Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №63/2019-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами (Додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 червня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 19 червня 2019 року
№ 63/2019-рп

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Державного управління справами

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) організовує роботу Державного управління справами щодо здійснення матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Ради національної безпеки і оборони України, Адміністрації Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб, а також у межах наданих Державному управлінню справами бюджетних призначень, передбачених законом про Державний бюджет України на такі цілі, інших державних органів, несе відповідальність за результати роботи Державного управління справами;

2) представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями;

3) укладає від імені Державного управління справами договори (контракти), видає довіреності на представництво Державного управління справами перед третіми особами;

4) призначає на посади і звільняє з посад керівників підприємств, установ, організацій, які перебувають в управлінні Державного управління справами, відповідно до укладених з ними контрактів;

5) здійснює розподіл обов’язків між першим заступниками та заступниками Керівника Державного управління справами;

6) здійснює повноваження керівника державної служби Державного управління справами;

7) затверджує в установленому порядку кошториси, проекти, титульні списки на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт;

8) видає в межах повноважень, наданих Державному управлінню справами, на основі та на виконання актів законодавства розпорядження, організовує та контролює їх виконання;

9) вирішує інші питання, віднесені законодавством до компетенції Керівника Державного управління справами.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад — 30 000 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи Відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком з до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;

6) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

7) заповнена особова картка встановленого зразка;

8) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

9) заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.

Документи приймаються до 18 години з липня 2019 року.

5. Місце, час і дата початку проведення перевірки (тестування) володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, — м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10 година, 5 липня 2019 року.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні) вимоги

1. Освіта

— ступінь вищої освіти — не нижче магістра

2. Володіння державною мовою

— вільне володіння державною мовою

3. Володіння іноземною мовою

— володіння іноземною мовою, яка є однією з мовою офіційних мов Ради Європи

Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги

1. Досвід роботи

— загальний стаж роботи — не менше семи років;

— досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами — не менше трьох років

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1. Управління змінами

— вміння формувати план змін;

— вміння управляти змінами та реакцією на них;

— вміння оцінювати ефективність змін

2. Прийняття ефективних рішень

— здатність своєчасно приймати виважені рішення;

— вміння аналізувати альтернативи;

— спроможність на виважений ризик;

— автономність та ініціативність щодо прийняття пропозицій/рішень

3. Лідерство

— вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

— сприяння всебічному розвитку особистості;

— вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

— здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

4. Комунікація та взаємодія

— вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

— здатність ефективно взаємодіяти — дослухатися, сприймати та викладати думку;

— вміння публічно виступати перед аудиторією;

— здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації

5. Досягнення результатів

— здатність до чіткого бачення результату діяльності;

— вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

— вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

6. Стресостійкість

— вміння управляти своїми емоціями;

— здатність до самоконтролю;

— здатність до конструктивного ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики

7. Управління ефективністю та розвиток людських ресурсів

— вміння управляти людськими ресурсами;

— вміння управляти проектами;

— вміння організовувати роботу і контролювати її виконання;

— здатність до мотивування

8. Робота з інформацією

— здатність працювати з базами даних законодавства;

— вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1. Знання законодавства

Знання:

— Конституції України;

— Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;

— Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

— Закону України «Про державну службу»;

— Закону України «Про запобігання корупції»

 

2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи Керівника Державного управління справами

Знання:

— Бюджетного кодексу України;

— Цивільного кодексу України;

— Господарського кодексу України;

— Кодексу законів про працю України;

— Закону України «Про публічні закупівлі»;

— Закону України «Про управління об’єктами державної власності»

3. Знання основ державного управління у сферах управління об’єктами державної власності, публічними фінансами

— розуміння мети та завдань відповідної державної політики;

— знання системи управління у відповідній сфері

4. Управління публічними фінансами

— знання бюджетного законодавства;

— знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

Глава Адміністрації Президента України А.БОГДАН