Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №697/2015

Про Раду з питань національної єдності

З метою сприяння дальшій консолідації українського суспільства на основі національної системи цінностей, духовних та культурних традицій, напрацювання оптимальних заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та розвиток національної свідомості, забезпечення системної взаємодії державних органів з інститутами громадянського суспільства з цих питань, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Раду з питань національної єдності як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Раду з питань національної єдності;

Склад Ради з питань національної єдності.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                           Петро ПОРОШЕНКО

11 грудня 2015 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

  від 11 грудня 2015 року № 697/2015

П О Л О ЖЕ Н Н Я

про Раду з питань національної єдності

1. Рада з питань національної єдності (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

1) вивчення процесів, що відбуваються у суспільстві, та вироблення пропозицій щодо:

визначення пріоритетів здійснення заходів, спрямованих на зміцнення національної єдності та розвиток національної самосвідомості, відновлення історичної пам'яті Українського народу, гармонізацію етнонаціональних, міжконфесійних стосунків, розвиток вітчизняної культури;

посилення функції державної мови як об'єднавчого і консолідаційного чинника в українському суспільстві, засобу зміцнення державної єдності України;

подолання існуючих стереотипів та пропагандистських міфів, спрямованих на руйнування єдності Українського народу;

розвитку міжрегіонального співробітництва, зміцнення існуючих і налагодження нових взаємозв'язків між регіонами, зокрема у питаннях інформаційних комунікацій, туризму, культурних та освітніх проектів; подолання міжрегіонального відчуження;

2) розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України і стосуються питань відновлення історичної пам'яті Українського народу, гармонізації етнонаціональних та міжконфесійних стосунків, розвитку вітчизняної освіти і культури, мовної та інформаційної політики, міжрегіонального співробітництва, розгляд проектів актів Президента України з цих питань та підготовка пропозицій щодо таких проектів;

3) участь у підготовці послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань документи і матеріали;

2) запрошувати на засідання Ради та залучати до обговорення відповідних питань керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також експертів;

3) утворювати експертні та робочі групи для забезпечення діяльності Ради та опрацювання окремих питань, що належать до її компетенції;

4) залучати в разі потреби до опрацювання окремих питань представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, а також експертів, учених, фахівців;

5) ініціювати проведення громадських обговорень, конференцій, круглих столів, дискусій, нарад з питань, віднесених до відання Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, науковими установами.

6. Рада утворюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Ради, які беруть участь в її роботі на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.        

Секретарем Ради є Заступник Глави Адміністрації Президента України, до відання якого віднесені питання внутрішньої та гуманітарної політики.

Персональний склад Ради затверджує Президент України.

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи. За дорученням Голови Ради на засіданнях Ради може головувати його заступник.

8. Секретар Ради забезпечує підготовку матеріалів до порядку денного роботи Ради, здійснює моніторинг реалізації прийнятих Радою рішень та регулярно (не рідше одного разу на квартал) інформує Голову Ради про хід їх реалізації, виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які скликаються за дорученням Голови Ради секретарем Ради і проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Ради веде Голова Ради, а в разі його відсутності – заступник Голови Ради. У разі відсутності Голови Ради та його заступника засідання Ради веде секретар Ради.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні її членів та оформлюються протоколом, який підписує Голова Ради.

Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Діяльність Ради є відкритою і гласною.

Рада інформує громадськість про свою діяльність.    

11. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради, її експертних та робочих груп, інших робочих органів здійснюється структурними підрозділами Адміністрації Президента України з питань внутрішньої та гуманітарної політики та Національним інститутом стратегічних досліджень, матеріально-технічне забезпечення – Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації

Президента України                                                                                  Б.ЛОЖКІН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

  від 11 грудня 2015 року № 697/2015

СКЛАД

Ради з питань національної єдності

ПОРОШЕНКО

Петро Олексійович

 

 –

Президент України, Голова Ради

ЛОЖКІН

Борис Євгенович

 –

Глава Адміністрації Президента України, заступник Голови Ради

 

АЙВАЗОВСЬКА

Ольга Павлівна

 

 –

координатор виборчих програм Всеукраїнської громадської організації "Громадська мережа "ОПОРА" (за згодою)

 

БЕКЕШКІНА

Ірина Ериківна

 

 –

директор благодійного фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" (за згодою)

 

БИСТРИЦЬКИЙ

Євген Костянтинович

 –

завідувач відділу Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, доктор філософських наук, професор, виконавчий директор Міжнародного фонду "Відродження" (за згодою)

 

БОРЯК

Геннадій Володимирович

 –

заступник директора Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук (за згодою)

 

В'ЯТРОВИЧ

Володимир Михайлович

 

 –

Голова Українського інституту національної пам'яті

ГАЛУШКО

Кирило Юрійович

 –

голова Всеукраїнської громадської організації "Наукове гуманітарне товариство", кандидат історичних наук (за згодою)

 

ГАРАНЬ

Олексій Васильович

 –

професор кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія", доктор політичних наук (за згодою)

ГОРБУЛІН

Володимир Павлович

 –

директор Національного інституту стратегічних досліджень

 

ГРИНІВ

Ігор Олексійович

 –

народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язку (за згодою)

 

ГУДІМОВ

Павло Володимирович

 

 –

засновник і куратор арт-центру Я Галерея (за згодою)

ГУЛЕВСЬКА-ЧЕРНИШ Анна Вікторівна

 –

директор Благодійної організації "Український форум благодійників"

(за згодою)

 

ІЛЛЄНКО

Пилип Юрійович

 

 –

Голова Державного агентства України з питань кіно

КВІТ

Сергій Миронович

 

 –

Міністр освіти і науки України

КИРИЛЕНКО

В'ячеслав Анатолійович

 –

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр культури України

 

КОГУТ

Ігор Олегович

 –

голова Ради аналітичного центру громад громадської організації "Лабораторія законодавчих ініціатив" (за згодою)

 

КОШЕЛЬ

Олексій Миколайович

 

 –

генеральний директор Всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" (за згодою)

 

КУЛИКОВ

Андрій Вікторович

 –

журналіст, редактор, телеведучий (за згодою)

 

КУРКОВ

Андрій Юрійович

 

 –

письменник (за згодою)

ЛАЦИБА

Максим Валерійович

 –

керівник програми розвитку громадянського суспільства громадської організації "Український незалежний центр політичних досліджень"

(за згодою)

 

МАЙБОРОДА
Ганна Анатоліївна

 –

голова правління Благодійного фонду "Єдина країна" (за згодою)

 

МАКАРОВ

Юрій Володимирович

 

 –

журналіст, телеведучий (за згодою)

 

МАЛКОВИЧ

Іван Антонович

 –

поет, видавець, директор видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" (за згодою)

 

НИЩУК

Євген Миколайович

 –

артист драми – провідний майстер сцени Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка  (за згодою)

 

ОСТРОВСЬКА-ЛЮТА

Олеся Богданівна

 

 –

експерт компанії Pro.Mova (за згодою)

 

ПАВЛЕНКО

Ростислав Миколайович

 

 –

Заступник Глави Адміністрації Президента України, секретар Ради

ПАНЧЕНКО
Володимир Євгенович

 –

професор Національного університету "Києво-Могилянська академія"

(за згодою)

 

ПАСХАВЕР
Олександр Йосипович

 

 –

Радник Президента України (за згодою)

ПЕКАР

Валерій Олександрович

 –

співзасновник громадської організації "Всеукраїнська громадянська платформа "Нова країна" (за згодою)

 

ПРОСКУРНЯ

Сергій Владиславович

 –

театральний режисер, продюсер (за згодою)

 

РІЗОЛЬ

Андрій Володимирович

 –

генеральний директор компанії "ВАВІЛОН", кіно- та музичний продюсер, меценат (за згодою)

 

РОГОВЦЕВА

Ада Миколаївна

 –

акторка театру та кіно, народна артистка України (за згодою)

 

РОНДЗІСТИЙ

Тарас Іванович

директор міжнародної благодійної установи "Центр національного відродження"

СЕЇТАБЛАЄВ
Ахтем Шевкетович

 –

телеведучий, актор та режисер, заслужений артист Автономної Республіки Крим (за згодою)

 

СЛЮСАРЕВСЬКИЙ

Микола Миколайович

 –

директор Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України

(за згодою)

 

СТЕЦЬ

Юрій Ярославович

 

 –

Міністр інформаційної політики України

СУШКО

Олександр Валерійович

 –

науковий директор аналітичного центру "Інститут Євро-Атлантичного співробітництва", кандидат політичних наук (за згодою)

 

ТАШЕВА

Таміла Равілівна

 –

співзасновник та координатор громадської ініціативи "КримSOS"

(за згодою)

 

ТИЩЕНКО

Юлія Анатоліївна

 –

керівник програми підтримки демократичних процесів громадської організації "Український незалежний центр політичних досліджень"  

(за згодою)

 

ТОМЕНКО
Микола Володимирович

 –

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

(за згодою)

 

ТРОЇЦЬКИЙ

Владислав Юрійович

 –

художній керівник театру "ДАХ"

(за згодою)

 

ФЕДОРІВ
Андрій Володимирович

 –

голова правління Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнська рекламна коаліція" (за згодою)

ФЕСЕНКО

Володимир В'ячеславович

 –

політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" (за згодою)

 

ХАЛПАХЧІ

Андрій Якович

 –

кінознавець, голова Української кінофундації, генеральний директор Міжнародного кінофестивалю "Молодість" (за згодою)

ШЕЙГУС

Володимир Олександрович

 –

виконавчий директор Ініціативного центру сприяння розвитку та активності громадського почину "Єднання"

(за згодою)

ЩЕРБАК
Юрій Миколайович

 

 –

письменник (за згодою)

ЯБЛОНСЬКИЙ

Василь Миколайович

 –

заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат історичних наук

 

ЯКИМЕНКО

Юрій Віленович

 –

заступник генерального директора з аналітичної роботи – директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (за згодою).

 

Глава Адміністрації

Президента України                                                                     Б.ЛОЖКІН