Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №459/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року "Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 червня 2022 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 29 червня 2022 року № 459/2022

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 29 червня 2022 року

Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення

Відповідно до статті 6 Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Затвердити Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення (далі – Положення) (додається).

2. Встановити, що передбачений Положенням обсяг функціональних можливостей Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (далі – Реєстр), реалізується у два етапи:

забезпечення функціонування Реєстру – реалізація базового набору функціональних можливостей Реєстру для забезпечення виконання передбачених законом вимог;

забезпечення розвитку Реєстру, подальше розширення функціональних можливостей Реєстру до повного передбаченого Положенням обсягу.

До технічної реалізації функціональних можливостей Реєстру в частині формування та внесення подання про визнання певної особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або про виключення такої особи з Реєстру через електронний кабінет подання формуються та вносяться з дотриманням вимог Положення до змісту та форми таких документів, а також застосування електронних довірчих послуг кваліфікованих електронних підпису та печатки через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади чи у паперовій формі з дотриманням вимог Положення до змісту документів та їх підписання власноручним підписом, застосування печаток та завірення копій відповідно до вимог законодавства, із подальшою обробкою реєстраторами.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради національної безпеки і оборони
України від 29 червня 2022 року "Про затвердження
Положення про Реєстр осіб, які мають значну
економічну та політичну вагу в суспільному
житті (олігархів), порядок його формування
і ведення", уведеним в дію Указом Президента України
від 29 червня 2022 року № 459/2022

ПОЛОЖЕННЯ

про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення

1. Загальні засади

1.1. Це Положення відповідно до Закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (далі – Закон) з урахуванням вимог Закону України "Про публічні електронні реєстри" визначає порядок формування і ведення Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (далі – Реєстр).

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

адміністратор системи – уповноважений на виконання функцій певної категорії адміністраторів системи співробітник адміністратора Реєстру;

виконавча особа створювача подання – уповноважений на забезпечення внесення подання працівник створювача подання або особа, безпосередньо уповноважена Законом на внесення подання;

відомості про олігарха – інформація про особу, яку було визнано такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом);

декларант – особа, у якої відповідно до Закону виникло зобов’язання подати декларацію про контакти;

декларація про контакти – повідомлення про контакти з особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або її представником;

електронний кабінет – вебінтерфейс Реєстру, який розміщується на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України, призначений для автентифікованого доступу основних спеціалізованих користувачів до Реєстру і виконання ними функцій, спрямованих на реалізацію власних прав та обов’язків (повноважень), що встановлюються Законом і регулюються цим Положенням;

подання – подання про визнання певної особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), або про виключення такої особи з Реєстру;

публічний інтерфейс Реєстру – розміщений на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України вебінтерфейс Реєстру, що дає можливість вільно, безкоштовно та без ідентифікації отримувати інформацію з Реєстру відповідно до Закону і цього Положення, призначений для використання людиною;

реєстратор – співробітник держателя Реєстру, уповноважений ним на внесення до Реєстру відомостей про олігархів та виконання інших передбачених Законом та цим Положенням функцій, спрямованих на реалізацію визначених Законом завдань;

спеціалізований користувач Реєстру – користувач Реєстру, що отримує доступ до Реєстру за результатом автентифікації;

створювач подання – орган або особа, уповноважені Законом на внесення подання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі, а також законах України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", "Про інформацію", "Про публічні електронні реєстри", інших законах і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актах, зокрема в Типовій інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

1.3. Терміни та строки обчислюються згідно з нормами Цивільного кодексу України.

2. Формування і ведення Реєстру

2.1. Для забезпечення формування і ведення Реєстру в Апараті Ради національної безпеки і оборони України визначаються структурні підрозділи, на які покладаються повноваження із забезпечення виконання функцій держателя та адміністратора Реєстру.

2.2. Реєстр створюється і функціонує як інформаційно-комунікаційна система, що може входити до складу та/або використовувати засоби іншої інформаційно-комунікаційної системи.

2.3. Програмне забезпечення Реєстру та база даних Реєстру є власністю держави в особі Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

2.4. Реєстр ведеться в електронній формі державною мовою.

З метою забезпечення автентичності інформації, гарантування її точного оброблення в оригінальному відтворенні (символами або мовою оригіналу) до Реєстру можуть вноситися:

окремі дані, що не мають офіційного відтворення українською мовою або такі, що за своєю природою не можуть його мати (ідентифікатори, реквізити документів, власні назви, торговельні марки іншомовного походження тощо);

дані, що мають офіційне відтворення українською мовою, але мають іншомовне походження, за умови дублювання відповідних даних українською мовою.

2.5. До Реєстру не вносяться відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію.

2.6. Відомості про олігархів, що вносяться до Реєстру відповідно до Закону в установленому цим Положенням порядку, не можуть бути визнані конфіденційними.

2.7. Функціональні можливості Реєстру з дотриманням вимог законодавства та цього Положення повинні забезпечувати:

оброблення відомостей про олігархів, зокрема їх формування, внесення, зберігання та перегляд актуального і колишнього станів (без можливості видалення);

оброблення декларацій про контакти, зокрема їх формування, подання, зберігання та перегляд (без можливості видалення);

оброблення відомостей про олігархів та декларантів з урахуванням їх пов’язаності з відповідними ідентифікованими особами;

пошук відомостей про олігархів та декларантів у тій їхній частині, що зберігається у форматі, який надає змогу їхнього автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування);

фіксацію і збереження інформації про доступ та дії користувачів у Реєстрі, їх моніторинг;

захист інформації Реєстру, зокрема, від знищення, блокування інформації Реєстру, порушення цілісності та режиму доступу до неї;

автентифікацію користувачів Реєстру, крім користувачів публічного інтерфейсу Реєстру;

розмежування та контроль доступу до даних Реєстру згідно з повноваженнями користувачів;

зручність інтерфейсів та сервісів для користувачів;

автоматизацію контролю певних ознак коректності та повноти інформації, що вноситься до Реєстру;

використання класифікаторів, словників, довідників тощо, стандартів та кращих практик для забезпечення ефективного оброблення інформації;

виконання вимог до електронних довірчих послуг, що використовуються користувачами та засобами Реєстру, встановлених законодавством та цим Положенням;

можливість упровадження автоматизованої інформаційної взаємодії з інформаційними системами, зокрема реєстрами, кадастрами та банками даних, володільцями інформації у яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, з метою використання у роботі Реєстру актуальної і достовірної інформації;

аналітичне та статистичне оброблення інформації Реєстру.

2.8. Основними спеціалізованими користувачами Реєстру, що отримують доступ до нього через відповідні електронні кабінети, є:

адміністратори системи;

виконавчі особи створювачів подання;

декларанти;

реєстратори;

співробітники держателя та адміністратора Реєстру;

Голова, Секретар та члени Ради національної безпеки і оборони України;

посадові особи та працівники інших державних органів, які відповідно до закону мають право на такий доступ для здійснення власних повноважень.

Також спеціалізованими користувачами Реєстру є користувачі прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (API).

2.9. Доступ до Реєстру спеціалізованим користувачам, за винятком декларантів, надається адміністратором Реєстру на підставі:

адміністраторам системи – розпорядчого акта керівника адміністратора Реєстру (або особи, яка виконує його повноваження) щодо уповноваження адміністраторів системи;

іншим спеціалізованим користувачам, крім адміністраторів системи та користувачів прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (API) – заяви про отримання доступу до Реєстру із зазначенням власних ідентифікаційних даних користувача за встановленою адміністратором Реєстру формою;

користувачам прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (API) – заяви про отримання доступу до Реєстру з використанням прикладного програмного інтерфейсу Реєстру (API) за встановленою держателем Реєстру формою.

2.10. Автентифікація у Реєстрі, створення електронних підписів та печаток для пов’язаних з ними даних, що обробляються в Реєстрі, здійснюються з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації, а для інших, аніж декларанти, спеціалізованих користувачів Реєстру – також із застосуванням виключно засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.

2.11. Користувачами публічного інтерфейсу Реєстру є люди, зокрема представники юридичних осіб та громадських формувань.

2.12. Інші категорії користувачів Реєстру, передбачені законодавством, зокрема у сфері захисту інформації, та їхній режим доступу до Реєстру визначаються технічною документацією Реєстру.

2.13. У Реєстрі забезпечується використання виключно форматів кваліфікованого електронного підпису та печатки, що забезпечують довгострокове зберігання їх юридичної сили, із повними даними кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та кваліфікованої електронної позначки часу з обов’язковою перевіркою чинності відповідного сертифіката відкритого ключа за актуальною на момент використання електронної довірчої послуги інформацією про статус сертифіката від суб’єкта, що видав сертифікат.

2.14. З метою розширення пошукових та аналітичних можливостей Реєстру в ньому можуть формуватися довідкові відомості за результатом унесення реєстраторами даних у форматі, що дає можливість їхнього автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування), на підставі даних, що були внесені до Реєстру у форматі, який не давав можливості такого оброблення, а також з інших джерел, отриманих за результатом інформаційного обміну (зокрема автоматизованого, у цьому разі такі дані вносяться в автоматичному режимі), і повинні позначатися відповідно.

2.15. Реєстр може створюватись і вводитись в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань та доступності ресурсів.

2.16. Дані Реєстру обробляються до прийняття рішення держателя Реєстру про виведення Реєстру з експлуатації та знищення його бази даних.

2.17. За збереження та захист даних Реєстру відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України "Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах", посадові та службові особи адміністратора Реєстру несуть персональну відповідальність згідно із законодавством.

3. Внесення до Реєстру відомостей про олігархів

3.1. Відомості про включення до Реєстру особи, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарха), вносяться до Реєстру шляхом внесення подання в електронній формі з накладеним кваліфікованим електронним підписом виконавчої особи створювача подання та включення реєстратором особи, визнаної такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), до Реєстру.

3.2. Подання вноситься виконавчою особою створювача подання через електронний кабінет створювача подання.

Подання складається з полів для внесення таких відомостей про особу, стосовно якої вноситься подання (обов’язково, якщо не зазначено "за наявності"), необхідних для розгляду і прийняття обґрунтованого відповідно до статті 2 Закону рішення Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), і які обов’язково повністю включаються до змісту відповідного рішення, зокрема можуть включатись у вигляді додатків:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);

місце народження;

число, місяць, рік народження;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності його в особи, стосовно якої вноситься подання, у разі відсутності зазначається підстава: фізична особа відмовилася через свої релігійні переконання від його прийняття у передбаченому Податковим кодексом України порядку або інша причина неотримання його особою з описом такої причини);

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності його в особи, стосовно якої вноситься подання);

ідентифікаційні дані (інші, ніж зазначені в полях подання), надані (присвоєні) особі країною її громадянської належності: назва відповідних країни та органу, дата надання (присвоєння) та термін дії (за наявності для громадян України, а для іноземців – обов’язково, але за наявності у разі належного обґрунтування відсутності в особи таких даних і за умови, що до подання внесені дані паспортного документа іноземця), або ідентифікаційні дані особи без громадянства, за допомогою яких її можна ідентифікувати;

реквізити паспорта громадянина України та паспортного документа іноземця (назва документа, серія (за наявності) та номер, дата видачі документа, уповноважений суб’єкт, що його видав, дата закінчення строку дії документа, країна громадянської належності або дані про відсутність громадянства в особи згідно з відповідним документом) – подаються щодо всіх документів, виданих Україною (для осіб, які відмовляються через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків у передбаченому Податковим кодексом України порядку, також обов’язково зазначається, у яких з таких документів містяться відповідні відмітки) та Українською РСР, обов’язково, а також щодо всіх документів, виданих іншими країнами або статутними організаціями ООН, відомості про які доступні створювачу подання (обов’язково зазначається для іноземців, крім випадку належного обґрунтування відсутності таких документів в особи, яке наводиться у поданні, і включення до подання ідентифікаційних даних, інших ніж дані про паспорт громадянина України та паспортний документ іноземця);

адреса зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування);

ознаки, передбачені частиною першою статті 2 Закону;

обґрунтування щодо визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), відповідно до статті 2 Закону щодо кожної з наведених у поданні ознак, передбачених зазначеною статтею, з посиланнями на викладені у поданні відомості про особу та/або додатки в разі наявності;

перелік юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є особа, стосовно якої вноситься подання: найменування (організаційно-правова форма та власна назва) та ідентифікаційний код (або аналогічні дані для нерезидентів), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) – відсоток частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду), відсоток права голосу (із зазначенням того, прямий чи непрямий вирішальний вплив (контроль) має особа) або опис іншого характеру впливу, передбачені ознаками кінцевого бенефіціарного власника згідно із Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також посилання на джерело та дату отримання (актуальності) такої інформації і у разі, якщо це не Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, – обґрунтування належності такої інформації;

список осіб, визначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, до виборчих фондів яких або виборчих фондів політичних партій, що висували цих осіб, здійснювала внески особа, стосовно якої вноситься подання, упродовж останніх трьох років.

3.3. Додатки до подання вносяться в електронній формі у форматі, що дає можливість їх автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання, за винятком випадків, коли створювач подання не є створювачем відповідних документів, не володіє ними у такому форматі і не має можливості забезпечити їх внесення у зазначеному форматі – у такому випадку вони вносяться в електронній формі без додержання вимоги щодо можливості їх автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Кожен документ додатка вноситься окремим файлом, оформленим із використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг – кваліфікованих електронних підписів та печаток, що застосовуються згідно з вимогами Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55.

3.4. Електронний кабінет створювача подання забезпечує:

можливість створювачу подання та його виконавчим особам здійснити накладання та проставляння кваліфікованих електронних підписів та печаток відповідно до вимог цього Положення;

контроль відповідності електронних документів, що вносяться створювачем подання, вимогам цього Положення до застосування кваліфікованих електронних підписів та печаток.

3.5. У разі коли інформація, яку повинен вносити створювач подання, має обмежений доступ і не вноситься до Реєстру відповідно до цього Положення, подання, зокрема його додатки, формується та вноситься до Реєстру створювачем подання з інформацією, доступ до якої не має таких обмежень (про що проставляються окремі відмітки стосовно полів подання та/або додатків до подання із зазначенням їх реквізитів), зокрема з документів виключається інформація з таким обмеженням доступу (у разі, якщо форма відповідних документів це передбачає), а відповідне подання, зокрема додатки до нього, що містить інформацію з таким обмеженим доступом, вноситься створювачем подання додатково з дотриманням вимог законодавства до оброблення такої інформації і вважається частиною відповідного подання, внесеного за допомогою Реєстру.

3.6. Подання вважається внесеним частково у разі, якщо інша частина подання вноситься у передбаченому цим Положенням випадку та порядку окремо у зв’язку з обмеженням доступу до інформації.

3.7. Внесення подання фіксується засобами Реєстру шляхом автоматичного проставляння кваліфікованої електронної печатки адміністратора Реєстру.

3.8. Електронні довірчі послуги кваліфікованого електронного підпису та кваліфікованої електронної печатки застосовуються створювачем подання відповідно до розподілу (делегування) ним повноважень.

3.9. Реєстратор опрацьовує внесене подання в електронному кабінеті реєстратора.

3.10. Реєстратор невідкладно після внесення подання опрацьовує його і здійснює перевірку наявності формальних ознак невідповідності подання, за умови їх невиявлення ініціює в установленому порядку питання про розгляд подання Радою національної безпеки і оборони України та супроводжує підготовку до розгляду в частині опрацювання матеріалів на основі подання.

У разі коли подання вноситься двома окремими частинами у передбаченому цим Положенням випадку, опрацювання подання відкладається до надходження держателю Реєстру другої частини, про що реєстратор сповіщає засобами Реєстру створювача подання.

У разі виявлення формальних ознак невідповідності подання реєстратор засобами Реєстру інформує створювача подання про такі ознаки і необхідність повторного формування та внесення подання.

Формальними ознаками невідповідності подання є:

відсутність у поданні принаймні одного з передбачених цим Положенням обов’язкових реквізитів;

явна невідповідність змісту принаймні одного з передбачених цим Положенням обов’язкових реквізитів вимогам цього Положення.

Електронний кабінет створювача подання дає можливість повторно використовувати інформацію та документи подання, що формувалися відповідним створювачем подання, під час формування нового або повторного подання.

3.11. Після призначення дати, місця та часу засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому заплановано розгляд подання про визнання певної особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), реєстратор забезпечує направлення повідомлення про таке засідання, в якому наводяться включені до подання ознаки, передбачені частиною першою статті 2 Закону, за адресою зареєстрованого або задекларованого місця проживання (перебування) такої особи (за десять робочих днів до дня проведення такого засідання), а після направлення такого повідомлення також забезпечує його публікацію на офіційному вебсайті Ради національної безпеки і оборони України.

3.12. Не пізніше трьох календарних днів з дня набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про визнання особи такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), реєстратор включає таку особу до Реєстру, за результатом чого у публічному інтерфейсі Реєстру стають доступними відомості про олігарха, внесені до Реєстру, формує засобами Реєстру відомості щодо цієї особи, внесені до нього, і забезпечує їх направлення супровідним листом Апарату Ради національної безпеки і оборони України такій особі.

3.13. Внесення до Реєстру відомостей про виключення особи, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігарха), з Реєстру виконується аналогічно до внесення відомостей про її включення, зокрема, з такими особливостями:

подання, його зміст ураховує вимоги до відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України та відомостей, що вносяться до Реєстру в такому випадку;

у разі набрання чинності рішенням Ради національної безпеки і оборони України про виключення особи з Реєстру реєстратор виключає таку особу з Реєстру.

Виключенням особи з Реєстру є внесення відомостей про олігарха до Реєстру в частині рішення Ради національної безпеки і оборони України про виключення особи з Реєстру з обґрунтуванням обставин, які обумовлюють його прийняття, наслідком чого є відображення публічним інтерфейсом Реєстру відомостей про олігарха із статусом виключеного з Реєстру.

3.14. Внесення до Реєстру відомостей у судовому порядку або в порядку виконавчого провадження проводиться реєстратором із зазначенням відповідної підстави.

3.15. За достовірність відомостей, наведених у поданні, посадові та службові особи створювача подання, що підготували такі дані, несуть персональну відповідальність згідно із законодавством.

3.16. За коректне та своєчасне внесення відомостей до Реєстру в межах повноважень реєстратори несуть персональну відповідальність згідно із законодавством.

4. Внесення до Реєстру відомостей про декларантів

4.1. Відомості про декларанта вносяться до Реєстру шляхом заповнення декларантом декларації про контакти, накладання на неї кваліфікованого електронного підпису та її подання за допомогою електронного кабінету декларанта не пізніше наступного дня після контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником.

4.2. Подання декларації про контакти фіксується шляхом автоматичного проставляння засобами Реєстру кваліфікованої електронної печатки адміністратора Реєстру.

4.3. Декларант має доступ до перегляду поданих ним декларацій про контакти (разом із підтвердженнями їх подання) через електронний кабінет декларанта.

4.4. Електронний кабінет декларанта дає можливість декларанту визначити адресу електронної пошти, до якої він має доступ і на яку Реєстром будуть направлятися підтвердження подання декларації про контакти.

4.5. Форма декларації про контакти є електронною і складається з полів для введення таких відомостей про:

4.5.1. Особу, яка подає декларацію про контакти:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності);

визначена частиною п’ятою статті 8 Закону посада, яку обіймає декларант.

4.5.2. Особу, включену до Реєстру, її представника, з якою (яким) відбувся контакт:

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) особи, включеної до Реєстру (з якою або представником якої відбувся контакт);

прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) або (у разі, якщо такі дані невідомі) / та інші наявні дані, що можуть допомогти встановити таку особу, представника особи, включеної до Реєстру (у разі, якщо контакт відбувся за участю представника особи, включеної до Реєстру).

4.5.3. Дату і місце зустрічі (розмови), спілкування за допомогою телефону чи засобів електронного зв’язку, її короткий зміст:

дата контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником;

місце контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником;

спосіб контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником;

зміст контакту з особою, включеною до Реєстру, або її представником.

4.6. За повноту та достовірність відомостей, наведених у декларації про контакти, декларант несе відповідальність згідно із законодавством.

5. Одержання інформації з Реєстру

5.1. Публічний інтерфейс Реєстру забезпечує вільний та безкоштовний доступ до відомостей Реєстру шляхом публікації:

переліку включених до (виключених з) Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), форми пошуку таких осіб і декларантів, що забезпечує можливість перегляду внесених до Реєстру відомостей про олігархів (зокрема у вигляді відповідних рішень Ради національної безпеки і оборони України) та відомостей з декларацій про контакти (зокрема у вигляді декларацій про контакти), а також копіювання та роздруковування зазначених відомостей;

наборів даних (електронних документів) із відомостями про олігархів та відомостей з декларацій про контакти, організованих у форматі, що дає можливість їх автоматизованого оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання, а також інформації про структуру таких наборів даних.

5.2. З метою забезпечення вільного доступу до відомостей Реєстру його публічний інтерфейс захищається організаційними і технічними засобами, зокрема можуть застосовуватися засоби розрізнення комп’ютерів і людей.