Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №638/2015 - рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2015 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року №315 "Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених" (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 "Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" призначити на 2015 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні — 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Фізико- хімічна природа спонтанних точкових помилок реплікації ДНК: квантово- механічне дослідження"

БУРДЖИГАН Оксані Ярославівні — 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, докторантові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення наукового дослідження "Вплив втрат біорізноманіття на трофічну динаміку лучних екосистем"

ГУРАЛЬСЬКОМУ Іллі Олександровичу - 1987 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здійснення наукового дослідження "Багатофункціональні матеріали зі спіновими переходами на основі каркасних гетеробіметальних комплексів"

ДЯКІВ Христині Ігорівні - 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Державного природознавчого музею Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Проблеми розмежування видів амфібіотичних комах (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata) Причорноморського басейну: тестування морфологічних і генетичних підходів"

ЄРМОЛАЄВІЙ Юлії Володимирівні - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту монокристалів Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Нова технологія отримання монодисперсних нанопорошків із високощільних кристалічних сфер оксидів рідкісноземельних металів"

КАРАЧЕНЦЕВУ Максиму Вікторовичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Чутливий. люмінесцентний біосенсор для детектування цистеїну на основі вуглецевих нанотрубок"

КАРПАШУ Максиму Олеговичу - 1982 року народження, докторові технічних наук, директорові Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики та екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення наукового дослідження "Розроблення технології ультразвукових фазованих решіток для ідентифікації та визначення типів і розмірів дефектів металоконструкцій"

КАРПЕНКУ Олександру Ярославовичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Екологічно безпечні системи очищення грунтів від вуглеводневих забруднень та важких металів"

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу - 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, начальникові відділу Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Довгострокові прогнози неавтономних дисипативних динамічних систем різної природи"

КРАВЧЕНКУ Олексію Миколайовичу - 1983 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України для проведення наукового дослідження "Розробка нових методів класифікації сільськогосподарських культур за оптичними та радіолокаційними супутниковими даними"

КУРБАТОВУ Денису Ігоровичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві сектору Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Оптимізація властивостей тонких плівок твердих розчинів на основі сполук А2В6 для використання у сонячних перетворювачах нового покоління"

ЛАЗАРЕНКО Олександрі Андріївні - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення наукового дослідження "Полімерні композити з орієнтованим розподілом наповнювача як елементи захисту від електромагнітного випромінювання"

ЛЯШЕНКУ Якову Олександровичу - 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Сумського державного університету для проведення наукового дослідження "Моделювання просторово неоднорідних явищ межового тертя в кінетичному і статичному режимах"

МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу - 1980 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка апаратурно-методичного комплексу індукційного методу геофізичного дослідження свердловин"

НАСЄЦІ Юрію Миколайовичу - 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лошкарьова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Біосенсори і радіаційні сенсори на основі поверхневого підсиленого раманівського розсіяння і люмінесценції для медицини та екології"

НЕБЕСНОМУ Роману Володимировичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного університету "Львівська політехніка" для проведення наукового дослідження "Інтенсифікація процесів одержання акрилатних мономерів шляхом суміщення стадій їх виробництва в присутності нових каталітичних систем"

ПИЛИПЧУКУ Євгену Володимировичу - 1987 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту хімії поверхні імені О.О.Чуйка Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Новітні магніточутливі наноматеріали для медичної терапії та діагностики"

ПОЛЯРУС Олені Миколаївні - 1984 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка нових композиційних матеріалів та покриттів із них з підвищеними жаро- та зносостійкістю для захисту деталей авіаційної та наземної техніки"

ПРИТУЛІ Назару Мирославовичу - 1981 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка методів та алгоритмів розв'язування задач оптимального керування потоками газу в газотранспортній системі України"

ПУЗИРНІЙ Любові Миколаївні - 1984 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту колоїдної хімії та хімії води імені А.В.Думанського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка ефективних сорбентів для очищення водних середовищ від урану (VI) та інших токсичних металів"

РУСІНУ Михайлу Юрійовичу - 1984 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Рідкісні та зникаючі види гризунів України: таксономія, мінливість, поширення, чисельність та охорона"

СНУРНІКОВІЙ Ользі Віталіївні - 1986 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Люмінесцентні сенсорні системи на основі калікс[4]аренів, модифікованих макроциклічними замісниками, та їх комплексів з лантанідами"

СТАСЮК Наталії Євгенівні - 1987 року народження, кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Поєднання підходів метаболоміки і нових хіміотерапевтичних засобів у лікуванні лімфом і лейкозів"

СТЕПАНЕНКУ Дмитру Олександровичу - 1985 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Розробка критеріїв, методики та алгоритмічного забезпечення вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки в сучасних сировинних умовах заводів України"

ТАНАСІЄНКО Ірині Вікторівні - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" для проведення наукового дослідження "Дослідження рівня стійкості до фітофторозу у рослин Solanum lycopersicon - продуцентів лактоферину людини"

ЧАБАНУ Тарасу Ігоровичу - 1988 року народження, кандидатові фармацевтичних наук, асистентові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення наукового дослідження "In silico дизайн та спрямований синтез нових "лікоподібних" сполук похідних конденсованих 4-азолідонів"

ШИПШИНІ Марії Сергіївни - 1985 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Пресинаптичні механізми пластичності глутаматергічної нейропередачі в сенсорних синапсах ноцицептивних нейронів"

ЩОКОТОВІЙ Ользі Михайлівні - 1985 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення наукового дослідження "Моделювання процесів дефектоутворення при деформації кристалічних систем, підданих дії опромінення"

ЯРОВОМУ Андрію Анатолійовичу - 1979 року народження, докторові технічних наук, професорові Вінницького національного технічного університету для проведення наукового дослідження "Методологія побудови високопродуктивних інтелектуалізованих паралельно-ієрархічних систем на основі сучасних мережевих обчислювальних комплексів з гетерогенною архітектурою"

ЯСТРЕБ Тетяні Олегівні - 1988 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому викладачеві Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва для проведення наукового дослідження "Роль оксиду азоту (N0) у передачі стресових і гормональних сигналів у рослин ".

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

30 липня 2015 року