Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №306/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави"

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

23 липня 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 23 липня 2021 року №306/2021

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 16 липня 2021 року

Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення
корисних копалин, які мають стратегічне значення
для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною, з метою захисту національних інтересів в економічній сфері та підвищення рівня обороноздатності держави, Рада національної безпеки і оборони України
вирішила:

1. Схвалити перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави (додається).

2. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний строк з урахуванням переліку, зазначеного в пункті 1 цього рішення, затвердити:

а) перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування на умовах угод про розподіл продукції;

б) перелік ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

2) забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин), які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у наступному році у користування на умовах угод про розподіл продукції та шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами;

3) щорічно до 1 січня надавати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України актуалізований перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави;

4) з урахуванням завдань, визначених підпунктом 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 грудня 2019 року "Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки", уведеного в дію Указом Президента України від 2 грудня 2019 року № 874, внести на розгляд Верховної Ради України та забезпечити супроводження до моменту прийняття законопроектів:

а) у двомісячний строк – щодо внесення змін до Кодексу України про надра, передбачивши, зокрема:

критерії та порядок віднесення корисних копалин до таких, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, і пріоритетність розробки їх родовищ;

встановлення в спеціальних дозволах на користування надрами вимог щодо збагачення та переробки в Україні корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави;

заборону продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами;

б) у місячний строк – щодо внесення змін до деяких законів України стосовно надання права центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зупиняти дію та анулювати спеціальні дозволи на користування надрами без звернення до суду з підстав:

отримання спеціальних дозволів на користування надрами поза аукціоном за результатами апробації запасів корисних копалин без спеціального дозволу на користування надрами;

якщо користувач надр без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ і родовищ нафти та газу – 180 календарних днів не приступив до користування надрами;

невжиття протягом 180 днів надрокористувачем необхідних заходів для усунення причин, унаслідок яких дію спеціального дозволу на користування надрами було зупинено центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

спричинення отруєння, радіаційного ураження, стійкої втрати професійної працездатності, інвалідності чи смерті людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація;

користування надрами із застосуванням методів і способів, що призводять до значного забруднення довкілля або спричинили негативні наслідки для навколишнього природного середовища;

в) у двомісячний строк – щодо внесення змін до Закону України
"Про угоди про розподіл продукції", передбачивши стимулювання пошуку, видобутку та збагачення (переробки) корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, з урахуванням найкращих світових практик;

г) у тримісячний строк – щодо внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, затвердженої Законом України від 21 квітня 2011 року № 3268-VI, передбачивши актуалізацію заходів стосовно пошуку, видобутку та збагачення (переробки) корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави;

ґ) у тримісячний строк – щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України стосовно зарахування до спеціального фонду державного бюджету зі спрямуванням (за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України) на проведення геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт, передбачених відповідними державними програмами, надходжень від:

рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення у розмірі 0,5 відсотка;

рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату у розмірі 1 відсотка;

збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціонів у розмірі 25 відсотків;

продажу спеціальних дозволів на користування надрами на аукціонах у розмірі 25 відсотків;

плати за надання в користування геологічної інформації, що є державною власністю, у розмірі 25 відсотків;

д) забезпечити супроводження таких законопроектів:

"Про здійснення іноземних інвестицій у суб’єкти господарювання, що мають стратегічне значення для національної безпеки України" (реєстр. № 5011 від 3 лютого 2021 року);

"Про економічний паспорт українця" (реєстр. № 2754 від 16 січня 2020 року);

5) невідкладно забезпечити розроблення та прийняття актів законодавства, необхідних для реалізації положень Закону України "Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні";

6) у тримісячний строк забезпечити розроблення та прийняття актів законодавства:

а) Державної цільової економічної програми розвитку титанової галузі України, передбачивши:

пріоритетні напрями, етапи розвитку галузі з урахуванням захисту національних інтересів в економічній сфері та підвищення рівня обороноздатності держави, а також необхідність створення в Україні повного циклу переробки титану;

створення сприятливих умов для інтенсифікації розвитку галузі, зокрема запровадження фінансово-економічних інструментів для стимулювання утворення нових видобувних та переробних підприємств, установлення пільгових режимів імпорту високотехнологічного обладнання для видобутку та переробки титану, а також визначення механізму надання державних гарантій для залучення іноземних інвестицій;

запровадження державної підтримки для діючих підприємств титанової галузі, у тому числі шляхом установлення пільгового кредитування та системи державних гарантій;

створення системи державної експортної підтримки для виробників кінцевої продукції;

створення умов для використання найкращих світових практик під час реалізації інвестиційних проектів розвитку титанової галузі;

проведення в найкоротші строки оцінки запасів титанової сировини із застосуванням найкращих світових та європейських практик;

б) щодо визначення переліку надрокористувачів, корпоративні права яких належать державі, для пріоритетного залучення інвестицій на умовах державно-приватного партнерства;

в) щодо внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 року № 615 (у редакції постанови від 19 лютого 2020 року № 124), передбачивши:

погодження Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством економіки України та Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України спеціальних дозволів на користування надрами та внесення змін до них;

встановлення економічно обґрунтованих граничних термінів робіт за окремими групами корисних копалин;

заборону продовження строків виконання робіт на ділянці надр, визначених спеціальними дозволами на користування надрами;

г) щодо посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України", у тому числі повернення Кабінету Міністрів України прав управління корпоративними правами компанії від імені держави та відновлення наглядової ради компанії;

7) у тримісячний строк після внесення змін до Кодексу України про надра затвердити комплекс заходів, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України, створення умов для виявлення родовищ корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, збільшення їх підтверджених запасів, включення українських підприємств у міжнародний розподіл праці з високою доданою вартістю;

8) у місячний строк:

а) забезпечити актуалізацію даних Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин стосовно родовищ і проявів корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави;

б) прийняти рішення про пріоритетність розробки родовищ корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, шляхом проведення відкритих інвестиційних конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, встановивши при цьому вимоги щодо:

розкриття кінцевих бенефіціарних власників учасників конкурсів;

підтвердження наявності в учасників конкурсів необхідних фінансових та технічних ресурсів, досвіду з видобутку, збагачення (переробки) відповідних корисних копалин;

розробки ділянок надр (родовищ корисних копалин) на основі гарантованого виконання інвестором комплексної програми пошуку, видобутку, збагачення (переробки) зазначених корисних копалин в Україні;

в) прийняти рішення щодо оптимізації функцій центральних органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики, а також здійснення державного контролю у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

г) вжити заходів щодо включення державного комерційного підприємства "Південукргеологія", казенного підприємства "Кіровгеологія", державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут" до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, під час опрацювання у Верховній Раді України проекту Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" (реєстр. № 4020 від 2 вересня 2020 року);

ґ) опрацювати питання щодо реалізації проектів з пошуку, видобутку та збагачення рідкіснометалевих корисних копалин, зокрема на ділянці Добра (Кіровоградська область), на умовах угоди про розподіл продукції;

9) провести протягом 2021 року консультації з ключовими партнерами, які визначені Стратегією національної безпеки України, затвердженою Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392, щодо участі геологічних служб таких держав в оцінці запасів літієвих руд та інших корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, інших форм сприяння залученню інвестицій у проекти пошуку, видобутку та збагачення (переробки) зазначених корисних копалин в Україні.

3. Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Державній службі геології та надр України, Державній службі України з питань праці в місячний строк надати Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і Головному ситуаційному центру України контури ділянок надр відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, контури гірничих відводів, контури об’єктів природно-заповідного фонду на площі ділянок надр, які надані у користування, а також контури планів підрахунку запасів незаліцензованих родовищ корисних копалин.

4. Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний строк надати Державній службі геології та надр України і Головному ситуаційному центру України контури земельних ділянок із Державного земельного кадастру з класифікацією за цільовим призначенням і формою власності.

5. Кабінету Міністрів України, Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерству економіки України, Державній службі геології та надр України забезпечити безумовне виконання завдань, визначених рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2021 року "Щодо стану справ у сфері надрокористування", введеним у дію Указом Президента України від 25 березня 2021 року № 122.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ