Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №63/2021

Про конкурс із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

З метою забезпечення добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, на виконання Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (додається).

2. Утворити конкурсну комісію із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурсна комісія) та затвердити її персональний склад (додається).

3. Ліквідувати Комісію для проведення конкурсу з добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, утворену Указом Президента України від 10 червня 2019 року № 356 «Питання добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

4. Конкурсній комісії:

розмістити в установленому порядку у двотижневий строк із дня набрання чинності цим Указом оголошення про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України;

забезпечити проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

5. Міністерству закордонних справ України забезпечити:

проведення тестування учасників конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

внесення в установленому порядку до Ради Європи за результатами проведення конкурсу списку кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

6. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 10 червня 2019 року № 356 «Питання добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України».

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 лютого 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 лютого 2021 року № 63/2021

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

1. Це Положення визначає процедуру та умови проведення конкурсу із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурс), а також вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України згідно з критеріями, визначеними частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

2. Для проведення конкурсу утворюється конкурсна комісія із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України (далі – конкурсна комісія).

Склад конкурсної комісії формується з числа фахівців у галузі міжнародного права, які мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи у цій галузі, у тому числі провідних вчених, представників міжнародних організацій та всеукраїнських громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав людини і основоположних свобод.

Персональний склад конкурсної комісії затверджує Президент України.

Голова конкурсної комісії обирається на її першому засіданні з числа її членів.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі особисто, без права делегування своїх повноважень щодо участі у засіданнях комісії та права голосу на таких засіданнях іншим членам конкурсної комісії або іншим особам.

Члени конкурсної комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Діяльність конкурсної комісії ґрунтується на засадах незалежності, відкритості та прозорості процедури добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

Порядок роботи конкурсної комісії визначається регламентом, який затверджується на її першому засіданні.

3. Конкурс проводиться з додержанням принципу рівності прав конкурсантів незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання або інших ознак та з урахуванням вимог резолюцій і рекомендацій Парламентської Асамблеї Ради Європи.

4. Кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України може бути громадянин України, який:

має високі моральні якості;

має вищу юридичну освіту не нижче ступеня магістра (або прирівняну до неї вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста), здобуту в Україні, чи вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту в іноземній державі та визнану в Україні в установленому порядку;

має стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) у сфері права та/або стаж (досвід) наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод не менше десяти років;

має ґрунтовні знання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, протоколів до неї та практики Європейського суду з прав людини;

вільно володіє однією з офіційних мов Ради Європи (англійською або французькою) та має знання другої офіційної мови Ради Європи (відповідно французької або англійської) на рівні, достатньому для читання та розуміння професійного тексту юридичного змісту.

Не може бути кандидатом для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України особа, яка:

на момент подання документів для участі у конкурсі досягла 65 років;

визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;

має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків судді;

має судимість, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

піддавалася протягом останнього року адміністративному стягненню за пов'язане з корупцією правопорушення.

5. Конкурс проводиться за такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу, розміщення відповідної інформації у засобах масової інформації;

2) подання документів особами, які мають намір взяти участь у конкурсі;

3) розгляд поданих документів на відповідність вимогам, установленим цим Положенням, та допуск осіб до участі у конкурсі; 

4) тестування осіб, допущених до участі у конкурсі, для визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи;

5) проведення співбесіди;

6) відбір кандидатів.

6. Конкурсна комісія розміщує оголошення про проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації і на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

В оголошенні про проведення конкурсу зазначаються:

вимоги до кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України, передбачені у пункті 4 цього Положення;

перелік документів, що подаються для участі у конкурсі відповідно до пункту 7 цього Положення, кінцевий термін та способи їх подання.

Кінцевий термін подання документів для участі у конкурсі визначається календарною датою, яка настає не раніше ніж через тридцять календарних днів з дня розміщення конкурсною комісією оголошення про проведення конкурсу.

7. Для участі у конкурсі особа, яка має намір взяти у ньому участь, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) написану власноруч письмову заяву про участь у конкурсі;

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним суддею Європейського суду з прав людини від України;

4) копію паспорта громадянина України;

5) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту в іноземній державі, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

6) копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності) разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні;

7) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права, та/або досвід наукової чи науково-педагогічної діяльності у цій сфері, та/або досвід діяльності у галузі захисту прав людини і основоположних свобод;

8) написану власноруч письмову заяву про відсутність обставин, зазначених в абзацах дев'ятому – дванадцятому пункту 4 цього Положення;

9) письмову згоду на обробку персональних даних.

Особа, яка має намір взяти участь у конкурсі, також може подати до конкурсної комісії додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня, репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, наукові публікації, рекомендації тощо).

Приймання документів завершується в день, визначений в оголошенні як кінцевий термін їх подання. Документи, що надійшли після спливу зазначеного терміну, не розглядаються. У прийнятті документів не може бути відмовлено з інших підстав, ніж у зв'язку зі спливом терміну їх подання.

Конкурсна комісія розміщує список осіб, які подали документи для участі у конкурсі, на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня після завершення приймання документів.

8. Конкурсна комісія здійснює розгляд документів, поданих особами, які мають намір взяти участь в конкурсі, на відповідність вимогам, визначеним цим Положенням, та приймає рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у такому допуску.

До участі у конкурсі конкурсною комісією допускаються особи, які подали документи, передбачені пунктом 7 цього Положення, відповідають вимогам, установленим абзацами третім і четвертим пункту 4 цього Положення, та не підпадають під обмеження, визначені в абзацах сьомому – дванадцятому пункту 4 цього Положення (далі – учасники конкурсу). 

Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про допуск осіб до участі у конкурсі або про відмову у такому допуску розміщує на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України список учасників конкурсу, їх автобіографії та мотиваційні листи. У разі недопуску особи до конкурсу конкурсна комісія ухвалює вмотивоване рішення, яке повідомляє відповідній особі.

9. Тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи забезпечує Міністерство закордонних справ України.

Тестування проводиться не раніше ніж через п'ятнадцять календарних днів з дня оприлюднення конкурсною комісією списку учасників конкурсу на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Інформація про дату, час і місце проведення тестування розміщується конкурсною комісією на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Про результати тестування Міністерство закордонних справ України інформує конкурсну комісію.

10. Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою перевірки відповідності учасників конкурсу вимогам, установленим в абзацах другому, п'ятому та шостому пункту 4 цього Положення, та критеріям, визначеним частиною першою статті 21 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Співбесіда проводиться не раніше ніж через п'ятнадцять календарних днів із дня проведення Міністерством закордонних справ України тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи.

Інформація про дату, час і місце проведення співбесіди розміщується конкурсною комісією на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

11. За результатами співбесіди та з урахуванням результатів тестування учасників конкурсу щодо визначення рівня володіння ними офіційними мовами Ради Європи конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу відбирає трьох кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Конкурсна комісія не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення за результатами проведеного конкурсу оприлюднює список відібраних кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Голова конкурсної комісії подає список відібраних кандидатів до Міністерства закордонних справ України для його подальшого внесення в установленому порядку до Ради Європи.

12. Про результати конкурсу голова конкурсної комісії інформує Президента України.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 лютого 2021 року № 63/2021

СКЛАД
конкурсної комісії із добору кандидатів для обрання суддею Європейського суду з прав людини від України

ГУТНИК Віталій Володимирович — професор кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

САВЧУК Костянтин Олександрович — старший науковий співробітник відділу міжнародного права і порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М.Корецького Національної академії наук України, кандидат юридичних наук (за згодою)

СЕРДЮК Олександр Васильович — професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, доцент (за згодою)

ТИМЧЕНКО Ліліана Олексіївна — доцент кафедри міжнародних відносин та міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор права, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою)

ФЕДОРОВА Алла Леонідівна — доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК