Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №51/2023

Про внесення змін до Указу Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98

1. Внести до Указу Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98 «Про утворення Національної служби посередництва і примирення» (зі змінами, внесеними Указами від 30 грудня 2000 року № 1393/2000, від 30 березня 2006 року № 272/2006, від 11 квітня 2007 року № 291/2007, від 2 квітня 2013 року № 178/2013, від 7 лютого 2015 року № 62/2015 та від 7 травня 2021 року № 185/2021) такі зміни:

1) статті 3 і 4 виключити;

2) у Положенні про Національну службу посередництва і примирення, затвердженому зазначеним Указом:

а) у пункті 2 після слів «Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» доповнити словами «Законом України «Про соціальний діалог в Україні»;

б) після пункту 2 доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21. Діяльність НСПП ґрунтується на таких основних принципах:

верховенство права;

повага та дотримання прав і свобод людини і громадянина;

неупередженість;

відкритість та прозорість;

відповідальність;

взаємодія з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, сторонами соціального діалогу, громадськими об’єднаннями»;

в) пункт 4 доповнити новими підпунктами такого змісту:

«21) затверджує після погодження сторонами соціального діалогу на національному рівні порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та роботодавців;

22) проводить оцінку відповідності критеріям репрезентативності, підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному та галузевому рівнях;

23) веде реєстр суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців;

24) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції у діяльності НСПП та контроль за їх виконанням»;

г) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

«звертатися із запитами до органів юстиції, статистики, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і безоплатно отримувати необхідну інформацію в установленому законодавством порядку для виконання завдань, передбачених Законом України «Про соціальний діалог в Україні»

ґ) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:

«61. НСПП за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності і підтвердження репрезентативності приймає відповідні рішення згідно із Законом України «Про соціальний діалог в Україні»;

д) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. НСПП є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та відповідні бланки»

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 січня 2023 року