Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №78/2017-рп

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 рік

Відповідно до статті 1 Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315 “Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених” (зі змінами, внесеними Указом від 16 травня 2008 року № 444) та Указу Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210 “Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених” призначити на 2017 рік гранти Президента України таким молодим ученим:

БАРИШНІКОВУ Глібу Володимировичу – 1989 року народження, кандидатові хімічних наук, викладачеві Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького для проведення дослідження “Механізми перенесення енергії та вібронні ефекти в мультишарових органічних світлодіодах”

БІЛОМУ Ростиславу Олександровичу – 1983 року народження, докторові біологічних наук, старшому науковому співробітникові – керівникові імунологічної лабораторії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького для проведення дослідження “Механізм активації нейтрофільних гранулоцитів під дією природних нанокристалів”

БІЛОУСУ Андрію Михайловичу – 1983 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення дослідження “Розробити наукові основи комплексного оцінювання екосистемних послуг лісів за даними наземних вимірювань та дистанційного зондування Землі”

БІЛЯВСЬКІЙ Любові Олексіївні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України для проведення дослідження “Розробка нових противірусних препаратів та вивчення особливостей їх застосування в умовах змішаних інфекцій”

БОГОСЛАВЦЮ Володимиру Васильовичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу для проведення дослідження “Вибір оптимальних рецептур бурових розчинів”

БРОВАРЕЦЬ Ользі Олександрівні – 1986 року народження, докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження “Структурна теорія спонтанного точкового мутагенезу”

ВАЩУК Олесі Петрівні – 1986 року народження, кандидатові юридичних наук, доцентові кафедри Національного університету “Одеська юридична академія” для проведення дослідження “Теоретико-практичні засади отримання та використання невербальної інформації в кримінальному провадженні”

ГАЛЕЦЬКОМУ Олександру Сергійовичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для проведення дослідження “Демпфер протезу колінного суглобу”

ГОЦУЛЕНКУ Володимиру Володимировичу – 1982 року народження, докторові технічних наук, виконуючому обов’язки провідного наукового співробітника Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України для проведення дослідження “Аналіз та запобігання нестiйкостi потоків теплоносія в елементах теплоенергетичного устаткування”

ГРІНЧЕНКУ Володимиру Сергійовичу – 1986 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Державної установи “Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України” для проведення дослідження “Метод розрахунку систем електромагнітного екранування магнітного поля ліній електропередачі на основі резистивної моделі”

ДЕРЕВ’ЯНЧУКУ Михайлу Вікторовичу – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження “Молекулярні основи регуляції солестійкості рослин”

ДЯКІВ Христині Ігорівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Державного природознавчого музею Національної академії наук України для проведення дослідження “Еталонні колекції амфібіотичних комах України: концептуальні підходи до формування, поповнення та функціонування”

ІЩЕНКО Марині Вікторівні – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України для проведення дослідження “Дослідження деформацій земної поверхні на території України з використанням мережі постійнодіючих ГНСС-станцій”

КАВУННИКУ Валентину Леонідовичу – 1988 року народження, кандидатові історичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського Національної академії наук України для проведення дослідження “Архіви Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ УНР: внутрішньополітичні документи з історії України (1917–1920 роки)”

КАСЬЯНОВУ Павлу Олеговичу – 1982 року народження, докторові фізико-математичних наук, завідувачеві науково-дослідного відділу, виконуючому обов’язки директора Навчально-наукового комплексу “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України для проведення дослідження “Нелінійні ефекти в кліматологічних моделях”

КИРИЛЛІНУ Ігору Володимировичу – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук України для проведення дослідження “Відхилення ультрарелятивістських негативно заряджених частинок за допомогою зігнутих кристалів”

КОВТАНЦЮ Максиму Володимировичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля для проведення наукового дослідження “Створення багатофункціональних наукоємних методів і інструментів комплексного керування системою “колесо-гальмо-рейка” для запобігання аварійним ситуаціям, усунення ризику екологічних катастроф”

КОЖЕКІНІЙ Людмилі Юріївні – 1986 року народження, кандидатові соціологічних наук, соціологові навчальної лабораторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження “Соціологічний моніторинг студентського життя”

КОЛОДЯЖНОМУ Олександру Юрійовичу – 1987 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України для проведення дослідження “Дослідження особливостей формування метагеному та структури прокаріотного комплексу чорнозему типового за різних систем землеробства”

КОНОВАЛОВУ Сергію Вікторовичу – 1987 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України для проведення дослідження “Одержання альтернативного екологічного палива для дизельних двигунів з повністю відновлювальної біологічної сировини – рослинної олії та біобутанолу”

КОТЛЯРОВІЙ Анні-Малгожаті Борисівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення дослідження “Спонтанно активні іонні канали ядерної мембрани кардіоміоцитів”

КУШНІРЕНКУ Олександру Анатолійовичу – 1986 року народження, кандидатові економічних наук, старшому викладачеві відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України “Ніжинський агротехнічний інститут” для проведення дослідження “Управління оподаткуванням сільськогосподарських підприємств в контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект”

ЛЕВОН Олені Олександрівні – 1986 року народження, кандидатові технічних наук, доцентові кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” для проведення дослідження “Прикладні рішення комплексного активного впливу на втрати електроенергії та її якість у розподільчих електромережах України”

ЛУЩАКУ Олегу Володимировичу – 1983 року народження, кандидатові біологічних наук, докторантові Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для проведення дослідження “Молекулярні механізми трансгенераційного перепрограмування метаболізму”

МАЙЗЕЛІС Антоніні Олександрівні – 1986 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” для проведення дослідження “Електрохімічне формування корозійно- і механічностійких мультишарових покриттів, каталітично активних наноструктурних матеріалів для потреб машинобудування та альтернативної енергетики”

МАРИНИЧУ Олександру Віталійовичу – 1986 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження “Асимптотичний аналіз самоподібних стохастичних систем”

МИКИТЮКУ Тарасу Володимировичу – 1987 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики Національної академії наук України для проведення дослідження “Межі застосування моделі зв’язаних хвиль для лазерної генерації в активованих барвниками холестеричних рідких кристалах”

НЕБЕСНОМУ Роману Володимировичу – 1985 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Національного університету “Львівська політехніка” для проведення дослідження “Розроблення основ технології одностадійного сумісного одержання акрилової кислоти і метилакрилату з метанолу та оцтової кислоти”

НІКУЛІНІЙ Вікторії Вікторівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, інженерові 1 категорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проведення дослідження “Пошук нових маркерів для ранньої діагностики хвороби Паркінсона”

НОСИРЄВУ Олександру Олександровичу – 1986 року народження, кандидатові географічних наук, доцентові кафедри Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” для проведення дослідження “Стратегічні пріоритети промислової політики України в аспекті стабілізації індустріального потенціалу Донбасу”

ПАСТЕРНАКУ Ярославу Михайловичу – 1985 року народження, докторові фізико-математичних наук, доцентові кафедри Луцького національного технічного університету для проведення дослідження “Розробка методів граничних інтегральних рівнянь для двовимірного та тривимірного аналізу структурно неоднорідних анізотропних термомагнітоелектропружних тіл”

ПОЛЯРУС Олені Миколаївні – 1984 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту проблем матеріалознавства

імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження “Нові композиційні матеріали та покриття для захисту деталей гідроенергетичного обладнання від кавітаційного та корозійного зношування”

РАК Юлії Анатоліївні – 1986 року народження, кандидатові економічних наук, асистентові кафедри Київського національного торговельно-економічного університету для проведення дослідження “Удосконалення методологічного інструментарію комплексної оцінки розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг”

РЕВЕРУ Володимиру Богдановичу – 1988 року народження, кандидатові геологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України для проведення дослідження “Геологічна палеоокеанографія та літогенез нафтогазоперспективних відкладів еоценового віку Чорноморського сегменту океану Тетіс”

РИБАЧУК Оксані Андріївні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця Національної академії наук України для проведення дослідження “Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після моделювання ішемічного пошкодження”

САГЕР Людмилі Юріївні – 1987 року народження, кандидатові економічних наук, старшому викладачеві кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження “Формування механізму управління внутрішніми комунікаціями промислових підприємств в умовах трансформації галузевих ринків”

СИГИДІ Любові Олексіївні – 1989 року народження, кандидатові економічних наук, асистентові кафедри Сумського державного університету для проведення дослідження “Формування механізму управління збутом продукції промислових підприємств на інноваційних засадах”

СИЧ Олені Євгенівні – 1983 року народження, кандидатові технічних наук, докторантові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження “Імплантаційні кальційфосфатні біорезорбційні матеріали для кісткової інженерії”

СИЧУК Анні Михайлівні – 1987 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики Національної академії наук України для проведення дослідження “Розробка синергічних композицій гербіцидів для ефективного захисту посівів та попередження виникнення резистентних біотипів бур’янів”

СІННІЙ Олені Іванівні – 1987 року народження, кандидатові географічних наук, доцентові кафедри Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна для проведення дослідження “Організація та візуалізація даних досліджень біоти та рельєфу дна акваторій поблизу антарктичної станції “Академік Вернадський” із застосуванням ГІС та веб-технологій”

СІРЕНКУ Феліксу Феліксовичу – 1986 року народження, кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського “Харківський авіаційний інститут” для проведення дослідження “Підвищення ефективності розробки систем автоматичного керування запуском газотурбінних двигунів авіаційного та наземного призначення”

СЛИВЦІ Ірині Миколаївні – 1988 року народження, кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові кафедри Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького для проведення дослідження “Молекулярно-генетична ідентифікація молочнокислої мікрофлори національних молочних продуктів і біотехнологія створення бактеріальних препаратів”

СОЛОВЙОВІЙ Катерині Дмитрівні – 1986 року народження, кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського Національної академії наук України для проведення дослідження “Розробка феромагнітних плівок та створення на їх основі магнітокерованих композиційних НВЧ структур”

СОЛОДКОМУ Євгену Васильовичу – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, інженерові 1 категорії Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для проведення дослідження “Розробка надтвердих, легких керамічних матеріалів в системі В-О-С”

ТИЩЕНКО Яні Сергіївні – 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, докторантові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України для проведення дослідження “Діаграма стану системи Al2O3–TiO2–Y2O3, як наукова основа створення високотемпературних конструкційних матеріалів”

ТРУС Інні Миколаївні – 1987 року народження, кандидатові технічних наук, асистентові Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” для проведення дослідження “Створення маловідходної технології демінералізації природних та стічних вод”

ХАЛАВЦІ Юрію Богдановичу – 1983 року народження, кандидатові хімічних наук, докторантові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для проведення дослідження “Фото- та термокерований синтез металічних та гібридних (метал-напівпровідник) анізотропних наночастинок”

ХАРЧЕНКУ Василю Олеговичу – 1984 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту прикладної фізики Національної академії наук України для проведення дослідження “Багаторівневе моделювання самоорганізації точкових дефектів в конструкційних матеріалах при сталій дії опромінення”

ХОРОШУНУ Анатолію Сергійовичу – 1983 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка Національної академії наук України для проведення наукового дослідження “Розвиток теорії швидко-повільних динамічних систем із застосуванням в задачах стійкості, керування та стабілізації неточних “малоприводних” механічних систем”

ЧАБАК Юлії Геннадіївні – 1988 року народження, кандидатові технічних наук, старшому викладачеві кафедри Державного вищого навчального закладу “Приазовський державний технічний університет” для проведення дослідження “Отримання мультикомпонентних градієнтних покриттів і модифікованих шарів на легованих інструментальних сталях та білих чавунах обробкою високоенергетичним імпульсно-плазмовим розрядом”

ЧУМАК Вірі Василівні – 1989 року народження, кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту біології клітини Національної академії наук України для проведення дослідження “Молекулярні механізми модуляторної дії антиоксидантів на терапевтичну активність новітніх протипухлинних препаратів”

ШПОТЮКУ Ярославу Олеговичу – 1989 року народження, кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка для проведення дослідження “Халькогенідні склуваті середовища для сучасних біомедичних сенсорів”

ЯКУБІВ Валентині Михайлівні – 1981 року народження, докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника для проведення дослідження “Розробка економіко-правових інструментів державної стимуляційної політики розвитку альтернативних джерел енергії на базі деревообробних та сільськогосподарських підприємств”

ЯСТРЕБ Тетяні Олегівні – 1988 року народження, кандидатові біологічних наук, старшому викладачеві кафедри Харківського національного аграрного університету імені В.В.Докучаєва для проведення дослідження “Стрес-протекторні системи рослин: індукування дією сигнальних посередників і фізіологічно активних речовин”.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 квітня 2017 року