Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №545/2022

Про внесення змін до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства

1. Внести до Положення про проходження військової служби у Збройних Силах України іноземцями та особами без громадянства, затвердженого Указом Президента України від 10 червня 2016 року № 248/2016 (зі зміною, внесеною Указом від 3 вересня 2020 року № 372/2020), такі зміни:

1) в абзаці другому пункту 4 слова «військових комісарів» замінити словами «керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки»;

2) у пункті 5 слова «військового комісаріату» замінити словами «територіального центру комплектування та соціальної підтримки»;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Початок, призупинення і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначаються Законом України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

4) в абзаці шостому пункту 13 слова «вищих навчальних закладів» замінити словами «закладів вищої освіти»;

5) в абзаці першому пункту 18 слова «військовими комісаріатами» замінити словами «територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки»;

6) у пункті 19:

абзац перший викласти в такій редакції:

«19. У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки проводяться такі заходи з відбору іноземців на військову службу за контрактом»;

в абзацах дев'ятому, чотирнадцятому, шістнадцятому, двадцять третьому та двадцять сьомому слова «військовий комісаріат» в усіх відмінках та числах замінити словами «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку та числі;

7) абзац четвертий пункту 22 виключити;

8) пункт 23 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

«Під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їхнім бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 1 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі».

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

9) пункт 26 доповнити словами та цифрами «а також випадків, визначених частиною третьою статті 23 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

10) пункт 37 викласти в такій редакції:

«37. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби:

1) за рішенням командування військової частини за наявності підстав, передбачених підпунктами «а» – «г», «д», «е», «з» – «й», «м», «н» пункту 1, підпунктами «а» – «г», «д», «е», «ж» – «ї» та «л» пункту 2, підпунктами «а» – «в» пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених підпунктами «а» – «ґ», «ж», «і» та «к» пункту 1, підпунктами «а» – «ґ», «и», «й» та «к» пункту 2, підпунктами «а», «г» та «ґ»  пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»;

11) абзаци другий та третій пункту 44 викласти в такій редакції:

«1) до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно – командирами бригад (полків, кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) до головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) включно – командирами корпусів і командувачами військ оперативних командувань, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі, а також командувачами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівником служби персоналу Міністерства оборони України»;

12) пункти 45 і 46 викласти в такій редакції:

«45. Чергове військове звання може бути присвоєно достроково в порядку заохочення один раз за весь строк військової служби не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги в попередньому військовому званні та за умови проходження військової служби на посаді, за якою військове звання відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Чергове військове звання може бути присвоєно посмертно військовослужбовцям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, незалежно від займаних посад та строку вислуги у військовому званні.

46. Для осіб рядового складу, які проходять військову службу, строк вислуги у військовому званні рядового складу не встановлюється.

Для осіб сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта (старшини 2 статті) – 1 рік;

сержанта (старшини 1 статті) – 2 роки;

старшого сержанта, головного сержанта, штаб-сержанта, майстер-сержанта, старшого майстер-сержанта (головного старшини, головного корабельного старшини, штаб-старшини, майстер-старшини, старшого майстер-старшини) – 3 роки.

Строк вислуги у військовому званні головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) не встановлюється»;

13) абзац четвертий пункту 47 виключити;

14) пункт 49 виключити;

15) у підпункті 1 пункту 53 слова «відсторонення від виконання службових повноважень на посаді» виключити;

16) абзац другий пункту 55 виключити;

17) пункт 56 викласти в такій редакції:

«56. Військовослужбовці, позбавлені військового звання за вироком суду, виключаються зі списків особового складу військових частин після набрання вироком суду законної сили з дня, зазначеного у вироку суду про початок строку відбування покарання»;

18) пункт 57 виключити;

19) у пункті 58:

в абзаці першому слова «або в дисциплінарному порядку» виключити;

перше речення абзацу другого викласти в такій редакції: «У разі скасування чи зміни вироку суду (у частині позбавлення військового звання) особа, крім поновлення у військовому званні, підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій посаді»;  

 20) абзац четвертий пункту 73 викласти в такій редакції:

«між видами, окремими родами, органами військового управління Збройних Сил України – наказом Головнокомандувача Збройних Сил України»;

21) в абзаці четвертому пункту 75 слова «навчальних закладів» замінити словами «закладів освіти», а слова «дітей-інвалідів» – словами «дітей з інвалідністю»;

22) в абзаці шостому пункту 81 слова «інвалідами війни» замінити словами «особами з інвалідністю внаслідок війни»;

23) у пункті 84:

в абзацах другому та сьомому слова «адміністративне корупційне правопорушення» замінити словами «адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією»;

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

«Відсторонення військовослужбовців від посади як захід забезпечення кримінального провадження здійснюється відповідно до Кримінального процесуального кодексу України на строк не більше двох місяців.

Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 Кримінального процесуального кодексу України»;

в абзаці п'ятому слова «відсторонені від виконання службових повноважень, а також відсторонені від виконання повноважень на посаді або відсторонені від посади» замінити словами «відсторонені від виконання службових повноважень або посади»;

24) у пунктах 90 – 93 слова «військовий комісар» в усіх відмінках замінити словами «керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки» у відповідному відмінку;

25) пункт 104 викласти в такій редакції:

«104. Військовослужбовцям надаються щорічні основні відпустки зі збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення. Тривалість щорічної основної відпустки для військовослужбовців, які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 календарних днів; від 10 до 15 років – 35 календарних днів; від 15 до 20 років – 40 календарних днів; понад 20 календарних років – 45 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець. Святкові та неробочі дні під час визначення тривалості щорічних основних відпусток не враховуються»;

26) в абзаці першому пункту 105 слова «цього пункту» замінити словами «пункту 104 цього Положення»;

27) у пункті 110:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції:

«110. Військовослужбовцям, які звільняються з військової служби, за винятком осіб, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічна основна відпустка надається з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право відповідно до пункту 104 цього Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення»;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Військовослужбовцям, які звільняються зі служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, щорічні основні відпустки та додаткові відпустки в рік звільнення надаються на строки, установлені пунктами 104 та 106 цього Положення»;

абзац четвертий після слів «станом здоров'я» доповнити словами «у зв'язку з прямим підпорядкуванням близькій особі»;

в абзаці сьомому слова «у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку» виключити;

28) абзац перший пункту 111 викласти в такій редакції:

«111. Відкликання військовослужбовців із щорічних основних відпусток дозволяється лише у разі оголошення мобілізації, введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а в інших випадках – за рішенням Міністра оборони України та його заступників, Головнокомандувача Збройних Сил України»;

29) пункт 112 викласти в такій редакції:

«112. В особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію військовослужбовцям надаються відпустки, передбачені пунктом 104 цього Положення, і відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин. Надання військовослужбовцям відпусток, передбачених пунктом 104 цього Положення, здійснюється за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців певної категорії відповідного підрозділу. Відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин військовослужбовцям надаються із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Надання військовослужбовцям у періоди, передбачені абзацами першим та другим цього пункту, інших видів відпусток, крім відпусток військовослужбовцям-жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а в разі якщо дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш як до досягнення нею шестирічного віку, а також відпусток у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком (постановою) військово-лікарської комісії, припиняється.

У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв'язку з настанням періодів, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об'єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об'єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Зазначені відпустки можуть бути надані декількома частинами (більше двох) без обмеження тривалості кожної з них»;

30) пункт 120 викласти в такій редакції:

«120. Звільнення військовослужбовців з військової служби за підставами, передбаченими частиною п'ятою статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», здійснюється:

1) у військових званнях до майстер-сержанта (майстер-старшини) включно за всіма підставами – командирами бригад (полків, кораблів 1 рангу) і посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі;

2) у військових званнях до головного майстер-сержанта (головного майстер-старшини) включно за всіма підставами – командирами корпусів і командувачами військ оперативних командувань, посадовими особами, які мають рівні з ними права та вищі; а також командувачами видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, начальником Генерального штабу Збройних Сил України, Головнокомандувачем Збройних Сил України, командиром військової частини А0515, керівником служби персоналу Міністерства оборони України»;

31) в абзаці другому пункту 122 цифри «59, 61, 67» замінити цифрами «55, 56»;

32) абзац другий пункту 123 виключити;

33) у пункті 124 слова «частинами шостою та восьмою» замінити словами «частиною п'ятою»;

34) абзац другий пункту 129 виключити;

35) в абзаці шостому пункту 131 слова «передбаченими статтею» замінити словами «передбаченими частиною п'ятою статті»;

36) у пункті 134 слова і цифру «підпунктом «е» пункту 1 частини восьмої» замінити словами і цифрою «підпунктом «д» пункту 2 частини п'ятої»;

37) абзац перший пункту 137 викласти в такій редакції:

«137. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених підпунктами «а» – «в», «ґ», «ж», «к» пункту 1, підпунктами «а» – «в», «ґ», «й», «к» пункту 2 та підпунктами «а» і «б» пункту 3 частини п'ятої статті 26 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них»;

38) у пункті 144 слово «восьмою» замінити словом «п'ятою»;

39) додаток до Положення викласти в редакції, що додається.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 серпня 2022 року