Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №475/2020

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України

1. Внести до Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 2007 року № 1262 (зі змінами, внесеними Указами від 28 березня 2008 року № 280, від 12 серпня 2010 року № 808, від 24 травня 2012 року № 348, від 16 січня 2013 року № 21, від 31 жовтня 2013 року № 599, від 5 серпня 2015 року № 465, від 17 жовтня 2019 року № 757, від 4 травня 2020 року № 165 та від 3 вересня 2020 року № 372), такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Військовослужбовцям Служби безпеки України та військовозобов’язаним (особам, які перебувають у запасі) присвоюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

Молодший сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

Старший сержантський і старшинський склад

старший сержант

головний старшина

головний сержант

головний корабельний старшина

штаб-сержант

штаб-старшина

Вищий сержантський і старшинський склад

майстер-сержант

майстер-старшина

старший майстер-сержант

старший майстер-старшина

головний майстер-сержант

головний майстер-старшина

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

бригадний генерал

коммодор

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал.

До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають відповідну освіту та займають відповідну штатну посаду, додаються слова «медичної служби» та «юстиції».

До військових звань громадян, які перебувають у запасі чи у відставці, додаються слова «запасу» або «у відставці»;

2) у підпункті «а» пункту 11 слова «особами офіцерського складу у військовому званні від генерал-майора (контр-адмірала) і вище» замінити словами «особами вищого офіцерського складу»;

3) в абзаці п’ятому пункту 12 слово «першого» замінити словом «первинного»;

4) у пункті 22 слова «старшини (головного корабельного старшини), прапорщика (мічмана), старшого прапорщика (старшого мічмана)» замінити словами «головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини), майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини), головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини)»;

5) пункт 23 викласти в такій редакції:

«23. Строки вислуги у військових званнях для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, які перебувають на військовій службі, встановлюються:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

– 6 місяців

головного сержанта (головного корабельного старшини)

– 1 рік

штаб-сержанта (штаб-старшини), майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

– 3 роки.

Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України із запасу, присвоюється військове звання на один ступінь вище від військового звання, яке вони мають у запасі, у разі закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, передбаченого пунктом 80, але не вище від військового звання, передбаченого за посадою, на яку їх призначають»;

6) пункт 24 викласти в такій редакції:

«24. Штаб-сержантам (штаб-старшинам), які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов’язку та досягли високих показників у службовій діяльності, чергове військове звання може бути присвоєне в порядку заохочення достроково, після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні та за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає військовому званню майстер-сержанта (майстер-старшини).

Військове звання майстер-сержанта (майстер-старшини) може бути присвоєне також штаб-сержантам (штаб-старшинам), які прослужили бездоганно і безперервно у військових званнях штаб-сержанта (штаб-старшини) протягом 10 років незалежно від займаної посади»;

7) у пунктах 28, 59 та 93 слово «перше» замінити словом «первинне»;

8) пункт 32 викласти в такій редакції:

«32. Чергові офіцерські звання військовослужбовцям Служби безпеки України присвоюються послідовно в разі відповідності чергового звання військовому званню, передбаченому штатною посадою, та після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні.

Особам офіцерського складу Служби безпеки України за старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службових обов’язків Головою Служби безпеки України в порядку заохочення може бути:

достроково присвоєно чергове військове звання до полковника (капітана 1 рангу) включно – після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні і за умови проходження служби не менше одного року на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому військовому званню;

присвоєно військове звання на один ступінь вище від військового звання, передбаченого штатною посадою, – після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні.

Військове звання у порядку заохочення достроково може бути присвоєне один раз за весь період проходження військової служби»;

9) в абзаці другому пункту 37 слова «адміністративне корупційне правопорушення» замінити словами «адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»;

10) пункт 40 викласти в такій редакції:

«40. Пониження осіб офіцерського складу (крім осіб вищого офіцерського складу) Служби безпеки України у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення в попередньому військовому званні до полковника (капітана 1 рангу) включно провадиться Головою Служби безпеки України.

Права начальників (командирів) щодо пониження у військовому званні на один ступінь у порядку дисциплінарного стягнення та поновлення в попередньому військовому званні осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України визначаються Головою Служби безпеки України»;

11) в абзаці восьмому пункту 56 слова «адміністративне корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» замінити словами «адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»;

12) в абзаці першому пункту 64 слова та цифри «за підставою, передбаченою підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «в» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1, підпунктом «б» пункту 2, підпунктом «а» пункту 3» замінити словами та цифрами «з підстав, передбачених підпунктом «в» пункту 1 частини п’ятої, підпунктом «в» пункту 1»;

13) абзаци третій та четвертий підпункту «б» пункту 67 викласти в такій редакції:

«у військових званнях бригадного генерала (коммодора) та генерал-майора (контр-адмірала) – Головою Служби безпеки України;

у військових званнях генерал-лейтенанта (віце-адмірала) та генерала (адмірала) ­– Президентом України»;

14) в абзаці першому пункту 68 слова «генерал-полковника (адмірала) і генерала армії України» замінити словами «генерал-лейтенанта (віце-адмірала)»;

15) у пункті 79 слова «офіцер запасу» у всіх відмінках та числах замінити словом «військовозобов’язаний» у відповідному відмінку та числі;

16) пункти 80 – 82 викласти в такій редакції:

«80. Чергові військові звання в запасі присвоюються військовозобов’язаним Служби безпеки України рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу послідовно після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, за умови, що штатна посада, на якій планується їх використання у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову на військову службу осіб офіцерського складу, передбачає можливість присвоєння відповідного військового звання.

Військовозобов’язаним Служби безпеки України з числа осіб офіцерського складу чергові військові звання до полковника запасу (капітана 1 рангу запасу) включно присвоюються після закінчення встановлених цим пунктом строків вислуги у попередньому військовому званні за умови здобуття відповідної освіти чи необхідного досвіду роботи на керівних посадах, споріднених із напрямом діяльності посади за штатом воєнного часу.

Строки вислуги у військових званнях для військовозобов’язаних Служби безпеки України встановлюються:

1) для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

– 1 рік

головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини)

– 2 роки

майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

– 4 роки;

2) для осіб офіцерського складу:

молодшого лейтенанта, лейтенанта

– 3 роки

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

– 4 роки

майора (капітана 3 рангу)

– 5 років

підполковника (капітана 2 рангу)

– 6 років.

Військовозобов’язаним, які перебувають у запасі Служби безпеки України і не мають військових звань офіцерського складу, чергові військові звання можуть бути присвоєні не більше двох разів за весь час їх перебування в запасі за клопотанням посадових осіб, зазначених у пункті 25 цього Положення.

81. Первинне військове звання офіцерського складу запасу присвоюється військовозобов’язаним, які плануються до призначення у воєнний час на посади офіцерського складу та мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, споріднену з профілем службової діяльності за штатом воєнного часу, під час атестування до офіцерського складу, з урахуванням потреби в офіцерах такого профілю діяльності.

Первинне військове звання офіцерського складу запасу присвоюється Головою Служби безпеки України.

82. Чергові військові звання військовозобов’язаним Служби безпеки України присвоюються посадовими особами, зазначеними у пунктах 25 та 29 цього Положення»;

17) абзац перший пункту 83 викласти в такій редакції:

«83. Окремим військовозобов’язаним Служби безпеки України з високим рівнем професійної підготовки і значним досвідом роботи за спеціальністю, яка застосовується у діяльності органів Служби безпеки України, як виняток, один раз за період виконання військового обов’язку в запасі може бути достроково присвоєно чергове військове звання після закінчення не менше половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні, але не вище за звання, передбачене штатною посадою, на якій планується їх використання у разі призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, призову на військову службу осіб офіцерського складу»;

18) пункт 84 викласти в такій редакції:

«84. Подання про присвоєння чергових військових звань військовозобов’язаним Служби безпеки України вносяться:

на військовозобов’язаних, які на воєнний час заплановані до призначення у підрозділи Центрального управління Служби безпеки України, – начальниками відповідних підрозділів Центрального управління від начальника управління і вище;

на військовозобов’язаних, які на воєнний час заплановані до призначення в органи, заклади, установи Служби безпеки України, – начальниками відповідних органів, закладів, установ»;

19) пункт 86 викласти в такій редакції:

«86. Виключення з військового обліку Служби безпеки України військовозобов’язаних здійснюється на підставах, визначених статтею 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

20) пункт 90 виключити;

21) пункти 91 і 92 викласти в такій редакції:

«91. Особовий склад Служби безпеки України у воєнний час (при переході на штати воєнного часу) доукомплектовується:

а) військовозобов’язаними Служби безпеки України та призначеними для доукомплектування Служби безпеки України військовозобов’язаними Збройних Сил України, які призиваються на військову службу відповідно до статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

б) військовослужбовцями Служби безпеки України, які закінчили відповідні вищі військові навчальні заклади (військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти) Служби безпеки України і яким присвоєно офіцерське звання;

в) військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань, переведеними в установленому порядку для проходження служби до Служби безпеки України.

92. Військовослужбовці, призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та за призовом осіб офіцерського складу, а також військовозобов’язані і резервісти, які мають військові звання сержантського і старшинського складу або військові звання офіцерського складу та відповідну підготовку і досвід проходження служби, приймаються в особливий період на військову службу за контрактом у випадках, визначених статтею 20 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», для комплектування посад за основною або спорідненою спеціальністю, без урахування відповідності існуючого військового звання військовому званню, передбаченому штатом»;

22) доповнити пунктом 941 такого змісту:

«941. Строки вислуги у військових званнях під час дії воєнного стану встановлюються:

1) для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу:

солдата (матроса), старшого солдата (старшого матроса), молодшого сержанта (старшини 2 статті), сержанта (старшини 1 статті), старшого сержанта (головного старшини)

– 3 місяці

головного сержанта (головного корабельного старшини), штаб-сержанта (штаб-старшини)

– 6 місяців

майстер-сержанта (майстер-старшини), старшого майстер-сержанта (старшого майстер-старшини)

– 2 роки;

2) для осіб офіцерського складу:

молодшого лейтенанта, лейтенанта

– 1 рік

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта)

– 2 роки

майора (капітана 3 рангу)

– 3 роки

підполковника (капітана 2 рангу)

– 4 роки».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 жовтня 2020 року