Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №414/2019-рп

Про оголошення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Відповідно до частини другої статті 23 Закону України «Про державну службу»:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами.

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами (додаються).

3. Це Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

25 листопада 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Президента України
від 25 листопада 2019 року № 414/2019-рп

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади заступника Керівника Державного управління справами

Загальні умови

1. Посадові обов’язки:

1) спрямовує, координує і контролює відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Керівника Державного управління справами (далі – розподіл обов’язків) діяльність структурних підрозділів Державного управління справами;

2) за дорученням Керівника Державного управління справами представляє Державне управління справами у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

3) організовує в межах компетенції роботу Державного управління справами з питань:

капітального будівництва та житлово-комунального господарства;

контролю за проведенням робіт зі спорудження нових і реконструкції наявних будинків і споруд, планування робіт з капітального ремонту об’єктів на підприємствах, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

розвитку зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємств, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

забезпечення в установленому порядку санаторно-курортного обслуговування, оздоровлення працівників Офісу Президента України, Державного управління справами, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, інших державних органів, а також інших категорій осіб;

діяльності санаторно-курортних, дитячих оздоровчих закладів і таборів;

діяльності закладів культури, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

видавничої та виставкової діяльності підприємств, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

4) організовує відповідно до розподілу обов’язків виконання Державним управлінням справами повноважень щодо управління державним майном, а саме:

здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням державного майна, закріпленого за підприємствами, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

формування проектно-кошторисної документації, планів капітального будівництва та капітального ремонту, розподілу коштів, виділених на капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів державної власності, що перебувають в управлінні Державного управління справами;

5) вирішує згідно з розподілом обов’язків інші питання, віднесені законодавством до компетенції Державного управління справами.

2. Умови оплати праці:

1) посадовий оклад – 29 029 гривень;

2) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

3) інші надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу";

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду – призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання:

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Інформація приймається до 18.00 год. 5 грудня 2019 року.

5. Додаткові (необов’язкові) документи:

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (подається у разі потреби особою з інвалідністю);

сертифікат або інший документ, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

6. Місце, час і дата початку проведення оцінювання кандидатів – м. Київ, вул. Прорізна, 15, 10.00 год., 11 грудня 2019 року.

7. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, – Губа Максим Олександрович (256-00-92, e-mail: guba.maxim@nads.gov.ua).

Загальні (кваліфікаційні) вимоги

1.

Освіта

– ступінь вищої освіти – не нижче магістра

2.

Володіння державною мовою

– вільне володіння державною мовою

 

3.

 

Володіння іноземною мовою

– володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська або французька)

Спеціальні вимоги

Кваліфікаційні вимоги

1.

Досвід роботи

– загальний стаж роботи – не менше семи років;

– досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сферах управління об’єктами державної власності, управління публічними фінансами, матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення – не менше трьох років

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

– вміння та досвід у визначенні стратегії, напрямів,    діяльності і розвитку організації та встановлення її чітких цілей і завдань;

– вміння та досвід у створенні ефективних команд, вміння налагодити ділові та водночас доброзичливі відносини із працівниками;

– вміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

– ініціювання змін, здатність та досвід у формуванні організаційної культури, в якій більше всього ціняться доброчесність та досягнення результатів;

– відкритість, широкий світогляд, вміння слухати інших, адекватна оцінка власних якостей

2.

Комунікація та взаємодія

– вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та розбудовувати партнерські відносини;

– здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та викладати думку, толерантність до іншої точки зору;

– вміння впевнено виступати перед аудиторією, чітко і послідовно доносити думку, вміння вести діалог;

– вміння аргументовано та ефективно доводити свою точку зору

3.

Досягнення результатів

– здатність та досвід чіткого бачення результатів і планування діяльності організації та працівників;

– вміння визначати пріоритети та фокусувати зусилля для досягнення результатів діяльності;

– вміння та досвід у запобіганні та ефективному подоланні перешкод;

– здатність до аналізу ситуації;

– вміння проводити оцінку гендерного впливу під час формування, реалізації та оцінювання державної політики;

– висока самоорганізація

4.

Стресостійкість

– вміння управляти своїми емоціями, здатність до збереження оптимізму в складних ситуаціях;

– здатність до самоконтролю;

– здатність до конструктивного ставлення до

зворотного зв’язку, зокрема критики;

– здатність та досвід у прийнятті оптимальних рішень у стресових ситуаціях

5.

Абстрактне мислення

– здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки

6.

Управління змінами

– вміння формувати план змін;

– вміння управляти змінами та реакцією на них;

– вміння оцінювати ефективність змін

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:

– Конституції України;

– Закону України "Про державну службу";

– Закону України "Про запобігання корупції"

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи заступника Керівника Державного управління справами

Знання:

– Бюджетного кодексу України;

– Цивільного кодексу України;

– Господарського кодексу України;

– Кодексу законів про працю України;

– Закону України "Про Кабінет Міністрів України";

– Закону України "Про центральні органи виконавчої влади";

– Закону України "Про публічні закупівлі";

– Закону України "Про управління об’єктами

державної власності";

– Закону України "Про доступ до публічної інформації";

– Положення про Державне управління справами, затвердженого Указом Президента України від 17 грудня 2002 року № 1180

3.

Знання основ державного управління у сферах управління об’єктами державної власності, публічними фінансами

– розуміння мети та завдань відповідної державної політики;

– знання системи управління у відповідній сфері.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН