Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №909/2019

Про Раду розвитку громад та територій

З метою сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів з органами місцевого самоврядування у питаннях вироблення пріоритетів державної регіональної політики та механізмів сталого розвитку територіальних громад з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування та новітніх підходів у сфері регіонального розвитку, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити Раду розвитку громад та територій як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Раду розвитку громад та територій (додається).

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям утворити в установленому порядку ради розвитку громад та територій як консультативно-дорадчі органи на чолі з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 21 квітня 2015 року № 224 "Про Раду регіонального розвитку";

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 5 травня 2015 року № 253 "Про внесення змін до Указів Президента України від 29 квітня 1996 року № 305 та від 21 квітня 2015 року № 224";

пункт 4 статті 1 Указу Президента України від 5 жовтня 2016 року № 431 "Про внесення змін до деяких актів Президента України".

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента У країни
від 18 грудня2019 року № 909/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду розвитку громад та територій

1. Рада розвитку громад та територій (далі - Рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

З. Основними завданнями Ради є:

1) вивчення та моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, що відбуваються в державі на регіональному рівні, вироблення за результатами узгодженої позиції щодо пріоритетів державної регіональної політики та механізмів забезпечення сталого розвитку територіальних громад та регіонів;

2) сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо удосконалення державного будівництва, напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку;

3) проведення консультацій стосовно актуальних питань розвитку територіальних громад, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

4) сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, інших реформ із децентралізації влади;

5) обговорення проектів нормативно-правових актів у сфері регіональної політики, проектів державних цільових програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку та охорони довкілля з метою врахування у таких проектах інтересів територіальних громад;

6) вивчення та узагальнення міжнародного досвіду у сфері територіального розвитку, розвитку місцевого самоврядування та здійснення заходів щодо його практичної реалізації, зокрема з урахуванням стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування;

7) моніторинг стану виконання актів Президента України з питань державної регіональної політики та підготовка пропозицій щодо підвищення рівня виконавської дисципліни;

8) аналіз законодавства України з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування та територіальної організації влади, підготовка пропозицій щодо його удосконалення;

9) організація роботи щодо формування складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

 

4. Рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

1) запитувати та одержувати від державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

2) створювати тимчасові робочі групи, інші робочі органи для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

З) запрошувати на свої засідання керівників і представників державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, вітчизняних та іноземних учених, експертів;

4) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

5) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, що належать до компетенції Ради.

5. Рада в процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями.

6. Рада утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.

Головою Ради є Президент України.

Виконавчим секретарем Ради є один із заступників Керівника Офісу Президента України, до відання якого віднесені питання регіональної політики.

До складу Ради за посадою входять Голова Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України, Керівник Офісу Президента України, Секретар Ради національної безпеки і оборони У країни, заступники Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання економічної політики, внутрішньої та гуманітарної політики, Представник Президента України у Верховній Раді України, Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України, Керівник Державного управління справами, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Міністр розвитку громад та територій України, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністр інфраструктури України, Міністр фінансів України, голови обласних, Київської міської державних адміністрацій, Постійний Представник Президента У країни в Автономній Республіці Крим, голови обласних рад, міські голови міст - обласних центрів, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування.

Голова Верховної Ради України, голови обласних рад, міські голови міст - обласних центрів, керівники всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування входять до складу Ради за згодою, а члени Кабінету Міністрів України та керівники інших органів виконавчої влади - за погодженням із Прем'єр- міністром України.

7. Голова Ради здійснює загальне керівництво діяльністю Ради, визначає порядок її роботи та головує на засіданнях Ради.

8. Для забезпечення організації діяльності Ради діє виконавчий комітет Ради у складі виконавчого секретаря Ради, заступників Керівника Офісу Президента України, до відання яких віднесені питання економічної політики, внутрішньої та гуманітарної політики, директора Національного інституту стратегічних досліджень, які є членами Ради.

Виконавчий комітет Ради очолює виконавчий секретар Ради.

Виконавчий комітет Ради:

1) забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів до засідань Ради з урахуванням пропозицій членів Ради, державних органів, органів місцевого самоврядування та їх всеукраїнських асоціацій, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій;

2) подає Президентові України відповідні пропозиції щодо складу делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи;

З) здійснює моніторинг стану реалізації рішень Ради;

4) затверджує плани діяльності утворених Радою тимчасових робочих груп, інших робочих органів, визначає їх голів, затверджує за поданням голів тимчасових робочих груп персональний склад таких груп, координує їх роботу;

5) звітує перед Радою про свою діяльність.

Засідання виконавчого комітету Ради скликається виконавчим секретарем Ради в разі потреби. Рішення виконавчого комітету Ради приймаються консенсусом.

9. Виконавчий секретар Ради:
1) скликає за дорученням Голови Ради засідання Ради;
2) забезпечує ведення протоколів засідань Ради;
З) організовує роботу виконавчого комітету Ради, підписує прийняті ним рішення;
4) регулярно інформує Голову Ради та інших членів Ради про стан реалізації рішень Ради;
5) представляє Раду у відносинах із державними органами, органами місцевого самоврядування та їх всеукраїнськими асоціаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями;
6) виконує за дорученням Голови Ради інші завдання.

10. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби.
Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від затвердженого складу Ради.

11. Рішення Ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Ради є вирішальним.
За результатами засідання оформлюється протокол, який підписується виконавчим секретарем Ради.
Рішення Ради можуть надсилатися для розгляду міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування.
У разі необхідності рішення Ради реалізуються шляхом видання в установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

12. Рада інформує громадськість про свою діяльність та прийняті нею рішення. Інформація про діяльність Ради та підготовлені нею матеріали розміщуються на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Організаційне, консультативне, інформаційне та експертно-аналітичне забезпечення діяльності Ради, її тимчасових робочих груп та інших робочих органів здійснюється Офісом Президента України та Національним інститутом стратегічних досліджень, інше забезпечення - Офісом Президента України і Державним управлінням справами (у межах компетенції).

14. Рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

Керівник Офісу Президента України  А.БОГДАН

18 грудня 2019 року