Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №180/2007

Про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

З метою підвищення ефективності державного регулювання у сфері міжнародного військово-технічного співробітництва та експортного контролю постановляю:

1. Ліквідувати Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (додається).

3. Призначити Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України ХОРОШКОВСЬКОГО Валерія Івановича Головою Комісії.

Затвердити персональний склад Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (додається).

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк привести свої рішення та забезпечити приведення рішень центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Указом.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

5 березня 2007 року


 ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 березня 2007 року № 180/2007

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

1. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю (далі – Комісія) є робочим органом, утвореним за рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2006 року «Про Комітет з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю при Президентові України».

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є підготовка пропозицій щодо: концептуальних засад, пріоритетних напрямів і рішень з питань розвитку військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

підвищення ефективності державного регулювання, реалізації монополії держави і посилення державного протекціонізму у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

удосконалення координації та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади в галузі державного експортного контролю, а також щодо участі в роботі двосторонніх та багатосторонніх комісій з питань військово-технічного співробітництва;

проектів нормативно-правових актів, концепцій, державних програм, міжнародних договорів України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

фінансового забезпечення заходів у сфері військово-технічного співробітництва та функціонування системи експортного контролю і цільового використання відповідних бюджетних та інших коштів, а також цінової політики у сфері виробництва і міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

готує матеріали до засідань Ради національної безпеки і оборони України з пріоритетних напрямів військово-технічного співробітництва з визначенням шляхів просування вітчизняних товарів військового призначення на міжнародні ринки озброєнь, військової та спеціальної техніки і збільшення експортного потенціалу підприємств військово-промислового комплексу України;

опрацьовує пропозиції щодо встановлення, обмеження, припинення, зупинення та відновлення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами;

вивчає щорічно результати військово-технічного співробітництва, прогнозує тенденції розвитку міжнародних ринків озброєнь, військової та спеціальної техніки;

аналізує ефективність державного регулювання діяльності у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю і розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

виробляє рекомендації щодо координації дій на міжнародних ринках озброєнь, військової та спеціальної техніки суб'єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання з метою недопущення конкуренції між ними та демпінгу цін;

бере участь у розгляді пропозицій щодо надання повноважень суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та подвійного використання;

готує рекомендації щодо посилення державного протекціонізму у сфері військово-технічного співробітництва;

опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення порядку державного експортного контролю з метою спрощення процедур такого контролю;

організовує моніторинг стану додержання суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання міжнародних зобов'язань і домовленостей України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

аналізує виконання міжнародних договорів України у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

опрацьовує пропозиції центральних органів виконавчої влади щодо складу та директив (вказівок) для комісій і делегацій України на переговорах, а також офіційної позиції України з питань військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

бере участь у підготовці та експертизі проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також погодженні відповідних проектів актів Президента України;

опрацьовує рекомендації щодо державного оборонного замовлення в частині імпортних закупівель товарів військового призначення;

готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для просування та фінансування проектів у сфері військово-технічного співробітництва;

сприяє розв'язанню спірних питань, що виникають між суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

5. Комісія для виконання покладених на неї завдань в установленому порядку має право:

одержувати від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій та посадових осіб інформацію, довідкові, аналітичні та інші матеріали;

вносити суб'єктам здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання пропозиції щодо реалізації концепцій, державних програм, міжнародних угод та договорів (контрактів) і міжнародних проектів у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю;

утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи із спеціалістів центральних органів виконавчої влади, експертів і провідних фахівців (за погодженням з їх керівниками) для поглибленого вивчення конкретних проблем у сфері військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також для підготовки пропозицій щодо їх розв'язання;

запрошувати на свої засідання посадових осіб державних органів, підприємств, установ та організацій.

6. Комісія утворюється у складі Голови, заступника Голови, секретаря та інших членів Комісії.

Комісію очолює Голова, яким за посадою є Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Персональний склад Комісії затверджує Президент України.

Секретарем Комісії є за посадою керівник відповідного структурного підрозділу Департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

Голова Комісії спрямовує діяльність і здійснює керівництво роботою Комісії, визначає порядок роботи Комісії та головує на її засіданнях. У разі відсутності Голови його обов'язки виконує заступник Голови.

7. Підготовку засідань Комісії, інформаційно-аналітичне, експертне, організаційно-технічне та інше забезпечення діяльності Комісії здійснює відповідний структурний підрозділ Департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України.

8. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць.

9. Питання порядку денного вносяться на розгляд Комісії Головою Комісії, в тому числі за письмовою пропозицією члена Комісії, поданою не пізніш ніж за три дні до дня засідання, і розглядаються за наявності всіх необхідних документів.

10. Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто.

11. Рішення Комісії приймаються після обговорення відповідних питань порядку денного на засіданні Комісії більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

Процедура прийняття рішення з того чи іншого питання порядку денного визначається головуючим на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів при застосуванні процедури прийняття рішення більшістю голосів голос Голови Комісії є вирішальним.

У голосуванні з питань пропозицій щодо надання дозволів на здійснення міжнародних передач товарів не бере участі член Комісії – генеральний директор Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

12. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується Головою і секретарем Комісії.

13. Рішення Комісії є обов'язковими для розгляду суб'єктами здійснення міжнародних передач товарів.

14. Комісія у своїй роботі використовує бланки зі своїм найменуванням.

 Глава Секретаріату Президента України В. БАЛОГА


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 березня 2007 року № 180/2007

 СКЛАД
Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю

ХОРОШКОВСЬКИЙ Валерій Іванович – Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, Голова Комісії
БОГУСЛАЄВ Вячеслав Олександрович – голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (за згодою)
БОНДАРЧУК Сергій Васильович – генеральний директор Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення
ВЕСЕЛОВСЬКИЙ Андрій Іванович – заступник Міністра закордонних справ України
ГАЛАКА Олександр Іванович – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України
ГРИШУТКІН Олександр Миколайович – перший заступник Голови Державної служби експортного контролю України
КОМАРОВ Валерій Георгійович – перший заступник генерального директора Національного космічного агентства України
МОСКАЛЬ Геннадій Геннадійович – заступник Голови Служби безпеки України
МЯРКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович – заступник Міністра фінансів України
ПАВЛЕНКО Володимир Петрович – заступник Міністра Кабінету Міністрів України
ПШЕНИЧНИЙ Андрій Михайлович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України
РИЖОВ Володимир Леонідович – перший заступник Міністра промислової політики України, заступник Голови Комісії
РОМАНЮК Сергій Андрійович – перший заступник Міністра економіки України
ТЕРЕЩЕНКО Володимир Іванович – заступник Міністра оборони України
ХИМЧЕНКО Сергій Миколайович – керівник Департаменту з питань воєнної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Міжвідомчої комісії
ЧЕРКАССЬКИЙ Руслан Анатолійович – перший заступник Голови Державної митної служби України
ЮРСА Михайло Якович – Керівник Головної служби безпекової та оборонної політики Секретаріату Президента України.

Глава Секретаріату Президента України В.БАЛОГА