Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №875/2006

Про Національну концепцію співпраці із закордонними українцями

З метою дальшого розвитку національної свідомості українців, які проживають за кордоном, задоволення їх національно-культурних, освітніх, мовних та інформаційних потреб, ураховуючи, що за Законом України «Про правовий статус закордонних українців» захист основних прав і свобод людини і громадянина стосовно закордонних українців є невід'ємною частиною зовнішньополітичної діяльності України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Схвалити Національну концепцію співпраці із закордонними українцями (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати реалізацію положень цієї Концепції.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

13 жовтня 2006 року


СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 13 жовтня 2006 року № 875/2006

Національна концепція співпраці із закордонними українцями

1. Загальні положення та мета Концепції

Українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з батьківщиною.

Ця Концепція спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів та міжнародних договорів України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, сприяння забезпеченню прав та інтересів закордонних українців, а також визначає напрями діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Метою Концепції є сприяння у створенні необхідних умов для збереження, розвитку та вираження етнічної культурної, мовної та релігійної самобутності українських національних меншин у державах їхнього проживання, налагодженні успішної співпраці українського суспільства із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації, а також підвищенні позитивного міжнародного іміджу України.

Реалізація Концепції сприятиме залученню закордонних українців до суспільного життя України та ефективному використанню їхнього інтелектуального, духовного і культурного потенціалу в інтересах України і українського суспільства.

2. Здійснення державної політики щодо закордонних українців

Державна політика щодо закордонних українців грунтується на визнанні закордонних українців невід'ємною частиною світової української спільноти і здійснюється на основі відповідних положень Конституції України, Закону України «Про правовий статус закордонних українців», цієї Концепції, інших нормативно-правових актів України з урахуванням законодавства держав громадянства, проживання закордонних українців, базується на принципах і нормах Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі необхідності Україна укладає двосторонні та багатосторонні договори з іншими державами з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних національних меншин, та вживає заходів для заохочення транскордонного співробітництва.

Державна політика щодо закордонних українців будується на визнанні:

обов'язковості додержання державами загальновизнаних прав і свобод щодо своїх громадян, принципів і норм міжнародного права при невтручанні у внутрішні справи одна одної;

ідеї взаємного збагачення здобутками духовної та матеріальної культури у контексті утвердження культурного різноманіття у світі на засадах діалогу і співпраці;

потреби у консолідації української нації;

необхідності взаємодії держав у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

паритету у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб відповідно закордонних українців та національних меншин України;

необхідності досягнення конкретних результатів від співпраці із закордонними українцями.

Державна політика щодо закордонних українців є складовою внутрішньої і зовнішньої політики України, її реалізація передбачає здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями економічних, соціальних, інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, організаційних та інших заходів, зокрема надання закордонним українцям державної підтримки й допомоги з урахуванням їх реальних потреб, відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, чинного законодавства України, а також національного законодавства іноземних держав.

Україна бере на себе зобов'язання підтримувати закордонних українців шляхом:

продовження утвердження принципів цивілізованого діалогу з державами громадянства, проживання закордонних українців відповідно до національного законодавства та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

сприяння у забезпеченні додержання і захисту прав, свобод та інтересів закордонних українців, задоволенні їхніх культурних, інформаційних, освітніх, соціально-гуманітарних та інших потреб;

активізації відносин з громадськими організаціями закордонних українців;

сприяння відкриттю у державах проживання закордонних українців культурно-інформаційних центрів України.

3. Національні інтереси України у співпраці із закордонними українцями

Здійснюючи співпрацю із закордонними українцями, Україна виходить передусім з того, що така діяльність є важливою складовою внутрішньої і зовнішньої політики України та має відповідати її національним інтересам.

Розвиток співпраці із закордонними українцями є одним із чинників зміцнення політичних, правових, економічних, гуманітарних та інших зв'язків України з державами громадянства, проживання закордонних українців. Стан і рівень забезпечення національно-культурних, інформаційних, фахових, гуманітарних та інших прав і потреб закордонних українців має розглядатися як чинник міжнародної політики, двосторонніх і багатосторонніх відносин України з державами громадянства, проживання закордонних Українців.

Співпраця із закордонними українцями є також вагомим фактором утвердження позитивного міжнародного іміджу України, розвитку економічних, культурних та інших зв'язків з іноземними державами, забезпечення економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично важливих для України регіонах.

4. Основні напрями діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо співпраці із закордонними українцями

Українська держава надає підтримку об'єднанням громадян, у тому числі Українській всесвітній координаційній раді, у поглибленні співпраці з закордонними українцями.

З метою забезпечення національно-культурних, інформаційних, фахових, гуманітарних та інших прав і потреб закордонних українців центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, громадських організацій:

здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення роботи із закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями, а також із відповідними інституціями іноземних держав;

беруть участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями;

сприяють збереженню і розвитку української мови та культури у місцях проживання закордонних українців, реалізації освітніх програм та проектів щодо українських громадських організацій в іноземних державах, створюють умови для здобуття закордонними українцями освіти в Україні;

сприяють розвитку співпраці з громадськими організаціями закордонних українців, авторитетними політичними, громадськими діячами, підприємцями, митцями українського походження тощо;

забезпечують інформаційне висвітлення демократичних перетворень в Україні, її зовнішньої та внутрішньої політики в державах проживання закордонних українців;

співпрацюють із періодичними виданнями, іншими засобами масової інформації з метою поширення у світі об'єктивної інформації про Україну;

забезпечують співпрацю з українським діловим сектором за кордоном щодо спрямування інвестицій в Україну та зміцнення матеріальної бази громадських організацій закордонних українців;

сприяють залученню представників закордонних українців до реалізації благодійних акцій в Україні і за кордоном;

беруть участь у роботі відповідних комісій щодо співробітництва у сфері забезпечення прав національних меншин;

сприяють організації та проведенню фестивалів, форумів, зустрічей, олімпіад, конкурсів та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів в Україні та за кордоном, у тому числі за участю творчих колективів України та закордонних українців;

сприяють встановленню зв'язків між творчими колективами, молодіжними організаціями, навчальними закладами, закладами культури і мистецтва України та закордонних українців;

здійснюють моніторинг забезпечення прав та інтересів закордонних українців, аналіз тенденцій, що відбуваються як у їхньому середовищі, так і в їхніх стосунках з органами державної влади іноземних держав.

Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА