Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №59/2022

Про внесення змін до Указу Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618

1. Внести до Указу Президента України від 29 жовтня 2012 року № 618 «Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України» (зі змінами, внесеними Указами від 6 червня 2014 року № 502 та від 18 травня 2015 року № 274) такі зміни:

1) доповнити Указ статтею 21 такого змісту:

«21. Поширити дію Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженого цим Указом, на громадян України, які проходять службу у військовому резерві Державної спеціальної служби транспорту»;

2) у Положенні про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України, затвердженому зазначеним Указом:

пункт 1 після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «та Державної спеціальної служби транспорту»;

пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Громадяни проходять службу у військовому резерві в добровільному порядку, а в особливий період особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, – в обов’язковому порядку»;

абзац п’ятий пункту 12 викласти в такій редакції:

«В особливий період на службу у військовому оперативному резерві в обов’язковому порядку на посади відповідно до їх військових звань зараховуються особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві»;

в абзаці третьому пункту 13 слова «військовими комісарами районних (міських) військових комісаріатів» замінити словами «керівниками районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Порядок заміщення резервістами військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у разі переведення Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту на організацію і штати воєнного часу, а також особливості ведення військового обліку резервістів в органах військового управління, військових частинах, у міських (районних) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки встановлюються Генеральним штабом Збройних Сил України.

Порядок та обсяги підготовки за військово-обліковими спеціальностями, час та строки проведення підготовки резервістів визначаються:

Генеральним штабом Збройних Сил України для резервістів Збройних Сил України;

Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил України для резервістів Державної спеціальної служби транспорту»;

у пункті 151 слова «Генеральним штабом Збройних Сил України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України»;

у пункті 16:

абзаци перший і другий після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «Державної спеціальної служби транспорту»;

абзац третій виключити;

абзац перший пункту 17 після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «Державної спеціальної служби транспорту»;

у пункті 28:

у підпункті 2 слово «військової» виключити;

підпункт 8 виключити;

підпункти 11 – 13 викласти в такій редакції:

«11) у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом або призовом на військову службу;

12) у зв’язку з виникненням встановлених законом обставин, унаслідок яких резервіст не підлягає призову на військову службу;

13) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого резервіста притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»;

підпункт 18 виключити;

у підпункті 1 пункту 29 цифри «6 – 8, 10 – 19» замінити цифрами «6, 7, 10 – 17, 19»;

у пункті 32:

абзац третій доповнити словами «Державної спеціальної служби транспорту»;

абзац четвертий виключити;

пункт 33 викласти в такій редакції:

«33. Оповіщення резервістів про їх виклик для виконання обов’язків у військовому резерві здійснюється командирами (начальниками) військових частин (установ) у взаємодії з керівниками відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Командирами (начальниками) військових частин (установ), керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки організовується інформування роботодавців резервістів, а також районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про мету та можливі строки залучення резервістів до виконання обов’язків служби у військовому резерві або призову на військову службу»;

у пункті 34 слова «військових комісаріатів» замінити словами «районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

у пункті 35:

абзац другий викласти в такій редакції:

«смертю близького родича (батьки, дружина, чоловік, дитина, рідні брат, сестра, дід, баба) або близького родича дружини (чоловіка), яка сталася менш ніж за сім діб до дати початку зборів»;

в абзаці шостому слова «вищих навчальних закладах» замінити словами «закладах вищої освіти»;

абзац третій пункту 37 після слів «Збройних Сил України» доповнити словами «Державної спеціальної служби транспорту», а слова «мають повну вищу медичну чи юридичну освіту» замінити словами «мають відповідну вищу освіту»;

у пункті 38 слова «або позбавлення його такого звання до військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 39 викласти в такій редакції:

«39. Чергові військові звання резервістам присвоюються в порядку, визначеному для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту відповідно»;

пункти 40 – 44 виключити;

у пункті 47 слова «повну вищу освіту» замінити словами «вищу освіту за ступенем не нижче бакалавра», а слова «за результатами атестації» – словами «атестовані до офіцерського складу»;

пункт 49 виключити;

у пункті 50 слова «військові комісари» замінити словами «керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

підпункт 1 пункту 52 викласти у такій редакції:

«1) під час перебування резервіста у розпорядженні відповідного командира або усунення від виконання службових обов’язків, відсторонення від виконання службових повноважень, відсторонення від посади»;

пункти 54 і 56 виключити;

пункт 55 викласти у такій редакції:

«55. Резервісти можуть бути позбавлені військового звання у зв’язку із засудженням за вчинення злочину»;

пункт 57 викласти у такій редакції:

«57. Резервісти, позбавлені військового звання за вироком суду, звільняються зі служби у військовому резерві після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання»;

у пункті 58 слова «Військові комісари» замінити словами «Керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 59 виключити;

пункт 60 викласти у такій редакції:

«60. Громадянин, позбавлений військового звання, поновлюється у попередньому військовому званні з дня позбавлення його військового звання у разі скасування або зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання»;

в абзаці дев’ятому пункту 64 слова «військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 73 після слів «Генерального штабу Збройних Сил України» доповнити словами «чи Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту»;

пункти 74 – 76 викласти в такій редакції:

«74. На посади, за якими передбачені військові звання молодшого сержанта (старшини 2 статті) резерву, старшого сержанта (головного старшини) резерву, майстер-сержанта (майстер-старшини) резерву, призначаються резервісти, які мають відповідний рівень освіти та підготовки.

75. На посади, за якими передбачено військове звання штаб-сержанта (штаб-старшини) резерву, в разі потреби можуть призначатися професійно підготовлені та дисципліновані резервісти, які мають такі військові звання: головний сержант (головний корабельний старшина) резерву, старший сержант (головний старшина) резерву, сержант (старшина 1 статті) резерву, – які прослужили не менше трьох років на посадах, за якими передбачені військові звання, що вони мають, та за висновком командира (начальника) військової частини (установи) гідні до призначення на зазначені посади за умови, що їм не будуть підпорядковані старші за військовим званням.

У разі необхідності призначення на зазначену в абзаці першому цього пункту посаду резервіста, який має військове звання штаб-сержанта (штаб-старшини) резерву, резервіст, який обіймає цю посаду та має нижче військове звання, призначається на посаду, рівнозначну тій, яку він обіймав до останнього призначення, а в разі відсутності такої – за його згодою на іншу посаду.

76. Резервісти, які мають військові звання головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) резерву та старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини) резерву, не можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами офіцерського складу»;

пункт 77 викласти у такій редакції:

«77. Резервісти не можуть мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»;

пункт 80 викласти в такій редакції:

«80. Переміщення резервістів на рівнозначні посади здійснюється:

в межах оперативних командувань – за розпорядженням відповідного командувача військ оперативного командування;

у межах виду Збройних Сил України – за розпорядженням командувача виду Збройних Сил України;

між видами Збройних Сил України – за розпорядженням заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

між військовими частинами, що перебувають у підпорядкуванні Міністерства оборони України, – за розпорядженням заступника Міністра оборони України;

між військовими частинами Державної спеціальної служби транспорту – за розпорядженням Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту»;

пункт 82 викласти в такій редакції:

«82. У разі проведення організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад резервістів, до кадрових підрозділів органів військового управління за відповідним підпорядкуванням не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення таких заходів подається список резервістів, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх подальшого службового використання»;

пункти 85 – 88 виключити;

в абзаці сьомому пункту 89 слова «досудового слідства» замінити словами «досудового розслідування»;

у пункті 94 слова «військового комісара» замінити словами «керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

у пункті 95 слова «військового комісара», «органу внутрішніх справ» замінити відповідно словами «керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки», «органу поліції»;

у пунктах 96, 98, 99 слова «військовий комісар» у всіх відмінках замінити словами «керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку;

пункт 104 викласти в такій редакції:

«104. Порядок направлення резервістів для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації до вищих військових навчальних закладів та до навчальних центрів, перелік спеціальностей, за якими проводиться підготовка, визначаються:

Генеральним штабом Збройних Сил України – для резервістів Збройних Сил України;

Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил України – для резервістів Державної спеціальної служби транспорту»;

у пункті 106 слова «військових навчальних закладів» замінити словами «вищих військових навчальних закладів»;

пункт 107 викласти в такій редакції:

«107. Підготовка резервістів здійснюється у складі штатних підрозділів військових частин, в яких вони проходять службу у військовому резерві, або інших підрозділів у порядку, встановленому:

Генеральним штабом Збройних Сил України – для резервістів Збройних Сил України:

Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту за погодженням із Генеральним штабом Збройних Сил України – для резервістів Державної спеціальної служби транспорту»;

в абзаці другому пункту 108 «військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

у пункті 109 слова «військовий комісаріат» замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки»;

пункт 113 виключити;

у пункті 116:

в абзаці першому слова та цифри «підпунктами 2 – 5, 9, 18 пункту 28» замінити словами та цифрами «підпунктами 2 – 5 та 9 пункту 28»;

в абзаці другому слова та цифри «підпунктами 6 – 8, 10, 13, 15, 16 пункту 28» замінити словами та цифрами «підпунктами 6, 7, 10, 13, 15, 16 пункту 28»;

пункт 120 викласти в такій редакції:

«120. Звільнення із служби у військовому резерві Збройних Сил України або Державної спеціальної служби транспорту резервістів, визнаних судом безвісно відсутніми чи оголошених померлими, здійснюється на підставі рішень суду про визнання безвісно відсутніми чи оголошення померлими наказами по особовому складу відповідних командирів (начальників), яким надано право видавати такі накази»;

у пункті 1201

абзац перший викласти в такій редакції:

«1201. Під час особливого періоду особи, звільнені з військової служби, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам її проходження, в обов’язковому порядку зараховуються до військового оперативного резерву»;

в абзаці другому слова «першої черги» виключити;

пункт 1202 викласти в такій редакції:

«1202. Призов резервістів військового оперативного резерву на військову службу здійснюється у випадках та порядку, визначених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

пункт 1203 виключити;

у пункті 1204:

абзац перший викласти в такій редакції:

«1204. Під час особливого періоду особи, звільнені з військової служби, зараховуються до військового оперативного резерву наказами командирів (начальників) військових частин (установ). У наказі вказуються посада, на яку призначений резервіст, та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, у якому він буде перебувати на військовому обліку. Зазначений наказ доводиться до резервіста під особистий підпис у день звільнення»;

в абзацах другому та третьому слова «першої черги» виключити;

пункт 1205 викласти в такій редакції:

«1205. Резервіст військового оперативного резерву зобов’язаний:

ознайомитися з наказом командира (начальника) військової частини (установи) про зарахування до військового оперативного резерву під особистий підпис;

прибути у п’ятиденний строк після звільнення в запас до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання для взяття на військовий облік;

під час вибуття з військової частини (установи) та під час взяття на військовий облік у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки уточнити порядок своїх дій на випадок призову на військову службу;

зберігати після звільнення і до кінця особливого періоду військову форму одягу, якою він був забезпечений Міністерством оборони України, та в разі призову на військову службу мати її із собою під час прибуття до військової частини (установи);

у разі зміни місця проживання, порядку оповіщення, сімейного стану, стану здоров’я, адреси місця проживання, освіти, місця роботи, посади або номера телефону повідомити про це відповідному командиру (начальнику) військової частини (установи) та керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки в семиденний строк;

з’явитися у разі оповіщення командиром (начальником) військової частини (установи) або керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки про його призов на військову службу до військової частини або на збірний пункт територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманій повістці (повідомленні)»;

у пункті 126 слова «передбачену законодавством» замінити словами «згідно із законом»;

додаток до Положення викласти в редакції, що додається.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

16 лютого 2022 року