Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №550/2021

Про внесення змін до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року № 63

1. Внести до Указу Президента України від 19 лютого 2021 року № 63 "Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України" такі зміни:

1) на часткову зміну статті 2 затвердити новий персональний склад конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається);

2) статтю 4 викласти у такій редакції:

"4. Конкурсній комісії забезпечити проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України";

3) у Положенні про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, затвердженому зазначеним Указом:

а) пункт 2 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Формою роботи конкурсної комісії є засідання, яке є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу конкурсної комісії.

Член конкурсної комісії має право брати участь у засіданні та ухваленні рішень конкурсної комісії у віддаленому режимі з використанням електронних засобів відеозв'язку.

Рішення конкурсної комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписується головою конкурсної комісії".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дванадцятим;

б) пункт 3 доповнити словами "зокрема щодо дотримання гендерного балансу";

в) підпункт 6 пункту 5 викласти в такій редакції:

"6) визначення кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України";

г) пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Форма проведення співбесіди та порядок оцінювання кандидатів визначаються рішеннями конкурсної комісії";

ґ) пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. За результатами співбесіди та з урахуванням результатів тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи конкурсна комісія формує рейтинг учасників конкурсу.

На основі сформованого рейтингу учасників конкурсу з дотриманням вимоги щодо гендерного балансу конкурсна комісія приймає рішення про включення учасників конкурсу до списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України і не пізніше наступного робочого дня після прийняття цього рішення оприлюднює список кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Голова конкурсної комісії подає список кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.

У разі якщо під час попереднього розгляду у Раді Європи списку кандидатів буде виявлено невідповідність чи неповну відповідність одного чи декількох кандидатів критеріям, визначеним частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, конкурсна комісія може прийняти рішення про виключення таких кандидатів із зазначеного списку та про включення до нього наступних у рейтингу учасників конкурсу, які мають найбільшу кількість балів, з дотриманням вимоги щодо гендерного балансу.

Таке рішення конкурсної комісії не пізніше наступного робочого дня після його прийняття надсилається до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи";

д) пункт 12 викласти у такій редакції:

"12. Голова конкурсної комісії інформує Президента України про рішення, прийняті конкурсною комісією відповідно до пункту 11 цього Положення".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

26 жовтня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 26 жовтня 2021 року № 550/2021

СКЛАД

конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею

Європейського суду з прав людини від України

РЕПЕЦЬКИЙ Василь Миколайович – завідувач кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, професор (за згодою)

РОМАНЮК Ярослав Михайлович – суддя Верховного Суду України у відставці, Голова Верховного Суду України у 2013 – 2017 роках (за згодою)

ХЕНДЕЛЬ Наталія Володимирівна – тренер програми "Права людини" Української школи урядування, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ШПАКОВИЧ Ольга Миколаївна – професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор (за згодою)

ЯГУНОВ Дмитро Вікторович – адвокат, доцент кафедри політології та державного управління факультету інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор політичних наук, доцент (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК