Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №57/2021

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Внести до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463 (зі змінами, внесеними Указами від 21 грудня 2015 року № 715 та від 3 вересня 2020 року № 372), такі зміни:

1) пункт 6 після слова «Початок» доповнити словом «призупинення»;

2) пункт 13 після слів «територіальних органів» доповнити словами «Адміністрації Держспецзв’язку»;

3) в абзаці шостому пункту 16 слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;

4) у пункті 17:

підпункт 1 після слів «на посади» доповнити словом «осіб»;

у підпункті 3 слова «передбачені військові звання» замінити словами «передбачені граничні військові звання»;

5) пункти 18 – 21 викласти в такій редакції:

«18. Про прийняття громадянина, який перебуває на військовому обліку як призовник або військовозобов’язаний, на військову службу за контрактом в установленому порядку інформується орган, у якому громадянин перебуває на військовому обліку.

19. Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

1) для осіб рядового складу – 3 роки;

2) для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

3) для курсантів закладу освіти Держспецзв’язку – час навчання у закладі освіти Держспецзв’язку;

4) для осіб офіцерського складу з числа:

громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років;

військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи відповідними спеціальностями (крім спеціальностей льотного складу авіації), – 5 років;

інших громадян – від 1 до 5 років.

Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

20. З особами, яким не виповнилося 18 років, укладення контракту про навчання здійснюється з урахуванням вимог Цивільного кодексу України.

21. З курсантами випускного курсу закладу освіти Держспецзв’язку не пізніше ніж за два місяці до закінчення закладу освіти укладається контракт про проходження військової служби у Держспецзв’язку на посадах осіб офіцерського складу на строк, визначений абзацом сьомим пункту 19 цього Положення»;

6) у пункті 22 слова «військового навчального підрозділу вищого військового навчального закладу» замінити словами «військового навчального підрозділу закладу вищої освіти»;

7) пункт 25 доповнити словами «або на час навчання»;

8) у пункті 26:

в абзаці другому слова «Перший контракт» замінити словом «Контракт»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«з громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, з військовослужбовцями інших військових формувань, які переведені до Держспецзв’язку, – з дня призначення на посаду в Держспецзв’язку»;

в абзаці п’ятому слова «видання наказу про» виключити;

абзац шостий виключити;

9) пункт 28 викласти в такій редакції:

«28. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу або осіб сержантського і старшинського складу;

прибуття для проходження військової служби у Держспецзв’язку з інших військових формувань з виключенням із списків особового складу таких військових формувань;

поновлення на військовій службі у зв’язку з незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився.

Право укладання нових контрактів із військовослужбовцями, які виявили бажання продовжити проходження військової служби, надається начальникам, зазначеним у пункті 17 цього Положення»;

10) у пункті 33:

у підпункті 4 та абзаці третьому підпункту 5 слова «а також звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з призначенням амбулаторного лікування» виключити;

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

«6) військовослужбовцями, військова служба яких була призупинена відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2 і 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України»;

11) пункт 38 викласти в такій редакції:

«Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям у послідовному порядку за умови відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою (штатним розписом), та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження відповідних начальників (крім військовослужбовців, зазначених у підпункті 1 пункту 56 цього Положення), чергові військові звання присвоюються з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони обіймали до зарахування у розпорядження відповідного начальника»;

12) пункти 39 і 40 викласти в такій редакції:

«39. Військовослужбовцям Держспецзв’язку присвоюються такі військові звання:

Рядовий склад

солдат;

старший солдат.

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант;

сержант.

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант;

головний сержант;

штаб-сержант.

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант;

старший майстер-сержант;

головний майстер-сержант.

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан.

Старший офіцерський склад

майор;

підполковник;

полковник.

Вищий офіцерський склад

бригадний генерал;

генерал-майор.

40. До військових звань осіб офіцерського складу юридичної та медичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «юстиції» або «медичної служби».

Якщо особу офіцерського складу, якій присвоєно військове звання із додаванням відповідних слів «юстиції» або «медичної служби», призначено на посаду, яка не належить до посад юридичної чи медичної служби, їй присвоюється військове звання без додавання слів «юстиції» або «медичної служби»;

13) у пункті 41:

абзац перший після слів «за контрактом» доповнити словами «осіб рядового складу»;

в абзаці другому слова «чи наказу посадової особи» виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

«Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється одночасно з прийняттям на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, а курсантам – одночасно з призначенням на посади осіб сержантського і старшинського складу»;

14) абзаци третій і четвертий пункту 42 викласти в такій редакції:

«2) начальниками підрозділів Держспецзв’язку – особам рядового складу, сержантського і старшинського складу.

Начальник закладу освіти Держспецзв’язку має право на присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу»;

15) у пункті 44:

в абзаці першому слова і цифри «за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України» замінити словами і цифрами «відповідно до статей 15 та 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України», а слова «передбачене військове звання» ― словами «передбачене граничне військове звання»;

в абзаці другому слова «вище від звання» замінити словами «вище від граничного військового звання»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«Питання щодо присвоєння особам офіцерського складу у порядку заохочення достроково чергового військового звання, вищого на один ступінь від граничного військового звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держспецзв’язку»;

16) пункт 45 викласти в такій редакції:

«45. Для осіб рядового складу строк вислуги у військовому званні солдата, старшого солдата не встановлюється.

Для осіб сержантського і старшинського складу (крім курсантів закладу освіти Держспецзв’язку) установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта – 1 рік;

сержанта – 2 роки;

старшого сержанта, головного сержанта, штаб-сержанта, майстер-сержанта, старшого майстер-сержанта – 3 роки.

Строк вислуги у військовому званні головного майстер-сержанта не встановлюється.

Для курсантів закладу освіти Держспецзв’язку строк вислуги у військових званнях сержантського і старшинського складу – 6 місяців.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана – 3 роки;

майора – 4 роки;

підполковника – 5 років.

Строк вислуги у військовому званні полковника не встановлюється.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили заклад освіти Держспецзв’язку, а також вищий військовий навчальний заклад іншого військового формування або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти та здобули освітній ступінь магістра, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

З введенням воєнного стану для осіб молодшого і старшого офіцерського складу встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (в тому числі для офіцерів, які закінчили заклад освіти Держспецзв’язку, вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти та здобули освітній ступінь магістра):

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 1 рік;

старшого лейтенанта, капітана – 2 роки;

майора – 3 роки;

підполковника – 4 роки»;

17) пункт 49 викласти в такій редакції:

«49. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) випускникам закладу освіти Держспецзв’язку, які здобули освітній ступінь бакалавра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв’язку на посадах осіб офіцерського складу;

2) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра та приймаються на військову службу в Держспецзв’язку за контрактом осіб офіцерського складу»;

18) підпункти 1 та 3 пункту 50 викласти відповідно в такій редакції:

«1) випускникам закладу освіти Держспецзв’язку, які здобули освітній ступінь магістра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв’язку на посадах осіб офіцерського складу»;

«3) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем магістра та приймаються на військову службу в Держспецзв’язку за контрактом осіб офіцерського складу»;

19) пункти 51 і 52 викласти в такій редакції:

«51. Особам сержантського і старшинського складу в порядку заохочення відповідно до статей 15 та 29 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України може бути достроково присвоєно чергове військове звання, але не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні та за умови проходження військової служби за контрактом строком не менш як один рік на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачене граничне військове звання, яке відповідає черговому військовому званню або є вищим. Чергове військове звання в порядку заохочення присвоюється військовослужбовцям начальниками, зазначеними у пункті 42 цього Положення.

52. Аспірантам і докторантам закладу освіти Держспецзв’язку чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно присвоюється з дотриманням вимог цього Положення у разі, коли граничне військове звання за посадою, яку особа офіцерського складу займала до вступу на навчання, є вищим за її військове звання (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою)»;

20) пункт 53 після слів «вищого військового навчального закладу» доповнити словами «або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти»;

21) у пункті 56:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

«1) військовослужбовцям, зарахованим у розпорядження начальників відповідно до підпунктів 4, 6, 9 – 11 пункту 82 цього Положення.

2) якщо на військовослужбовця накладене дисциплінарне стягнення у вигляді попередження про неповну службову відповідність – протягом строку дії цього стягнення»;

22) пункт 59 викласти в такій редакції:

«59. Громадянам, які не мали військового звання до вступу на навчання до закладу освіти Держспецзв’язку, присвоюється військове звання солдата. Військовослужбовці та військовозобов’язані зараховуються на навчання до закладу освіти Держспецзв’язку у військовому званні, яке вони мали до вступу до зазначеного закладу освіти»;

23) у пункті 60:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Особам, які приймаються на військову службу до Держспецзв’язку та мають спеціальні звання або класні чини, в порядку переатестації присвоюються військові звання з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів»;

абзац другий після слова «відповідні» доповнити словом «армійські»;

24) абзац другий пункту 61 виключити;

25) у пункті 62:

в абзаці першому слова «а також у дисциплінарному порядку» виключити;

абзац другий виключити;

26) пункт 64 викласти в такій редакції:

«64. Військовослужбовцям, пониженим у військовому званні на один ступінь в дисциплінарному порядку, чергове військове звання присвоюється з урахуванням вимог пункту 45 цього Положення»;

27) у підпункті 2 пункту 68 та абзаці четвертому пункту 81 слова «передбачені військові звання» замінити словами «передбачені граничні військові звання»;

28) підпункт 3 пункту 69 викласти в такій редакції:

«3) у разі закінчення закладу освіти Держспецзв’язку або вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти за денною формою здобуття освіти;

29) в абзаці першому пункту 74 слова «від її керівника» замінити словами «від її начальника»;

30) у пункті 76 слова «курсантами (слухачами) навчального закладу Держспецзв’язку» замінити словами «курсантами закладу освіти Держспецзв’язку»;

31) пункт 77 викласти в такій редакції:

«77. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра або навчаються у закладах вищої освіти за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням їх ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, якщо вони проходять військову службу не менше ніж два роки за фахом та їм не підпорядковані офіцери.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб офіцерського складу особи сержантського і старшинського складу, які займають посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу»;

32) в абзаці четвертому пункту 81 слова «передбачені військові звання» замінити словами «передбачені граничні військові звання»;

33) підпункт 1 пункту 82 викласти в такій редакції:

«1) у разі закінчення військовослужбовцем закладу освіти Держспецзв’язку, вищого військового навчального закладу іншого військового формування або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти за відсутності вакантних посад – до трьох місяців»;

34) у пункті 84:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

«1) осіб рядового складу – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені граничні військові звання рядового складу, сержантського і старшинського складу, за умови, що в їх підпорядкуванні не буде осіб сержантського і старшинського складу;

2) осіб сержантського і старшинського складу – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені граничні військові звання сержантського і старшинського складу, а також за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені граничні військові звання молодшого офіцерського складу, за умови, що в їх підпорядкуванні не буде осіб офіцерського складу»;

у підпунктах 4 і 5 слова «передбачені військові звання» замінити словами «передбачені граничні військові звання»;

35) абзаци десятий та одинадцятий пункту 89 викласти в такій редакції:

«Курсанти можуть бути також направлені у службові відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики, військового стажування, участі в освітньому процесі та провадження науково-технічної діяльності.

Направлення у відрядження вагітних військовослужбовців-жінок, а також військовослужбовців, які самостійно виховують дітей віком до чотирнадцяти років, дітей з інвалідністю або утримують осіб з інвалідністю з дитинства, без їх згоди не допускається»;

36) абзац перший пункту 96 викласти в такій редакції:

«96. Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних закладах освіти, затверджується Президентом України»;

37) пункт 98 викласти в такій редакції:

«98. Грошове забезпечення, всі види матеріального забезпечення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти, здійснюється відповідно до статей 9 і 91 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

38) пункт 101 викласти в такій редакції:

«101. Прийняття громадян на військову службу (навчання) до закладу освіти Держспецзв’язку на посади курсантів проводиться наказом начальника закладу освіти Держспецзв’язку на підставі укладеного з громадянином контракту відповідно до абзацу шостого пункту 16 цього Положення.

Призначення військовослужбовців на посади аспірантів, докторантів закладу освіти Держспецзв’язку здійснюється на підставі наказу начальника закладу освіти Держспецзв’язку про зарахування їх до аспірантури, докторантури»;

39) у пункті 103 слова «(слухачам, аспірантам, ад’юнктам, докторантам)» замінити словами «(аспірантам, докторантам)»;

40) у пункті 105:

абзац другий виключити;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Курсанти звільняються з розташування закладу освіти Держспецзв’язку в порядку, визначеному начальником закладу освіти Держспецзв’язку»;

41) у пунктах 106, 109, 110 та 117 слова «курсанти (слухачі)» в усіх відмінках замінити словом «курсанти» у відповідному відмінку;

42) абзац другий пункту 107 викласти в такій редакції:

«У разі засудження курсанта за вчинення кримінального правопорушення і набрання законної сили обвинувальним вироком суду курсант відраховується із закладу освіти Держспецзв’язку та звільняється з військової служби»;

43) абзац перший пункту 108 викласти в такій редакції:

«108. Випускникам закладу освіти Держспецзв’язку після закінчення навчання присуджується відповідний ступінь вищої освіти, видається диплом і нагрудний знак та присвоюється первинне офіцерське військове звання»;

44) в абзацах другому і третьому пункту 109 слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

45) у пункті 110:

в абзаці першому слова «військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» замінити словами «військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти»;

у третьому реченні абзацу другого слова «та центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки» замінити словами «за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки»;

46) пункт 111 викласти в такій редакції:

«111. Військовослужбовці Держспецзв’язку можуть вступати до закладів вищої освіти на умовах, визначених пунктом 1 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», на підставі рапортів, що подаються на ім’я Голови Держспецзв’язку або начальника підрозділу Держспецзв’язку. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, займана посада, рівень освіти, найменування закладу вищої освіти, до якого бажає вступити особа, факультет, спеціальність. Основою мотивації у виборі закладу вищої освіти та спеціальності є підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб служби. Навчання не повинно перешкоджати виконанню такими особами службових обов’язків, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою»;

47) у пункті 114 слова «навчальних (освітніх) закладів, а також військовослужбовців строкової військової служби» замінити словами «закладів освіти»;

48) пункт 121 викласти в такій редакції:

«121. Військовослужбовцям у рік закінчення ними навчання у закладі освіти Держспецзв’язку надається щорічна основна відпустка тривалістю, що обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 1 статті 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», за кожний повний місяць служби до кінця календарного року. Така відпустка надається в закладі освіти Держспецзв’язку перед направленням військовослужбовців до місця проходження військової служби у Держспецзв’язку на посадах осіб офіцерського складу.

Військовослужбовцям, які закінчили вищі військові навчальні заклади інших військових формувань чи військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, у рік закінчення ними навчання відпустка надається після прибуття для подальшого проходження військової служби до Держспецзв’язку, якщо така відпустка їм не була надана раніше»;

49) у пункті 128:

в абзаці першому слова «кадрового забезпечення» замінити словами «кадрової роботи»;

в абзаці другому слова «який надсилається за місяць до початку відпустки до підрозділу кадрового забезпечення» замінити словами «який подається до підрозділу кадрової роботи не пізніше ніж за місяць до початку відпустки»;

50) в абзаці другому пункту 133 слова «передбачено військове звання» замінити словами «передбачено граничне військове звання»;

51) пункт 135 викласти в такій редакції:

«135. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі, за направленням підрозділу кадрової роботи проходять медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби»;

52) у пункті 138 слова «пунктом «в» частини шостої» замінити словами і цифрою «підпунктом «в» пункту 1 частини п’ятої»;

53) у пункті 140 слова «частиною шостою» замінити словами «частиною п’ятою»;

54) пункт 141 викласти в такій редакції:

«141. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби:

1) за рішенням начальників, зазначених у пункті 142 цього Положення, за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «з», «и», «і», «ї», «й», «л» та «н» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж», «з», «и», «і», «й», «к» та «л» пункту 2, підпунктами «а», «б», «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених підпунктами «а», «б», «в», «ґ», «ж» та «к» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в» та «ґ» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Контракт про навчання може бути припинено (розірвано), а курсанта звільнено з військової служби за ініціативи:

1) начальника закладу освіти Держспецзв’язку – за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «д», «е», «з», «и», «л» та «н» пункту 1, підпунктами «б», «д», «е», «ж», «з» та «л» пункту 2, підпунктами «б» та «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

2) курсанта – за наявності підстав, передбачених підпунктами «б», «ґ» та «ж» пункту 1, підпунктами «б», «ґ» пункту 2, підпунктом «б» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

День припинення (розірвання) контракту визначається згідно з пунктом 35 цього Положення»;

55) в абзаці другому пункту 142 слова «передбачено військове звання» замінити словами «передбачено граничне військове звання», а слова «навчальних (освітніх) навчальних закладів» – словами «закладів освіти»;

56) у пункті 143 слова «пунктом «в» частини шостої» замінити словами і цифрою «підпунктом «в» пункту 1 частини п’ятої»;

57) пункт 144 викласти в такій редакції:

«144. Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними або обмежено придатними до військової служби та не виявили бажання продовжувати військову службу, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров’я у місячний строк після отримання підрозділом кадрової роботи відповідного висновку.

Військовослужбовцям, визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Адміністрацією Держспецзв’язку), за їх зверненням може бути продовжено військову службу до закінчення строку контракту з можливістю укладення нового контракту, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, у порядку, визначеному цим Положенням.

Перелік посад, що можуть бути заміщені такими військовослужбовцями, визначається Адміністрацією Держспецзв’язку»;

58) у пункті 145:

в абзаці першому слова «пункту «г» частини шостої» замінити словами та цифрами «підпункту «г» пункту 1, підпункту «г» пункту 2 частини п’ятої»;

в абзаці другому слова «освітньо-кваліфікаційному рівню» замінити словами «рівню освіти»;

в абзаці третьому слова «згідно з пунктом «г» частини шостої» замінити словами «на підставі підпункту «г» пункту 1, підпункту «г» пункту 2 частини п’ятої»;

59) абзац шостий пункту 147 викласти в такій редакції:

«4) якщо курсант закладу освіти Держспецзв’язку незадовільно склав іспити (заліки) під час екзаменаційної сесії або випускних випробувань (не виконав навчальний план); не має бажання продовжувати навчання; відмовився укласти контракт про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення закладу освіти Держспецзв’язку»;

60) пункт 148 викласти в такій редакції:

«148. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, на підставі підпункту «е» пункту 1, підпункту «е» пункту 2 та підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», після надходження до підрозділу Держспецзв’язку копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом»;

61) в абзаці першому пункту 149 слова «пункту «и» частини шостої» замінити словами і цифрами «підпункту «з» пункту 1, підпункту «ж» пункту 2 частини п’ятої»;

62) абзац перший пункту 150 викласти в такій редакції:

«150. Військовослужбовець звільняється з військової служби у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, на підставі підпункту «и» пункту 1, підпункту «з» пункту 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», після надходження до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв’язку копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом»;

63) у пункті 151 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

64) у пункті 153 слова «кадрового забезпечення» замінити словами «кадрової роботи»;

65) пункт 154 викласти в такій редакції:

«154. У разі звільнення з військової служби військовослужбовці на підставі поданого ними рапорту про направлення на медичний огляд направляються на медичний огляд військово-лікарською комісією для встановлення придатності до військової служби за станом здоров’я, висновки якої враховуються для визначення підстав для звільнення. У разі неподання відповідного рапорту військовослужбовці на медичний огляд не направляються.

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби на підставі підпунктів «д», «е», «з», «и» та «н» пункту 1, підпунктів «д», «е», «ж», «з» та «л» пункту 2 та підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» на медичний огляд не направляються»;

66) у пункті 155 слова «пунктами «а», «б», «в» і «д» частини шостої» замінити словами і цифрами «підпунктами «а», «б», «в» і «ґ» пункту 1, підпунктами «а», «б», «в» і «ґ» пункту 2, підпунктами «а» та «б» пункту 3 частини п’ятої;

67) у пункті 157 слова «(крім звільнення згідно з пунктами «е», «є», «ж», «и» та «і» частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)» замінити словами і цифрами «(крім звільнення згідно з підпунктами «д», «е», «з», «и», «л» та «н» пункту 1, підпунктами «д», «е», «ж», «з» та «л» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»)»;

68) у пункті 161:

в абзаці першому слова «частиною шостою» замінити словами «частиною п’ятою»;

в абзаці другому слова «пунктами «е» та «и» частини шостої» замінити словами і цифрами «підпунктами «д» та «з» пункту 1, підпунктами «д» та «ж» пункту 2 частини п’ятої»;

69) у пункті 163:

в абзаці третьому слова «передбачено військове звання» замінити словами «передбачено граничне військове звання»;

в абзаці четвертому слова «на лікуванні» замінити словами «на стаціонарному лікуванні»;

70) у пункті 166:

абзац перший викласти в такій редакції:

«166. З моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до оголошення демобілізації»;

абзац третій викласти в такій редакції:

«2) військовослужбовці, які перебувають у цей час (крім періоду проведення мобілізації) на військовій службі в Держспецзв’язку, звільненню в запас не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

71) у підпункті 2 пункту 167 слова та цифру «пунктом 2 частини восьмої» замінити словами та цифрою «пунктом 3 частини п’ятої»;

72) абзац перший пункту 173 виключити;

73) доповнити Положення розділом XIII такого змісту:

«XIII. Призупинення та продовження військової служби

174. Для військовослужбовців, які самовільно залишили підрозділ Держспецзв’язку або місце служби, дезертирували із підрозділу Держспецзв’язку або добровільно здалися в полон, військова служба призупиняється відповідно до частини другої статті 24 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Військова служба для військовослужбовців призупиняється з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяв, повідомлень начальників, зазначених у пункті 68 цього Положення, про вчинене кримінальне правопорушення, поданих відповідно до частини четвертої статті 85 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

175. Військовослужбовці, військову службу яких призупинено, звільняються з посад та вважаються такими, що не виконують (не несуть) обов’язків військової служби. Контракт про проходження військової служби, а також виплата грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення таким військовослужбовцям призупиняються.

Звільнення військовослужбовців, військову службу яких призупинено, з посад здійснюється наказами по особовому складу начальників, зазначених у пункті 68 цього Положення.

176. Час призупинення військової служби військовослужбовцям не зараховується до строку військової служби, вислуги у військовому званні та до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії. На них не поширюються пільги та соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

177. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено, не входять до загальної чисельності Держспецзв’язку.

178. Військовослужбовці, військову службу яким призупинено та стосовно яких обвинувальні вироки суду набрали законної сили, підлягають звільненню з військової служби відповідно до пункту «г» частини другої, пункту «г» частини третьої, підпункту «д» пункту 1, підпункту «в» пункту 2 частини четвертої, підпунктів «е» пунктів 1 і 2, підпункту «в» пункту 3 частини п’ятої та підпункту «е» пункту 1, підпункту «д» пункту 2, підпункту «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», крім військовослужбовців, яким вироком суду визначено міру покарання у виді службового обмеження, арешту з відбуттям на гауптвахті або триманням у дисциплінарному батальйоні.

Військовослужбовці, яким призначено кримінальне покарання у вигляді штрафу, яких звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених статтями 47, 48, 49 Кримінального кодексу України, а також яких звільнено від відбування покарання на підставі амністії, підлягають звільненню з військової служби відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 частини четвертої, підпунктів «д» пунктів 1 та 2 частини п’ятої та підпункту «д» пункту 1, підпункту «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Звільнення військовослужбовців, військову службу яких призупинено, з військової служби здійснюється наказами по особовому складу начальників, зазначених у пункті 68 Положення.

179. Для військовослужбовців, стосовно яких судом винесено виправдувальний вирок, що набрав законної сили, або стосовно яких закрито кримінальне провадження відповідно до пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України, військова служба та дія контракту продовжується. У такому разі строк призупинення військової служби зараховується до вислуги років для виплати надбавки за вислугу років і призначення пенсії, а також до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання, та поновлюються пільги і соціальні гарантії, встановлені законодавством для військовослужбовців.

За весь час необґрунтованого призупинення військової служби таким військовослужбовцям виплачується недоотримане грошове та здійснюються недоотримане продовольче, речове та інші види забезпечення.

Продовження військової служби та дії контракту з військовослужбовцями, зазначеними у цьому пункті, здійснюється наказами по особовому складу начальників, зазначених у пункті 68 Положення»;

74) у тексті Положення слова «навчальний заклад Держспецзв’язку» та «навчальний (освітній) заклад» в усіх відмінках замінити відповідно словами «заклад освіти Держспецзв’язку» та «заклад освіти» у відповідному відмінку;

75) у текстах додатків 1 – 3 до Положення слово «злочинів» замінити словом «кримінальних», а слова «подавати відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у випадках, порядку та обсягах, визначених законами та іншими виданими на їх основі нормативно-правовими актами» виключити;

76) у тексті додатка 4 до Положення слова «навчальний заклад» в усіх відмінках замінити словами «заклад освіти» у відповідному відмінку, а слово «злочинів» – словом «кримінальних».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 лютого 2021 року