Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №644/2014

Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Національну раду реформ;

Положення про Дорадчу раду реформ;

Положення про Виконавчий комітет реформ.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                    Петро ПОРОШЕНКО

13 серпня 2014 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 серпня 2014 року № 644/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про Національну раду реформ

1. Національна рада реформ є спеціальним консультативно-дорадчим органом при Президентові України з питань стратегічного планування, узгодження позицій щодо впровадження в Україні єдиної державної політики реформ та їх реалізації.

Метою діяльності Національної ради реформ є забезпечення впровадження єдиної, узгодженої державної політики реформ в Україні, налагодження ефективного механізму взаємодії державних органів та інститутів громадянського суспільства в процесі здійснення реформ із залученням до співпраці з цих питань міжнародної спільноти, впровадження системного підходу до стратегічного планування, узгодження позицій та моніторингу реалізації реформ щодо забезпечення сталого розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, досягнення європейських стандартів забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина.

2. Національна рада реформ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Національної ради реформ є:

визначення напрямів та пріоритетів реформ, спрямованих на впровадження Стратегії сталого розвитку України, реалізацію національних інтересів та захист конституційних прав і свобод людини і громадянина, вироблення єдиної, узгодженої державної політики, напрацювання стратегії та механізмів впровадження реформ;

забезпечення досягнення консенсусу у питаннях впровадження реформ між Президентом України, органами державної влади та громадянським суспільством;

сприяння скоординованій реалізації реформ, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації;

узгодження позицій щодо ресурсної підтримки процесів розроблення і впровадження реформ;

визначення пріоритетів нормативного та розпорядчого забезпечення практичної реалізації реформ;

розгляд пропозицій щодо планування реформ.

4. Національна рада реформ має право:

створювати робочі групи, комітети, цільові експертні команди для розроблення та впровадження напрямів реформ, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах, комітетах, командах посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій, вітчизняних та іноземних учених і фахівців;

вносити Президентові України пропозиції про утворення, реорганізацію та ліквідацію інших допоміжних органів і служб для впровадження реформ;

запитувати та одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Національну раду реформ завдань;

запрошувати на засідання Національної ради реформ членів Дорадчої ради реформ, Виконавчого комітету реформ, керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів та залучати їх до обговорення питань Національною радою реформ;

надавати Виконавчому комітету реформ доручення з питань, пов'язаних із діяльністю Національної ради реформ.

5. Національна рада реформ у процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, зокрема з Дорадчою радою реформ, Виконавчим комітетом реформ, розглядає підготовлені ними висновки, пропозиції, матеріали.

Національна рада реформ у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами законодавчої, виконавчої та судової влади, Радою національної безпеки і оборони України, громадськими об'єднаннями.

6. Національна рада реформ утворюється у складі Голови та інших членів Національної ради реформ, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Національної ради реформ є Президент України.

До складу Національної ради реформ входять: Голова Верховної Ради України (за згодою), Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України, які очолюють міністерства, - за погодженням із Прем'єр- міністром України, а також за згодою: Голова Національного банку України, голови комітетів Верховної Ради України, чотири представники від громадських об'єднань, представник Дорадчої ради реформ.

Персональний склад Національної ради реформ затверджує Президент України.

7. Організаційною формою роботи Національної ради реформ є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на два місяці, і скликаються директором Виконавчого комітету реформ за дорученням Голови Національної ради реформ.

Засідання Національної ради реформ є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від ЇЇ складу.

Засідання Національної ради реформ є відкритими. Голова Національної ради реформ у разі необхідності може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

8. Рішення Національної ради реформ приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Національної ради реформ за умови підтримки рішення Головою Національної ради реформ - Президентом України, а також членами Національної ради реформ - Головою Верховної Ради України, Прем'єр-міністром України.

За результатами засідання Національної ради реформ оформляється протокол, який підписують члени Національної ради реформ, присутні на засіданні.

Рішення Національної ради реформ в разі потреби реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів або взяття відповідними членами Національної ради реформ публічних зобов'язань реалізувати право законодавчої ініціативи, право ініціативи у прийнятті актів Кабінету Міністрів України, ініціювати прийняття актів Національного банку України, що оформлюються публічними угодами таких членів Національної ради реформ.

9. Діяльність Національної ради реформ є відкритою і гласною.

Відкритість діяльності Національної ради реформ забезпечується шляхом створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації (крім випадків проведення закритого засідання), гласність - шляхом розміщення інформації про діяльність Національної ради реформ, проекти рішень та прийняті рішення на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Національна рада реформ систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ здійснюється Виконавчим комітетом реформ, організаційно- технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації

Президента України                                                         Б.ЛОЖКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 серпня 2014 року № 644/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про Дорадчу раду реформ

1. Дорадча рада реформ (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України, основними завданнями якого є внесення пропозицій щодо здійснення в Україні реформ на основі кращого міжнародного досвіду та сприяння їх упровадженню.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

готує з урахуванням кращого міжнародного досвіду пропозиції та рекомендації щодо визначення напрямів, пріоритетів, стратегії і механізмів упровадження реформ, а також щодо коригування у разі потреби процесу впровадження реформ з урахуванням суспільно-економічної ситуації в Україні та світі;

подає пропозиції щодо пріоритетності розгляду питань на засіданнях Національної ради реформ;

готує висновки про актуальність реформ і відповідність пропонованих механізмів їх упровадження принципам реформ;

надає рекомендації щодо планування реформ, моніторингу впровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ;

здійснює аналіз пропозицій, що виносяться на розгляд Національної ради реформ.

4. Рада має право:

запитувати та одержувати від Виконавчого комітету реформ інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів, членів Виконавчого комітету реформ та залучати їх до обговорення Радою питань;

вносити пропозиції щодо визначення представника Ради у Національній раді реформ та його ротації;

звертатись до Виконавчого комітету реформ з питань організаційно- аналітичного забезпечення діяльності Ради, узгодження проектів порядків денних засідань Ради та Національної ради реформ.

5. Рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України.

6. Рада утворюється у складі голови та інших членів Ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Склад Ради формується з провідних представників світових та національних політичних і бізнесових кіл, визначних експертів у галузі проведення реформ.

Персональний склад Ради затверджує Президент України за пропозицією директора Виконавчого комітету реформ.

Голова та члени Ради беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

7. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал, і скликаються директором Виконавчого комітету реформ з ініціативи голови Ради, з урахуванням пропозицій Національної ради реформ, Виконавчого комітету реформ, членів Ради.

Інші організаційні форми роботи Ради, порядок її роботи, проведення засідань, вимоги щодо правомочності засідань, голосування, прийняття, оформлення рішень Ради визначаються її регламентом, який затверджується Радою.

8. Рішення Ради надсилаються членам Національної ради реформ, Виконавчому комітету реформ для розгляду та врахування під час підготовки проектів рішень Національної ради реформ та пропозицій з питань, що віднесені до її відання.

9. Рада діє на засадах відкритості та прозорості її роботи, які забезпечуються шляхом розміщення інформації про діяльність Ради на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

10. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Ради здійснюється Виконавчим комітетом реформ, організаційно-технічне та інше забезпечення - Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Глава Адміністрації

Президента України                                                                        Б.ЛОЖКІН

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 серпня 2014 року № 644/2014

ПОЛОЖЕННЯ

про Виконавчий комітет реформ

1. Виконавчий комітет реформ (далі - Комітет) є допоміжним органом при Президентові України, основними завданнями якого є підготовка пропозицій щодо стратегічного планування реформ, їх узгодженого впровадження та моніторинг реалізації реформ.

2-. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Комітет відповідно до покладених на нього завдань: здійснює організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради реформ та Дорадчої ради реформ;

забезпечує підготовку та узгодження проектів порядків денних засідань Національної ради реформ та Дорадчої ради реформ, підготовку проектів рішень Національної ради реформ, вносить на розгляд Дорадчої ради реформ пропозиції з питань, що віднесені до її відання;

розробляє критерії та показники оцінки досягнення цілей реформ, здійснює моніторинг упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ;

за результатами здійснюваного моніторингу вживає заходів щодо забезпечення своєчасного, у повному обсязі виконання рішень Національної ради реформ, подає Національній раді реформ інформацію, документи та матеріали щодо виконання ЇЇ рішень, інформацію про хід реформ і пропозиції щодо коригування напрямів, пріоритетів, стратегії та механізмів упровадження реформ;

готує та подає на розгляд Національній раді реформ проект Стратегії сталого розвитку України, пропозиції щодо планування реформ, виходячи зі стратегічних інтересів держави у правовій, економічній, соціальній, науково- технологічній, екологічній, інформаційній та інших сферах, а також висновки, пропозиції, матеріали щодо інноваційних проектів, проектів реформ;

забезпечує інформування громадськості та міжнародної спільноти про стан розроблення, реалізації та зміст здійснюваних реформ;

подає на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення та ліквідації інших допоміжних органів і служб з питань забезпечення впровадження в Україні реформ, бере участь у підготовці та опрацюванні проектів положень про такі допоміжні органи і служби, пропозицій щодо формування їх складу;

виконує інші функції відповідно до актів і доручень Президента України, рішень та доручень Національної ради реформ.

4. Комітет має право:

утворювати цільові команди для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ та заслуховувати на своїх засіданнях звіти керівників таких цільових команд;

запрошувати на засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій, експертів та залучати їх до обговорення Комітетом питань;

запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Комітет завдань;

ініціювати проведення громадських обговорень проектів реформ, організовувати вивчення громадської думки щодо питань, які опрацьовуються Комітетом, забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації роботи Комітету;

організовувати проведення симпозіумів, конференцій, семінарів, круглих столів, нарад із питань упровадження реформ.

5. Комітет у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями.

6. Комітет утворюється у складі директора та інших членів, які беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

До складу Комітету входять: Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання здійснення реформ, та Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, а також дві особи, кандидатури яких запропоновані Прем'єр-міністром України, дві особи, кандидатури яких запропоновані Головою Верховної Ради України, та одна особа, кандидатура якої запропонована Головою Національного банку України.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України.

7. Директор Комітету:

скликає в установленому порядку засідання Національної ради реформ, засідання Дорадчої ради реформ;

організовує роботу Комітету, головує на його засіданнях; представляє Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями;

ініціює розгляд на засіданнях Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ питань, що віднесені до їх відання, проводить консультації щодо доцільності винесення питань на розгляд Комітету, Дорадчої ради реформ;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ, Комітету та подає їх у встановленому порядку на розгляд Президентові України;

вносить пропозиції щодо персонального складу Дорадчої ради реформ.

8. Члени Комітету:

інформують Комітет про хід упровадження реформ; забезпечують інформування про роботу Комітету членів Національної ради реформ;

вносять пропозиції щодо утворення та персонального складу цільових команд для розроблення, детального опрацювання окремих напрямів реформ, моніторингу упровадження та ефективності реалізації в Україні реформ, моніторингу досягнення цілей реформ, ходу виконання рішень Національної ради реформ;

подають директору Комітету пропозиції щодо ініціювання розгляду на засіданнях Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ питань, що віднесені до їх відання;

подають директору Комітету пропозиції щодо вдосконалення діяльності Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ, Комітету;

за рішенням Комітету представляють Комітет у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями;

ініціюють розгляд Комітетом питань, віднесених до його відання.

9. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на тиждень, і скликаються директором Комітету, в тому числі на вимогу не менш як двох його членів.

Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

10. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

Рішення Комітету оформляється протоколом, який підписує директор Комітету.

11. Комітет діє на засадах відкритості та прозорості його роботи, які забезпечуються шляхом розміщення інформації про діяльність Комітету, проекти рішень та прийняті ним рішення на веб-сайті Офіційного інтернет- представництва Президента України.

12. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комітету здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

13. Комітет використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації

Президента України                                                                              Б.ЛОЖКІН