Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №24/2019

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Державній спеціальній службі транспорту, затвердженого Указом Президента України від 3 лютого 2009 року № 60
(зі змінами, внесеними Указом від 8 квітня 2013 року № 199), такі зміни:

1) у пункті 2:

абзац четвертий замінити двома абзацами такого змісту:

"військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий – дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим – десятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період";

2) абзац другий пункту 5 викласти в такій редакції:

"Статус військовослужбовця рядового, сержантського і старшинського складу та курсанта вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти підтверджується військовим квитком, а статус особи офіцерського складу – посвідченням офіцера та генерала. Зразки цих документів та порядок їх видачі встановлюються Міністерством оборони України";

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Військовослужбовці можуть бути відповідно до закону прикомандировані до Верховної Ради України або місцевих рад із залишенням їх на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути відповідно до законодавства України відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних закладів освіти для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) можуть бути направлені у складі військових підрозділів для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки як національний контингент, як національний персонал, що не входить до складу національного контингенту, до багатонаціональних органів військового управління, до закордонних дипломатичних установ України, на навчання (для підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації) за кордоном та в інших цілях, передбачених законом (далі – військовослужбовці, які направлені за кордон)";

4) у пункті 12:

абзац другий доповнити реченням такого змісту: "В особливий період право видавати накази по особовому складу надається також командирам окремих батальйонів, які утримуються на окремих штатах, і за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання підполковника і вище";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Продовження дії контрактів із військовослужбовцями, які звільняються, у випадках, визначених законодавством, затвердження військовослужбовців на посади за мобілізаційним планом, присвоєння та позбавлення військового звання, пониження та поновлення у військовому званні, призначення на посади та звільнення з посад, звільнення з військової служби осіб, які проходять строкову військову службу, оформлюється письмовими наказами по стройовій частині. Також наказами по стройовій частині в особливий період оформлюється продовження військової служби та дії контракту понад установлені строки до строків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

5) пункт 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

6) пункт 16 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

"16. Право на укладення контракту про проходження військової служби з Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту надається Міністру оборони України".

У зв'язку з цим абзаци перший – п'ятий вважати відповідно абзацами другим – шостим;

7) пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Контракт про проходження військової служби з громадянами України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, укладається на строки, передбачені частинами другою і третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

8) пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі на строки, передбачені частиною четвертою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Про укладення з військовослужбовцем нового контракту про проходження військової служби посадові особи, зазначені у пункті 16 цього Положення, видають наказ по особовому складу";

9) пункти 22 і 23 викласти в такій редакції:

"22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення.

23. Строк контракту про проходження військової служби обчислюється з дня набрання ним чинності.

Контракт про проходження військової служби набирає чинності:

1) з дня присвоєння військового звання офіцерського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

з особами сержантського і старшинського складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

2) з дня призначення на посаду сержантського і старшинського складу:

з військовослужбовцями, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу;

з особами рядового складу, які приймаються на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

3) з дня укладення контракту, визначеного в наказі по особовому складу:

з особами офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу;

з військовослужбовцями, в яких закінчився строк контракту про проходження військової служби;

з військовослужбовцями, в яких в особливий період дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

з військовослужбовцями, які в особливий період були прийняті на військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації;

з військовослужбовцями, які в умовах особливого періоду уклали контракт до оголошення демобілізації та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк на час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану в разі продовження військової служби за новим контрактом;

з військовослужбовцями, в яких дія контракту про проходження військової служби продовжена понад установлений строк у випадках, визначених пунктами 31 – 33 цього Положення;

4) з дня видання наказу про прийняття на військову службу за контрактом:

з особами офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

з військовослужбовцями, які мають спеціальні звання або класні чини, під час прийняття на військову службу за контрактом з одночасним присвоєнням відповідних військових звань;

з військовослужбовцями військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період;

з військовослужбовцями строкової військової служби;

5) з дня зарахування до списків особового складу військової частини:

із громадянами, прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі з військовозобов'язаними, які проходять збори, та резервістами під час мобілізації;

з військовослужбовцями, які прибули для проходження військової служби у Збройних Силах України з інших військових формувань, із виключенням їх зі списків особового складу цих військових формувань.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення особи на посаду курсанта вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти";

10) пункт 24 доповнити словами "за винятком військовослужбовців, у яких дію контракту про проходження військової служби продовжено в особливий період";

11) пункт 25 після слова "контрактом" доповнити словами "а також про продовження строку контракту";

12) пункт 27 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці укладають новий контракт про проходження військової служби в разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

прибуття для проходження військової служби у Державній спеціальній службі транспорту з інших військових формувань із виключенням зі списків особового складу цих військових формувань;

продовження військової служби після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший;

дострокового припинення (розірвання) контракту про навчання з курсантами, якщо до зарахування на навчання вони проходили військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу;

поновлення на військовій службі у зв'язку з незаконним звільненням, якщо строк попереднього контракту про проходження військової служби закінчився;

закінчення особливого періоду або оголошення демобілізації, якщо дія контракту про проходження військової служби продовжена понад встановлені строки в особливий період;

вислуги 18 місяців з дати продовження дії контракту на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації;

вислуги 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.

В особливий період військовослужбовці, які вислужили 18 місяців з дати продовження дії контракту та які вислужили 24 місяці військової служби за контрактом, укладеного на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, за бажанням можуть продовжувати військову службу без укладення нового контракту";

13) пункт 30 доповнити реченням такого змісту: "Правові відносини між державою та громадянами, яким не виповнилося 18 років, здійснюються відповідно до вимог Цивільного кодексу України";

14) пункт 32 після слів "зазначених відпусток" доповнити словами "а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту";

15) доповнити підрозділ "Продовження строку контракту" розділу ІІ пунктом 331 такого змісту:

"331. Для військовослужбовців, які звільняються з військової служби у зв'язку із закінченням строку контракту, дія контракту про проходження військової служби продовжується:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні в закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою, а також на час увільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку із захворюванням.

Продовження дії контракту військовослужбовцям у зазначених випадках оформлюється наказом командира військової частини по стройовій частині";

16) пункт 35 викласти в такій редакції:

"35. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби (крім випадку, передбаченого пунктом 172 цього Положення):

1) за рішенням командування військової частини, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "з", "и", "і", "ї", "й" та "л" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "г", "д", "е", "є", "ж", "з", "и", "і", "й" та "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця, за наявності підстав, передбачених:

підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж", "к" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "й", "к" пункту 2 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

підпунктами "а" та "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

17) у пункті 36 слова "передбачених пунктами "е" і "и" частини шостої" замінити словами і цифрами "передбачених підпунктами "д" і "з" пункту 1 або підпунктами "д" і "ж" пункту 2 частини п'ятої";

18) пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання) або продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою військової частини.

Військовослужбовець подає за бажанням до кадрового органу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця із списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис";

19) у пункті 38:

у підпункті 1 слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти";

у підпункті 3 слово "депутатами" замінити словами "народними депутатами України та депутатами місцевих рад";

у підпункті 4 слово "військовозобов'язаними" замінити словом "громадянами";

20) в абзаці першому пункту 39 слова "відряджених до державних органів, установ і організацій" замінити словами і цифрами "визначених у підпунктах 1 і 2 пункту 38 цього Положення";

21) пункт 42 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Первинне військове звання сержантського і старшинського складу присвоюється військовослужбовцям, резервістам і військовозобов'язаним рядового складу, громадянам призовного віку, які не проходили строкової військової служби, та жінкам, які прийняті на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу та отримали підготовку відповідного рівня, одночасно з призначенням на посади сержантського і старшинського складу наказом посадової особи, до повноважень якої належить право призначення на посади".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

22) підпункт 1 пункту 43 викласти в такій редакції:

"1) до старшого сержанта включно, у тому числі старшого солдата, в порядку заохочення – командирами бригад, полків і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі, а в особливий період і командирами окремих батальйонів";

23) пункт 45 доповнити абзацом такого змісту:

"В особливий період чергові військові звання до полковника включно присвоюються Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту в порядку заохочення військовослужбовців незалежно від займаних посад та строків вислуги у відповідному військовому званні. Такі військові звання можуть бути присвоєні посмертно";

24) пункт 46 викласти в такій редакції:

"46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу, курсантів вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу (за винятком строкової військової служби), установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта – шість місяців;

сержанта, старшого сержанта, старшини – один рік;

прапорщика – три роки.

Строк вислуги у військовому званні старшого прапорщика не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу або службу у військовому резерві, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта – два роки;

старшого лейтенанта, капітана – три роки;

майора – чотири роки;

підполковника – п'ять років;

полковника – два роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад, військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік. Для осіб сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за другим або наступним контрактом, мають вищу освіту, атестовані до присвоєння первинного військового звання офіцерського складу, після прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, строк вислуги у військовому званні молодшого лейтенанта становить один рік.

Строк вислуги у військовому званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього звання, якщо інше не встановлено цим Положенням.

Військовослужбовцям офіцерського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час перебування їх у такому званні в запасі.

Для військовослужбовців сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні зараховується час їх перебування у військовому званні до звільнення в запас.

До строку вислуги у військовому званні зараховується час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним притягненням військовослужбовця до кримінальної відповідальності або незаконним звільненням із військової служби.

Час перебування військовослужбовця в пониженому військовому званні до строку вислуги в поновленому військовому званні не зараховується.

Строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження, арешту, тримання в дисциплінарному батальйоні, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі, а також час перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною не зараховуються до строку вислуги у військовому званні.

Строки вислуги у військовому званні для громадян, переатестованих у порядку, встановленому цим Положенням, на військове звання, рівнозначне спеціальному званню (класному чину), яке вони мали до переатестування, обчислюються з дня підписання наказу про присвоєння їм спеціального звання (класного чину).

Із введенням воєнного стану для осіб молодшого і старшого офіцерського складу (крім офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти із п'ятирічним строком навчання і більше), які проходять військову службу, строки вислуги у військовому званні зменшуються на один рік";

25) у пункті 48:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

"2) особам сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, у тому числі тим, які проходять службу у військовому резерві, та атестовані до присвоєння первинного офіцерського звання, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності одночасно із призначенням на посаду осіб офіцерського складу";

доповнити пункт підпунктами 4 і 5 такого змісту:

"4) військовослужбовцям рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли в разі потреби курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів та склали встановлені іспити;

5) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту";

26) пункт 49 викласти в такій редакції:

"49. Первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу присвоюється:

1) військовозобов'язаним, які пройшли військову службу і мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за фахом, спорідненим з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності;

2) військовозобов'язаним, які не проходили військову службу, і жінкам, якщо вони мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта) за фахом, спорідненим з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за результатами атестування осіб до офіцерського складу, які перебувають у запасі, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності за переліком військово-облікових спеціальностей, який визначається Міністерством оборони України;

3) громадянам, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу";

27) в абзаці другому пункту 50 слова "визначених пунктами "б" і "д" частини шостої" замінити словами і цифрами "визначених підпунктами "б" і "ґ" пунктів 1 та 2 або підпунктом "б" пункту 3 частини п'ятої";

28) у пункті 52 слова "з урахуванням їх професійно-ділових якостей, організаторських здібностей, результатів командирської (професійної) підготовки і досвіду служби" виключити;

29) у пункті 55 слова "Чергове військове звання офіцерського складу" замінити словами "Чергове військове звання старшого прапорщика, офіцерського складу";

30) у пункті 59 слово "повної" виключити;

31) у пункті 60:

у підпункті 1 слова "відповідного командира (начальника) або" замінити словами "відповідного командира (начальника), у відпустці по догляду за дитиною або";

підпункт 3 після слів "обмеженням волі" доповнити словами "арешт, тримання в дисциплінарному батальйоні";

32) пункт 62 викласти в такій редакції:

"62. Присвоєння військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, чергових військових звань здійснюється за поданням їх керівників з додержанням вимог, передбачених пунктом 47 цього Положення, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою Переліком посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами відповідає черговому військовому званню або є вищим";

33) пункт 64 доповнити словами і цифрами "а на посади сержантського і старшинського складу – військове звання молодший сержант з урахуванням вимог пункту 93 цього Положення";

34) пункт 66 після слів "які перебувають у запасі" доповнити словами "або проходять службу в резерві";

35) у пункті 67 слово "Військовозобов'язаним" замінити словом "Громадянам";

36) у першому реченні абзацу другого пункту 68 слово "військовозобов'язаних" замінити словом "громадян";

37) у підпункті 1 пункту 74:

в абзаці першому слова "які проходять військову службу за контрактом" замінити словами "(крім військовослужбовців строкової служби)";

абзац другий доповнити словами "а в особливий період і командирами окремих батальйонів";

38) у пункті 75:

у підпункті 2:

в абзаці сьомому слова "на підставі висновку атестації" замінити словами "на підставі висновку атестування, а в особливий період – на підставі службової характеристики";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, що не передбачає такого допуску, – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах;

у разі відсутності можливості поновлення на попередній посаді у зв'язку з незаконним звільненням або переміщенням по службі – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України";

у підпункті 3:

в абзаці четвертому слова "на підставі висновку атестації" замінити словами "на підставі висновку атестування, а в особливий період – на підставі службової характеристики";

доповнити підпункт абзацами такого змісту:

"у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, що не передбачає такого допуску, – за рішенням відповідного командира (начальника), прийнятим у порядку, визначеному Міністерством оборони України, у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з меншим обсягом роботи, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням у разі неможливості виконання ними обов'язків на займаних посадах та за відсутності рівнозначних посад;

за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які обіймають посади, за якими передбачено первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду – на підставі рішення посадової особи, якій надано право призначення на такі посади";

доповнити пункт підпунктами 6 і 7 такого змісту:

"6) у зв'язку зі звільненням або призначенням на посади, передбаченими штатами воєнного часу, в разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану;

7) у зв'язку зі звільненням із посад осіб сержантського і старшинського складу, які обіймають посади офіцерського складу";

39) абзац перший пункту 76 доповнити реченням такого змісту: "Для доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду";

40) у пунктах 77, 162, абзаці другому пункту 197, пункті 199, абзаці другому пункту 200, підпункті 1 пункту 202 та пункті 235 слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти";

41) пункт 80 викласти в такій редакції:

"80. Особи офіцерського складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, у порядку просування по службі можуть бути переміщені на вищу посаду, якщо вони вислужили встановлені Міністерством оборони України строки перебування на попередній посаді";

42) пункт 90 викласти в такій редакції:

"90. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, відповідні військовослужбовці, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у порядку, визначеному частиною другою статті 27 Закону України "Про запобігання корупції";

43) пункти 93 – 95 викласти в такій редакції:

"93. На посади сержантського і старшинського складу призначаються військовослужбовці, які отримали підготовку відповідного рівня на спеціальних курсах у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах.

Перелік посад, які не потребують для призначення на них військової підготовки відповідного рівня, а також порядок проведення підготовки на спеціальних курсах визначаються Міністерством оборони України.

Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти. Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до пункту 74 цього Положення.

94. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли (у разі потреби) курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності, з урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, з одночасним прийняттям осіб сержантського і старшинського складу на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу та присвоєнням їм первинного військового звання молодшого лейтенанта. Призначення осіб сержантського і старшинського складу на посади офіцерського складу проводиться за умови, що до досягнення граничного віку проходження військової служби їм залишився строк, який є більшим за строк контракту.

95. З метою комплектування посад, що підлягають заміщенню молодшим офіцерським складом, на ці посади можуть призначатися особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової служби), які не мають вищої освіти, якщо вони проходять або проходили військову службу на посадах сержантського і старшинського складу не менше трьох років та обіймають посади сержантського і старшинського складу, мають досвід роботи, що відповідає профілю службової діяльності, та фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери, і звільняються з них наказами командирів, яким надано право призначати на ці посади осіб офіцерського складу.

У разі призначення на зазначені посади офіцерів особи сержантського і старшинського складу, які обіймають посади молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони обіймали до призначення на посади молодшого офіцерського складу, а в разі відсутності таких – за їх згодою на інші посади";

44) пункт 99 викласти в такій редакції:

"99. Військовослужбовець, якому скасовано допуск до державної таємниці або відмовлено у вищій формі допуску до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає доступу до державної таємниці за визначеною формою допуску. У разі неможливості призначення на таку посаду військовослужбовець звільняється із займаної посади та зараховується у розпорядження посадової особи для звільнення з військової служби відповідно до законодавства та з урахуванням положень абзацу п'ятого пункту 204 цього Положення";

45) у пункті 101:

в абзаці третьому слова "між об'єднаними загонами, загонами" замінити словами "між бригадами, полками, органом забезпечення, навчальним центром та військовим навчальним підрозділом закладу вищої освіти";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"між окремими батальйонами – наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні батальйони";

46) у пункті 102:

абзац шостий викласти в такій редакції:

"у зв'язку з перебуванням у відносинах прямої організаційної та правової залежності з особами, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу";

47) в абзаці другому пункту 105 слова і цифру "частини першої статті 9 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" замінити словами і цифрами "частини першої статті 27 Закону України "Про запобігання корупції";

48) пункт 107 викласти в такій редакції:

"107. Зарахування військовослужбовців наказами по особовому складу в розпорядження посадових осіб, які мають право призначення на посади, для вирішення питання щодо їх подальшого службового використання допускається в разі:

1) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, якщо до кінця встановленого строку проведення таких заходів не вирішено питання щодо подальшого службового використання вивільнених військовослужбовців;

2) якщо посада, на яку призначено військовослужбовця, належить до номенклатури призначення нижчої посадової особи і не є вакантною;

3) пониження в посаді у порядку виконання накладеного дисциплінарного стягнення або призначення на нижчу посаду на підставі висновку атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду;

4) повернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які є військовослужбовцями, після закінчення строку їх депутатських повноважень;

5) повернення військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти;

6) повернення військовослужбовців, які направлені за кордон без виключення зі списків особового складу військових частин, у яких вони проходили службу до направлення, якщо їх військові посади внаслідок організаційних заходів у військовій частині скорочено;

7) закінчення строку перебування військовослужбовців на посадах науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та необрання їх на такі посади за результатами нового конкурсу;

8) скасування допуску до державної таємниці – до вирішення питання подальшого проходження військової служби;

9) відрахування слухача денної форми навчання із закладу вищої освіти;

10) визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби – до звільнення з військової служби;

11) якщо в особливий період випускники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти після завершення навчання не можуть бути безпосередньо призначені на посади;

12) офіцери запасу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, – до призначення на посади;

13) здобуття військовослужбовцями освіти за денною формою у закладі вищої освіти іншого військового формування – до закінчення навчання;

14) відсторонення військовослужбовця від посади під час досудового розслідування або судового провадження – до закінчення строку застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження або до його скасування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а якщо повідомлено про підозру у вчиненні військовослужбовцем злочину у сфері службової діяльності – до набрання вироком суду законної сили;

15) якщо стосовно військовослужбовців застосовано запобіжні заходи кримінального провадження у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою чи за вироком суду застосовані такі покарання, як арешт або тримання в дисциплінарному батальйоні;

16) якщо військовослужбовці відсутні понад десять діб – до повернення військовослужбовців у військову частину (у разі неприйняття іншого рішення про подальше проходження ними військової служби) або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими, або до дня набрання законної сили вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі;

17) якщо військовослужбовці перебувають на тривалому лікуванні у зв'язку з отриманим пораненням або хворобою, отриманою в особливий період, чи в полоні як заручники або інтерновані особи – до їх повернення;

18) розформування (реформування) військової частини або скорочення штатних посад, які обіймають військовослужбовці, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), за відсутності можливості перемістити таких військовослужбовців на вакантні посади – до закінчення відпустки по догляду за дитиною.

Військовослужбовці звільняються з посад та зараховуються в розпорядження посадових осіб наказами командирів (начальників), які мають право призначення на такі посади.

Військовослужбовці, зараховані в розпорядження відповідно до підпунктів 1 – 13 цього пункту, продовжують проходити військову службу згідно з цим Положенням, виконуючи обов'язки військової служби в межах, визначених посадовою особою, у розпорядженні якої вони перебувають.

Час перебування військовослужбовців на лікуванні, в основній або додатковій відпустці виключається із загального періоду перебування в розпорядженні відповідних командирів (начальників).

Військовослужбовець, якого звільнено з посади, вважається таким, що перебуває в розпорядженні відповідного командира (начальника) військової частини, у списках якої він перебуває, з дня, що настає за днем звільнення, та до дня, з якого він приступив до виконання обов'язків за новою військовою посадою, на яку його призначено (до дня зарахування у розпорядження посадової особи, яка має право призначення на посаду)";

49) у пункті 108:

в абзаці першому цифри "6 – 9" замінити цифрами "13 – 18";

в абзаці другому слова "або територіального центру комплектування військовослужбовцями за контрактом" виключити;

50) абзац другий пункту 109 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"У разі неможливості призначення військовослужбовців, які вивільняються, на рівнозначні посади вони:

призначаються на нижчі посади (не більш як на один ступінь чи за їх згодою більше ніж на один ступінь);

зараховуються в розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 1 пункту 107 цього Положення;

звільняються з військової служби в установленому порядку (в разі відсутності згоди призначення на нижчі посади більше ніж на один ступінь або відсутності згоди переміщення на посади у випадках, визначених абзацами третім – п'ятим пункту 103 цього Положення)".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом шостим;

51) у пункті 112:

підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1) особи рядового складу – на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання рядового, сержантського і старшинського складу до старшого сержанта включно, якщо їм не підпорядковані особи сержантського і старшинського складу;

2) особи сержантського і старшинського складу – на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання сержантського і старшинського або молодшого офіцерського складу, якщо їм не підпорядковані офіцери";

в абзаці восьмому слова "посад осіб офіцерського складу" замінити словами "вакантних військових посад";

52) абзац другий пункту 113 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, або військове адміністративне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби";

53) в абзаці першому пункту 115 слова "Міністерством транспорту та зв'язку України" замінити словами "Міністерством оборони України";

54) пункт 120 доповнити абзацом такого змісту:

"Військовослужбовці, до яких застосовано таке покарання, як тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються з посади і зараховуються в розпорядження відповідного командира (начальника) згідно з підпунктом 15 пункту 107 цього Положення";

55) абзац третій пункту 121 викласти в такій редакції:

"До загального строку військової служби, строку вислуги у військовому званні та до строку контракту не зараховується час відбування військовослужбовцем такого покарання, як арешт (крім випадків, передбачених статтею 55 Кримінально-виконавчого кодексу України), строк самовільного залишення військової частини або місця служби на строк понад десять діб незалежно від причини залишення, а також час відбування військовослужбовцем покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні";

56) пункт 123 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"реабілітації за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), пов'язаних із виконанням ними обов'язків військової служби, та забезпечення супроводження таких військовослужбовців".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – п'ятнадцятим;

57) назву підрозділу "Прикомандирування депутатів, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, установ і організацій із залишенням на військовій службі" розділу V викласти в такій редакції:

"Прикомандирування народних депутатів України та депутатів місцевих рад, які є військовослужбовцями, відрядження військовослужбовців до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі";

58) пункт 131 викласти в такій редакції:

"131. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період) за їх згодою можуть бути відряджені в інтересах оборони держави та її безпеки до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти із залишенням на військовій службі, але зі звільненням із займаної посади та подальшим призначенням на посаду відповідно до Переліку посад, що заміщуються військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних закладах, та граничних військових звань за цими посадами, який затверджується Президентом України.

Для заміщення вакантних посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти їх керівники надсилають до Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту письмовий запит про основні характеристики зазначених посад та професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати військовослужбовці для зайняття таких посад.

На підставі письмового запиту Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту здійснюється добір військовослужбовців для відрядження на посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти.

Рішення про відрядження військовослужбовців приймається Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Відрядження оформлюються на підставі запиту керівника відповідного державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти, рапорту військовослужбовця та відповідного подання наказами Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту по особовому складу.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти письмово повідомляють Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту";

59) у пункті 132:

абзац перший викласти в такій редакції:

"132. За погодженням з Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального закладу освіти звільняє з посади відряджених військовослужбовців та направляє їх у розпорядження Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту";

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"За потреби Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту має право в будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного чи комунального закладу освіти відряджених військовослужбовців, повідомивши про таке відкликання їх керівникам, із наданням відповідної заміни";

60) у першому реченні пункту 133 слова "установ і організацій" замінити словами "підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти";

61) пункт 134 викласти в такій редакції:

"134. Нагородження відряджених військовослужбовців державними нагородами України та відзнаками Міністерства оборони України здійснюється на загальних підставах за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджені, а за потреби – за спільним поданням керівника державного органу та Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту";

62) абзац перший пункту 135 викласти в такій редакції:

"135. Підготовка громадян, прийнятих на військову службу за контрактом, та підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу здійснюються шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах Державної спеціальної служби транспорту, Збройних Сил України, інших військових формувань (далі – навчальні частини) за погодженням із керівниками таких військових формувань";

63) абзац перший пункту 139 доповнити словами "або у закладах вищої освіти інших військових формувань у разі відсутності можливості підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти Державної спеціальної служби транспорту";

64) в абзаці першому пункту 140 слова "територіальними центрами комплектування" замінити словами "військовими комісаріатами";

65) абзац перший пункту 142 викласти в такій редакції:

"142. Студенти військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після здобуття вищої освіти ступеня бакалавра. За наявності такої освіти та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після здобуття відповідного ступеня вищої освіти)";

66) пункт 149 викласти в такій редакції:

"149. Військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть навчатися в закладах вищої освіти, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти без відриву від військової служби з метою здобуття вищої освіти за освітньо-професійними програмами, спорідненими з їх військовою спеціальністю, а ті з них, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, – також за освітньо-професійними програмами, що не є спорідненими з їх військовою спеціальністю.

Військовослужбовці рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту за державним замовленням та прослужили час, що дорівнює часу навчання для здобуття попередньої вищої освіти, для поглиблення професійних знань і здобуття вищої освіти можуть навчатися в закладах вищої освіти без відриву від військової служби";

67) у першому реченні абзацу першого пункту 150 слова "з дозволу командира – від командира об'єднаного загону і вище" замінити словами "з дозволу командирів військових частин, які утримуються на окремих штатах і за посадами яких передбачено військове звання полковника";

68) пункт 155 викласти в такій редакції:

"155. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців, які є народними депутатами України чи депутатами місцевих рад, прикомандированих до Верховної Ради України чи до відповідних місцевих рад у зв'язку з обранням на посади, на яких вони працюють на постійній основі, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, а також військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (за винятком атестації до присвоєння військового звання)";

69) пункт 161 викласти в такій редакції:

"161. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або зарахування на очну (денну) форму навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон або на навчання";

70) перше речення пункту 170 після слів "У разі неповернення військовослужбовця" доповнити словами "чи неприбуття у зв'язку з відкликанням";

71) у пункті 171 слова "в мирний час" виключити, а цифри і слова "25-річного віку" замінити цифрами і словами "27-річного віку";

72) у пункті 172:

в абзаці першому слова "частиною п'ятою" замінити словами "частиною шостою";

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Відповідно до частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовці строкової військової служби, які вислужили встановлені строки, у разі потреби за рішенням Президента України можуть бути затримані на військовій службі на строк до шести місяців або в разі настання особливого періоду продовжують проходити військову службу понад встановлені строки до строків, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", крім випадків, визначених пунктами "б", "в", "г" частини другої, пунктами "б", "в", "г", "ґ", "д", "е" частини третьої статті 26 зазначеного Закону";

73) у підпункті 1 пункту 174 слова "окремих загонів" замінити словами "окремих військових частин";

74) пункт 175 викласти в такій редакції:

"175. Військовослужбовцям строкової військової служби присвоюються такі військові звання:

1) старший солдат – солдатам, призначеним на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання старшого солдата, а також у порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України;

2) молодший сержант – військовослужбовцям рядового складу, які закінчили спеціальні курси в навчальних частинах за програмою підготовки сержантів і призначені на посади сержантського і старшинського складу;

3) сержант – молодшим сержантам, призначеним на посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачено військове звання сержанта.

Сержантам строкової військової служби, які звільняються в запас, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України в порядку заохочення може бути присвоєно чергове військове звання, на один ступінь вище за військове звання, передбачене штатною посадою, яку обіймав військовослужбовець під час звільнення в запас, до старшини включно";

75) у пункті 178:

в абзаці першому слова "Міністерством інфраструктури України за погодженням із" виключити;

у підпункті 1 слова "окремих загонів" замінити словами "окремих військових частин";

в абзаці шостому слова "професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "закладах професійної (професійно-технічної) освіти";

76) пункт 181 викласти в такій редакції:

"181. Військовослужбовці строкової військової служби мають право на такі види відпусток:

1) основна відпустка;

2) обов'язкова щорічна відпустка – для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3) відпустка за сімейними обставинами;

4) додаткова відпустка як вид заохочення;

5) відпустка для лікування у зв'язку із хворобою.

Надання військовослужбовцям строкової служби відпусток та відкликання з них здійснюються відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

77) абзац третій пункту 182 викласти в такій редакції:

"для осіб, яким установлено строк служби до 18 місяців, – 30 діб за перший рік служби та 15 діб за другий рік служби";

78) абзац другий пункту 192 доповнити реченням такого змісту: "Про призов таких громадян на військову службу військові комісаріати письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких зазначені громадяни працюють, навчаються або зареєстровані як безробітні";

79) пункт 194 доповнити абзацом такого змісту:

"Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених із військової служби, письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову службу такі громадяни працювали або навчалися, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, стажу служби в органах місцевого самоврядування, а також про день взяття їх на облік";

80) пункт 198 викласти в такій редакції:

"198. Рішення про залишення військовослужбовців на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймається посадовими особами, яким надано право звільнення їх з військової служби, відповідно до пункту 201 цього Положення";

81) у пункті 201:

в абзаці першому слова "частинами шостою і сьомою" замінити словами "частинами другою – шостою";

підпункт 1 після слів "по особовому складу" доповнити словами "а в особливий період і командирами окремих батальйонів";

у підпункті 3 слова "Президентом України" замінити словами "Міністром оборони України";

82) пункт 203 викласти в такій редакції:

"203. У разі припинення (розірвання) контракту про навчання у випадках, передбачених пунктом 36 цього Положення, військовослужбовці звільняються з військової служби, за винятком тих курсантів чоловічої статі, які не вислужили встановленого строку строкової військової служби або були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та військової служби за контрактом (крім випадків, передбачених підпунктами "б", "г", "ґ" чи "ж" пункту 1 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду";

83) пункт 204 доповнити абзацами такого змісту:

"у разі прийняття рішення про звільнення осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (крім прапорщиків) за фактом невиконання (неналежного виконання) ними службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків;

у разі неможливості призначення військовослужбовця, якому відмовлено (якому скасовано) у відповідній формі допуску до відомостей, що становлять державну таємницю, на посаду, яка не передбачає такого допуску, та неможливості звільнення з військової служби за іншими підставами, передбаченими законодавством";

84) доповнити Положення пунктом 2041 такого змісту:

"2041. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладання контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу – до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти.

Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця командуванням два чи більше разів не виконувалося одне або декілька із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом. Невиконання зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам";

85) у пункті 205 слова "частинами шостою і сьомою" замінити словами "частинами другою – шостою", а після слів "у вигляді" доповнити словами "домашнього арешту або";

86) пункт 209 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі звільнення військовослужбовця з військової служби за рішенням командування військової частини відповідно до підпункту 1 пункту 35 цього Положення рапорт на звільнення військовослужбовцем не подається. У такому разі командуванням військової частини складається аркуш бесіди з військовослужбовцем за формою, визначеною Міністерством оборони України";

87) абзац другий пункту 211 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, які звільняються з військової служби за підставами, передбаченими пунктом "г" частини другої, пунктами "г", "ґ" частини третьої, підпунктами "ґ", "д", "е" пункту 1, підпунктом "в" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1, підпунктами "д", "е", "є", "ж", "з" пункту 2, підпунктом "в" пункту 3 частини п'ятої, підпунктами "д", "е", "є", "ж" пункту 1, підпунктами "ґ", "д", "е", "є" пункту 2 та підпунктом "в" пункту 3 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", не направляються на обстеження військово-лікарською комісією і не підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я";

88) пункт 213 після слів "закінчення строку контракту" доповнити словами "якщо інше не передбачено законодавством";

89) у пункті 217:

абзац перший викласти в такій редакції:

"217. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами "а", "б", "в", "д" частини третьої, підпунктами "а" − "г" пункту 1 або підпунктами "а", "б" пункту 2 частини четвертої, підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "ж" пункту 1 або підпунктами "а", "б", "в", "ґ", "й", "к" пункту 2 або підпунктами "а", "б" пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них";

в абзаці третьому слова і цифри "які мають вислугу 20 і більше років, у тому числі у пільговому обчисленні" замінити словами "які мають право на пенсію за вислугу років";

90) пункт 221 викласти в такій редакції:

"221. Звільнення з військової служби військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, здійснюється посадовими особами, зазначеними в пункті 201 цього Положення, за поданням керівників державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти, до яких вони відряджалися, без зарахування в розпорядження Державної спеціальної служби транспорту.

Днем закінчення військової служби для таких військовослужбовців є день, зазначений у наказі (розпорядженні) про звільнення з посади в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, до яких вони були відряджені.

У разі закінчення строку дії контракту про проходження військової служби військовослужбовці, яких передбачається звільнити з посад у державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, державних та комунальних закладах освіти, але немає можливості використати на військовій службі, звільняються з військової служби наказом посадової особи, яка приймала рішення про їх відрядження, у зв'язку із закінченням строку контракту.

Витяги з наказів про звільнення військовослужбовців з військової служби надсилаються до відповідних державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних закладів освіти для подальшого розрахунку звільнених осіб та направлення їх на військовий облік. У день розрахунку таких осіб у зв'язку зі звільненням з військової служби керівник державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального закладу освіти видає їм припис для прийняття на військовий облік у відповідному військовому комісаріаті";

91) абзац четвертий пункту 222 викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, до яких згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України застосовано таке стягнення, як звільнення з військової служби через службову невідповідність, або військовослужбовці визначеної законодавством категорії, стосовно яких прийнято рішення про звільнення з військової служби через службову невідповідність під час проведення мобілізації, звільняються з військової служби за відповідними підставами, передбаченими підпунктом "ґ" пункту 1 частини четвертої, підпунктом "д" пункту 1, підпунктом "д" пункту 2 частини п'ятої, підпунктом "д" пункту 1 або підпунктом "ґ" пункту 2 частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

92) у пункті 225:

абзац перший після слів "У разі оголошення мобілізації" доповнити словами "і настання особливого періоду";

підпункти 1 – 3 викласти в такій редакції:

"1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних і резервістів, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також прийом громадян на військову службу за контрактом;

2) усі військовослужбовці, які перебувають на цей час на військовій службі у Державній спеціальній службі транспорту, звільненню з військової служби не підлягають та продовжують проходити військову службу відповідно до термінів, визначених частиною дев'ятою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

3) за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відпустці (за винятком відпусток для лікування у зв'язку із хворобою, вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути відкликані з таких відпусток та за викликом зобов'язані повернутися до місця служби.

Військовослужбовці, які перебувають у відпустці для лікування у зв'язку із хворобою, повинні з'явитися до військового комісаріату для переосвідчення (повторного огляду), а в разі неможливості прибути за станом здоров'я – негайно повідомити про це військовому комісару письмово з поданням довідки закладу охорони здоров'я (лікаря) і діяти відповідно до наказу (розпорядження) військового комісара.

В особливий період із моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію надання військовослужбовцям відпусток здійснюється у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) резервісти і військовозобов'язані, залучені та призвані на збори до оголошення мобілізації і настання особливого періоду, продовжують перебувати на зборах до розпорядження відповідних органів військового управління згідно з їх повноваженнями. Резервісти, які не були залучені на збори, повинні прибути до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, або до військового комісаріату за місцем проживання. Військовозобов'язані, які не були призвані на збори, повинні прибути до пунктів збору у строки, зазначені в їх мобілізаційних розпорядженнях, повістках або розпорядженнях військових комісарів";

підпункт 7 після слів "військових частин" доповнити словами "та резервісти, призначені на посади до військових частин";

93) пункт 230 доповнити абзацом такого змісту:

"Для доукомплектування Державної спеціальної служби транспорту в особливий період просування військовослужбовців по службі здійснюється без дотримання вимог пунктів 78 і 80 цього Положення";

94) у тексті Положення:

слова "Міністерство інфраструктури України", "Міністр інфраструктури України" в усіх відмінках замінити відповідно словами "Міністерство оборони України", "Міністр оборони України" у відповідному відмінку;

слова "об'єднаний загін", "загін", "окремий загін" у всіх відмінках і числах замінити відповідно словами "бригада", "полк", "окремий батальйон" у відповідному відмінку і числі;

слова "навчальний заклад", "вищий навчальний заклад", "військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "заклад освіти", "заклад вищої освіти", "військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти" у відповідному відмінку і числі;

95) додатки 1 і 2 до Положення викласти в редакції, що додається.

2. Установити, що контракти про проходження військової служби, укладені до набрання чинності Законом України від 5 грудня 2017 року № 2225-VІІІ "Про внесення змін до Закону України "Про Державну спеціальну службу транспорту" щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту", діють протягом строку, на який вони були укладені.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

31 січня 2019 року