Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №527/2022

Питання конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя

З метою забезпечення проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України відповідно до частини другої статті 131 Конституції України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, на виконання Закону України "Про Вищу раду правосуддя" постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (додається).

2. Утворити конкурсну комісію з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – конкурсна комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

3. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 30 жовтня 2019 року № 785/2019 "Питання добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23 липня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

 від 23 липня 2022 року № 527/2022

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з добору кандидатів для

здійснення Президентом України призначення на посаду

члена Вищої ради правосуддя

1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – Положення).

2. Для проведення конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – конкурс) утворюється конкурсна комісія з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя (далі – конкурсна комісія).

Діяльність конкурсної комісії ґрунтується на принципах верховенства права, професійності, публічності та політичної нейтральності.

3. Склад конкурсної комісії формується з числа визнаних фахівців у галузі права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, а також бездоганну професійну репутацію.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України.

Голова та секретар конкурсної комісії обираються на першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від складу конкурсної комісії.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто. Делегування членами конкурсної комісії своїх повноважень щодо участі у засіданнях конкурсної комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам конкурсної комісії чи іншим особам не допускається.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

5. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії.

Інформація про рішення конкурсної комісії розміщується Офісом Президента України на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

6. Голова конкурсної комісії:

організовує роботу конкурсної комісії;

ініціює засідання конкурсної комісії, визначає дату, час і місце їх проведення, головує на них;

підписує протоколи засідань та документи, затверджені конкурсною комісією;

підписує листи та інші документи, пов'язані з організацією роботи конкурсної комісії;

здійснює інші повноваження, визначені цим Положенням.

7. Секретар конкурсної комісії:

організовує підготовку матеріалів з питань, що розглядаються конкурсною комісією;

готує проекти документів конкурсної комісії;

веде протоколи засідань, здійснює підрахунок голосів під час ухвалення рішень конкурсною комісією;

підписує протоколи засідань та документи, затверджені конкурсною комісією;

виконує доручення голови конкурсної комісії, пов'язані з організацією засідань конкурсної комісії.

У разі відсутності на засіданні голови та/або секретаря конкурсної комісії їх обов'язки в частині ведення засідання та підписання відповідних протоколів виконують інші визначені конкурсною комісією члени.

8. Конкурс проводиться у такі етапи:

1) оголошення про проведення конкурсу, подання  документів особами, які претендують на участь у конкурсі;

2) розгляд поданих документів та прийняття рішення щодо відповідності документів кандидатів вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя";

3) проведення у порядку, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції", спеціальної перевірки щодо кандидата, стосовно якого прийнято рішення щодо відповідності вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя";

4) надсилання копій документів кандидата та висновку про результати спеціальної перевірки до Етичної ради, яка діє відповідно до Закону України "Про Вищу раду правосуддя", для надання конкурсній комісії висновку щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, а також для надання списку кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя. Зазначений список має містити кількість кандидатур, яка щонайменше вдвічі перевищує кількість вакантних посад членів Вищої ради правосуддя, призначення на які здійснюється Президентом України;

5) проведення співбесіди з кандидатом, який пройшов спеціальну перевірку та включений до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя;

6) складення списку кандидатів, рекомендованих для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, та подання такого списку на розгляд Президентові України.

9. Для проведення конкурсу конкурсна комісія затверджує текст оголошення про проведення конкурсу, в якому зазначаються визначені Законом України "Про Вищу раду правосуддя" вимоги до члена Вищої ради правосуддя, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, строки їх прийому та способи подання. Офіс Президента України розміщує оголошення про проведення конкурсу на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Особи, які претендують на участь у конкурсі, подають документи, визначені частиною першою статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" протягом п'ятнадцяти днів з дня розміщення на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України оголошення про проведення конкурсу. У прийнятті документів не може бути відмовлено з інших підстав, ніж у зв'язку із закінченням строку їх подання.

Інформація про осіб, які претендують на участь у конкурсі, разом із копіями поданих документів, крім документів, визначених пунктами 4, 8, 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Вищу раду правосуддя", оприлюднюються на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня з дня надходження документів.

Прийом документів завершується в останній день строку, передбаченого абзацом другим цього пункту, о 24 годині, якщо документи подаються в електронній формі, або в час закінчення робочого часу Офісу Президента України, якщо документи подаються в паперовій формі. Документи, що надійшли після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.

10. Конкурсна комісія розглядає документи, подані особами, які претендують на участь у конкурсі, на відповідність вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", та приймає рішення щодо відповідності документів кандидатів таким вимогам.

Особи, які претендують на участь у конкурсі, стосовно яких конкурсною комісією на основі поданих документів прийнято рішення щодо невідповідності вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", припиняють участь у конкурсі.

Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення розміщує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список осіб, які відповідають вимогам, установленим Законом України "Про Вищу раду правосуддя", а також повідомляє осіб, участь яких у конкурсі припинена, про підстави припинення.

11. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою визначення професійної компетентності кандидата, який пройшов спеціальну перевірку та включений до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Форма проведення співбесіди визначається конкурсною комісією.

Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

За результатами співбесіди конкурсна комісія складає список кандидатів, рекомендованих для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, та оприлюднює його на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

12. Голова конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після завершення конкурсу подає на розгляд Президентові України список кандидатів, рекомендованих для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя, разом із довідками про результати спеціальної перевірки кандидатів, висновками Етичної ради, а також документами, поданими кандидатами.

13. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 23 липня 2022 року № 527/2022

 

СКЛАД

конкурсної комісії з добору кандидатів для здійснення

Президентом України призначення на посаду

члена Вищої ради правосуддя

ГРИНЧАК Сергій Васильович – доцент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ДІДИЧ Тарас Олегович – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

КОФМАН Борис Якович – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ОЧЕРЕТНИЙ Сергій Степанович – суддя апеляційного суду Харківської області у відставці (за згодою)

ТРОПІН Захар Володимирович – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК