Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №757/2019

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599 та від 5 серпня 2015 року № 465), такі зміни:

1) у підпункті «б» пункту 4 слово «укомплектування» замінити словом «доукомплектування»;

2) пункт 5 доповнити новими абзацами такого змісту:

«військова служба за призовом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період»;

3) в абзаці шостому пункту 7 слова та цифри «пунктами 62 і 63 цього Положення» замінити словами та цифрами «частинами другою – шостою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

4) абзац третій пункту 9 після слова «контрактом» доповнити словами «або для продовження військової служби за новим контрактом»;

5) пункт 10 викласти у такій редакції:

«10. На військову службу за контрактом у Службу безпеки України приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:

а) на військову службу за контрактом осіб рядового складу:

особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

б) на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу:

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

в) на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу:

військовослужбовці, які закінчили вищі військові навчальні заклади або військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти (далі – вищі військові навчальні заклади) та яким присвоєно військове звання офіцерського складу;

особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі ті, які проходять службу у військовому резерві, з одночасним присвоєнням первинного військового звання офіцерського складу;

офіцери запасу, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі;

особи офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі;

особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, службу у військовому резерві та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

громадяни України, які мають спеціальні звання середнього, старшого, вищого начальницького складу або класні чини та не досягли граничного віку перебування на військовій службі, з одночасним присвоєнням військових звань у порядку переатестації відповідно до пункту 35 цього Положення;

громадяни України, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки не нижче бакалавра, що відповідає профілю службової діяльності, і не досягли граничного віку перебування на військовій службі осіб офіцерського складу, із числа військовослужбовців строкової служби, які прослужили не менше шести місяців, осіб рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, військовозобов’язаних, а також жінок, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу.

У разі настання особливого періоду на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування в запасі, на строк військової служби в календарному обчисленні, встановлений абзацами шостим, сьомим пункту 13 цього Положення.

Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений абзацами другим – четвертим пункту 13 цього Положення, крім випадків, передбачених абзацами сьомим і дванадцятим зазначеного пункту»;

6) пункти 13 та 14 викласти в такій редакції:

«13. Перший контракт про проходження військової служби у Службі безпеки України укладається на такі строки в календарному обчисленні:

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу, – 3 роки;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади сержантського і старшинського складу, – від 3 до 5 років;

з громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади офіцерського складу, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років, а для інших громадян – від 1 до 5 років.

Для осіб, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію та призначаються на посади, строки військової служби в календарному обчисленні встановлюються відповідно до абзаців другого – четвертого цього пункту.

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або оголошення рішення про демобілізацію, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на шість місяців або на строки, визначені абзацами восьмим – дванадцятим пункту 14 цього Положення. У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Строк контракту обчислюється повними роками, крім випадків, коли контракт укладається з військовослужбовцем:

до досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

до досягнення граничного віку перебування в запасі (для осіб, які досягли граничного віку перебування на військовій службі);

на шість місяців в порядку, передбаченому абзацом сьомим цього пункту.

Строк контракту з особами офіцерського складу Служби безпеки України, яким до досягнення граничного віку перебування на кадровій військовій службі залишилося менше 5 років, при переході на військову службу за контрактом визначається строком, який залишився до досягнення ними встановленого граничного віку перебування на військовій службі.

14. Новий контракт укладається у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

поновлення на військовій службі у зв’язку із незаконним звільненням з військової служби, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився.

У випадках, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, новий контракт укладається не пізніш як за два місяці до закінчення строку чинного контракту і діє з дня, наступного після дня закінчення попереднього контракту.

Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі:

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, – на 3 роки;

для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, – на строк від 3 до 5 років;

для осіб офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Право підписання нового контракту від імені Служби безпеки України надається посадовим особам, зазначеним у пункті 11 цього Положення.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується понад встановлені строки:

з моменту оголошення мобілізації – протягом строку її проведення, який визначається рішенням Президента України, крім випадків, визначених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

з моменту введення воєнного стану – до оголошення демобілізації, крім випадків, визначених пунктом 3 частини п’ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

В особливий період (крім проведення мобілізації та введення воєнного стану) для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом та строк контракту яких закінчився, за їх бажанням військова служба може бути продовжена за новим контрактом на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, крім випадків, визначених абзацом сьомим пункту 13 цього Положення»;

7) пункт 16 викласти у такій редакції:

«16. Військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у довготривалих закордонних відрядженнях, беруть участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та військовослужбовцям Служби безпеки України, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, строк контракту (якщо він закінчується після виїзду у відрядження, район проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або після надання таких відпусток) вважається продовженим на період їх перебування у зазначених відрядженнях чи відпустках, у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;

8) у пункті 17:

в абзаці першому після слова «освіти» доповнити словами «рівня фізичної підготовленості»;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«Строк відбування військовослужбовцями Служби безпеки України покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні не зараховується до строку вислуги років для присвоєння чергового військового звання»;

9) у пункті 31:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Для офіцерів, які закінчили вищі військові навчальні заклади за денною формою навчання, здобули ступінь бакалавра і отримали диплом з відзнакою чи здобули ступінь магістра, встановлюється строк вислуги у первинному військовому званні офіцерського складу – один рік»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Офіцерам, прийнятим на військову службу із запасу, до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у військовому званні в запасі пропорційно до строків вислуги у військових званнях для офіцерів запасу, встановлених пунктом 80 цього Положення»;

10) абзац третій пункту 34 замінити чотирма новими абзацами такого змісту:

«Чергове військове звання не присвоюється:

за наявності у військовослужбовця дисциплінарного стягнення – до його зняття;

військовослужбовцям, яким за вироком суду призначено покарання, не пов’язане з позбавленням чи обмеженням волі, або яких звільнено від відбування покарання з випробуванням, – до погашення або зняття судимості;

військовослужбовцям, засудженим до покарання у виді арешту, тримання у дисциплінарному батальйоні, службового обмеження для військовослужбовців, – під час відбування цих покарань»;

11) у пункті 35:

абзац перший викласти в такій редакції:

«У разі прийняття на військову службу до Служби безпеки України для заміщення посад рядового, сержантського і старшинського та офіцерського складу осіб, звільнених зі служби в Міністерстві внутрішніх справ України, Національній поліції України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, підрозділах податкової міліції, органах виконання покарань, цивільного захисту, прокуратури, які мають спеціальні звання або класні чини, таким особам присвоюються військові звання в порядку переатестування з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Особам, які мають спеціальні звання вищого начальницького складу органів, зазначених в абзаці першому цього пункту, спеціальні звання вищого складу поліції, вищі класні чини, військові звання вищого офіцерського складу присвоюються у порядку переатестування Президентом України відповідно до законодавства. До прийняття рішення про переатестування осіб у військових званнях вищого офіцерського складу таким особам при прийнятті на військову службу до Служби безпеки України присвоюється військове звання полковника»;

12) у пункті 36:

абзац перший після слів «до переатестування» доповнити словами «без урахування періоду, коли особа не проходила службу (роботу), що передбачає наявність спеціального звання (класного чину)»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Час перебування в запасі у військовому званні нижчому, ніж спеціальне звання (класний чин), що було присвоєно до прийняття особи на військову службу до Служби безпеки України та переатестування на рівноцінне військове звання, до строку вислуги для присвоєння чергового військового звання не зараховується»;

13) пункт 40 викласти в такій редакції:

«40. Позбавлення осіб офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу), осіб сержантського і старшинського складу Служби безпеки України військових звань, пониження їх у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення у попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно здійснюються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Права начальників (командирів) щодо позбавлення військового звання, пониження у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення в попередньому військовому званні визначаються Головою Служби безпеки України»;

14) у пункті 43:

у підпункті «е» слова та цифру «абзацу третього частини першої статті 1 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами та цифрою «абзацу четвертого частини першої статті 1 Закону України «Про запобігання корупції»;

у підпункті «є» слова «науково-педагогічною та науковою діяльністю» замінити словами «викладацькою, науковою діяльністю та медичною практикою»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«У разі потреби термінового заміщення вакантної посади, а також на період відпустки військовослужбовця Служби безпеки України та в інших випадках відсутності військовослужбовця прямі начальники, які мають право видавати накази по особовому складу, можуть покладати тимчасове виконання обов’язків за посадою на інших військовослужбовців. Військовослужбовці, на яких покладено тимчасове виконання обов’язків за іншою посадою, не звільняються від виконання посадових обов’язків за основною посадою, якщо інше не передбачено в наказі (розпорядженні) про покладання тимчасового виконання обов’язків»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі виникнення обставин, що порушують вимоги підпункту «е» цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів для усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переміщенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування, а в разі неможливості переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з військової служби»;

15) в абзаці першому пункту 45 слова «та стану здоров’я» замінити словами «стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості»;

16) у пункті 46:

доповнити пункт новим підпунктом «е» такого змісту:

«е) у разі службової потреби з метою більш ефективного використання за фахом чи досвідом роботи у регіональних органах та органах військової контррозвідки регіонального дислокування – за згодою військовослужбовця»;

в абзаці сьмому слова «згідно з підпунктами «а», «б», «в» і «д» цього пункту» замінити словами «згідно з підпунктами «а», «б», «в», «д» і «е» цього пункту»;

17) пункт 48 викласти в такій редакції:

«48. Зарахування військовослужбовців Служби безпеки України у розпорядження прямих начальників (командирів), а за рішенням Голови Служби безпеки України – у розпорядження його першого заступника чи заступника, начальника (командира) іншого функціонального підрозділу Центрального управління, органу, закладу, установи Служби безпеки України або штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України допускається:

а) за службовою потребою (після закінчення вищого військового навчального закладу, у разі переведення військовослужбовців до нового місця служби) – до 1 місяця;

б) у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів (зміна організаційно-штатної побудови, передислокація, перерозподіл функціональних обов’язків та наявних сил у зв’язку зі зміною покладених завдань, здійснення планових та позапланових переміщень військовослужбовців по службі у зв’язку з проведенням загальної ротації кадрів, прийняття Головою Служби безпеки України управлінських рішень щодо переміщення військовослужбовців для здійснення оперативно-службової діяльності на окремих напрямах та підвищення її ефективності) – до 3 місяців;

в) у разі здійснення стосовно військовослужбовця кримінального провадження – до закриття кримінального провадження чи постановлення вироку судом;

г) після закінчення строку відрядження військовослужбовця до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, а також після повернення із довготривалого закордонного службового відрядження або після закінчення повноважень народного депутата України, депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голів – до 2 місяців;

ґ) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним або обмежено придатним до військової служби – на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби;

д) у разі відсутності відомостей про місце перебування військовослужбовця понад один місяць – до його повернення в підрозділ (орган, заклад, установу) або до дня виключення його зі списків особового складу Служби безпеки України відповідно до пункту 66 цього Положення;

е) у разі скасування допуску до державної таємниці – до 2 місяців;

є) у разі застосування до військовослужбовця заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», – на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби, але не більше як на 1 місяць;

ж) коли військовослужбовець перебуває у полоні чи як заручник або інтернована особа – до його повернення;

з) якщо до військовослужбовця за вироком суду застосовані такі види покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні, – до закінчення строку відбування покарання.

Військовослужбовці, зараховані в розпорядження, продовжують проходити військову службу та виконують обов’язки військової служби (завдання) у межах, визначених тією посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають. За ними зберігається матеріальне та грошове забезпечення всіх видів за посадами, що вони займали, якщо інше не передбачено законодавством.

Після закінчення строку перебування військовослужбовця у розпорядженні, а також у разі відсутності підстав для подальшого перебування в розпорядженні він призначається на посаду або звільняється з військової служби в установленому порядку.

Військовослужбовець, який після закінчення строку перебування у розпорядженні у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів не призначений на посаду через відсутність вакантних посад (рівної або нижчої не більш як на один ступінь) у Службі безпеки України або через ненадання військовослужбовцем згоди на призначення на іншу нижчу посаду, звільняється в установленому порядку з військової служби. Вакантні посади, на яких може бути використано військовослужбовця з дотриманням вимог, встановлених пунктом 43 цього Положення, визначаються начальником (керівником) підрозділу (органу, закладу, установи), у розпорядженні якого перебуває військовослужбовець.

Військовослужбовці Служби безпеки України звільняються з посад та зараховуються в розпорядження наказами по особовому складу начальників (командирів), які мають право призначення на ці посади, а військовослужбовці, призначення на посади та звільнення яких з посад належить до повноважень Президента України, зараховуються у розпорядження наказами Голови Служби безпеки України по особовому складу на підставі відповідного Указу Президента України про звільнення з посади.

Час перебування військовослужбовця на лікуванні, у відпустках, передбачених пунктом 53 цього Положення, час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення із перебуванням безпосередньо в районах антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення із перебуванням безпосередньо в районах здійснення таких заходів із загальної тривалості періоду перебування у розпорядженні прямих начальників (командирів) виключається»;

18) доповнити Положення новим пунктом 481 такого змісту:

«481. У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів, унаслідок яких передбачається скорочення посад військовослужбовців, до функціонального підрозділу Центрального управління по роботі з особовим складом або відповідного підрозділу кадрового забезпечення підрозділу (органу, закладу, установи) не пізніше ніж за два місяці до встановлених строків проведення таких заходів подається список військовослужбовців, які вивільняються, з пропозиціями щодо їх подальшого службового використання.

У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади, вони:

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь);

зараховуються у розпорядження відповідного начальника (командира) згідно з пунктом 48 цього Положення;

звільняються з військової служби у встановленому порядку після закінчення строку перебування у розпорядженні (у разі відсутності згоди військовослужбовця на призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь)»;

19) у пункті 51:

в абзаці першому слова «у мирний час» замінити словами «(крім періоду дії воєнного стану)»;

підпункт «г» викласти у такій редакції:

«г) при поданні до звільнення за підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «д» пункту 2 частини п’ятої, підпунктом «д» пункту 1, підпунктом «ґ» пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» військовослужбовців, на яких накладено дисциплінарне стягнення – попередження про неповну службову відповідність, якщо вони протягом шести місяців не виправили свою поведінку зразковим виконанням військового обов’язку і стягнення не відіграло виховної ролі»;

20) підпункт «д» пункту 53 доповнити новим абзацом такого змісту:

«відпустка у зв’язку з усиновленням дитини»;

21) абзац перший пункту 54 викласти в такій редакції:

«54. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців Служби безпеки України, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів, від 10 до 15 років – 35 календарних днів, від 15 до 20 років – 40 календарних днів, понад 20 календарних років – 45 календарних днів, – без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються»;

22) у пункті 55:

в абзаці другому цифру «24» замінити цифрою «15»;

в абзаці четвертому слова «навчального закладу» замінити словами «закладу освіти»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток в особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію та під час дії воєнного стану такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох) без обмеження тривалості кожної з них»;

23) в абзаці восьмому пункту 56 слова «Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «Законом України «Про запобігання корупції»;

24) у пункті 61:

підпункт «а» викласти в такій редакції:

«а) у запас Служби безпеки України:

осіб рядового, сержантського і старшинського складу, якщо вони не досягли граничного віку перебування у запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби в мирний або воєнний час, у разі доцільності їх використання;

осіб офіцерського складу, якщо вони не досягли граничного віку перебування у запасі і за станом здоров’я придатні до військової служби в мирний або воєнний час»;

абзац другий підпункту «б» доповнити словами «, у разі недоцільності їх використання в запасі Служби безпеки України або на їх прохання»;

25) пункт 62 викласти у такій редакції:

«62. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється на підставах, передбачених частинами другою – шостою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

26) пункт 63 виключити;

27) у пункті 64:

в абзаці першому слова та цифри «підпунктом «в» пункту 62 чи підпунктом «в» пункту 63 цього Положення» замінити словами та цифрами «підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «б» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

абзац другий викласти в такій редакції:

‘‘Військовослужбовцям Служби безпеки України, які мають право на звільнення з військової служби за кількома підставами (крім передбачених підпунктами «д», «е», «є», «з», «и», «й», «л» пункту 1, підпунктами «д», «е», «є», «ж», «з», «і» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини п’ятої, підпунктами «д», «е», «є», «ж», «и», «і» пункту 1, підпунктами «ґ», «д», «е», «є», «з» пункту 2, підпунктом «в» пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), надається право вибору однієї з підстав звільнення’’;

28) абзаци другий та третій підпункту «б» пункту 67 викласти в такій редакції:

«у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, крім звільнення у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – першим заступником Голови Служби безпеки України. Звільнення офіцерів у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється Головою Служби безпеки України;

у військових званнях генерал-майора (контр-адмірала) та генерал-лейтенанта (віце-адмірала) – Головою Служби безпеки України»;

29) пункт 78 викласти в такій редакції:

«78. Військовозобов’язані Служби безпеки України призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори.

Військовозобов’язані Служби безпеки України (крім резервістів) можуть бути призвані на навчальні збори до п’яти разів строком до двох місяців кожного разу.

Час і строки проведення навчальних зборів військовозобов’язаних Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Військовозобов’язані Служби безпеки України (крім резервістів) у період між навчальними зборами за планом Служби безпеки України можуть бути залучені відповідно до законодавства на перевірочні збори на строк до 15 днів як без відриву від виробництва, так і з відривом.

Загальний строк зборів під час перебування військовозобов’язаних Служби безпеки України (крім резервістів) у запасі не може перевищувати 10 місяців. При цьому час перебування на перевірочних зборах зараховується до загального строку перебування на навчальних зборах.

Загальний строк виконання обов’язків служби у військовому резерві не може перевищувати трьох місяців на рік, якщо інше не визначено законодавством.

У разі прийняття Президентом України схваленого Верховною Радою України рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошення окремих місцевостей України зонами надзвичайної екологічної ситуації військовозобов’язані Служби безпеки України можуть бути призвані на спеціальні збори на строк не більше двох місяців.

Звільнення військовозобов’язаних Служби безпеки України від проходження зборів здійснюється відповідно до статті 30 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

30) у пункті 88:

у підпункті «а» слова «у відставку за станом здоров’я» замінити словами та цифрами «з підстав, передбачених пунктом 3 частини п’ятої та пунктом 3 частини шостої статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», а останнє речення виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі оголошення мобілізації проводиться призов на військову службу військовозобов’язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». В особливий період також проводиться прийом громадян України на військову службу за контрактом»;

31) пункти 881 – 883 виключити;

32) у пункті 884:

абзац другий після слова «днів» доповнити словами «без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, надається відпустка з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 54 цього Положення, за кожний повний місяць служби у році звільнення. Якщо тривалість відпустки таких військовослужбовців становить більш як 10 календарних днів, їм оплачується вартість проїзду до місця проведення відпустки і назад до місця служби або до обраного місця проживання в межах України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У рік звільнення зі служби військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягають звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, у разі невикористання ними щорічної основної відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки.

У разі звільнення зі служби військовослужбовця, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та підлягає звільненню з військової служби у порядку і терміни, визначені рішенням Президента України, або у зв’язку з оголошенням демобілізації, до закінчення календарного року, за який він уже використав щорічну основну відпустку, проводиться відрахування із грошового забезпечення військовослужбовця за дні відпустки, використані в рахунок тієї частини календарного року, яка залишилася після звільнення військовослужбовця, у порядку, визначеному законодавством»;

33) доповнити пункт 89 новими абзацами такого змісту:

«Для громадян України, які призвані на військову службу, встановлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, – до 18 місяців;

для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію»;

34) у пункті 97 слова «трьох місяців» замінити словами «чотирьох місяців підряд (крім випадків, коли законодавством передбачено більш тривалі строки перебування на лікуванні)»;

35) у тексті Положення слова «вищі навчальні заклади» та «навчальні (освітні) заклади» в усіх відмінках замінити відповідно словами «заклади вищої освіти» та «заклади освіти» у відповідному відмінку.

36) у пункті 6 додатка до Положення слово «два» замінити словом «чотири».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 жовтня 2019 року