Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №324/2024

Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим вченим та докторам наук

1. Внести до указів Президента України такі зміни:

1) в Указі Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих учених» (зі змінами, внесеними Указами від 24 березня 2003 року № 253/2003, від 16 травня 2008 року № 444/2008 та від 31 травня 2016 року № 231/2016):

а) у назві, преамбулі та тексті Указу слова «молодих учених» замінити словами «молодих вчених»;

б) у статті 1:

в абзаці першому слова «наукових досліджень» замінити словами «наукових досліджень і розробок»;

в абзаці другому слова та цифри «докторів наук (до 35 років)» замінити словами та цифрами «докторів наук (до 40 років включно)»;

в абзаці третьому слова та цифри «докторантів (до 33 років)» замінити словами та цифрами «докторантів (до 35 років включно)»;

в абзаці четвертому слова та цифри «кандидатів наук (до 30 років)» замінити словами та цифрами «докторів філософії / кандидатів наук (до 35 років включно)»;

в) у статті 2 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої освіти»;

г) пункт «в» статті 3, статтю 4 виключити;

ґ) в абзаці першому статті 5 слова і цифри «вищі навчальні заклади ІІІ–ІV рівнів акредитації» замінити словами «заклади вищої освіти», а слова «галузевим академіям наук» – словами «національним галузевим академіям наук»;

2) в Указі Президента України від 24 грудня 2002 року № 1210/2002 «Про Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених»:

а) у назві та тексті Указу слова «наукових досліджень», «молодих учених» замінити відповідно словами «наукових досліджень і розробок», «молодих вчених»;

б) у Положенні про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених, затвердженому зазначеним Указом:

у назві та тексті Положення слова «наукових досліджень» та «молодих учених» в усіх відмінках замінити відповідно словами «наукових досліджень і розробок» та «молодих вчених» у відповідному відмінку;

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

«2. Гранти надаються відповідно до Указу Президента України від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених».

3. Гранти можуть одержати молоді вчені віком (на момент подання заявки):

доктори наук (до 40 років включно) – 7 грантів;

докторанти (до 35 років включно) – 20 грантів;

доктори філософії / кандидати наук (до 35 років включно) – 50 грантів.»;

у пункті 4 слова «(в тому числі й тих, на які гранти вже надавалися)» виключити;

пункти 5 і 6 викласти в такій редакції:

«5. Для одержання гранту особа, що претендує на грант, подає до 1 березня року, що передує року надання грантів, до Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) в паперовій та/або електронній формі заявку за встановленою Фондом формою, а також гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу вищої освіти), що зобов'язується забезпечити проведення наукового дослідження і розробки, передбачених науковим проєктом.

6. Пропозиції щодо надання грантів формуються за результатами щорічного конкурсу наукових (науково-технічних) проєктів молодих вчених (далі – конкурс наукових проєктів) у вигляді рейтингового списку проєктів та їх чисельного оцінювання.

Конкурс наукових проєктів включає проведення незалежної та об'єктивної наукової і науково-технічної експертизи таких проєктів із залученням українських та іноземних вчених за їх згодою.

Умови проведення конкурсу наукових проєктів, критерії оцінки поданих проєктів, переліки документів, що подаються для участі в конкурсі, та звітів визначаються відповідно до порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України.»;

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Міністерство освіти і науки України на підставі схвалених Фондом пропозицій щодо надання грантів у відповідному (відповідних) році (роках), надісланих Фондом Міністерству до 1 серпня року, що передує року надання грантів, подає на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт акта Президента України про призначення грантів.»;

пункти 9 і 10 викласти в такій редакції:

«9. Після призначення гранту між Фондом, грантоотримувачем та підприємством (установою, організацією, закладом вищої освіти), що зобов'язується забезпечити проведення наукового дослідження і розробки, передбачених науковим проєктом, укладається відповідний договір за формою, встановленою Фондом.

Надані грантоотримувачу кошти перераховуються поетапно частинами, визначеними в договорі, на рахунок підприємства (установи, організації, закладу вищої освіти), що забезпечує проведення наукового дослідження і розробки.

10. Грантоотримувач та підприємство (установа, організація, заклад вищої освіти), що забезпечує проведення наукового дослідження і розробки, у визначені договором строки подають до Фонду звітну документацію про використання коштів, отриманих як грант, за формами, встановленими Фондом.

У разі виявлення Фондом порушень умов договору та/або нецільового використання коштів, отриманих як грант, грантоотримувач та зазначене в договорі підприємство (установа, організація, заклад вищої освіти) повертають кошти Фонду в повному обсязі.

Фонд щороку інформує Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство освіти і науки України про результати проведення наукових досліджень і розробок, для яких було надано грант.»;

3) в абзаці першому статті 4 Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери» слова та цифри «докторів наук (до 45 років) для здійснення наукових досліджень» замінити словами та цифрами «докторів наук (до 45 років включно) для проведення наукових досліджень і розробок»;

4) в Указі Президента України від 17 червня 2009 року № 446/2009 «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень»:

а) у назві та статті 1 Указу слова «здійснення наукових досліджень» замінити словами «проведення наукових досліджень і розробок»;

б) у Положенні про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень, затвердженому зазначеним Указом:

у назві Положення слова «здійснення наукових досліджень» замінити словами «проведення наукових досліджень і розробок»;

пункти 1 і 2 викласти в такій редакції:

«1. Це Положення визначає порядок надання щорічних грантів Президента України докторам наук для проведення наукових досліджень і розробок (далі – гранти).

2. Гранти можуть бути надані докторам наук віком (на момент подання заявки) до 45 років включно (далі – грантоотримувачі).»;

доповнити Положення пунктом 21 такого змісту:

«21. Гранти можуть бути надані як на проведення запланованих наукових досліджень і розробок, так і тих, що вже проводяться.»;

пункти 3 – 5 викласти в такій редакції:

«3. Докторам наук віком до 40 років включно не можуть бути надані протягом одного року два щорічні гранти для проведення наукових досліджень і розробок, що передбачені Указами Президента України
від 9 квітня 2002 року № 315/2002 «Про додаткові заходи щодо підтримки молодих вчених» та від 16 травня 2008 року № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери».

4. Пропозиції щодо надання грантів формуються за результатами щорічного конкурсу наукових (науково-технічних) проєктів для проведення наукових досліджень і розробок (далі – конкурс наукових проєктів) у вигляді рейтингового списку проєктів та їх чисельного оцінювання.

Конкурс наукових проєктів включає проведення незалежної та об'єктивної наукової і науково-технічної експертизи таких проєктів із залученням українських та іноземних вчених за їх згодою.

Умови проведення конкурсу наукових проєктів, критерії оцінки поданих проєктів, переліки документів, що подаються для участі в конкурсі, та звітів визначаються відповідно до порядку конкурсного відбору та фінансування проєктів Національним фондом досліджень України.

5. Для участі в конкурсі наукових проєктів особа, що претендує на грант, подає до 20 лютого року, що передує року надання грантів, до Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) в паперовій та/або електронній формі заявку за встановленою Фондом формою, а також гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу вищої освіти), що зобов'язується забезпечити проведення наукового дослідження і розробки, передбачених науковим проєктом.»;

абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

«6. Міністерство освіти і науки України на підставі схвалених Фондом пропозицій щодо надання грантів у відповідному (відповідних) році (роках), надісланих Фондом Міністерству до 1 серпня року, що передує року надання грантів, подає на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт акта Президента України про призначення грантів.»;

пункти 8 – 10 викласти в такій редакції:

«8. Після призначення гранту між Фондом, грантоотримувачем та підприємством (установою, організацією, закладом вищої освіти), що зобов'язалося забезпечити проведення наукового дослідження і розробки, передбачених науковим проєктом, укладається відповідний договір за формою, встановленою Фондом.

Надані грантоотримувачу кошти перераховуються поетапно частинами, визначеними в договорі, на рахунок підприємства (установи, організації, закладу вищої освіти), що забезпечує проведення наукового дослідження і розробки.

9. Грантоотримувач та підприємство (установа, організація, заклад вищої освіти), що забезпечує проведення наукового дослідження і розробки, у визначені договором строки подають до Фонду звітну документацію про використання коштів, отриманих як грант, за формами, встановленими Фондом.

У разі виявлення Фондом порушень умов договору та/або нецільового використання коштів, отриманих як грант, грантоотримувач і зазначене в договорі підприємство (установа, організація, заклад вищої освіти) повертають кошти Фонду в повному обсязі.

10. Фонд щороку інформує Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та Міністерство освіти і науки України про результати проведення наукових досліджень і розробок, для яких було надано грант.».

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

у тримісячний строк внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 «Про Національний фонд досліджень України»;

починаючи з 2025 року проведення Національним фондом досліджень України конкурсів наукових (науково-технічних) проєктів для надання щорічних грантів Президента України для молодих вчених та докторів наук.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

14 травня 2024 року