Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №678/2015

Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю

З метою забезпечення належних умов для реалізації соціально- економічних, політичних, особистих прав і свобод особами з інвалідністю, впровадження кращого світового досвіду у цій сфері, недопущення дискримінації, а також виконання зобов'язань, взятих Україною за Конвенцією про права інвалідів, постановляю:

1.    Установити, що Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається в Україні щороку 3 грудня.

2.    Визнати за необхідне привернути увагу суспільства до проблем людей з інвалідністю, невідкладно здійснити додаткові заходи, спрямовані на підтримку таких людей, зокрема осіб, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні її проведення, осіб з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб.

3.    Кабінету Міністрів України:

1)    розробити за участю громадських об'єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, та затвердити план заходів щодо реалізації рекомендацій Комітету ООН з прав інвалідів стосовно первинного звіту України про стан реалізації положень Конвенції про права інвалідів;

2)    невідкладно опрацювати питання стосовно забезпечення відшкодування витрат, пов'язаних з тимчасовим проживанням внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю у санаторіях, та вирішення в установленому порядку питання надання таким особам житлових приміщень або соціального житла, придатних для проживання маломобільних груп населення;

3)    визначити порядок проведення безоплатної психологічної, медико- психологічної реабілітації військовослужбовців, учасників бойових дій та прирівняних до них осіб, осіб, звільнених з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово- бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, у відповідних центрах та відшкодування вартості проїзду до цих центрів і назад, вивчити питання щодо можливості запровадження психологічного супроводу таких осіб та членів їх сімей за місцем проживання;

4)    внести до 1 квітня 2016 року в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо посилення відповідальності за порушення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю, у тому числі стосовно унеможливлення ухилення від сплати адміністративно- господарських санкцій за незабезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю;

5)    забезпечити до 1 квітня 2016 року:

спрощення процедури підтвердження участі осіб в антитерористичній операції під час вирішення питання щодо надання таким особам статусу учасника бойових дій, інваліда війни та встановлення інвалідності;

визначення механізму забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів з важкими формами інвалідності, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду, медичним патронажем (повсякденною допомогою) за місцем проживання (вдома);

розроблення і затвердження кваліфікаційних характеристик професій ерготерапевта та ергономіста, лікаря фізичної і реабілітаційної медицини, фізичного терапевта, а також вжиття заходів щодо запровадження навчання за відповідними спеціальностями;

6)    опрацювати питання щодо збільшення розмірів винагород спортсменам-інвалідам України - чемпіонам, призерам Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їх тренерам до розмірів винагород спортсменам України - чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, інших міжнародних спортивних змагань та їх тренерам;

7)    забезпечувати належне фінансування програм і заходів соціального захисту осіб з інвалідністю, а також функціонування та розвитку централізованого банку даних з проблем інвалідності.

4.    Міністерству закордонних справ України разом з Міністерством соціальної політики України за участю представників громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, до 1 квітня 2016 року опрацювати питання щодо внесення змін до офіційного перекладу на українську мову Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї, ратифікованих Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767-VІ, з урахуванням рекомендацій Комітету ООН з прав інвалідів стосовно первинного звіту України про стан реалізації положень зазначеної Конвенції та внести в установленому порядку відповідні пропозиції.

5.    Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1)    проаналізувати протягом першого кварталу 2016 року проблемні питання виконання на місцевому рівні норм законодавства щодо захисту прав і законних інтересів людей з інвалідністю, зокрема Конвенції про права інвалідів, розробити за участю представників громадських організацій, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, та затвердити (актуалізувати) відповідні програми (плани заходів) з урахуванням рекомендацій Комітету ООН з прав інвалідів стосовно первинного звіту України про стан реалізації положень зазначеної Конвенції;

2)    вживати в установленому порядку заходів щодо:

забезпечення медичної, психологічної, професійної реабілітації та соціальної адаптації осіб з інвалідністю, у тому числі з числа учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб;

надання внутрішньо переміщеним особам зі стійкими фізичними, психічними, інтелектуальними або сенсорними порушеннями житлових приміщень або соціального житла, придатних для їх проживання;

поетапного збільшення на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, зокрема шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

3)    забезпечити започаткування субтитрування або переклад на жестову мову офіційних повідомлень, виступів, звернень на телебаченні голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій;

4)    вжити заходів щодо створення (модернізації) до 1 січня 2017 року офіційних веб-сайтів місцевих державних адміністрацій (їх структурних підрозділів) з урахуванням вимог законодавства стосовно забезпечення доступу до них користувачів з вадами зору та слуху;

5)    забезпечувати постійну взаємодію з громадськими об'єднаннями, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю, зокрема, шляхом активізації діяльності відповідних допоміжних органів місцевих державних адміністрацій, включення представників зазначених об'єднань до складу таких органів, залучення їх до підготовки рішень, що стосуються прав та інтересів осіб з інвалідністю;

6)    активізувати діяльність комітетів забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури.

6.    Запропонувати органам місцевого самоврядування посилити увагу до розв'язання актуальних проблем осіб з інвалідністю, зокрема вирішення в установленому порядку питань щодо:

1)    забезпечення контролю за дотриманням будівельних норм, державних стандартів і правил щодо доступності для маломобільних груп населення під час реконструкції, реставрації, капітального ремонту та будівництва об'єктів громадського та цивільного призначення, об'єктів благоустрою та дорожньо-транспортної інфраструктури;

2)    оновлення рухомого складу місцевого пасажирського транспорту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю;

3)    сприяння статутній діяльності громадських об'єднань, які опікуються питаннями осіб з інвалідністю;

4)    фінансування громадських робіт щодо супроводу осіб з інвалідністю по зору;

5)    створення умов для навчання дітей з інвалідністю в інклюзивних групах (класах) навчальних закладів;

6)    забезпечення із залученням недержавних суб'єктів надання особам з інвалідністю, у тому числі з числа учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях та внутрішньо переміщених осіб, необхідних реабілітаційних (абілітаційних) і соціальних послуг, насамперед денного догляду, підтриманого проживання та представництва інтересів, соціального супроводу на робочому місці;

7)    забезпечення осіб з інвалідністю лікарськими, технічними та іншими засобами.

7.    Національному агентству України з питань державної служби до 1 липня 2016 року розробити рекомендації стосовно включення тематичних занять з вивчення положень Конвенції про права інвалідів до змісту професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також включення, з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідних державних органів та їх структурних підрозділів, питань щодо знання положень зазначеної Конвенції до переліку питань для перевірки знання законодавства під час проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців.

8.    Національній академії державного управління при Президентові України вирішити до 1 липня 2016 року в установленому порядку питання щодо включення до навчальних програм, у тому числі професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, вивчення положень Конвенції про права інвалідів, розробити необхідні навчально-методичні матеріали.

9.    Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення Міжнародного дня людей з інвалідністю.

10.    Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
 
Президент України  Петро ПОРОШЕНКО

З грудня 2015 року