Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №503/2016

Про внесення змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України

1. Внести до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами, внесеними Указами від 12 червня 2009 року № 430, від 26 жовтня 2012 року № 613, від 3 грудня 2012 року № 672, від 28 березня 2014 року № 347 та від 14 липня 2015 року № 417), такі зміни:

1) у пункті 9:

в абзаці другому слова "(крім військовослужбовців строкової військової служби)" замінити словами "(крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період)";

абзац третій після слова "Військовослужбовці" доповнити словами "(крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період)";

2) у пункті 12:

абзац другий доповнити словами "а також керівникам служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України";

друге речення абзацу третього після слів "продовження військової служби" доповнити словами "та дії контракту";

3) у пункті 16:

у підпункті 1 слова "не мають військових звань офіцерського складу та" виключити;

підпункт 11 викласти в такій редакції:

"11) першому заступнику Міністра оборони України, командиру військової частини А0515 – із слухачами, ад'юнктами і докторантами денної форми навчання, строк контракту про проходження військової служби яких закінчується під час їх навчання";

доповнити пункт підпунктом 12 такого змісту:

"12) посадовій особі, яка має право видавати накази по особовому складу та до повноважень якої належить призначення на відповідні посади офіцерського складу, – з особами офіцерського складу запасу, які в особливий період приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу для комплектування посад у з'єднаннях та військових частинах, які переведені на організацію і штати воєнного часу";

підпункт 3 доповнити словами "відповідно до цього Положення";

останній абзац викласти в такій редакції:

"Право на укладення нового контракту про проходження військової служби надається посадовим особам, зазначеним у підпунктах 1, 11 і 2 цього пункту";

4) у пункті 18:

в абзаці четвертому слова "випускних курсів" виключити;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

"з військовослужбовцями, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу та які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – строком від 1 до 5 років залежно від згоди сторін".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"з військовослужбовцями строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, з особами, звільненими з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану (настання воєнного часу) або оголошення рішення про демобілізацію, – строком на шість місяців";

5) пункт 20 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом у випадку, визначеному абзацом десятим пункту 18 цього Положення, – на строк шість місяців".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

6) пункт 22 викласти в такій редакції:

"22. Строк проходження військової служби за контрактом обчислюється повними роками, крім випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та пунктом 21 цього Положення";

7) абзац дев'ятий пункту 23 викласти в такій редакції:

"з особами офіцерського складу, які перебувають на кадровій військовій службі, з військовослужбовцями, у яких в особливий період закінчився строк контракту про проходження військової служби і дія якого продовжена понад встановлений строк, з військовослужбовцями, які були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, в разі продовження військової служби за новим контрактом після оголошення демобілізації, – з дня укладення контракту";

8) пункт 25 після слова "контрактом" доповнити словами "а також про продовження строку контракту";

9) в абзаці четвертому пункту 34 слова "розірвання контракту" замінити словами "припинення (розірвання) контракту";

10) у підпункті 2 пункту 35 слова "пунктами "а", "б", "в", "д", "з" та "к"  замінити словами "пунктами "а", "б", "в", "д", "з", "к" та "м";

11) пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. У разі припинення (розірвання) контракту, а також продовження його строку у випадках, визначених цим Положенням, у примірнику, що зберігається в особовій справі, робиться запис із зазначенням підстав та дати припинення (розірвання), продовження строку контракту, який завіряється підписом командира (начальника) військової частини та скріплюється відповідною гербовою печаткою.

Військовослужбовець подає за бажанням до служби персоналу військової частини другий примірник контракту, де робиться відповідний запис із зазначенням підстав припинення (розірвання) контракту та дати виключення військовослужбовця зі списків особового складу, а також про продовження строку контракту. У разі неподання військовослужбовцем примірника контракту в першому примірнику робиться відповідний запис";

12) у підпункті 4 пункту 38 слово "військовозобов'язаними" замінити словом "громадянами";

13) абзац третій пункту 42 доповнити реченням такого змісту: "Військовослужбовцям сержантського і старшинського складу, призначеним на посади офіцерського складу у воєнний час, первинне військове звання офіцерського складу присвоюється командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі";

14) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Чергові військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

до старшого сержанта (головного старшини) включно, в тому числі старшого солдата (старшого матроса) у порядку заохочення, – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до старшого прапорщика включно – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України, а також першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно – першим заступником Міністра оборони України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, командиром військової частини А0515;

до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України.

В особливий період військові звання військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, присвоюються:

до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до капітана включно – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України;

до підполковника (капітана 2 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

до полковника (капітана 1 рангу) включно – Міністром оборони України, начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Право присвоєння курсантам військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу мають начальники вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів. Із введенням воєнного стану право присвоєння слухачам відповідних військових звань офіцерського складу до полковника (капітана 1 рангу) включно мають посадові особи, визначені абзацами одинадцятим, дванадцятим цього пункту Положення.

Посадові особи мають право присвоювати чергові військові звання лише військовослужбовцям, які перебувають в їх прямому підпорядкуванні, за винятком військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів, присвоєння військових звань яким здійснюється наказами по особовому складу посадових осіб, визначеними пунктом 153 цього Положення. Присвоєння військових звань до полковника (капітана 1 рангу) включно військовослужбовцям, прикомандированим до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим або місцевих рад із залишенням на військовій службі, здійснюється Міністром оборони України";

15) пункт 45 доповнити абзацом такого змісту:

"В умовах особливого періоду чергові військові звання до полковника (капітана 1 рангу) включно присвоюються Міністром оборони України (у воєнний час також начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України) в порядку заохочення військовослужбовців незалежно від займаних посад та строків вислуги у відповідному військовому званні. Такі військові звання можуть бути присвоєні посмертно";

16) абзац двадцять четвертий пункту 46 замінити шістьма абзацами такого змісту:

"З введенням воєнного стану для осіб молодшого і старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні (в тому числі для офіцерів, які закінчили вищий військовий навчальний заклад або військовий навчальний підрозділ вищого навчального закладу з п'ятирічним строком навчання і більше):

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 1 рік;

старшого лейтенанта, капітана (капітан-лейтенанта) – 2 роки;

майора (капітана 3 рангу) – 3 роки;

підполковника (капітана 2 рангу) – 4 роки;

полковника (капітана 1 рангу) – 1 рік.";

17) пункт 50 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) особам сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які були призначені на посади осіб офіцерського складу та отримали вищу освіту";

18) у пункті 51:

у підпункті 1 слова "які мають повну вищу освіту" замінити словами "які мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта)";

у підпункті 2 слова "здобули повну вищу освіту" замінити словами "мають вищу освіту не нижче ступеня бакалавра";

у підпункті 3 слова "здобули повну вищу освіту" замінити словами "мають вищу освіту ступеня магістра або прирівняний до нього освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (повна вища освіта)";

19) абзац перший пункту 54 доповнити реченням такого змісту: "З настанням особливого періоду строки подання цих проектів наказів на підпис визначаються Міністерством оборони України";

20) у пункті 63 слово "повну" виключити;

21) у пункті 70 слова "незалежно від" замінити словами "з урахуванням";

22) у пункті 71 слова "в Збройні Сили України" замінити словами "за контрактом";

23) у пункті 81:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) військовослужбовців, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової військової служби) – Міністром оборони України та посадовими особами відповідно до номенклатури посад для призначення військовослужбовців (далі – номенклатура посад), яка затверджується Міністром оборони України";

доповнити пункт підпунктом 6 такого змісту:

"6) державного секретаря Міністерства оборони України – Кабінетом Міністрів України за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби";

24) у пункті 82:

в абзаці сьомому підпункту 2, абзаці четвертому підпункту 3 слова "на підставі висновку атестації, а в особливий період – на підставі висновку службової характеристики" замінити словами "на підставі висновку атестування";

підпункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"за ініціативою військовослужбовця (крім військовослужбовців, які займають посади, за якими передбачені первинні військові звання офіцерського, сержантського і старшинського складу) на нижчу на один ступінь посаду – на підставі рішення посадової особи відповідно до номенклатури посад";

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) у зв'язку зі звільненням осіб сержантського і старшинського складу, які займали посади офіцерського складу";

25) абзац перший пункту 83 викласти в такій редакції:

"83. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби. У разі коли є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, їх призначенню на ці посади має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду";

26) пункт 102 доповнити абзацом такого змісту:

"Особи рядового складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не отримали підготовку відповідного рівня у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах) та у військових частинах, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади сержантського і старшинського складу, за якими штатами воєнного часу передбачено військове звання до старшого сержанта (головного старшини) включно, за умови, що їм не будуть підпорядковані сержанти (старшини). Призначення таких військовослужбовців на посади сержантського і старшинського складу здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад";

27) абзац другий пункту 104 викласти в такій редакції:

"Особи сержантського і старшинського складу (крім військовослужбовців строкової військової служби), які мають бойовий досвід та не мають вищої освіти, з урахуванням потреби доукомплектування Збройних Сил України в умовах особливого періоду можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу. Призначення таких військовослужбовців здійснюється наказами посадових осіб відповідно до номенклатури посад на період до призначення на ці посади офіцерів та за умови, що їм не будуть підпорядковані офіцери. Особи сержантського і старшинського складу, які займають посади офіцерського складу, можуть бути звільнені із займаних посад і призначені на посади сержантського і старшинського складу за підставами, визначеними підпунктами 3 та 7 пункту 82 цього Положення";

28) у пункті 111:

в абзаці другому слова "Об'єднаних сил швидкого реагування" замінити словами "Сил негайного реагування";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"у разі потреби доукомплектування в особливий період посад, передбачених штатами воєнного часу";

29) пункт 114 доповнити абзацом такого змісту:

"Порядок організації контролю за прибуттям військовослужбовців до нового місця служби визначається Міністерством оборони України";

30) підпункт 16 пункту 116 викласти в такій редакції:

"16) перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками) – до закінчення відпустки по догляду за дитиною";

31) в абзаці третьому пункту 118 слова "якщо посадовий оклад при цьому не зменшується" виключити;

32) у пункті 121:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) особи рядового складу – на військові посади, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання рядового складу, а в особливий період – на військові посади, за якими штатами воєнного часу передбачені військові звання сержантського і старшинського складу до старшого сержанта (головного старшини) включно";

доповнити пункт підпунктом 11 такого змісту:

"11) особи рядового складу режимно-секретних органів та спеціальних органів зв'язку (шифрувальної служби та засекреченого зв'язку), які мають допуск до державної таємниці відповідної форми, – на військові посади в цих органах, за якими штатами (штатними розписами) передбачені військові звання сержантського і старшинського складу, з дотриманням вимог пункту 97 цього Положення";

33) у пункті 122:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Військовослужбовець, стосовно якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, або військове адміністративне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових обов'язків за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом чи вирішення питання подальшого проходження військової служби";

абзац восьмий доповнити реченням такого змісту: "Скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення із закриттям провадження тягне за собою повернення військовослужбовцю стягнених грошових сум, а також скасування інших обмежень, пов'язаних із цією постановою";

34) пункт 145 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"реабілітації за наслідками поранень (контузій, травм або каліцтв), пов'язаних з виконанням ними обов'язків військової служби, та забезпечення супроводження таких військовослужбовців".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – п'ятнадцятим;

35) в абзаці першому пункту 153 слова "(крім військовослужбовців строкової військової служби)" замінити словами "(крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період)";

36) абзац перший пункту 165 викласти в такій редакції:

"165. Студенти військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів приймаються на військову службу (навчання) за контрактом після здобуття вищої освіти ступеня бакалавра. За наявності такої освіти та бажання продовжити навчання для проходження військової служби за контрактом на посадах офіцерського складу вони укладають контракт про навчання та контракт про проходження військової служби (на посадах офіцерського складу після здобуття відповідного ступеня вищої освіти)";

37) у пункті 173 слова "та особи офіцерського складу, які здобули базову або повну вищу освіту" замінити словами "та особи офіцерського складу (крім військовослужбовців військової служби за призовом осіб офіцерського складу), які здобули вищу освіту";

38) у пункті 177 слова "комплексного оцінювання та періодичного атестування" замінити словами "комплексного та періодичного оцінювання";

39) пункт 178 доповнити словами "та військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період (за винятком атестації до присвоєння військового звання та оцінювання перед закінченням військової служби)";

40) пункт 184 викласти в такій редакції:

"184. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення за кордон або зарахування на очну (денну) форму навчання до вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, щорічна основна відпустка надається з урахуванням повного використання її до направлення за кордон або на навчання";

41) пункт 187 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням особливого періоду такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів";

42) доповнити Положення пунктом 1921 такого змісту:

"1921. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється посадовим особам, які направили військовослужбовців у відпустки, лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях.

В інших випадках відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток здійснюється за рішеннями Міністра оборони України, командира військової частини А0515, їх заступників, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України. Підставою для прийняття таких рішень є необхідність виконання невідкладного завдання, про яке не було і не могло бути відомо під час надання щорічної основної відпустки, за умови неможливості виконання такого завдання іншою уповноваженою на це особою. Виконання такого рішення здійснюється наказом посадової особи, яка направила військовослужбовця у щорічну основну відпустку. Посадова особа, яка видала наказ про відкликання із щорічної основної відпустки, з використанням засобів зв'язку повідомляє військовослужбовцю про прийняте рішення не пізніше ніж за п'ять календарних днів до такого відкликання, якщо її тривалість не менше п'яти днів. У день прибуття військовослужбовця до місця проходження військової служби посадова особа, яка видала наказ про відкликання з відпустки, ознайомлює військовослужбовця з цим наказом в установленому порядку.

У разі неможливості прибути до місця проходження військової служби у зв'язку із погіршенням стану здоров'я чи за наявності інших обставин, що ускладнюють прибуття, військовослужбовець повідомляє про виникнення таких обставин з використанням засобів зв'язку особі, яка видала наказ про відкликання, або безпосередньому командиру (начальнику). Після закінчення відпустки військовослужбовець повинен подати документи, що підтверджують обставини ускладнення прибуття до місця служби у зв'язку з відкликанням з відпустки.

Невикористана частина щорічної основної відпустки надається військовослужбовцю у порядку, визначеному Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей";

43) перше речення пункту 193 після слів "У разі неповернення військовослужбовця" доповнити словами "чи неприбуття у зв'язку з відкликанням";

44) абзац другий пункту 216 доповнити реченням такого змісту: "Про призов цих громадян на військову службу військові комісаріати письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких зазначені громадяни працюють, навчаються або зареєстровані як безробітні";

45) пункт 218 доповнити реченням такого змісту: "Військові комісаріати не пізніше наступного дня після взяття на військовий облік громадян, звільнених з військової служби, письмово інформують державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, в яких до призову на військову службу ці громадяни працювали або навчались, про підставу звільнення з військової служби, строк військової служби, що зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, стажу державної служби, а також про день взяття їх на облік";

46) пункт 225 викласти в такій редакції:

"225. Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

1) у мирний час на підставах, передбачених пунктом 2 частини третьої, частинами шостою і сьомою статті 26 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до старшого сержанта (головного старшини) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів
2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до старшого прапорщика включно за всіма підставами – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командувачами видів Збройних Сил України, першим заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність, – першим заступником Міністра оборони України, командиром військової частини А0515;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військових званнях генерал-полковника (адмірала), генерала армії України – Президентом України;

2) з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до прийняття рішення про демобілізацію – на підставах, передбачених пунктом 1 частини восьмої статті 26 Закону України “Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів   2 рангу) та посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність та у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами, крім звільнення осіб офіцерського складу через службову невідповідність, – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України, – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військових званнях генерал-полковника (адмірала), генерала армії України – Президентом України;

3) під час воєнного стану – на підставах, передбачених пунктом 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно за всіма підставами – командирами окремих батальйонів (кораблів   2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно за всіма підставами – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно за всіма підставами – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно за всіма підставами – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно за всіма підставами – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військових званнях генерал-полковника (адмірала), генерала армії України – Президентом України;

4) після прийняття рішення про демобілізацію (протягом частково відбудовного періоду після закінчення воєнних дій) – на підставах, передбачених пунктом 3 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

у військових званнях до старшого прапорщика (старшого мічмана) включно – командирами окремих батальйонів (кораблів 2 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до капітана включно – командирами корпусів, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

у військових званнях до майора (капітана 3 рангу) включно – командувачами військ оперативних командувань, командувачами військ (сил) Збройних Сил України, що не входять до складу видів Збройних Сил України, керівниками органів військового управління Збройних Сил України;

у військових званнях до підполковника (капітана 2 рангу) включно – командувачами видів Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівниками служб персоналу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;

у військових званнях до полковника (капітана 1 рангу) включно, крім військовослужбовців, які займають посади номенклатури призначення Міністра оборони України – начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем Збройних Сил України;

у військових званнях до генерал-лейтенанта (віце-адмірала) включно за всіма підставами – Міністром оборони України;

у військових званнях генерал-полковника (адмірала), генерала армії України – Президентом України";

47) у пункті 227:

абзац перший після слів "під час проходження" доповнити словами "військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та";

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період та відраховані з навчання, направляються до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право звільнення з військової служби.

Військовослужбовці, які були прийняті на навчання під час проходження військової служби за контрактом та не виконують навчальний план чи не бажають продовжувати навчання, направляються за їх бажанням, як правило, до тих військових частин, з яких вони прибули на навчання. Рішення про продовження військової служби такими військовослужбовцями приймає посадова особа, яка має право призначення на відповідну посаду";

48) пункт 2281 викласти в такій редакції:

"2281. Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладення контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів у сукупності притягувався до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни, які враховуються для оцінки стану дисципліни в Міністерстві оборони України, чи після попередження військовослужбовця про неповну службову відповідність він не виправив своєї поведінки і це стягнення не відіграло своєї ролі, а також у разі відмови курсанта, з яким укладено контракт про навчання, від проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу.

Звільнення з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням здійснюється в разі, коли протягом останніх 12 місяців служби військовослужбовця командуванням два чи більше разів не виконувалось одне або декілька із зобов'язань та інших умов, визначених контрактом. Невиконання зобов'язань та інших умов, визначених контрактом, не враховується для встановлення систематичного невиконання умов контракту командуванням, якщо їх виконання стало неможливим у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення воєнних (бойових) дій, а також залучення до здійснення заходів правового режиму надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, посилення охорони державного кордону, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам";

49) пункт 233 доповнити абзацом такого змісту:

"При звільненні військовослужбовця з військової служби за рішенням командування військової частини відповідно до підпункту 1 пункту 35 цього Положення рапорт на звільнення військовослужбовцем не подається. У такому разі командуванням військової частини складається аркуш бесіди з військовослужбовцем за формою, визначеною Міністерством оборони України";

50) абзац перший пункту 241 викласти в такій редакції:

"241. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами "а", "в" пункту 2 частини третьої, пунктами "а", "б", "в", "д", "к", "м" частини шостої, пунктами "а", "б", "в", "д", "і" частини сьомої, підпунктами "а", "б", "ґ", "ж", "з" пункту 1 та підпунктами "а", "б" пункту 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них";

51) абзац перший пункту 257 викласти в такій редакції:

"257. Атестування військовослужбовців в особливий період проводиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України. У разі подання документів щодо подальшого службового використання, нагородження чи присвоєння чергових військових звань військовослужбовцям, які займають посади, передбачені штатами воєнного часу, на них складаються службові характеристики в порядку, визначеному Міністерством оборони України";

52) у додатку 1 до Положення:

абзац другий пункту 1 після слів "а в разі настання особливого періоду – понад установлений строк Контракту" доповнити словами і цифрами "крім випадків, визначених абзацом другим частини третьої статті 23 та частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

доповнити додаток пунктами 111 і 112 такого змісту:

"111. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту _______________________________________________________

(особистий підпис, прізвище та ініціали громадянина України – військовослужбовця)

112. Строк Контракту продовжено до _________________________

                                                      (строк, до якого продовжено дію Контракту)

__________________________________

(посада, найменування військової частини,

військове звання, особистий підпис, прізвище

та ініціали командира (начальника)

МП

________________ 20___ року";

53) у додатку 2 до Положення:

у пункті 1:

в абзаці п'ятому слова "на посадах офіцерського складу" замінити словами "на посадах осіб сержантського і старшинського складу або офіцерського складу";

абзац шостий викласти в такій редакції:

"відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов'язані з утриманням у вищому навчальному закладі, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого навчального закладу у випадках, визначених частиною десятою статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

доповнити додаток пунктом 81 такого змісту:

"81. Підпис військовослужбовця про отримання другого примірника Контракту _______________________________________________________

(особистий підпис, військове звання, прізвище та ініціали курсанта)".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

14 листопада 2016 року