Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №23/2019

Про Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України

1. Затвердити Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України (додається).

2. Внести зміни до таких Указів Президента України:

1) в Указі Президента України від 6 квітня 2011 року № 406 "Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України":

у назві слова "та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України" виключити;

абзац третій статті 1 виключити;

Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України, затверджене зазначеним Указом, визнати таким, що втратило чинність;

2) пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 2 вересня 2013 року № 468 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406" визнати таким, що втратив чинність.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

30 січня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 січня 2019 року № 23/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Генеральний штаб Збройних Сил України

1. Генеральний штаб Збройних Сил України (далі – Генеральний штаб)
є головним військовим органом з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних Сил України (далі – Збройні Сили), визначених сил і засобів інших складових сил оборони (далі – інші складові сил оборони), координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони.

Генеральний штаб здійснює стратегічне керівництво силами та засобами Збройних Сил, інших складових сил оборони, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

2. Генеральний штаб у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, наказами та директивами Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, наказами Міністерства оборони України (далі – Міністерство оборони), наказами Міністра оборони України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Генерального штабу є:

1)  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, оборонному плануванні заходів щодо розвитку Збройних Сил;

2) здійснення планування оборони держави у межах визначених повноважень, координація та контроль за виконанням завдань у сфері оборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони;

3) стратегічне планування та управління застосуванням Збройних Сил, інших складових сил оборони;

4) організація підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них завдань, координація і контроль підготовки інших складових сил оборони до виконання завдань з питань оборони держави;

5) організація і контроль за здійсненням заходів, спрямованих на розвиток та підтримання спроможностей військ (сил) Збройних Сил, інших складових сил оборони в готовності до виконання завдань з оборони держави.

4. Генеральний штаб відповідно до покладених на нього завдань:

1) бере участь в оцінюванні рівня воєнних загроз національній безпеці України;

2) здійснює оцінювання воєнно-стратегічної обстановки в інтересах планування оборони держави, застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

3) здійснює аналіз та прогноз тенденцій розвитку засобів збройної боротьби, форм і способів її ведення, оцінювання обстановки в районах імовірних дій Збройних Сил в інтересах ефективного планування оборони держави та застосування Збройних Сил;

4) організовує залучення органів управління та військових частин розвідки Збройних Сил до заходів добування розвідувальної інформації;

5) визначає вимоги до спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони;

6) здійснює розроблення та ведення переліку типових завдань і спроможностей Збройних Сил, організацію планування завдань і відповідних спроможностей у майбутніх сценаріях застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

7) організовує проведення поточного оцінювання спроможностей Збройних Сил;

8) організовує планування розвитку спроможностей видів, окремих родів військ (сил), органів військового управління Збройних Сил, здійснює контроль за їх реалізацією;

9) організовує розроблення, погодження та затвердження основних організаційних документів стратегічного планування застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони;

10) здійснює планування оборони держави в частині, що стосується стратегічного планування застосування Збройних Сил, інших складових сил оборони;

11) організовує та здійснює розроблення проекту Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

12) організовує та здійснює розроблення Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії і подає його на розгляд і затвердження Міністру оборони України разом із проектом відповідного спільного наказу Міністерства оборони та Генерального штабу;

13) організовує та здійснює розроблення Плану стратегічного розгортання Збройних Сил України, інших складових сил оборони та Зведеного плану територіальної оборони України;

14) організовує розроблення оперативних планів застосування угруповань військ (сил) та планів окремих операцій Збройних Сил;

15) організовує взаємодію між складовими сил оборони під час виконання завдань за призначенням;

16) здійснює заходи із забезпечення безпеки операцій;

17) здійснює розподіл військ (сил) Збройних Сил за строками готовності до виконання завдань за призначенням;

18) визначає порядок оцінки готовності до виконання завдань за призначенням органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил та органів управління, військових частин та підрозділів інших складових сил оборони, які передаються в підпорядкування Збройних Сил в особливий період;

19) визначає порядок приведення в готовність до виконання завдань за призначенням Збройних Сил та інших складових сил оборони;

20) здійснює контроль за станом бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших складових сил оборони, призначених для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період;

21) організовує територіальну оборону на всій території України, здійснює координацію і контроль за підготовкою інших складових сил оборони, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до виконання завдань у сфері оборони;

22) визначає вихідні дані, планує та здійснює загальне керівництво підготовкою і вжиттям заходів щодо оперативного обладнання території держави;

23) бере участь у розробленні та погодженні державних цільових та бюджетних програм у частині, що стосується підготовки місцевості та об'єктів оборонної інфраструктури, своєчасного та організованого задоволення потреб оборони і забезпечення життєдіяльності населення в рамках підготовки території держави до оборони;

24) організовує планування спеціальних, інформаційних та психологічних операцій Збройних Сил та інших складових сил оборони;

25) забезпечує здійснення заходів з організації та підтримання дій руху опору;

26) здійснює розроблення проектів наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України з питань оборони та після видання забезпечує доведення відповідних актів до Збройних Сил та інших складових сил оборони, а в особливий період – і до міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рад оборони Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, організовує їх виконання і здійснює контроль за їх реалізацією. Здійснює облік та зберігання наказів і директив Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України;

27) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Генерального штабу, та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, а також проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони та Генерального штабу, директив Міністра оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України;

28) координує і контролює виконання завдань у сфері оборони складовими сил оборони, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством України;

29) опрацьовує інформаційно-аналітичні матеріали про стан Збройних Сил та подає їх через Міністерство оборони Президентові України та Прем'єр-міністрові України;

30) бере участь у розробленні мобілізаційного плану держави, контролі стану мобілізаційної підготовки державних органів, органів місцевого самоврядування, галузей економіки, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та виконання ними мобілізаційних завдань в особливий період;

31) розробляє проект мобілізаційного плану Збройних Сил та визначених складових сил оборони;

32) розробляє схеми мобілізаційного розгортання Збройних Сил та спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил, а також організовує розроблення схеми мобілізаційного розгортання інших військових формувань під час мобілізації;

33) організовує планування і здійснення методологічного, методичного та наукового забезпечення мобілізаційної підготовки Збройних Сил, інших військових формувань;

34) здійснює планування заходів щодо створення, утримання в готовності та своєчасного розгортання стратегічних резервів Збройних Сил;

35) розробляє штати і табелі до штатів органів військового управління, з'єднань, військових частин, вищих військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил, а також штати і табелі до штатів щодо оснащення матеріально-технічними засобами за відповідними класами постачання спеціальних формувань, призначених для передачі під час мобілізації до Збройних Сил;

36) розробляє план дислокації Збройних Сил;

37) організовує підготовку та застосування сил і засобів Збройних Сил у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі, у територіальних водах України;

38) здійснює організацію участі військових частин (підрозділів) Збройних Сил у проведенні антитерористичних операцій на військових об'єктах та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави з-за меж України;

39) організовує виконання Збройними Силами завдань щодо припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій;

40) організовує планування заходів із захисту від терористичних посягань об'єктів, військового майна Збройних Сил, що перебувають у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил або зберігаються у визначених місцях;

41) організовує разом із Міністерством внутрішніх справ України та Адміністрацією Державної прикордонної служби України залучення з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил до здійснення заходів посилення охорони державного кордону, захисту суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України та їх правового оформлення, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів у відкритому морі;

42) організовує залучення військових частин Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах Збройних Сил та до участі у здійсненні заходів в умовах надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях;

43) організовує та здійснює заходи середньострокового та короткострокового оборонного планування у Збройних Силах;

44) розробляє план утримання та розвитку Збройних Сил, пропозиції щодо формування оборонного бюджету та основних показників державного оборонного замовлення, здійснює в межах компетенції моніторинг їх виконання;

45) здійснює координацію та узгодження програм розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується оборони держави, а також планів спільної підготовки до виконання завдань з оборони держави;

46) бере участь у створенні та контролі за станом системи управління державою в особливий період;

47) створює систему управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони, призначеними для підпорядкування органам військового управління Збройних Сил в особливий період, та організовує її функціонування;

48) організовує та здійснює контроль за виконанням заходів з розвитку системи пунктів управління Збройних Сил;

49) здійснює координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, пов'язаної зі створенням і підготовкою до використання системи міських та позаміських запасних пунктів управління в особливий період;

50) здійснює організацію і контроль несення бойового чергування та оперативно-чергової служби у Збройних Силах;

51) організовує застосування засобів державного розпізнавання в державних органах, Збройних Силах та інших складових сил оборони, використання цих засобів на підприємствах, установах і організаціях усіх форм власності;

52) здійснює розроблення та впровадження комплексу організаційних, режимних і технічних заходів щодо запобігання несанкціонованому застосуванню озброєння, здійснює керівництво та контроль за їх проведенням;

53) бере участь в організації використання повітряного, водного, інформаційного простору держави;

54) здійснює моніторинг та аналіз космічної обстановки в інтересах Збройних Сил, інших складових сил оборони для виконання завдань з оборони держави;

55) організовує ведення обліку апаратури супутникових радіонавігаційних систем геодезичного призначення Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України;

56) організовує виконання в установленому порядку заходів щодо забезпечення безпеки польотів повітряних суден Збройних Сил, підтримання їх льотної придатності, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, аеронавігаційного забезпечення, пошуку та рятування, цивільно-військової координації під час організації повітряного руху;

57) здійснює видання дозволів на виконання внутрішніх, транзитних і транзитних міжнародних польотів державних повітряних суден України та іноземних держав, перетин повітряними суднами державного кордону поза спеціально виділеними маршрутами обслуговування повітряного руху, виконання польотів для проведення аерофотозйомки;

58) здійснює видання за погодженням із Державною авіаційною службою України дозволів на виконання польотів за Договором відкритого неба;

59) організовує здійснення контролю за дотриманням правил виконання польотів державних повітряних суден, проведенням діяльності, пов'язаної з використанням повітряного простору під час польотів повітряних суден, переміщення інших об'єктів у повітряному просторі та польотів повітряних суден, які перетинають державний кордон України;

60) організовує та здійснює контроль у межах повноважень за виконанням у військах (силах) Збройних Сил заходів захисту військ та об'єктів від засобів повітряного нападу;

61) організовує та координує виконання робіт зі створення Єдиної автоматизованої системи управління Збройними Силами, іншими складовими сил оборони, упровадження сучасних інформаційних технологій у діяльність Збройних Сил;

62) здійснює регулювання, державний нагляд та радіочастотний моніторинг щодо користування радіочастотним ресурсом України у смугах частот спеціального користування, координує діяльність радіочастотних органів спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України;

63) забезпечує присвоєння радіочастот і позивних сигналів у смугах радіочастот спеціального користування спеціальним користувачам, веде реєстр присвоєнь радіочастот у смугах радіочастот спеціального користування;

64) розробляє проекти нормативно-правових актів щодо користування радіочастотним ресурсом у смугах радіочастот спеціального користування;

65) бере участь у розробленні пропозицій до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України;

66) організовує скрите управління Збройними Силами;

67) організовує в межах компетенції відкритий, спеціальний, фельд'єгерський зв'язок, забезпечує у Міністерстві оборони та Збройних Силах здійснення заходів з організації моніторингу та оцінки захищеності інформації, захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах;

68) організовує і здійснює комплекс заходів щодо забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, захисту іншої інформації з обмеженим доступом у Збройних Силах, надання електронних довірчих послуг у Збройних Силах;

69) організовує та здійснює контроль за станом охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам, аудиту інформаційної безпеки у Збройних Силах;

70) бере участь у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України у здійсненні заходів щодо підготовки і застосування (використання) інформаційних систем загального доступу, телекомунікаційної мережі загального користування та загальнодержавних систем спеціального зв'язку до використання в інтересах оборони;

71) організовує розгортання, здійснює управління і забезпечує функціонування єдиної системи захисту інформації та кіберзахисту в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони і Збройних Сил;

72) у межах повноважень організовує у взаємодії зі Службою безпеки України та Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України секретне документальне забезпечення;

73) бере участь у створенні національної системи кібербезпеки та проведенні її періодичного огляду;

74) організовує планування та виконання в межах компетенції заходів з підготовки держави до відбиття воєнної агресії в кіберпросторі (кібероборони), координує виконання завдань з підготовки до кібероборони органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та іншими складовими сил оборони;

75) організовує планування кібернетичних операцій Збройних Сил та інших складових сил оборони;

76) забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України та Службою безпеки України кіберзахист інформаційної інфраструктури Міністерства оборони і Збройних Сил;

77) здійснює забезпечення інформаційної безпеки у Збройних Силах та протидію системним і масштабним діям проти інтересів України в кіберпросторі іноземними державами (групами держав), зокрема із залученням кіберпідрозділів збройних сил іноземних держав, шляхом використання спеціальних засобів (кіберозброєнь);

78) визначає потреби в особовому складі для Збройних Сил;

79) здійснює аналіз кадрового забезпечення Збройних Сил та реалізації військової кадрової політики, організовує комплектування Збройних Сил військовослужбовцями, планує створення резерву військово-навчених людських ресурсів на період мобілізації та на воєнний час, організовує призов громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період для інших складових сил оборони;

80) визначає потреби та обсяги підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації) військовослужбовців Збройних Сил і військовозобов'язаних для проходження військової служби, планує та організовує їх підготовку, присвоєння (підтвердження) кваліфікації;

81) здійснює загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності;

82) визначає особливості ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, а також порядок його ведення органами військового управління, військовими комісаріатами та військовими частинами;

83) організовує призов громадян на військову службу, навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, прийняття на військову службу за контрактом;

84) планує та організовує підготовку і перепідготовку військовозобов'язаних, резервістів, визначає час та строки проведення навчальних зборів;

85) організовує у Збройних Силах відбір кандидатів для проходження військової служби, роботи або навчання за кордоном;

86) визначає перелік посад, які можуть бути заміщені іноземцями чи особами без громадянства;

87) здійснює керівництво безпосередньо підпорядкованими Генеральному штабу військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти та науковими установами Збройних Сил;

88) бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію соціальних і правових гарантій військовослужбовців та членів їхніх сімей, працівників Збройних Сил;

89) проводить роботу щодо визнання осіб учасниками бойових дій;

90) здійснює організацію планування та виконання заходів з морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування Збройних Сил;

91) організовує забезпечення правопорядку та додержання військової дисципліни у Збройних Силах;

92) організовує забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров'я особового складу Збройних Сил;

93) організовує розроблення нормативних документів із підготовки та застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони, запровадження їх спільної підготовки для досягнення оперативної сумісності зі збройними силами держав – членів НАТО, держав – членів Європейського Союзу;

94) здійснює з урахуванням пропозицій Командувача об'єднаних сил планування, координацію та контроль за підготовкою інших складових сил оборони;

95) організовує роботу стосовно збору, узагальнення, аналізу та розповсюдження матеріалів, що висвітлюють досвід роботи органів військового управління, застосування Збройних Сил в операції об'єднаних сил, збройних конфліктах, миротворчих та гуманітарних завданнях;

96) планує і здійснює методологічне, методичне та наукове забезпечення підготовки Збройних Сил;

97) бере в установленому порядку участь у виконанні завдань з питань протимінної діяльності та впроваджує міжнародні та національні стандарти протимінної діяльності у Збройних Силах;

98) організовує в межах повноважень проведення робіт, пов'язаних зі знешкодженням та знищенням вибухонебезпечних предметів;

99) організовує у Збройних Силах комплексне виконання завдань радіоелектронної боротьби та забезпечення радіоелектронного захисту радіоелектронних засобів Збройних Сил та інших складових сил оборони;

100) здійснює організацію радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки у Збройних Силах і здійснює контроль за їх виконанням;

101) здійснює організацію навігаційного забезпечення та виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, а також під час виконання заходів землеустрою земель оборони, створення геопросторових даних для потреб Збройних Сил;

102) здійснює організацію гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил та виконання заходів забезпечення захисту військ (сил) Збройних Сил і об'єктів від небезпечних гідрометеорологічних явищ;

103) визначає потреби, вимоги та пріоритети щодо технічного оснащення Збройних Сил;

104) організовує розроблення основних оперативно-стратегічних, оперативно-тактичних та загальних вимог до озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил;

105) визначає потреби, вимоги та пріоритети державного оборонного замовлення на розроблення, виробництво, модернізацію, ремонт озброєння та військової техніки, виконання робіт і надання послуг для потреб Збройних Сил;

106) формує пропозиції щодо основних показників державного оборонного замовлення на середньостроковий період;

107) організовує виконання заходів щодо утримання, експлуатації, відновлення (ремонту) озброєння та військової техніки, зберігання і використання боєприпасів та ракет, іншого військового майна для потреб Збройних Сил;

108) організовує виконання завдань із метрологічного забезпечення діяльності у Збройних Силах та інших складових сил оборони;

109) організовує виконання заходів забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, центрів забезпечення, баз і складів Збройних Сил;

110) забезпечує виконання завдань наукової і науково-технічної діяльності з наукового супроводження, розроблення нормативно-технічних та програмно-методичних документів із проведення випробувань і робіт з оцінки відповідності озброєння та військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил та інших складових сил оборони;

111) бере участь у розробці та коригуванні в установленому порядку державних цільових оборонних програм, спрямованих на створення нових (модернізованих) систем, комплексів і зразків озброєння та військової техніки;

112) бере участь у межах компетенції у здійсненні контролю за виконанням заходів державного оборонного замовлення;

113) бере участь у реалізації військово-технічної політики, організації та забезпеченні проведення державних та інших випробувань, допуску до експлуатації, прийнятті на озброєння (постачання) зразків озброєння, військової та спеціальної техніки;

114) бере участь у реалізації державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, визначенні потреби в науковій і науково-технічній продукції, організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах;

115) організовує планування логістичного забезпечення застосування Збройних Сил та інших складових сил оборони;

116) визначає потреби в матеріальних засобах за класами постачання, у фінансових, енергетичних, інформаційних ресурсах, фондах та майні, земельних і водних ділянках, комунікаціях, послугах, продукції оборонного призначення, необхідних для належного виконання завдань Збройними Силами та визначеними складовими сил оборони, здійснює контроль повноти і якості їх отримання (надання);

117) визначає пріоритети та планує забезпечення Збройних Сил видами матеріальних засобів за класами постачання, накопичення їх непорушних запасів, здійснює контроль за отриманням, використанням та оновленням непорушних запасів;

118) здійснює аналіз та прогнозування перспектив та напрямів розвитку системи логістичного забезпечення Збройних Сил;

119) планує розвиток спроможностей логістичного забезпечення у Збройних Силах в рамках короткострокового та середньострокового оборонного планування;

120) здійснює планування мобілізаційної потреби Збройних Сил та інших складових сил оборони у матеріальних засобах і послугах;

121) організовує планування заходів логістичного забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил та інших складових сил оборони, здійснює контроль за станом їх виконання;

122) організовує в межах повноважень укладення в установленому порядку договорів (контрактів) на виконання мобілізаційних завдань (замовлень) для потреб Збройних Сил;

123) здійснює планування та контроль за перевезеннями, що здійснюються для Збройних Сил у мирний час, та військовими перевезеннями всіх видів у державі в особливий період;

124) організовує здійснення обліку та експлуатації автомобільних доріг, закріплених за військовими частинами, військовими навчальними закладами та установами Міністерства оборони та Збройних Сил;

125) здійснює організацію медичного забезпечення Збройних Сил;

126) визначає загальні вимоги до об'єктів інфраструктури Збройних Сил;

127) планує заходи з розквартирування військ (сил) Збройних Сил;

128) здійснює організацію кінологічного забезпечення у Збройних Силах та здійснює контроль за його виконанням;

129) розробляє в межах компетенції пропозиції до бюджетних програм Міністерства оборони, забезпечує цільове, своєчасне та ефективне використання коштів;

130) організовує облік, закріплення і списання військового майна в органах військового управління, з'єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил;

131) забезпечує узагальнення, підготовку до державної реєстрації проектів (програм) матеріально-технічної допомоги, їх облік, підписання контрактів, укладених на виконання проектів (програм), ведення їх обліку, контроль за використанням матеріально-технічної допомоги у Збройних Силах;

132) забезпечує згідно з міжнародними договорами в галузі роззброєння та контролю над озброєннями інспекційну діяльність на території України і поза її межами, збір, опрацювання інформації та її повідомлення відповідно до міжнародних договорів незалежно від підпорядкування об'єктів інспектування;

133) здійснює співробітництво зі збройними силами інших держав та міжнародними безпековими організаціями;

134) здійснює в межах компетенції міжнародне військове співробітництво зі збройними силами інших держав, бере участь у міжнародному співробітництві за воєнно-політичним та військово-технічним напрямами;

135) забезпечує підготовку та участь національних контингентів та національного персоналу Збройних Сил у міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

136) здійснює планування та реалізацію інформаційних заходів для досягнення цілей стратегічних комунікацій в інтересах Збройних Сил;

137) організовує інформування громадськості та міжнародної спільноти, засобів масової інформації про діяльність Збройних Сил;

138) організовує виявлення, аналіз та прогнозування потенційних інформаційних загроз, що призводять до погіршення іміджу Збройних Сил, вживає заходів щодо запобігання таким загрозам та їх нейтралізації;

139) здійснює планування, організацію та контроль за виконанням заходів цивільно-військового співробітництва;

140) організовує дотримання у Збройних Силах норм міжнародного гуманітарного права та правил застосування сили;

141) забезпечує реалізацію заходів демократичного цивільного контролю у Збройних Силах;

142) організовує внутрішній контроль та управління ризиками у Збройних Силах;

143) забезпечує в межах повноважень розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції, здійснює контроль за їх реалізацією у Збройних Силах;

144) здійснює контроль за виконанням заходів гарнізонної, вартової та внутрішньої служб у Збройних Силах;

145) організовує виконання заходів безпеки дорожнього руху військових транспортних засобів Збройних Сил;

146) організовує в межах повноважень церемоніальне забезпечення проведення прийому державних та офіційних візитів глав іноземних держав і делегацій;

147) бере участь у забезпеченні функціонування системи управління охорони праці, координації та контролю за цією роботою в органах військового управління, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил;

148) організовує і здійснює контроль за виконанням заходів технічного нагляду та охорони праці, безпечного ведення робіт особовим складом Збройних Сил;

149) організовує та здійснює контроль за виконанням заходів пожежної безпеки у Збройних Силах;

150) встановлює порядок документування і роботи з документами у Збройних Силах;

151) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України;

в особливий період, крім функцій, визначених у підпунктах 1 – 150 цього пункту:

здійснює уточнення документів Стратегічного плану застосування Збройних Сил України, інших складових сил оборони, організовує уточнення оперативних планів та планів застосування сил і засобів оборони;

організовує стратегічне розгортання Збройних Сил та інших складових сил оборони і переведення військових частин на організацію та штати воєнного часу;

організовує розгортання та функціонування системи управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони в умовах особливого періоду в разі введення воєнного стану;

здійснює управління застосуванням Збройних Сил та інших складових сил оборони, які підпорядковуються Генеральному штабу в особливий період;

забезпечує діяльність Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України в разі її створення;

організовує, контролює та здійснює забезпечення функціонування системи охорони державної таємниці, захисту іншої інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту секретної інформації, протидії технічним розвідкам у інших складових сил оборони;

організовує скрите управління іншими складовими сил оборони, забезпечення виконання у інших складових сил оборони комплексу заходів щодо охорони державної таємниці, криптографічного і технічного захисту секретної інформації та захисту іншої інформації з обмеженим доступом, протидії технічним розвідкам, надання електронних довірчих послуг;

здійснює оповіщення визначених органів державної влади про переведення на функціонування в умовах особливого періоду в разі мобілізації або введення воєнного стану;

приймає у своє підпорядкування визначені завданнями особливого періоду установи, організації Міністерства оборони та органи управління, з'єднання, військові частини інших складових сил оборони, здійснює управління ними;

здійснює в межах повноважень виконання заходів щодо мобілізації та демобілізації у Збройних Силах та інших складових сил оборони;

здійснює у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України управління телекомунікаційними мережами через Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України;

153) додаткові функції в умовах воєнного стану:

бере участь у підготовці проекту типового плану запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;

забезпечує здійснення Президентом України стратегічного керівництва Збройними Силами, іншими складовими сил оборони;

організовує підготовку та здійснює загальне керівництво Збройними Силами, з'єднаннями, частинами та органами інших складових сил оборони під час виконання ними заходів правового режиму воєнного стану;

розробляє та вносить на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо залучення інших складових сил оборони до здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

спрямовує, координує та контролює діяльність обласних та районних військових адміністрацій з питань забезпечення оборони, громадського порядку і безпеки, здійснення заходів правового режиму воєнного стану;

готує пропозиції щодо переліку посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації;

готує пропозиції Президенту України щодо призначення на посаду та звільнення з посади начальників військових адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення);

здійснює інші повноваження відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

5. Генеральний штаб для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) залучати представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за їхньою згодою) для розгляду питань, що належать до компетенції Генерального штабу;

2) одержувати в установленому законодавством порядку безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики – статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи;

4) користуватися в установленому законодавством порядку відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

5) здійснювати захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах;

6) залучати до проведення заходів підготовки за попереднім погодженням із керівниками інших складових сил оборони їх органи управління, з'єднання, військові частини і підрозділи, призначені для підпорядкування органам військового управління в особливий період та виконання завдань територіальної оборони відповідно до вимог законодавства, а також представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за погодженням із керівниками таких органів;

7) залучати до проведення навчань щодо реагування на кібератаки та кіберінциденти за погодженням із керівниками представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших складових сил оборони;

8) залучати представників правоохоронних органів до забезпечення виконання міжнародних договорів України в галузі роззброєння та контролю над озброєннями під час проведення інспекційної діяльності на території України;

9) установлювати заохочувальні відзнаки начальника Генерального
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та порядок нагородження ними;

10) готувати пропозиції щодо можливості здійснення та призупинення ведення господарської діяльності військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил;

11) користуватися іншими правами відповідно до законодавства України.

6. Генеральний штаб здійснює свої повноваження безпосередньо та через органи військового управління Збройних Сил.

7. Генеральний штаб у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з органами державної влади, іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, з органами місцевого самоврядування, з органами управління інших складових сил оборони, органами управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності.

8. Генеральний штаб у межах повноважень видає накази та директиви, організовує і контролює їх виконання.

З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їхньої бойової і мобілізаційної готовності, підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Генеральний штаб видає спільні з Міністром оборони України накази і директиви.

9. Генеральний штаб очолює начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, який призначається на посаду Президентом України за поданням Міністра оборони України та звільняється з посади Президентом України. На посаду начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України призначається військовослужбовець.

10. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України:

1) здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами, організовує стратегічне розгортання і застосування Збройних Сил, визначених з'єднань і військових частин інших складових сил оборони та їхніх органів управління;

2) бере участь у реалізації державної політики у сфері оборони держави, відповідає за організацію виконання заходів щодо розвитку Збройних Сил, їх технічного оснащення, підготовки та всебічного забезпечення;

3) відповідає за виконання завдань, покладених на Генеральний штаб;

4)  підписує накази та директиви Генерального штабу, видає накази і директиви начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України;

5) спрямовує, контролює та відповідає за здійснення заходів щодо підготовки, підтримання Збройних Сил у бойовій та мобілізаційній готовності, комплектування їх особовим складом, проведення призову, прийняття громадян на військову службу, визначення потреб і ресурсів, необхідних для виконання завдань, покладених на Збройні Сили;

6) визначає систему управління Збройними Силами та іншими складовими сил оборони і контролює її функціонування в особливий період;

7) затверджує за погодженням із Міністром оборони України структуру Генерального штабу;

8) визначає організаційну структуру структурних підрозділів Генерального штабу, органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, установ та організацій Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу;

9) затверджує положення про органи військового управління, військові частини, установи та організації Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу;

10) затверджує розподіл обов'язків між першими заступниками та заступниками начальника Генерального штабу;

11) здійснює загальне керівництво організацією та веденням протиповітряної оборони держави;

12) здійснює безпосереднє керівництво територіальною обороною України;

13) подає пропозиції Міністру оборони України щодо призначення Командувача об'єднаних сил;

14) за поданням Командувача об'єднаних сил визначає межі зон безпеки, прилеглих до району бойових дій;

15) подає Президенту України пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад начальників військових адміністрацій населених пунктів;

16) затверджує структуру і штатний розпис військових адміністрацій населених пунктів (у разі їх утворення);

17) подає Президенту України на затвердження перелік посад у військових адміністраціях населених пунктів, які підлягають заміщенню військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військовій адміністрації;

18) здійснює загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України;

19) визначає структуру системи захисту інформації та кібербезпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах Міністерства оборони та Збройних Сил і контролює її функціонування;

20) організовує розроблення та подання у встановленому порядку проектів законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства оборони;

21) забезпечує виконання заходів щодо охорони державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, криптографічного та технічного захисту інформації, протидії технічним розвідкам у Генеральному штабі;

22) присвоює в установленому порядку чергові військові звання військовослужбовцям Збройних Сил та вносить Міністрові оборони України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

23) порушує в установленому порядку питання про відзначення державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони військовослужбовців та працівників Збройних Сил; в установленому порядку встановлює почесні нагрудні знаки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних Сил та інших осіб;

24) в установленому порядку призначає на посади та звільняє з посад (з військової служби) військовослужбовців Збройних Сил, а також призначає на посади та звільняє з посад працівників Генерального штабу;

25) представляє Генеральний штаб у відносинах із державними органами, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності в Україні та за її межами;

26) визначає порядок організації взаємодії структурних підрозділів Генерального штабу з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з іншими складовими сил оборони, органами військового управління збройних сил інших держав, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності;

27) забезпечує в межах повноважень регулярну оцінку корупційних ризиків та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

28) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

29) скасовує повністю чи в окремій частині акти структурних підрозділів, органів військового управління, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил, які безпосередньо підпорядковані Генеральному штабу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України, актам Міністерства оборони та Генерального штабу;

30) приймає рішення про списання військового майна згідно із законодавством;

31) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

11. Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України має перших заступників та заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад у встановленому порядку.

На посади перших заступників та заступників начальника Генерального штабу призначаються військовослужбовці.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Генерального штабу, обговорення найважливіших напрямів діяльності Збройних Сил у Генеральному штабі може утворюватися колегіальний орган – рада Генерального штабу. Рішення ради вводяться в дію наказом Генерального штабу.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності Генерального штабу можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативно-дорадчі органи.

Положення про консультативно-дорадчі органи, їхній кількісний та персональний склад затверджуються наказами Генерального штабу.

13. Граничну чисельність військовослужбовців і працівників Генерального штабу затверджує Міністр оборони України.

Штат та положення про структурні підрозділи Генерального штабу затверджує начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України.

Фінансування видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності Генерального штабу, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Генеральний штаб є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН