Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №194/2024

Питання Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона;

персональний склад Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона.

2. Внести до актів Президента України такі зміни:

1) у статті 3 Указу Президента України від 22 березня 1994 року № 100/94 "Про державну підтримку наукової діяльності Академії наук України" (зі змінами, внесеними Указами від 21 березня 1995 року № 246/95 та від 16 травня 2008 року № 444/2008) слова "Комітету по державних преміях України в галузі науки і техніки" замінити словами "Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона"; 

2) у Положенні про премію Президента України для молодих вчених, затвердженому Указом Президента України від 12 червня 2000 року № 779/2000 "Про Положення про премію Президента України для молодих вчених" (зі змінами, внесеними Указами від 21 лютого 2001 року № 104/2001, від 24 березня 2003 року № 253/2003, від 4 грудня 2007 року № 1179/2007, від 16 травня 2008 року № 444/2008, від 8 липня 2013 року № 374/2013, від 20 грудня 2013 року № 698/2013 та від 31 травня 2016 року № 231/2016):

у пункті 5:

абзац сьомий замінити двома абзацами такого змісту:

"Претенденти на присудження премії з числа вчених повинні відповідати визначенню терміна "молодий вчений", наведеному в Законі України "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Вік претендентів, роботи яких висуваються на здобуття премії, не може перевищувати вік, визначений для молодих вчених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", на час висування роботи для участі у конкурсі на здобуття премії.".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

в абзаці першому пункту 6 та абзаці другому пункту 10 слова "Комітет    з Державних премій України в галузі науки і техніки" у всіх відмінках замінити словами "Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона" у відповідному відмінку;

у тексті Положення слова "вищий навчальний заклад" в усіх відмінках і числах замінити словами "заклад вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;

3) у статті 2 Указу Президента України від 4 грудня 2007 року № 1179/2007 "Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932 – 1933 років в Україні" (зі змінами, внесеними Указом від 31 травня 2016 року № 231/2016) слова "Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки" замінити словами "Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона";

4) у Положенні про Національну премію України імені Бориса Патона, затвердженому Указом Президента України від 24 травня 2022 року № 361/2022 "Питання Національної премії України імені Бориса Патона":

у пункті 3 слово "п'ятнадцяти" замінити словом "дванадцяти";

пункт 5 викласти в такій редакції:

"Національна премія може бути присуджена за наукову, науково-технічну роботу, підручники (далі – роботи), які, як правило, не менш як за рік до їх висунення були опубліковані, видані, упроваджені у виробництво в Україні, практично використовуються на підприємствах, в установах, організаціях, у тому числі у сфері оборони.";

в абзаці третьому пункту 14 слова "Державних премій" замінити словами "Національної премії";

5) абзац четвертий Опису свідоцтва лауреата премії Президента України для молодих вчених, затвердженого Розпорядженням Президента України від 10 грудня 2001 року № 347/2001-рп "Про описи Почесного знака і свідоцтва лауреата премії Президента України для молодих вчених" (зі змінами, внесеними Указами від 24 березня 2003 року № 253/2003 та від 31 травня 2016 року № 231/2016), викласти в такій редакції:

"Нижче ліворуч чорною фарбою надруковано: "Голова Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона", праворуч передбачено місце для підпису Голови Комітету, зазначення його імені та прізвища, проставлення печатки Комітету. У нижній частині сторінки зазначається номер свідоцтва.".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 14 червня 2000 року № 800/2000 "Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки";

Указ Президента України від 14 січня 2003 року № 17/2003
"Про внесення змін до Указу Президента України від 14 червня 2000 року № 800";

Указ Президента України від 23 червня 2006 року № 571/2006
"Про деякі питання присудження Державної премії України в галузі науки і техніки";

пункт 3 статті 1 Указу Президента України від 2 квітня 2013 року № 178/2013 "Про внесення змін до деяких указів Президента України";

Указ Президента України від 31 травня 2016 року № 230/2016 "Питання Державної премії України в галузі науки і техніки".

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

29 березня 2024 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 березня 2024 року

№194/2024

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона

 

1. Комітет з Національної премії України імені Бориса Патона (далі – Комітет) є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Національною премією України імені Бориса Патона (далі – Національна премія), а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих вчених.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

1) визначає вимоги щодо оформлення документів для подання наукових, науково-технічних робіт, підручників (далі – роботи) на здобуття Національної премії (у тому числі стосовно робіт, що містять відомості, які становлять державну таємницю) та щодо оформлення документів для подання наукових робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених, порядок розгляду зазначених робіт, проведення наукових і науково-технічних експертиз, громадського обговорення, розгляду їх результатів, вирішує інші питання, пов'язані з проведенням конкурсів зі здобуття Національної премії та премії Президента України для молодих вчених;

2) проводить конкурс зі здобуття Національної премії та конкурс зі здобуття премії Президента України для молодих вчених, забезпечує додержання конкурсних процедур відповідно до вимог законодавства;

3) приймає та розглядає роботи, висунуті на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, вирішує питання щодо допуску робіт до участі у відповідних конкурсах;

4) оприлюднює на офіційному вебсайті Комітету перелік усіх поданих робіт та робіт, допущених Комітетом до участі в конкурсах, із зазначенням складу колективу та відомостей щодо змісту робіт (крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю) для ознайомлення та громадського обговорення, організовує обговорення робіт;

5) забезпечує проведення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі в конкурсі зі здобуття Національної премії та конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених, та робіт, які беруть участь у відповідному конкурсі;

6) надсилає роботи, допущені до участі в конкурсі зі здобуття Національної премії (крім робіт, які містять відомості, що становлять державну таємницю), до відповідних наукових установ чи закладів вищої освіти, а за потреби – до інших установ та організацій для проведення наукової і науково-технічної експертизи та організації широкого обговорення із залученням наукової громадськості, представників заінтересованих державних органів, органів місцевого самоврядування; розглядає одержані експертні висновки, пропозиції, зауваження;

7) приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених;

8) готує та вносить Президентові України подання про присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, а також проекти відповідних указів Президента України;

9) уживає в установленому порядку заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів, порушення принципу академічної доброчесності;

10) розробляє в разі потреби пропозиції щодо зразків диплома та почесного знака лауреата Національної премії, свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України для молодих вчених, вносить відповідні пропозиції на розгляд Комісії державних нагород та геральдики;

11) забезпечує в установленому порядку виготовлення дипломів та почесних знаків лауреатів Національної премії, свідоцтв і почесних знаків лауреатів премії Президента України для молодих вчених;

12) організовує в межах компетенції вручення дипломів та почесних знаків лауреатам Національної премії, свідоцтв і почесних знаків лауреатам премії Президента України для молодих вчених; виплачує лауреатам Національної премії, лауреатам премії Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій;

13) узагальнює досвід проведення конкурсу на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, вносить на розгляд Президентові України пропозиції щодо вдосконалення підстав та порядку їх присудження;

14) визначає порядок розгляду матеріалів щодо призначення стипендій Президента України для найбільш талановитих молодих учених, приймає рішення щодо призначення таких стипендій та забезпечує їх виплату;

15) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Національної премії, лауреатів премії Президента України для молодих вчених, з цією метою бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності.

4. Комітет має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, наукових та інших установ, організацій, підприємств інформацію, необхідну для виконання завдань, покладених на Комітет;

2) утворювати з числа членів Комітету президію Комітету, спеціалізовані секції з окремих напрямів наукової і науково-технічної діяльності (далі – спеціалізовані секції) та експертні комісії Комітету для попереднього розгляду робіт, підготовки пропозицій щодо їх допуску до участі в конкурсі, а також стосовно присудження Національної премії, премії Президента України для молодих вчених, визначати порядок їх утворення і діяльності;

3) залучати авторитетних вчених і високопрофесійних фахівців, незалежних експертів до проведення наукової, науково-технічної експертизи робіт з оплатою праці відповідно до законодавства;

4) відряджати членів Комітету, працівників секретаріату Комітету для ознайомлення з результатами робіт, висунутих на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених. Витрати, пов'язані з відрядженням таких осіб, здійснюються відповідно до законодавства.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови та інших членів Комітету, які беруть участь у роботі Комітету на громадських засадах.

Голова Комітету призначається та увільняється від виконання обов'язків Президентом України.

Членами Комітету можуть бути громадяни України, які здобули авторитет у сфері наукової і науково-технічної діяльності та мають бездоганну репутацію.

Персональний склад Комітету затверджує Президент України строком на чотири роки.

Якщо для участі в конкурсі на здобуття Національної премії, премії Президента України для молодих вчених висунута робота, автором якої є член Комітету або його близька особа (у значенні Закону України "Про запобігання корупції"), такий член Комітету не бере участі у проведенні відповідного конкурсу.

6. Для забезпечення організації та спрямування діяльності Комітету діє президія Комітету.

Персональний склад президії Комітету затверджує голова Комітету з числа членів Комітету.

Президія Комітету:

організовує поточну діяльність Комітету, координує роботу спеціалізованих секцій та експертних груп Комітету;

розглядає та приймає з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю рішення щодо робіт, висунутих на здобуття Національної премії, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

приймає за поданням спеціалізованої секції рішення щодо кандидатур на присудження премії Президента України для молодих вчених.

7. Основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності – один із заступників голови Комітету за його дорученням.

Періодичність проведення засідань визначається головою Комітету.

Засідання Комітету вважається правомочним, якщо у ньому бере участь не менше двох третин від його складу.

За рішенням голови Комітету засідання Комітету за наявності технічних засобів може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції (крім випадків прийняття Комітетом рішень шляхом таємного голосування). Порядок проведення засідань в режимі відеоконференції визначається Комітетом.

Рішення Комітету про визначення робіт, допущених до участі в конкурсі на здобуття Національної премії, а також рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії приймаються шляхом таємного голосування. Інші рішення Комітету приймаються шляхом відкритого голосування.

Рішення Комітету приймаються більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні, крім рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії особам за відповідні роботи, яке приймається не менш як трьома чвертями голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні.

У разі якщо кількість робіт, які отримали необхідну кількість голосів членів Комітету, визначену для прийняття Комітетом рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Національної премії, перевищує встановлену кількість Національних премій, до відповідного проекту Указу Президента України включаються роботи, які отримали більшу порівняно з іншими кількість голосів членів Комітету.

За результатами засідання Комітету складається протокол, у якому зазначаються прізвища та ініціали членів Комітету, які взяли участь у засіданні (у тому числі дистанційно), питання, що розглядалися, та рішення, прийняті за результатами розгляду.

Протокол засідання підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету, який головував на відповідному засіданні.

Рішення Комітету оформлюється постановою, яку підписує голова Комітету, а в разі його відсутності – заступник голови Комітету.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комітету здійснює секретаріат Комітету у кількості восьми осіб.

Секретаріат Комітету очолює керівник секретаріату, якого призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку голова Комітету.

Керівник секретаріату здійснює керівництво секретаріатом, призначає на посади та звільняє з посад працівників секретаріату Комітету та вирішує в установленому порядку інші питання, пов'язані з діяльністю секретаріату Комітету.

9. Фінансування діяльності Комітету здійснюється в установленому порядку в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України.

10. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 29 березня 2024 року

№194/2024

 

 

СКЛАД

Комітету з Національної премії України імені Бориса Патона

 

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)

ГОРБУЛІН Володимир Павлович – перший віцепрезидент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету (за згодою)

СТОГНІЙ Вадим Сергійович – провідний науковий співробітник державної установи "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України", заступник голови Комітету (за згодою)

АДАМЧУК Валерій Васильович – головний учений секретар Національної академії аграрних наук України, директор Інституту механіки та автоматики агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України, академік Національної академії аграрних наук України (за згодою)

АНІСІМОВ Анатолій Васильович – декан факультету комп'ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

БОБИР Микола Іванович – науковий керівник навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний  інститут імені Ігоря Сікорського", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

БОГДАНОВ Вячеслав Леонідович – віцепрезидент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ВИСОЧАНСЬКИЙ Юліан Миронович – директор науково-дослідного інституту фізики і хімії твердого тіла державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет", академік Національної академії наук України (за згодою)

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ Роман Євгенович – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЖУРАВЕЛЬ Володимир Андрійович – президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України (за згодою)

ЗГУРОВСЬКИЙ Михайло Захарович – ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", академік Національної академії наук України (за згодою)

КАРТЕЛЬ Микола Тимофійович – академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КИРИЛЕНКО Олександр Васильович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КОРОСТЕЛЬОВ Олег Петрович – генеральний конструктор – генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

КОШЕЧКО В'ячеслав Григорович – віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КРАВЧЕНКО Ігор Федорович – генеральний конструктор – керівник державного підприємства "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес" імені академіка О.Г.Івченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

КРЕМЕНЬ Василь Григорович – президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КРІВЦУН Ігор Віталійович – академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, директор Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

КУЛІКОВ Петро Мусійович – ректор Київського національного університету будівництва і архітектури             (за згодою)

КУШНАРЬОВ Олександр Павлович  – перший заступник генерального конструктора – генерального директора з системного проектування державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля" (за згодою)

КУШНІР Роман Михайлович – директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛАЗОРИШИНЕЦЬ Василь Васильович – віцепрезидент Національної академії медичних наук України, директор державної установи "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова Національної академії медичних наук України", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

ЛІБАНОВА Елла Марленівна – академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЛОКТЄВ Вадим Михайлович – академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

НАЗАРЧУК Зіновій Теодорович – голова Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ОКОВИТИЙ Сергій Іванович – ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (за згодою)

ПОНОМАРЕНКО Олександр Миколайович – академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення  імені М.П.Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

РАДЧЕНКО Володимир Григорович – академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович – віцепрезидент Національної академії наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

РУСАНОВ Андрій Вікторович – директор Інституту проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СМОЛІЙ Валерій Андрійович – академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

СОКОЛ Євген Іванович – ректор Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

СУБОТІН Віктор Георгійович – генеральний директор акціонерного товариства "Українські енергетичні машини" (за згодою)

УСЕНКО Олександр Юрійович – виконуючий обов'язки генерального директора державної установи "Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України", академік Національної академії  медичних наук України (за згодою)

ФАРЕНЮК Геннадій Григорович – директор державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (за згодою)

ХІМІЧ Олександр Миколайович – академік-секретар Відділення інформатики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЦИМБАЛЮК Віталій Іванович – президент Національної академії медичних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

ЯЦКІВ Ярослав Степанович – директор Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК