Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №547/2016

Про річні національні програми під егідою Комісії Україна – НАТО

З метою забезпечення виконання положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписаної 9 липня 1997 року, Декларації про її доповнення від 21 серпня 2009 року, рішень, прийнятих за результатами засідань Комісії Україна – НАТО на рівні глав держав та урядів (4 квітня 2008 року, м.Бухарест, Румунія, 4 вересня 2014 року, м.Ньюпорт, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, та 9 липня 2016 року, м.Варшава, Республіка Польща), виходячи з положень законів України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і "Про основи національної безпеки України", відповідно до пунктів 1, 3 і 17 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та оцінювання результатів їх виконання (додається).

2. Кабінету Міністрів України щороку:

1) забезпечувати розроблення проектів річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО на відповідні роки (далі – річні національні програми) згідно із Положенням про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та оцінювання результатів їх виконання, затвердженим цим Указом;

2) здійснювати координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з виконання річних національних програм;

3) подавати до 15 січня наступного року Президентові України інформацію про результати виконання річної національної програми на поточний рік та пропозиції щодо дальшого розвитку відносин між Україною та НАТО.

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України, Міністерству закордонних справ України, Міністерству інформаційної політики України, Міністерству оборони України, центральним органам виконавчої влади за участю інших державних органів, залучених до виконання річних національних програм, органів місцевого самоврядування забезпечувати регулярне інформування громадськості про хід та результати їх виконання.

4. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від

12 червня 2013 року № 328 "Про річні національні програми співробітництва Україна – НАТО".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 грудня 2016 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 грудня 2016 року № 547/2016

ПОЛОЖЕННЯ
про розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО та оцінювання результатів їх виконання

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок розроблення річних національних програм під егідою Комісії Україна – НАТО (далі – річні національні програми) та оцінювання результатів їх виконання.

2. Річна національна програма складається з таких розділів:

1) політичні та економічні питання;

2) оборонні та військові питання;

3) ресурсні питання;

4) питання безпеки;

5) правові питання.

3. У кожному розділі річної національної програми визначаються:

головні цілі реформ за визначеними напрямами, очікувані зміни у політиці держави та житті суспільства;

середньострокові цілі, реалізація яких розрахована на два – три роки;

пріоритетні завдання із зазначенням необхідності залучення для їх виконання консультативної, дорадчої та/або матеріально-технічної допомоги НАТО;

основні заходи на плановий рік, а також перелік виконавців таких заходів.

4. Підготовка пропозицій до проекту річної національної програми на наступний рік має здійснюватися з урахуванням результатів виконання річної національної програми на поточний рік із забезпеченням наступності цілей, завдань та заходів.

5. Проект річної національної програми подається разом із пропозиціями щодо проведення засідань у форматі Комісії Україна – НАТО, зокрема спільних робочих груп, а також консультацій, семінарів, тренінгів, що безпосередньо пов'язані з виконанням річної національної програми.

ІІ. Розроблення проектів річних національних програм

6. Розроблення проекту річної національної програми забезпечується Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади, інших державних органів.

7. Заінтересовані центральні органи виконавчої влади, інші державні органи до 15 серпня року, що передує плановому, розробляють відповідно до компетенції та подають Міністерству закордонних справ України пропозиції до проекту річної національної програми за встановленою формою (додаток 1).

Пропозиції подаються українською мовою та у разі можливості у перекладі англійською мовою.

8. Пропозиції до проекту річної національної програми, які не відповідають вимогам цього Положення, Міністерством закордонних справ України повертаються центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на доопрацювання.

9. Міністерство закордонних справ України до 1 вересня року, що передує плановому, узагальнює отримані пропозиції, розробляє проект річної національної програми, здійснює його переклад на англійську мову та подає до 1 жовтня того ж року зазначений проект річної національної програми для попереднього розгляду Міжнародному секретаріату НАТО та Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Міністерство закордонних справ України у взаємодії з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, іншими державними органами доопрацьовує проект річної національної програми з урахуванням рекомендацій сторони НАТО, у тому числі наданих за результатами оцінки виконання річної національної програми на поточний рік, а також рекомендацій Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. 

10. Міністерство закордонних справ України вносить не пізніше 20 грудня року, що передує плановому, доопрацьований проект річної національної програми на розгляд Кабінету Міністрів України.

11. Кабінет Міністрів України розглядає, схвалює та до 31 січня планового року подає проект річної національної програми разом із проектом відповідного Указу Президента України на розгляд Президентові України.

ІІІ. Оцінювання досягнутих результатів виконання річних національних програм

12. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, залучені до виконання річної національної програми, подають щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Міністерству закордонних справ України аналітичну інформацію про виконання річної національної програми та проведення засідань у форматі Комісії Україна – НАТО, зокрема спільних робочих груп, а також консультацій, семінарів, тренінгів, що безпосередньо пов'язані з виконанням річної національної програми.

Така інформація повинна містити узагальнені стисло викладені відомості щодо проведеної роботи з виконання пріоритетних завдань і основних заходів, визначених річною національною програмою, досягнутих результатів за розділами річної національної програми, а також відповідні висновки та пропозиції (додаток 2).

13. Міністерство закордонних справ України щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Кабінету Міністрів України узагальнену інформацію про стан виконання річної національної програми.

14. Кабінет Міністрів України до 15 січня наступного року подає Президентові України інформацію про результати виконання річної національної програми на поточний рік та пропозиції щодо дальшого розвитку відносин між Україною та НАТО.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН