Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №119/2015

Про Конституційну Комісію

З метою напрацювання узгоджених пропозицій щодо змін до Конституції України із залученням до цієї роботи представників різних політичних сил, громадськості, вітчизняного та міжнародного експертного середовища, сприяння досягненню громадського та політичного консенсусу щодо вдосконалення конституційного регулювання суспільних відносин в Україні, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Конституційну Комісію як спеціальний допоміжний орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Конституційну Комісію (додається).

3. Запропонувати Голові Верховної Ради України очолити Конституційну Комісію.

4. Запропонувати депутатським фракціям (депутатським групам) у Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Верховному Суду України, вищим спеціалізованим судам, Раді суддів України, асоціаціям органів місцевого самоврядування, Національній академії наук України, Національній академії правових наук України, юридичним вищим навчальним закладам та науковим установам, правничим громадським об’єднанням, відповідним міжнародним організаціям подати до 12 березня 2015 року пропозиції щодо кандидатур до складу Конституційної Комісії.

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

3 березня 2015 року

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України від
3 березня 2015 року
№ 119/2015

 ПОЛОЖЕННЯ
про Конституційну Комісію

1. Конституційна Комісія є спеціальним допоміжним органом при Президентові України.

2. Конституційна Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Конституційної Комісії є:

1) узагальнення практики виконання норм Конституції України, пропозицій щодо її вдосконалення з урахуванням сучасних викликів та потреб суспільства;

2) напрацювання узгоджених пропозицій щодо проведення конституційної реформи в Україні;

3) забезпечення широкого громадського та професійного обговорення пропозицій щодо проведення конституційної реформи в Україні за участю провідних фахівців у галузі конституційного та інших галузей права, у сфері суспільно-політичних наук, громадських діячів, представників громадських об'єднань та міжнародних організацій;

4) підготовка за результатами широкого громадського та професійного обговорення законопроекту (законопроектів) щодо внесення змін до Конституції України;

5) сприяння налагодженню ефективного механізму взаємодії державних органів, інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій з питань підготовки і реалізації конституційної реформи в Україні;

6) забезпечення інформування громадськості про роботу з підготовки пропозицій щодо проведення конституційної реформи, її реалізації.

4. Конституційна Комісія для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати робочі групи, інші робочі органи для розроблення і опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Комісії, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких органах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених робочих органів, заслуховувати їх звіти;

3) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів, вітчизняних та іноземних учених-правознавців, експертів;

4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати проведення наукових і науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, нарад, соціологічних опитувань, а також інших заходів із питань, що належать до компетенції Комісії.

5. Конституційна Комісія в процесі виконання покладених на неї завдань співпрацює з Національною радою реформ, взаємодіє з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами, іншими організаціями.

6. Конституційна Комісія утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Конституційної Комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Персональний склад Конституційної Комісії затверджує Президент України.

7. Голова Конституційної Комісії:

керує діяльністю Комісії, скликає і веде її засідання, підписує прийняті Комісією рішення;

представляє Комісію у взаємодії з іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями,

підприємствами, установами, іншими організаціями;

забезпечує інформування громадськості про діяльність Комісії;

несе відповідальність за виконання покладених на Комісію завдань.

У разі відсутності голови Конституційної Комісії його обов'язки виконує один із заступників голови.

8. Секретар Конституційної Комісії здійснює організаційне забезпечення діяльності Комісії, підготовку порядку денного та матеріалів до її засідань, ведення протоколів засідань Комісії.

У разі відсутності секретаря Конституційної Комісії його обов'язки виконує його заступник.

9. Основною організаційною формою роботи Конституційної Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці.

Засідання Конституційної Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Комісії.

Засідання Конституційної Комісії є відкритими для присутності на них представників засобів масової інформації.

Рішення Конституційної Комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії шляхом особистого відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

За результатами засідання Конституційної Комісії секретарем Комісії оформляється протокол засідання, який підписується головою та секретарем Конституційної Комісії.

Рішення Конституційної Комісії в разі необхідності реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Конституційна Комісія систематично інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Конституційної Комісії та підготовлені нею матеріали розміщуються на веб- сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. Організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Конституційної Комісії здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

12. Конституційна Комісія використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН