навчальних закладів інших військових формувань»;

71) пункт 172 викласти в такій редакції:

«172. Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, – в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти»;

72) у пункті 177 слово «щорічного» замінити словом «комплексного»;

73) пункт 178 викласти в такій редакції:

«178. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців-депутатів, прикомандированих до відповідних рад у зв’язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, а також військовослужбовців строкової військової служби»;

74) у підпункті 5 пункту 180 слова «без збереження грошового забезпечення» виключити;

75) пункт 182 викласти в такій редакції:

«182. Слухачам і курсантам випускних курсів вищих навчальних закладів, а також ад’юнктам та докторантам, підготовка яких здійснювалась для Збройних Сил України за денною формою навчання, щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», надається:

випускникам вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ Міністерства оборони України – безпосередньо за місцем закінчення навчання (підготовки) перед їх направленням до місця проходження військової служби у Збройних Силах України;

випускникам вищих навчальних закладів інших військових формувань – після прибуття до місця проходження військової служби в Міністерстві оборони України.

Випускникам, підготовка яких здійснювалась у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України за денною формою навчання для інших військових формувань, щорічна основна відпустка надається після прибуття для проходження військової служби до інших військових формувань.

У разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації щорічна основна відпустка військовослужбовцям, які закінчили навчання у військових навчальних закладах, надається за місцем проходження військової служби»;

76) у пункті 185 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

77) пункт 186 доповнити абзацами такого змісту:

«В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію щорічна основна відпустка військовослужбовцям надається за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності певної категорії військовослужбовців відповідного підрозділу.

З часу введення правового режиму воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Порядок надання відпусток військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв’язку з демобілізацією або з вислугою встановлених строків військової служби за призовом, визначається Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

78) пункт 194 викласти в такій редакції:

«194. На строкову військову службу призиваються придатні до військової служби за станом здоров’я громадяни чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу»;

79) у пункті 195:

в абзаці першому слова «частиною п’ятою» замінити словами «частиною шостою»;

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: «Військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або у разі настання особливого періоду продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до термінів, визначених частиною дев’ятою статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 цього Закону»;

80) пункт 198 викласти в такій редакції:

«198. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат (старший матрос) – солдатам (матросам), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата (старшого матроса), а також у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

2) молодший сержант (старшина 2 статті) – військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів (старшин) і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант (старшина 1 статті) – молодшим сержантам (старшинам 2 статті), які призначені на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержант (старшина 1 статті) і які вислужили строк вислуги у військовому званні.

Сержантам (старшинам 1 статті) строкової військової служби, які звільняються в запас, у порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання старшого сержанта (головного старшини) відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

81) у пункті 203 слова «(територіальне управління)» в усіх відмінках виключити;

82) підпункт 1 пункту 204 викласти в такій редакції:

«1) основна відпустка»;

83) у пункті 205 слова «на кораблях, суднах і в берегових частинах бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України» виключити;

84) у пункті 206 абзац четвертий виключити;

85) у пункті 209:

друге речення абзацу другого виключити;

в абзаці третьому слова «(територіального управління)» виключити;

86) абзац перший пункту 210 доповнити реченням такого змісту: «Під час дії особливого періоду звільнення військовослужбовців строкової військової служби здійснюється за підставами, визначеними частиною восьмою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

87) абзац перший пункту 213 після слів «відповідно до» доповнити словом і цифрою «пункту 1»;

88) у підпункті 1 пункту 214 слова «(територіального управління)» виключити;

89) в абзаці другому пункту 221, пункті 223, абзаці другому пункту 224, підпункті 1 пункту 226 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

90) у пункті 225:

в абзаці першому слова «частинами шостою і сьомою» замінити словами «пунктом 2 частини третьої, частинами шостою, сьомою і восьмою»;

у підпункті 1 слова «командирами полків (кораблів 1 рангу), бригад» замінити словами «командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу)»;

доповнити пункт підпунктом 21 такого змісту:

«21) у військових званнях до капітана включно за всіма підставами (крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів) – командувачами військ оперативних командувань»;

у підпункті 4 слова «начальником Генерального штабу Збройних Сил України» виключити;

доповнити пункт підпунктом 41 такого змісту:

«41) у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, – начальником Генерального штабу –Головнокомандувачем Збройних Сил України»;

91) у пункті 228:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

«прийняття рішення про звільнення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів) за фактом невиконання (неналежного виконання) ними службових обов’язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

в абзаці четвертому слова «якого позбавлено» замінити словами «якому скасовано»;

92) розділ ХIІ доповнити пунктом 2281 такого змісту:

«2281. Звільнення з військової служби у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов’язків він два або більше разів притягувався до кримінальної або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу»;

93) пункт 229 викласти в такій редакції:

«229. За наявності підстав, передбачених пунктом 2 частини третьої, частинами шостою, сьомою і восьмою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового розслідування або судового провадження, якщо до нього не застосовано заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді затримання особи або запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту чи тримання під вартою, з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового розслідування чи суду»;

94) пункт 231 доповнити реченнями такого змісту: «У такому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу і строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров’я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту. Новий контракт з таким військовослужбовцем укладається у порядку, визначеному цим Положенням»;

95) в абзаці шостому пункту 234 слова «у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності, а також у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність» замінити словами «за підставами, передбаченими підпунктами «б», «г» пункту 2 частини третьої, пунктами «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої, пунктами «е», «є», «ж», «з» частини сьомої, підпунктами «в», «г», «е» пункту 1 та підпунктом «в» пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а слова «для затвердження до фінансового органу оперативного командування (територіального управління) чи виду Збройних Сил України» – словами «для затвердження у порядку, визначеному Міністерством оборони України»;

96) в абзаці другому пункту 235 слова «у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності, а також у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку чи через службову невідповідність» замінити словами «за підставами, передбаченими підпунктами «б», «г» пункту 2 частини третьої, пунктами «е», «є», «ж», «и», «і» частини шостої, пунктами «е», «є», «ж», «з» частини сьомої, підпунктами «в», «г», «е» пункту 1 та підпунктом «в» пункту 2 частини восьмої (крім звільнення за станом здоров’я) статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

97) пункт 237 доповнити словами «якщо інше не передбачено законодавством»;

98) абзац перший пункту 238 доповнити реченням такого змісту: «Під час проведення мобілізації підставою видання наказу про звільнення через службову невідповідність осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків і мічманів) є також рішення посадової особи, визначеної пунктом 225 цього Положення, про звільнення за підставою, визначеною підпунктом «е» пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

99) у пункті 241:

абзац перший викласти в такій редакції:

«241. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами «а», «в» пункту 2 частини третьої, пунктами «а», «б», «в», «д» і «к» частини шостої, пунктами «а», «б», «в», «д» та «і» частини сьомої, підпунктами «а», «б» і «ґ» пункту 1 та підпунктами «а» і «б» пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них»;

в абзаці третьому слова і цифри «які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні» замінити словами «які мають право на пенсію за вислугу років»;

100) абзац перший пункту 242 доповнити реченнями такого змісту: «Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік»;

101) пункт 245 викласти в такій редакції:

«245. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 225 цього Положення, за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, до яких вони відряджалися, без зарахування в розпорядження Міністерства оборони України.

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв’язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для дальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв’язку із звільненням з військової служби керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального (освітнього) закладу видає їм припис для направлення на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті. Особи, звільнені з військової служби, зобов’язані у п’ятиденний строк прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік»;

102) абзац четвертий пункту 246 викласти в такій редакції:

«Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, або військовослужбовці визначеної законодавством категорії, стосовно яких прийнято рішення про звільнення з військової служби через службову невідповідність під час проведення мобілізації, звільняються з військової служби на підставах, передбачених пунктом «е» частини шостої або пунктом «е» частини сьомої чи підпунктом «е» пункту 1 частини восьмої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

103) назву розділу XIV після слів «військової служби» доповнити словами «служби в резерві»;

104) пункт 251 після слів «військову службу» доповнити словами

«резервісти призиваються на військову службу»;

105) абзац перший, підпункти 1 – 3, 6 і 7 пункту 252 викласти в такій редакції:

«252. У разі оголошення мобілізації і настання особливого періоду:

1) проводиться призов на військову службу військовозобов’язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

2) військовослужбовці Збройних Сил України звільненню не підлягають та продовжують проходити військову службу понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених із списків особового складу військових частин, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення у відставку військовослужбовців, визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку, та в запас за підставами, що відповідають підставам звільнення, визначеним частиною восьмою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (за винятком відпусток для лікування у зв’язку з хворобою, з вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути відкликані із цих відпусток та за викликом зобов’язані негайно повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, повинні з’явитися до військового комісаріату для переосвідчення (повторного огляду), а у разі неможливості прибути за станом здоров’я – негайно повідомити про це військового комісара письмово з поданням довідки закладу охорони здоров’я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) військового комісара.

В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям відпусток здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

«6) резервісти і військовозобов’язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира військової частини. Військовозобов’язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору в строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів;

7) військовослужбовці, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов’язані, приписані на посади до військових частин, та резервісти, призначені на посади до військових частин, після призову приступають до виконання обов’язків за цими посадами з моменту їх призначення наказами по стройовій частині відповідно до мобілізаційного призначення»;

106) пункти 253 – 257 викласти в такій редакції:

«253. Призови на військову службу військовозобов’язаних у воєнний час проводяться військовими комісаріатами, а резервістів – командирами військових частин на підставі указів Президента України.

Початком проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період є день, визначений статтею 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Про призов громадян на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та призначення на посади командири військових частин інформують військові комісаріати за місцем проживання (перебування) цих громадян до призову на військову службу та посадову особу, до номенклатури призначення якої належить посада, на яку призначено призваного громадянина. Про призов громадян на військову службу військові комісаріати письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких зазначені громадяни працювали, навчалися або були зареєстрованими як безробітні.

254. Доукомплектування особовим складом Збройних Сил України в особливий період здійснюється за рахунок призову військовозобов’язаних, громадян призовного віку чоловічої статі та резервістів, а також прийому громадян на військову службу за контрактом.

Військовослужбовці військової служби за призовом, військовозобов’язані і резервісти, які мають військові звання сержантського, старшинського або офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без врахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовозобов’язані і резервісти, які призиваються на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитними для Збройних Сил України спеціальностями у порядку, визначеному Міністерством оборони України. Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено. Присвоєння військових звань у порядку переатестації громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їх призову на військову службу здійснюється в порядку, визначеному цим Положенням.

255. Особливості організації підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах або у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів в особливий період визначаються Міністерством оборони України.

Зарахування в особливий період випускників вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, для вирішення питання щодо дальшого їх службового використання допускається у разі, якщо вони не можуть бути безпосередньо призначені на посади, а направляються до військ (сил) для дальшого призначення на посади за здобутою спеціальністю. Такі військовослужбовці призначаються на посади не пізніше двох місяців після закінчення цих навчальних закладів.

256. Направлення до військових частин і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, призваних на військову службу, пройшли курс військової підготовки або перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням.

Залежно від правового режиму, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях, призначення військовослужбовців на посади та переміщення по службі проводяться наказами по особовому складу посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади у мирний або у воєнний час згідно з номенклатурою посад.

Присвоєння військових звань військовослужбовцям військової служби за призовом здійснюється у порядку, визначеному цим Положенням.

У разі проведення організаційно-штатних заходів під час особливого періоду військовослужбовці військової служби за призовом, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі та є придатними до проходження військової служби за станом здоров’я, переміщуються на інші посади, передбачені штатами воєнного часу, або приймаються на військову службу за контрактом (у тому числі після демобілізації чи прийняття Президентом України рішення про звільнення громадян з військової служби за призовом) чи направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин) або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю.

У разі потреби доукомплектування Збройних Сил України військовослужбовці, посади яких скорочуються у ході проведення організаційно-штатних заходів, до закінчення строків проведення цих заходів призначаються на інші посади за підставами, визначеними пунктом 82 цього Положення, або зараховуються у розпорядження посадових осіб, які мають право призначення військовослужбовців на посади, або направляються на курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів або сержантів (старшин), або на курс перепідготовки за дефіцитною для Збройних Сил України спеціальністю. Зазначені переміщення здійснюються без згоди військовослужбовців, за винятком випадків, визначених пунктом 112 цього Положення.

257. Атестування військовослужбовців в особливий період не проводиться. У разі подання документів з питань призначення їх на посади нагородження чи присвоєння чергових військових звань складаються службові характеристики в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

Для доукомплектування Збройних Сил України в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог пунктів 85, 87 цього Положення»;

107) в абзаці третьому пункту 258 слова «командувачем об’єднаного оперативного командування (територіального управління)» замінити словами «командувачами військ оперативних командувань»;

108) пункт 260 викласти в такій редакції:

«260. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 26-2 названого Закону.

Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до неї з виключенням з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров’я, а визнані тимчасово непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців – звільненню в запас за станом здоров’я із зазначенням у наказі про звільнення, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

Громадяни, звільнені з військової служби, у п’ятиденний строк після виключення зі списків особового складу військової частини зобов’язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх на військовий облік.

Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово повідомляють державні органи, підприємства, заклади, установи і організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали, навчались або були зареєстрованими як безробітні, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік, у тому числі про причини перевищення строків взяття на військовий облік»;

109) у пункті 262 слова «установ і організацій» замінити словами «підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів»;

110) у додатку 1 до Положення:

назву додатка викласти в такій редакції:

«КОНТРАКТ

про проходження громадянами України

військової служби у Збройних Силах України

на посадах осіб ___________________________ складу»;
(категорія військовослужбовців)

абзац другий пункту 1 після слів «протягом строку Контракту» доповнити словами «а в разі настання особливого періоду – понад установлений строк Контракту».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 липня 2015 року