Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2016 року:

– за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією":

КРАВЧУКУ Володимиру Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

ВОЛКОВУ Олексію Максимовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

СТАРОДУБУ Івану Олексійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

ПОПОВУ Максиму Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу "Комп'ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами":

ЯЩУКУ Юрію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

СТЯГАРУ Андрію Орестовичу – кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРОКОПИШИНУ Ігорю Івановичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача НАН України;

– за роботу "Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення":

ТКАЧУКУ Миколі Миколайовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ГРАБОВСЬКОМУ Андрію Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

СКРІПЧЕНКО Наталії Борисівні – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

– за роботу "Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією":

ЛОЗИНСЬКОМУ Василю Григоровичу – кандидатові технічних наук, асистентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

САЇКУ Павлу Богдановичу – кандидатові технічних наук, асистентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

– за роботу "Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором":

ПАРУСОВУ Едуарду Володимировичу – кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України

САГУРІ Людмилі Володимирівні – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені        З.І.Некрасова НАН України

ЧУЙКО Ігорю Миколайовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України;

– за роботу "Нові інгібітори для запобігання корозії":

ВАСИЛЬЄВУ Георгію Степановичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ВОРОБЙОВІЙ Вікторії Іванівні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ФРОЛЕНКОВІЙ Світлані Василівні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

– за роботу "Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям":

КЛИМЕНКУ Сергію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

НЄМЧЕНКО Уляні Сергіївні – аспірантові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

– за роботу "Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості":

САПРОНОВУ Олександру Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Херсонської державної морської академії

БРАЇЛУ Миколі Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Херсонської державної морської академії

БІЩАКУ Роману Теодоровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

– за роботу "Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту":

СТЕЦКУ Миколі Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

СЕРГІЄНКО Ользі Миколаївні – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка

КУЗЬМАКУ Андрію Романовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

ГНАТЕНКО Христині Павлівні – аспірантові Львівського національного університету імені Івана Франка;

– за роботу "Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ":

НЕДИБАЛЮКУ Олегу Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві сектору Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

– за роботу "Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою":

НОВАКУ Олександру Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ДЯЧЕНКУ Михайлу Михайловичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ХЕЛЕМЕЛІ Олексію Володимировичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

– за роботу "Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів":

АЛІЄВІЙ Лейлі Іграмотдіновні – кандидатові технічних наук, докторантові Донбаської державної машинобудівної академії

ЖБАНКОВУ Ярославу Геннадійовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Донбаської державної машинобудівної академії;

– за роботу "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій":

ВОСКОБІЙНИК Олені Павлівні – докторові технічних наук, професорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

ВІРЧЕНКУ Віктору Вікторовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

СІВІЦЬКІЙ Світлані Павлівні – кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

– за роботу "Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом":

КОЛЕСНІКОВУ Максиму Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

ЛИХАЧОВІЙ Ользі Вячеславівні – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

МАРЧЕНКУ Віталію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури";

– за роботу "Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем":

ГАРКУШІ Сергію Володимировичу – докторові технічних наук, проректорові вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

– за роботу "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах":

ГОРЮНОВУ Андрію Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

КАРАДЖОВУ Юрію Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

– за роботу "Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження":

ПОКЛЯЦЬКОМУ Сергію Анатолійовичу – кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії НАН України;

– за роботу "Наукові засади забезпечення функціонування природних парків":

ГАТАЛЬСЬКІЙ Надії Вікторівні – кандидатові сільськогосподарських наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

МАВКО Мар'яні Степанівні – аспірантові Національного університету біоресурсів і природокористування України

РУДЬ Наталії Вікторівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;

– за роботу "Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання":

ВЕРЕМІЙЧУКУ Юрію Андрійовичу – кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ЧЕРКАШИНІЙ Галині Ігорівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ГОНЧАРЕНКУ Ігорю Станіславовичу – аспірантові Інституту електродинаміки НАН України

ЛИСЕНКО Оксані Миколаївні – науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

– за роботу "Метрологія термоелектричних матеріалів":

ЛИСЬКУ Валентину Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

– за роботу "Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об'єму та витрати газу нового покоління":

ЩУПАКУ Ігорю Володимировичу – кандидатові технічних наук, начальникові лабораторії державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

РАКУ Андрію Миколайовичу – молодшому науковому співробітникові державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів";

– за роботу "Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації":

НЕБЕСНОМУ Роману Володимировичу – кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету "Львівська політехніка";

– за роботу "Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів":

МАЛАХОВСЬКІЙ Тетяні Олександрівні – кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

ФІЛЕПУ Михайлу Йосиповичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

ПОГОДІНУ Артему Ігоровичу – молодшому науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

– за роботу "Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов'язаних із розвитком конформаційних захворювань":

ТРУСОВІЙ Валерії Михайлівні – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

– за роботу "Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива":

ЯЦИШИН Валентині Юріївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

КУРИЛЕНКО Олені Олександрівні – провідному інженерові Інституту біології клітини НАН України

СЕМКІВ Марті Віталіївні – провідному інженерові Інституту біології клітини НАН України

ЛИЗАКУ Олексію Орестовичу – інженерові ІІ категорії Інституту біології клітини НАН України;

– за роботу "Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози":

ПЕРЕРВІ Людмилі Олександрівні – кандидатові медичних наук, науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України;

– за роботу "Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень":

БУТОВУ Дмитру Олександровичу – кандидатові медичних наук, доцентові Харківського національного медичного університету;

– за роботу "Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів":

ПРОДАНОВУ Максиму Федоровичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України;

– за роботу "Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення":

ПРИБИТЬКО Ірині Юріївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

БЕРЕГОВОМУ Сергію Михайловичу – асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КОБИЛЯКУ Назарію Миколайовичу – кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

АНТОНЕНКО Антонині Володимирівні – аспірантові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

– за роботу "Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань":

СЕМІНЬКУ Владиславу Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

МАКСИМЧУКУ Павлу Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ГРИГОРОВІЙ Ганні Володимирівні – молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

ДЕКАЛЮК Марії Олегівні – молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

– за роботу "Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу":

КУШКІНІЙ Аллі Іванівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

КОРОЛЬ Наталі Андріївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ФАЙДЮК Юлії Василівні – молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ЖУМІНСЬКІЙ Ганні Іванівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;

– за роботу "Німецькомовна католицька думка другої половини           XX століття":

ШЕПЕТЯКУ Олегу Михайловичу – докторові філософських наук, професорові Київського університету імені Бориса Грінченка;

– за роботу "Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох":

ДЕМУЗ Інні Олександрівні – докторові історичних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";

– за роботу "Інноваційні технології у судовій балістиці":

АРЕШОНКОВУ Віталію Володимировичу – кандидатові юридичних наук, докторантові Національної академії внутрішніх справ;

– за роботу "Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання":

ГЕТЬМАНУ Євгену Анатолійовичу – докторові юридичних наук, начальникові відділу Національної академії правових наук України;

– за роботу "Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України":

ГИРЕНКО Інні Володимирівні – кандидатові юридичних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за роботу "Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України":

МУЛЬСЬКІЙ Ользі Петрівні – кандидатові економічних наук, молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України";

– за роботу "Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови":

ТЕРНОВУ Антону Сергійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

ЛОЗИНСЬКІЙ Ользі Володимирівні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету "Львівська політехніка"

ШКІЛЬНЮКУ Дмитру Валерійовичу – асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

– за роботу "Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи":

КОНДРАТЮК Юлії Юріївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ГРИЩУК Олені Олександрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ЛЕВІШКО Аллі Сергіївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

ВЕСЕЛОВСЬКІЙ Лілії Ігорівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

– за роботу "Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття":

МАЙОРОВІЙ Оксані Юріївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

МОСУЛІ Мар'яні Зіновіївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

КОНВАЛЮК Ірині Іванівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ТВАРДОВСЬКІЙ Мар'яні Остапівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

17 листопада 2016 року