Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №213/2024

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430/2009, від 26 жовтня 2012 року № 613/2012, від 3 грудня 2012 року № 672/2012, від 14 липня 2015 року № 417/2015, від 14 листопада 2016 року № 503/2016, від 3 травня 2017 року № 126/2017, від 12 вересня 2018 року № 277/2018, від 26 квітня 2019 року № 171/2019, від 16 липня 2019 року № 524/2019, від 10 квітня 2020 року № 135/2020, від 3 вересня 2020 року № 372/2020, від 27 вересня 2021 року № 483/2021, від 11 квітня 2022 року № 231/2022 та від 12 вересня 2022 року № 641/2022), такі зміни:

1) пункт 2 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом дванадцятим;

2) пункт 9 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) можуть бути відряджені до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

3) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Жінки приймаються на військову службу за контрактом та проходять військову службу за контрактом на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі)";

4) у пункті 23:

в абзаці першому підпункту 3 слова "особового складу" замінити словами "особовому складу";

підпункт 4 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"з військовослужбовцями військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами шостим і сьомим;

5) в абзаці першому пункту 291 слова "або військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період" замінити словами "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

6) в абзаці шостому пункту 36 слова "вищих навчальних закладів" виключити;

7) абзац четвертий пункту 48 виключити;

8) підпункти 2 та 5 пункту 50 після слів "військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період" доповнити словами "військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

9) пункт 56 викласти в такій редакції:

"56. Військове звання старшого солдата (старшого матроса) присвоюється солдатам (матросам) у разі призначення їх на посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачено звання старшого солдата (старшого матроса)";

10) пункт 85 викласти в такій редакції:

"85. Просування по службі військовослужбовців здійснюється за рейтинговим принципом та за умови перебування військовослужбовців у резерві або на конкурсній основі на посади науково-педагогічних (наукових) працівників та керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня.

Порядок формування та використання резерву визначається Міністерством оборони України";

11) в абзаці першому пункту 96 слова "дітей-інвалідів" замінити словами "дітей з інвалідністю";

12) перше речення пункту 98 доповнити словами "а на посади керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня, – з урахуванням вимог Закону України "Про культуру";

13) у першому реченні абзацу першого пункту 104 слова "які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період" замінити словами "які проходять військову службу за контрактом, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

14) в абзаці третьому пункту 106, абзаці першому пункту 118, абзацах восьмому – десятому пункту 203 слова "кадровий орган" у всіх відмінках і числах замінити словами "служба персоналу" у відповідному відмінку і числі;

15) в абзаці четвертому пункту 113 слова "навчальних закладів" замінити словами "закладів освіти", а слова "дітей-інвалідів" – словами "дітей з інвалідністю";

16) підпункт 7 пункту 116 після слів "науково-дослідних установ" доповнити словами "керівників закладів культури, які належать до базової мережі закладів культури загальнодержавного рівня";

17) абзац другий пункту 123 виключити;

18) в абзаці першому пункту 132 слова і цифри "крім випадків, передбачених пунктом 131 цього Положення" виключити;

19) абзац другий пункту 154 викласти в такій редакції:

"після виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки";

20) розділ V доповнити підрозділом такого змісту:

"Відрядження військовослужбовців до військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення)

1561. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) за їх згодою можуть бути відряджені для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення) із залишенням на військовій службі без виключення із списків особового складу Збройних Сил України, але із звільненням із займаних посад з подальшим призначенням на посади відповідно до затверджених Президентом України:

переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів;

переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації.

Для заміщення вакантних посад у військово-цивільних адміністраціях їх керівники надсилають до Міністерства оборони України письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Міністерством оборони України здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади у військово-цивільних адміністраціях.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Міністром оборони України.

Відрядження оформляється наказом Міністра оборони України на підставі письмового запиту керівника військово-цивільної адміністрації, погодження керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України або Командувача об'єднаних сил (у визначених законом випадках), рапорту військовослужбовця та відповідного подання.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівник  військово-цивільної адміністрації письмово повідомляє Міністерство оборони України.

1562. Керівник військово-цивільної адміністрації звільняє з посади відрядженого військовослужбовця та направляє його у розпорядження Міністерства оборони України:

у разі виключення відповідної посади з переліку посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також з переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації;

після виконання визначеного обсягу завдань в інтересах оборони держави та її безпеки;

за зверненням військовослужбовця;

у разі невиконання військовослужбовцем обов'язків за займаною посадою.

За потреби Міністр оборони України має право у будь-який час відкликати з військово-цивільної адміністрації відрядженого військовослужбовця, повідомивши про таке відкликання керівника військово-цивільної адміністрації, з наданням відповідної заміни.

Звільнений з посади відряджений військовослужбовець направляється в місячний строк у розпорядження Міністерства оборони України з приписом, службовою характеристикою та наказом (розпорядженням) про звільнення з посади. До зазначеного строку не включається час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні, на лікуванні чи під вартою.

Після повернення в розпорядження Міністерства оборони України військовослужбовець призначається на посаду, але не нижчу за ту, з якої він відряджався";

21) пункт 177 виключити;

22) у пункті 198:

в абзаці другому слова "а також у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України" виключити;

абзац п'ятий виключити;

23) абзаци перший і другий пункту 227 після слів "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період" доповнити словами "військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

24) пункт 235 доповнити абзацом такого змісту:

"з військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

25) у пункті 253:

абзац другий після слів "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період" доповнити словами "та військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

перше речення абзацу третього після слів "військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період" доповнити словами "військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

26) перше і друге речення абзацу третього пункту 254 після слів "військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період" доповнити словами "військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період";

27) у тексті Положення слова "державний та комунальний навчальний заклад" у всіх відмінках та числах замінити словами "державний та комунальний заклад освіти" у відповідному відмінку і числі.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2024 року