Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №463/2015

Про Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додається).

2. Статтю 2 Указу Президента України від 7 листопада 2001 року № 1053 "Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців" (у редакції Указу від 10 грудня 2008 року № 1153, зі змінами, внесеними Указами від 29 грудня 2009 року № 1115 та від 28 березня 2014 року № 347) після слів "Державної прикордонної служби України" доповнити словами "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

31 липня 2015 року


ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 31 липня 2015 року
№463/2015

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження військової служби (навчання)
військовослужбовцями Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проходження громадянами України (далі – громадяни) військової служби (навчання) в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв'язку).

2. Громадяни проходять військову службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку в добровільному порядку.

Громадяни, які проходять військову службу в Держспецзв'язку, є військовослужбовцями Держспецзв'язку (далі – військовослужбовці).

3. У Держспецзв'язку громадяни проходять:

військову службу (навчання) курсантів вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

4. Громадяни, які добровільно вступають на військову службу (навчання) за контрактом у Держспецзв'язку, проходять обов'язковий медичний огляд і професійно-психологічний відбір у порядку, що затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Стосовно кандидатів на зайняття військових посад проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законом.

Для доукомплектування Держспецзв'язку військовослужбовцями кандидати на зайняття військових посад, пов'язаних із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, приймаються на такі посади в разі:

виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці України, – до отримання результатів спеціальної перевірки;

оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану – без проведення спеціальної перевірки.

5. Громадяни, які вперше вступають на військову службу, складають Військову присягу на вірність Українському народові.

6. Початок і закінчення проходження військової служби, строки військової служби, граничний вік перебування на ній визначено Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

7. Днем зарахування військовослужбовця до списків особового складу Держспецзв'язку вважається день призначення його на посаду.

Закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця із списків особового складу Держспецзв'язку у зв'язку з його звільненням з військової служби в запас або у відставку, загибеллю (смертю), визнанням судом безвісно відсутнім або оголошенням померлим.

8. Загальний строк військової служби встановлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, – у пільговому обчисленні.

9. Військовослужбовці, обрані народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, прикомандировуються відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад із залишенням їх на військовій службі, строк контракту про проходження військової служби продовжується за їх згодою на період виконання ними депутатських повноважень, про що видається наказ (розпорядження) відповідної посадової особи (далі – військовослужбовці, прикомандировані до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад).

10. Військовослужбовці можуть бути переведені для проходження військової служби в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та Державній спеціальній службі транспорту (далі – інші військові формування) з виключенням їх зі списків особового складу Держспецзв'язку, а військовослужбовці інших військових формувань можуть бути прийняті на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку із зарахуванням їх до списків особового складу Держспецзв'язку після виключення їх зі списків особового складу інших військових формувань.

Переведення військовослужбовців із Держспецзв'язку до іншого військового формування чи з іншого військового формування до Держспецзв'язку здійснюється за погодженням із Головою Держспецзв'язку та відповідним керівником іншого військового формування за згодою військовослужбовців.

11. На військовослужбовців формуються особові справи у порядку та за формою, встановленими Адміністрацією Держспецзв'язку.

12. Встановлення, зміна або припинення правових відносин військовослужбовців з державою, зокрема зарахування їх до списків особового складу Держспецзв'язку або виключення з таких списків, укладення та припинення (розірвання) контракту, продовження його строку, присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військових званнях, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, призначення на посади та звільнення з посад, переміщення по службі, прийняття та звільнення з військової служби, залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, надання відпусток, направлення у службові відрядження, оформлюються наказами на підставі документів, види та форма яких установлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

13. Право видавати накази по особовому складу мають Голова Держспецзв'язку, начальники територіальних органів, територіальних підрозділів, Головного управління та підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ і організацій Держспецзв'язку (далі – підрозділи Держспецзв'язку).

14. Статус військовослужбовця підтверджується службовим посвідченням (курсанта – військовим квитком).

Форма і порядок видачі службових посвідчень установлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

II. Прийняття на військову службу (навчання) за контрактом

15. На військову службу за контрактом приймаються громадяни відповідно до статей 19 і 20 Закону України "Про військовий обов'язокі військову службу".

Порядок комплектування Держспецзв'язку особовим складом встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

16. З громадянином, який вступає на військову службу, укладається контракт – письмова угода між громадянином і державою, від імені якої виступає Держспецзв'язку, що встановлює правові відносини між зазначеними сторонами.

З громадянином, який вступає на військову службу, можуть бути укладені такі види контрактів:

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб рядового складу (додаток 1);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб сержантського і старшинського складу (додаток 2);

контракт про проходження громадянами України військової служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України на посадах осіб офіцерського складу (додаток 3);

контракт про проходження військової служби (навчання) курсантами вищого військового навчального закладу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (додаток 4).

17. Право на укладення контрактів про проходження військової служби та контракту про навчання надається:

1) Голові Держспецзв'язку – з усіма військовослужбовцями, а також із громадянами, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу;

2) заступникам Голови Держспецзв'язку – з курсантами про проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

3) начальникам підрозділів Держспецзв'язку – з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом у цих підрозділах на посадах осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання до підполковника включно, а також із громадянами, які приймаються на військову службу на зазначені посади за контрактом;

4) начальнику вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – з курсантами, прийнятими на навчання.

18. Про прийняття громадянина, який перебуває на військовому обліку як військовозобов'язаний, на військову службу за контрактом інформується військовий комісаріат.

19. Для громадян України, які вперше приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для осіб рядового складу – 3 роки;

для осіб сержантського і старшинського складу – від 3 до 5 років;

для курсантів вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – час навчання у вищому військовому навчальному закладі;

для осіб офіцерського складу:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років;

для інших громадян – від 1 до 5 років.

Для громадян, які приймаються на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення правового режиму воєнного стану та призначаються на посади, строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію.

20. Зарахування на навчання до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку та укладення контракту про навчання проводиться з особами віком від 17 до 21 року. З особами віком від 17 до 18 років, у тому числі тими, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби, зарахування на навчання до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку та укладення контракту про навчання проводиться з урахуванням вимог Цивільного кодексу України.

У разі відмови укласти контракт про навчання особа відраховується з вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

21. З курсантами випускного курсу вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку не пізніше ніж за два місяці до закінчення вищого військового навчального закладу укладається контракт про проходження військової служби за контрактом у Держспецзв'язку на посадах осіб офіцерського складу.

22. У разі переведення курсанта вищого військового навчального закладу іншого військового формування, військового навчального підрозділу вищого військового навчального закладу для подальшого навчання до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку з ним укладається контракт про навчання, який набирає чинності з дня призначення його на посаду курсанта у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку.

23. У разі переведення до Держспецзв'язку військовослужбовця, який проходить військову службу в іншому військовому формуванні, з ним укладається контракт про проходження відповідного виду військової служби в Держспецзв'язку.

24. Контракт про проходження відповідного виду військової служби (навчання) укладається у двох примірниках, підписується сторонами контракту. Підпис посадової особи скріплюється гербовою печаткою.

Один примірник такого контракту зберігається в особовій справі військовослужбовця, другий – у військовослужбовця.

25. Строк, на який укладається контракт про проходження відповідного виду військової служби, обчислюється повними роками, крім випадку, коли контракт укладається з військовослужбовцем до досягнення ним установленого граничного віку перебування на військовій службі.

26. Строк дії контракту про проходження військової служби (навчання) обчислюється з дня набрання ним чинності.

Перший контракт про проходження військової служби набирає чинності:

з громадянами призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту і не проходили строкової військової служби, військовозобов'язаними, а також жінками, які не мають військових звань офіцерського складу, прийнятими на військову службу за контрактом, – з дня призначення на посаду в Держспецзв'язку;

із випускниками вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – з дня присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, прийнятими на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, – з дня видання наказу про присвоєння первинного військового звання офіцерського складу;

з військовослужбовцями інших військових формувань, які переведені до Держспецзв'язку, – з дня призначення на посаду в Держспецзв'язку.

Контракт про навчання набирає чинності з дня призначення на посаду курсанта у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку.

27. Контракт є підставою для видання наказу про прийняття громадянина на військову службу за контрактом, про продовження військової служби за новим контрактом, про залишення військовослужбовця на службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

28. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і бажають продовжити її проходження, укладають новий контракт у разі:

закінчення строку дії попереднього контракту про проходження військової служби;

залишення на військовій службі після досягнення граничного віку перебування на військовій службі;

зарахування до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку на навчання.

У разі зміни військовослужбовцем одного виду військової служби на інший укладений з ним раніше контракт припиняється та укладається новий контракт про проходження відповідного виду військової служби.

29. Новий контракт про проходження військової служби відповідного виду повинен бути укладений:

1) з військовослужбовцями, у яких закінчується строк дії попереднього контракту, – не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

2) з військовослужбовцями, які проходили військову службу у військовому званні рядового складу, сержантського і старшинського складу і яким присвоєно військове звання офіцерського складу, – з дня, зазначеного в наказі про присвоєння військового звання офіцерського складу;

3) з військовослужбовцями, які досягли граничного віку перебування на військовій службі, – після прийняття посадовими особами, яким надано таке право, рішення про залишення їх на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, але не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку дії чинного контракту;

4) з військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, не мають військових звань офіцерського складу і вступили до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, – у день зарахування до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

30. Строк проходження військової служби відповідного виду за новим контрактом може бути продовженим:

з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах рядового складу, – на 3 роки;

з військовослужбовцями, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, – на строк від 3 до 5 років;

з особами офіцерського складу – на строк від 5 до 10 років.

Якщо військовослужбовцю до досягнення граничного віку перебування на військовій службі залишилося менше встановленого строку проходження військової служби за новим контрактом, новий контракт може бути укладений на строк до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

У разі настання особливого періоду для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, дія контракту продовжується відповідно до частини дев'ятої статті 23 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

31. Новий контракт про проходження військової служби набирає чинності з дня, що настає за днем закінчення строку дії попереднього контракту.

32. Строк дії останнього контракту про проходження військової служби визначається часом, який залишився до досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, або часом, на який його залишено на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

33. Строк дії контракту про проходження військової служби продовжується з:

1) військовослужбовцями, обраними народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади та прикомандированими до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад, – за згодою цих військовослужбовців на строк виконання ними відповідних повноважень;

2) військовослужбовцями, які перебували в умовах, що з об'єктивних причин (перебування у довгострокових відрядженнях, у полоні, заручником та за інших обставин) унеможливлювали укладення нового контракту про проходження військової служби, – до прийняття судом рішення про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими або до закінчення перебування у зазначених умовах і повернення до підрозділів, у яких вони проходили військову службу за контрактом, а також на строк, необхідний для визначення придатності до проходження військової служби за станом здоров'я та прийняття рішення щодо укладення нового контракту;

3) військовослужбовцями-жінками, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також військовослужбовцями, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, – на період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку, – до закінчення такої відпустки, а також на строк, необхідний для прийняття рішення щодо укладення нового контракту;

4) військовослужбовцями на час перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування;

5) військовослужбовцями під час звільнення з військової служби у зв'язку із закінченням строку дії контракту:

до закінчення щорічної основної відпустки, час якої повністю або частково перевищує строк дії контракту;

на час перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я чи у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, а також звільнення від виконання службових обов'язків у зв'язку з призначенням амбулаторного лікування.

34. Військовослужбовці, які не виявили бажання укласти новий контракт, звільняються з військової служби в установленому порядку.

35. Днем припинення (розірвання) контракту є:

1) день закінчення строку дії контракту;

2) день, зазначений у наказі Голови Держспецзв'язку, начальника підрозділу Держспецзв'язку про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку, – у разі дострокового припинення (розірвання) контракту;

3) день, що передує дню набрання чинності контрактом про навчання, – у разі вступу військовослужбовця до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

4) день, що настає після дня смерті (загибелі) військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

5) день, зазначений у наказі начальника вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку про звільнення курсанта;

6) день закінчення навчання курсантом у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку, що передує дню продовження ним військової служби на посадах офіцерського складу чи продовження ним військової служби (навчання) за іншим освітнім ступенем вищої освіти.

Визнання військовослужбовця безвісно відсутнім чи оголошення померлим, встановлення факту смерті військовослужбовця здійснюється в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України.

III. Військові звання

36. Військовослужбовці, які проходять військову службу в Держспецзв'язку, поділяються на рядовий склад, сержантський і старшинський склад, офіцерський склад.

37. Військове звання може бути первинним або черговим. Для осіб рядового складу первинним є військове звання солдата. Для осіб сержантського і старшинського складу первинним є військове звання молодшого сержанта.

Для осіб офіцерського складу первинним є військове звання лейтенанта, а також у випадках, передбачених цим Положенням, – молодшого лейтенанта.

Черговим військовим званням є військове звання, наступне за тим, що має військовослужбовець.

38. Чергові військові звання присвоюються військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги в попередньому військовому званні та які перебувають на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачені вищі граничні військові звання.

39. Військовослужбовцям Держспецзв'язку присвоюються такі військові звання:

1) рядовий склад:

солдат;

старший солдат;

2) сержантський і старшинський склад:

молодший сержант;

сержант;

старший сержант;

старшина;

прапорщик;

старший прапорщик;

3) офіцерський склад:

– молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан;

– старший офіцерський склад:

майор;

підполковник;

полковник;

– вищий офіцерський склад:

генерал-майор;

генерал-лейтенант.

40. До військових звань осіб офіцерського складу медичної та юридичної служб, які мають повну вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідні штатні посади, додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

Якщо особу офіцерського складу, якій присвоєно військове звання із додаванням відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", призначено на посаду, за якою штатом (штатним розписом) передбачено військове звання без додавання відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", їй присвоюється військове звання без додавання зазначених слів.

41. Первинне військове звання рядового складу присвоюється громадянам, які прийняті на військову службу за контрактом і не мають військового звання, або військовослужбовцям, яких було позбавлено військового звання сержантського і старшинського складу чи офіцерського складу.

Первинне військове звання рядового складу присвоюється одночасно з прийняттям на військову службу до Держспецзв'язку та призначенням на посаду або невідкладно після отримання вироку суду чи наказу посадової особи про позбавлення військовослужбовця військового звання.

42. Чергові військові звання військовослужбовцям присвоюються:

1) Головою Держспецзв'язку – особам рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу до полковника включно;

2) начальниками підрозділів Держспецзв'язку – особам рядового складу, сержантського і старшинського складу до старшого прапорщика включно.

Начальник вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку має право на присвоєння курсантам (слухачам) військових звань рядового складу, сержантського і старшинського складу до старшого прапорщика включно.

43. Військові звання вищого офіцерського складу присвоюються військовослужбовцям Президентом України.

Порядок внесення подання про присвоєння вищих військових звань визначається Президентом України.

44. Особам офіцерського складу в порядку заохочення Головою Держспецзв'язку може бути присвоєно чергове військове звання до полковника включно достроково за наявності підстав, передбачених статтею 41 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, – не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому військовому званні за умови проходження військової служби за контрактом строком не менш як один рік на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачене військове звання, яке відповідає черговому військовому званню або є вищим.

Особам офіцерського складу, які виявили високі професійні, ділові та моральні якості під час виконання військового обов'язку та досягли високих показників у службовій діяльності, Головою Держспецзв'язку може бути присвоєно чергове військове звання, яке на один ступінь вище від звання, передбаченого за займаною посадою, – після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому військовому званні.

Питання щодо присвоєння у порядку заохочення достроково чергового військового звання, вищого на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, розглядається колегією Адміністрації Держспецзв'язку.

45. Для осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, установлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта – 1 рік;

сержанта – 2 роки;

старшого сержанта – 2 роки;

старшини – 2 роки;

прапорщика – 5 років.

Строк вислуги у військовому званні солдата, старшого солдата, старшого прапорщика не встановлюється.

Для курсантів вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого сержанта – 6 місяців;

сержанта – 1 рік;

старшого сержанта – 1 рік.

Строк вислуги у військовому званні солдата, старшого солдата, старшини для курсантів не встановлюється.

Для осіб молодшого та старшого офіцерського складу, які проходять військову службу, встановлюються такі строки вислуги у військовому званні:

молодшого лейтенанта, лейтенанта – 2 роки;

старшого лейтенанта, капітана – 3 роки;

майора – 4 роки;

підполковника – 5 років;

полковника – 2 роки.

Для осіб офіцерського складу, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держспецзв'язку, а також вищий військовий навчальний заклад іншого військового формування або військовий навчальний підрозділ вищого військового навчального закладу з п'ятирічним строком навчання та більше, строк вислуги у військовому званні лейтенанта зменшується на один рік.

46. До строку вислуги у військовому званні зараховуються:

час перебування військовослужбовця на військовій службі у відповідному військовому званні з дня його присвоєння;

час перерви у військовій службі у зв'язку з незаконним засудженням військовослужбовця або незаконним звільненням з військової служби.

До строку вислуги у військовому званні не зараховується строк відбування покарання військовослужбовцем, засудженим до покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців, арешту, а також звільненим від відбування покарання з випробуванням і залишеним на військовій службі.

Час перебування військовослужбовця у пониженому військовому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому військовому званні.

Військовослужбовцю, якому чергове військове звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно нього здійснювалося кримінальне провадження, але у подальшому кримінальне провадження було закрито або судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове військове звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

47. Строк вислуги у військовому званні обчислюється з дня видання наказу про присвоєння цього військового звання або дня, зазначеного в наказі.

Особам офіцерського складу, які перебували в запасі, після прийняття на службу до строку вислуги у військовому званні зараховується пропорційно час перебування їх у військовому званні в запасі в порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

Військовослужбовцям сержантського і старшинського складу до строку вислуги у військовому званні час перебування їх у такому званні в запасі не зараховується. До строку вислуги у військовому званні особам сержантського і старшинського складу, які перебували в запасі і прийняті на військову службу за контрактом, зараховується час перебування їх у військовому званні до звільнення в запас.

До строку вислуги у військовому званні осіб, яким відповідно до цього Положення військове звання присвоєно у порядку переатестації, зараховується строк вислуги у відповідному спеціальному званні або класному чині, який вони мали до переатестації.

48. Військові звання присвоюються військовослужбовцям персонально та послідовно з урахуванням граничного військового звання за посадою, яку вони займають, та інших умов, передбачених цим Положенням.

49. Військове звання молодшого лейтенанта присвоюється:

1) курсантам (слухачам) вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем підготовки бакалавра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв'язку;

2) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем підготовки бакалавра та проходять військову службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) молодшого офіцерського складу чи приймаються на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку і не мають при цьому вищих за зазначене військових звань (спеціальних звань, класних чинів).

50. Військове звання лейтенанта присвоюється:

1) курсантам (слухачам) вищих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем підготовки спеціаліста, магістра та уклали контракт про подальше проходження військової служби в Держспецзв'язку;

2) молодшим лейтенантам, у яких закінчився строк вислуги в такому званні;

3) особам, які мають вищу освіту за освітнім ступенем підготовки спеціаліста, магістра та проходять військову службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) молодшого або старшого офіцерського складу чи приймаються на військову службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих військових звань (спеціальних звань, класних чинів).

51. Військовослужбовцям, які мають військове звання солдата

і перебувають на посадах, за якими передбачено граничне військове звання солдата, у тому числі на посадах курсантів, відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України в порядку заохочення може бути присвоєно військове звання старшого солдата.

Військовослужбовцям, які мають військове звання прапорщика, за бездоганну і безперервну службу не менш як 10 років на посадах, за якими штатом (штатним розписом) передбачено військове звання прапорщика, може бути присвоєно військове звання старшого прапорщика. До зазначеного строку служби належить також строк вислуги в інших військових формуваннях, у військових чи спеціальних званнях, що відповідають званню прапорщика.

52. Чергове військове звання офіцерського складу до полковника включно присвоюється слухачам (аспірантам, ад'юнктам і докторантам) вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку з дотриманням вимог цього Положення у разі, коли граничне військове звання за посадою, яку особа офіцерського складу займала до вступу на навчання, є вищим за її військове звання (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

53. Особам молодшого та старшого офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, вищого військового навчального закладу іншого військового формування чергові військові звання до полковника включно присвоюються одночасно з призначенням на посаду у разі, коли граничне військове звання за посадою, на яку особа офіцерського складу призначається після закінчення навчання, є вищим за її військове звання, за умови, що у такої особи закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні на день видання наказу про її призначення на посаду.

54. Присвоєння чергового військового звання, поновлення у військовому званні здійснюються наказами начальників, зазначених у пункті 42 цього Положення, на підставі подання про присвоєння чергового військового звання.

Затримка у присвоєнні чергового військового звання не допускається.

55. Чергове військове звання військовослужбовцям, у яких закінчився строк вислуги у попередньому військовому званні і які призначені на вищі посади, присвоюється протягом п'ятнадцяти днів після призначення.

56. Чергове військове звання не присвоюється:

1) під час перебування військовослужбовця у розпорядженні відповідного начальника у зв'язку з усуненням від виконання службових обов'язків на час проведення службового розслідування або відстороненням від посади згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України чи відстороненням від виконання службових повноважень на посаді у зв'язку із складенням протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, до закінчення розгляду справи судом;

2) якщо військовослужбовець має таке дисциплінарне стягнення, як попередження про неповну службову відповідність;

3) якщо військовослужбовця притягнуто до кримінальної відповідальності або адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією.

57. Військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, підприємств, установ і організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, чергові військові звання присвоюються Головою Держспецзв'язку за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій та навчальних закладів із додержанням вимог, передбачених цим Положенням, за умови, що військове звання за посадою, передбаченою переліком посад, які можуть бути заміщені військовослужбовцями в державних органах, підприємствах, установах і організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, відповідає черговому військовому званню або є вищим (без урахування змін граничного військового звання за цією посадою).

58. Громадянам, які приймаються на військову службу за контрактом на посади рядового складу і не мають військових звань, присвоюється військове звання солдата.

59. Громадянам, які не мали військового звання до вступу на навчання до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, присвоюється військове звання курсанта. Військовослужбовці та військовозобов'язані зараховуються на навчання до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку у військовому званні, яке вони мали до вступу до вищого військового навчального закладу.

60. Особам, які приймаються на військову службу до Держспецзв'язку із правоохоронних та інших державних органів, присвоюються в порядку переатестації військові звання з урахуванням їх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх призначено.

Військовослужбовцям, а також громадянам, які перебувають у запасі або проходять службу у військовому резерві та мають корабельні військові звання, у разі прийняття на військову службу за контрактом до Держспецзв'язку присвоюються в порядку переатестації відповідні військові звання.

61. Військовослужбовці можуть бути понижені у військовому званні на один ступінь згідно із Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.

Військовослужбовці, понижені у військовому званні у дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

62. Військовослужбовці можуть бути позбавлені військового звання за вироком суду у зв'язку із засудженням за вчинення злочину, а також у дисциплінарному порядку.

Про позбавлення військовослужбовця військового звання у дисциплінарному порядку посадова особа, якій надано таке право Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, видає відповідний наказ.

63. Військовослужбовцям, які позбавлені військового звання за вироком суду, перед звільненням з військової служби наказом Голови Держспецзв'язку або начальника підрозділу Держспецзв'язку, в якому вони проходять військову службу за контрактом, присвоюється військове звання солдата.

64. Військовослужбовці, понижені у військовому званні в дисциплінарному порядку, можуть бути поновлені у попередньому військовому званні в порядку заохочення після зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

65. Особи, позбавлені військового звання за вироком суду, у разі скасування чи зміни вироку суду в частині позбавлення військового звання

і поновлення на військовій службі за контрактом у Держспецзв'язку поновлюються у попередньому військовому званні начальниками, зазначеними у пункті 42 цього Положення, з дня позбавлення їх військового звання.

За інших обставин поновлення особи в попередньому військовому званні здійснюється за місцем її перебування на військовому обліку в порядку, визначеному Міністерством оборони України.

IV. Призначення на посади, переміщення по службі.

Зарахування у розпорядження

66. Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями вищого офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами затверджується Президентом України.

Перелік посад, що підлягають заміщенню військовослужбовцями рядового складу, сержантського і старшинського складу та офіцерського складу, і відповідних їм граничних військових звань визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

67. Призначення на посади і звільнення з посад Голови Держспецзв'язку та його заступників здійснюється відповідно до законодавства.

68. Призначення на посади та звільнення з посад військовослужбовців здійснюється наказом по особовому складу відповідно до вимог цього Положення:

1) Головою Держспецзв'язку – усіх військовослужбовців;

2) начальниками підрозділів Держспецзв'язку – військовослужбовців підпорядкованих підрозділів на посади (з посад), за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання до підполковника включно.

Начальники підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку за погодженням із Головою Держспецзв'язку.

69. Військовослужбовці призначаються на посади:

1) у разі прийняття на військову службу за контрактом відповідного виду чи на військову службу (навчання) за контрактом курсантів вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

2) у зв'язку із зарахуванням військовослужбовця до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

3) у разі закінчення вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку або вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за денною формою навчання;

4) на вищі посади – у порядку просування по службі з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей;

5) на рівнозначні посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за сімейними обставинами – на особисте прохання;

за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи – за поданням прямого начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, не пов'язану з державною таємницею;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням – у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою;

6) на нижчі посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду – за згодою військовослужбовця;

за станом здоров'я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей – на підставі висновку за результатами атестування;

на особисте прохання військовослужбовця;

у порядку реалізації накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України дисциплінарного стягнення – за рішенням відповідного начальника;

у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на посаду, не пов'язану з допуском до державної таємниці, – за згодою військовослужбовця, якщо неможливе призначення на рівнозначну посаду;

у зв'язку з перебуванням із близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності – у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду;

вагітних військовослужбовців-жінок за їх клопотанням відповідно до медичного висновку – на посади з більш легкими умовами військової служби, а також військовослужбовців-жінок, які мають дітей віком до трьох років, за їх клопотанням – у разі неможливості виконання ними обов'язків за попередньою посадою та за відсутності рівнозначних посад.

70. Посада вважається вищою, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено вище граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань – більший посадовий оклад; нижчою, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено нижче граничне військове звання, а в разі рівних граничних військових звань – менший посадовий оклад; рівнозначною, якщо штатом (штатним розписом) за цією посадою передбачено рівне граничне військове звання та рівнозначний посадовий оклад.

Якщо за керівною посадою передбачено нижче військове звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

71. Військовослужбовці, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, під час призначення на посади користуються всіма пільгами

і перевагами, передбаченими Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

У разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів такі військовослужбовці користуються переважним правом залишення за місцем служби чи першочерговим правом призначення на вакантні посади. Якщо їх переміщено на посади з меншим посадовим окладом, за ними зберігаються посадові оклади за попередніми посадами, але не більше одного року.

72. Військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі з урахуванням спеціальності, освітнього та наукового ступенів, досвіду служби за фахом.

73. Особи офіцерського складу призначаються на вищі посади, як правило, з урахуванням перебування військовослужбовця у резерві офіцерського складу для призначення на вищі посади, досягнутих результатів у службовій діяльності, здатності виконувати завдання у складних умовах.

З урахуванням досягнутих результатів, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділах Держспецзв'язку щороку формується резерв офіцерського складу для призначення на вищі посади.

74. Військовослужбовці, які є близькими особами у значенні, наведеному в абзаці четвертому частини першої статті 1 Закону України "Про запобігання корупції", не можуть перебувати у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на військову службу, призначення на посаду, звільнення з військової служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

Громадянин, який претендує на зайняття посади в Держспецзв'язку, зобов'язаний повідомити про близьких йому осіб, які проходять військову службу за контрактом (працюють) у Держспецзв'язку.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього пункту, військовослужбовці та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, військовослужбовці та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк у встановленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення військовослужбовець, який перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню зі служби.

Військовослужбовцям забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.

75. Військовослужбовцям забороняється займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

76. Особи офіцерського складу, які мають відповідний досвід роботи за фахом, можуть залучатися з дозволу Голови Держспецзв'язку до проведення навчальних занять із курсантами (слухачами) вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку на умовах погодинної оплати праці.

77. Прапорщики та старші прапорщики, які навчаються у вищих навчальних закладах, з урахуванням їх ділових і моральних якостей можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, якщо вони проходять військову службу на посадах не менше ніж два роки за фахом та їм не підпорядковані офіцери.

У разі необхідності призначення на зазначені посади осіб офіцерського складу прапорщики та старші прапорщики, які займають посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, призначаються на посади, рівнозначні тим, які вони займали до призначення на посади молодшого офіцерського складу.

78. Військовослужбовці призначаються на вищі, рівнозначні або нижчі посади в Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділах Держспецзв'язку, в яких вони проходять службу за контрактом, або в інших підрозділах Держспецзв'язку.

Переміщення військовослужбовців в іншу місцевість здійснюється без згоди військовослужбовця, крім таких випадків:

неможливості проходження військовослужбовцем військової служби за контрактом у місцевості, в яку його переміщують, відповідно до висновку (постанови) військово-лікарської комісії;

неможливості проживання членів сім'ї військовослужбовця за станом здоров'я в місцевості, до якої його переміщують, згідно з висновком (постановою) комісії закладу охорони здоров'я;

виникнення потреби у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували його з дитинства замість батьків і визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї військовослужбовця в тому самому населеному пункті, згідно з висновком (постановою) комісії закладу охорони здоров'я.

79. Якщо призначення військовослужбовця на посаду передбачає зміну місця його проживання, а дружина (чоловік) цього військовослужбовця також проходить військову службу за контрактом у Держспецзв'язку, одночасно з прийняттям рішення про призначення на посаду вирішується за згодою подружжя питання щодо призначення у цю саму місцевість іншого з подружжя.

Якщо неможливо одночасно призначити військовослужбовців, які перебувають у шлюбі, на посади в межах одного населеного пункту, на посаду в іншому населеному пункті може бути призначено одного з них лише за наявності згоди обох із подружжя.

80. Військовослужбовці, які проходять службу в зоні відчуження, у разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов'язана із впливом радіаційного фактора, переводяться до підрозділів, з яких вони направлялися для виконання службових обов'язків у зазначеній зоні, на посади не нижче тих, що вони займають.

81. У випадках, передбачених у пункті 82 цього Положення, військовослужбовці можуть зараховуватися в розпорядження начальників як такі, що тимчасово виконують обов'язки військової служби без призначення на посади.

Право зараховувати у розпорядження мають:

Голова Держспецзв'язку – усіх військовослужбовців у своє розпорядження або у розпорядження начальників підрозділів Держспецзв'язку;

начальники підрозділів Держспецзв'язку – військовослужбовців підпорядкованих підрозділів, які займають посади, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання до підполковника включно.

82. Зарахування військовослужбовців у розпорядження начальників допускається:

1) у разі закінчення військовослужбовцем вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, вищого військового навчального закладу іншого військового формування або військового навчального підрозділу вищого військового навчального закладу за відсутності вакантних посад – до двох місяців;

2) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – до трьох місяців;

3) у разі скорочення штатних посад, що займають військовослужбовці, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показаннями), за відсутності можливості перемістити їх на вакантні посади – до закінчення відпустки по догляду за дитиною;

4) у разі пониження в посаді в порядку дисциплінарного стягнення або на підставі результатів атестування, якщо неможливо відразу призначити військовослужбовця на нижчу посаду, – до двох місяців;

5) після повернення з відрядження до державних органів, підприємств установ і організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів – до двох місяців;

6) у разі відсторонення від посади у зв'язку із здійсненням кримінального провадження стосовно військовослужбовця – до закриття кримінального провадження чи набрання законної сили вироком суду;

7) після повернення з довгострокового відрядження – до двох місяців;

8) коли військовослужбовець перебуває у полоні чи як заручник або інтернована особа – до його повернення;

9) у разі відсторонення від виконання службових повноважень на посаді у зв'язку зі складенням стосовно військовослужбовця протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, – до винесення судового рішення;

10) за відсутності відомостей про місцеперебування військовослужбовця строком понад десять днів – до його повернення до місця проходження служби або до дня набрання чинності рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

11) у разі усунення від виконання службових обов'язків – на період, необхідний для проведення службового розслідування;

12) у разі скасування військовослужбовцю допуску до державної таємниці – на період вирішення питання щодо подальшого проходження ним військової служби, але не більше двох місяців;

13) за відсутності рівнозначних або вищих посад для осіб, зазначених у пункті 80 цього Положення, – до трьох місяців;

14) у разі визнання військовослужбовця військово-лікарською комісією непридатним чи обмежено придатним до військової служби – на період, необхідний для підготовки матеріалів до звільнення з військової служби, але не більш як один місяць.

Військовослужбовці зараховуються у розпорядження начальників відповідними наказами.

Начальники зобов'язані організувати службову діяльність військовослужбовців, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань.

За військовослужбовцями, зарахованими у розпорядження начальників, зберігається право на грошове та інші види забезпечення за останньою посадою, яку вони безпосередньо обіймали перед зарахуванням у розпорядження. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які зараховані у розпорядження, визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

83. У зв'язку зі службовою необхідністю на військовослужбовця, який займає штатну посаду, може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою, зокрема:

1) вакантною – у разі його згоди;

2) невакантною – у разі тимчасової відсутності військовослужбовця, який її займає, або внаслідок усунення його від виконання службових обов'язків, відсторонення від посади чи відсторонення від виконання службових повноважень на посаді.

Безперервний строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою не повинен перевищувати шести місяців, а за невакантною – чотирьох місяців.

На військовослужбовця, який займає штатну посаду, за його згодою може бути покладено виконання обов'язків за невакантною посадою на час перебування військовослужбовця, який її займає, у відпустці по догляду за дитиною.

84. Тимчасове виконання обов'язків за вакантними і невакантними посадами може покладатися на:

1) осіб рядового складу, сержантського і старшинського складу – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання відповідно рядового складу, сержантського і старшинського складу;

2) прапорщиків і старших прапорщиків – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання прапорщика, старшого прапорщика, а також молодших офіцерів за умови, що в їх підпорядкуванні не буде осіб офіцерського складу;

3) молодших офіцерів – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені граничні військові звання молодшого офіцерського складу або старшого офіцерського складу;

4) старших офіцерів – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання старшого або вищого офіцерського складу;

5) офіцерів, які мають військові звання вищого офіцерського складу, – за посадами, за якими штатом (штатним розписом) передбачені військові звання вищого офіцерського складу.

Тимчасове виконання обов'язків покладається на військовослужбовців наказами начальників, зазначених у пункті 68 цього Положення.

85. Окремі посади військовослужбовців, у тому числі посади, укомплектовані військовослужбовцями на період їх відпусток по догляду за дитиною, можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв'язку. Перелік посад, які можуть заміщатися, та порядок їх заміщення визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

86. У разі невиконання (неналежного виконання) службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, військовослужбовці усуваються від виконання службових обов'язків відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

87. Відсторонення військовослужбовця від посади під час здійснення щодо нього кримінального провадження проводиться в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, а відсторонення від виконання службових повноважень на посаді у зв'язку із складенням протоколу про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, – в порядку, визначеному Законом України "Про запобігання корупції".

88. Військовослужбовці, які були незаконно засуджені або незаконно притягнуті до кримінальної відповідальності, у разі скасування вироку суду чи ухвалення судом виправдувального вироку або у разі прийняття рішення про закриття кримінального провадження поновлюються в колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення) і призначаються на рівнозначні посади або звільняються з військової служби в запас чи відставку з поновленням у колишніх військових званнях (у разі їх позбавлення).

До загального строку військової служби у разі незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності військовослужбовця зараховується час відбування ним покарання в місцях позбавлення волі або обмеження волі та перебування під вартою.

Грошове забезпечення, яке втратили військовослужбовці у разі незаконного засудження або незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, відшкодовується їм у порядку, передбаченому Законом України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду".

V. Службові відрядження

89. Військовослужбовці Держспецзв'язку можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі підрозділу (команди) з метою:

1) навчання на курсах, проходження зборів, у тому числі навчальних, стажування;

2) забезпечення охорони, супроводження і доставки військових вантажів, озброєння, техніки та інших матеріальних засобів;

3) супроводження або доставки секретних документів і матеріалів;

4) супроводження (у разі потреби) окремих військовослужбовців, хворих або команд військовослужбовців;

5) отримання нагород та інших видів заохочення;

6) участі у планових заходах, у тому числі за кордоном (перевірки, збори, семінари, засідання, наради, міжнародні та представницькі зустрічі, паради, спортивні та культурно-масові заходи тощо);

7) проведення службових розслідувань.

Військовослужбовці Держспецзв'язку можуть бути направлені у службові відрядження самостійно або у складі підрозділу (команди) також в інших випадках за наказами відповідних начальників.

Курсанти (слухачі) можуть бути також направлені у службові відрядження самостійно або у складі команди з метою проходження практики, військового стажування.

Направлення у відрядження вагітних військовослужбовців-жінок і тих, які мають дітей віком до чотирнадцяти років чи дитину-інваліда, без їх згоди не допускається.

Військовослужбовці направляються у службові відрядження за рішенням Голови Держспецзв'язку чи начальників підрозділів Держспецзв'язку.

Особливості направлення військовослужбовців у службові відрядження в межах України та за кордон визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку за погодженням із Міністерством фінансів України.

90. Військовослужбовцям, які направляються у службове відрядження, видається посвідчення про відрядження.

Зразки посвідчення про відрядження встановлюються Адміністрацією Держспецзв'язку.

91. Під час прямування до місця відрядження та повернення з нього військовослужбовцям заборонено відхилятися від зазначеного у посвідченні про відрядження маршруту або здійснювати самовільні зупинки у проміжних пунктах.

У разі затримки в дорозі з незалежних від військовослужбовця причин він повинен отримати відповідну позначку в посвідченні про відрядження чи довідку про причину затримки у начальника підрозділу Держспецзв'язку або військового коменданта на транспорті, або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, або військового комісара (за їх відсутності – в адміністрації шляхів сполучення або місцевій державній адміністрації чи органі місцевого самоврядування), а також про свою затримку повідомити безпосереднього начальника.

У разі втрати в дорозі службових або особистих документів, зброї, іншого військового майна військовослужбовець, який перебуває у відрядженні, повинен негайно повідомити про це військового коменданта на транспорті або начальника органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи військового комісара, а за їх відсутності – посадових осіб органу внутрішніх справ, адміністрації шляхів сполучення або місцевої державної адміністрації чи органу місцевого самоврядування, а також начальника підрозділу Держспецзв'язку, в якому він проходить військову службу.

92. Військовослужбовець за наявності поважних причин, що перешкоджають йому своєчасно вибути з місця відрядження до місця постійної служби (навчання), повинен повідомити про це начальника підрозділу Держспецзв'язку, в якому він проходить військову службу, із зазначенням причин затримки.

Поважними причинами затримки військовослужбовця у відрядженні понад строк, зазначений у посвідченні про відрядження, є розпорядження вищих начальників про продовження строку відрядження у зв'язку з хворобою, що позбавила військовослужбовця можливості своєчасно повернутися з відрядження, внаслідок стихійного лиха або іншої непереборної сили. Причини затримки повинні бути підтверджені відповідними документами.

93. У разі неповернення військовослужбовця з відрядження в установлений строк та відсутності повідомлення про причини його затримки начальник, за наказом якого військовослужбовця направлено у відрядження, негайно організовує розшук військовослужбовця.

94. Прикомандирування військовослужбовців, обраних народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим або депутатами місцевих рад на виборні посади, до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи місцевих рад оформляється наказами Голови Держспецзв'язку на підставі офіційно оприлюднених результатів виборів народних депутатів України або на підставі рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи відповідної місцевої ради про обрання їх на виборну посаду.

95. Після закінчення строку повноважень або дострокового їх припинення депутат або голова відповідної ради, який є військовослужбовцем, направляється у місячний строк у розпорядження Голови Держспецзв'язку для подальшого проходження військової служби на попередній або за його згодою іншій рівнозначній посаді.

96. Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі. Перелік посад, що заміщуються військовослужбовцями у таких державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладах, затверджується Президентом України.

Рішення про відрядження військовослужбовця приймається Головою Держспецзв'язку та оформляється його наказом на підставі запиту керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального навчального (освітнього) закладу та рапорту військовослужбовця.

Про призначення відряджених військовослужбовців на посади та переміщення по службі керівники державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів письмово повідомляють Адміністрацію Держспецзв'язку.

97. Відряджені військовослужбовці звільняються з посад за рішенням керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного та комунального навчального (освітнього) закладу за погодженням з Адміністрацією Держспецзв'язку з подальшим направленням їх у розпорядження Голови Держспецзв'язку в разі:

виконання завдань, покладених на Держспецзв'язку;

звернення військовослужбовця;

невиконання військовослужбовцем обов'язків за посадою в державному органі, підприємстві, установі, організації, державному або комунальному навчальному (освітньому) закладі.

У разі потреби Голова Держспецзв'язку має право в будь-який час відкликати з державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального навчального (освітнього) закладу відряджених військовослужбовців, повідомивши за місяць про таке відкликання керівника державного органу, підприємства, установи, організації, державного або комунального навчального (освітнього) закладу.

Після повернення в розпорядження Голови Держспецзв'язку військовослужбовці призначаються на посаду з урахуванням рівня їх професійної (фахової) підготовки за відповідним напрямом підготовки чи основною або спорідненою спеціальністю та стану здоров'я, але не нижчу за ту, з якої вони відряджалися, і лише за відсутності такої посади – на нижчу посаду за їх згодою.

98. За відрядженими до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних або комунальних навчальних (освітніх) закладів військовослужбовцями та членами їх сімей зберігаються всі види забезпечення, гарантії та пільги, передбачені законодавством для військовослужбовців. Виплата грошового забезпечення та надання інших видів забезпечення відрядженим військовослужбовцям, у тому числі оплата проїзду до місця проведення відпустки і назад, здійснюються у порядку та за нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України.

VI. Особливості проходження служби (навчання)
у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку

99. Підготовка громадян для проходження військової служби на посадах офіцерського складу здійснюється у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку.

100. Громадяни приймаються на військову службу (навчання) до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

101. Прийняття громадян на військову службу (навчання) до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку проводиться на добровільних засадах відповідно до особистих заяв на підставі рішення приймальної комісії після успішного складання вступних іспитів і відповідних випробувань:

курсантів – наказом начальника вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку;

слухачів, аспірантів (ад'юнктів), докторантів – наказом Голови Держспецзв'язку.

102. Громадяни призовного віку, військовозобов'язані та військовослужбовці строкової військової служби призначаються на посади в день зарахування на навчання, військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, – після звільнення їх з посади за попереднім місцем військової служби.

103. Курсантам (слухачам, аспірантам, ад'юнктам, докторантам) надаються всі види забезпечення згідно з нормами утримання для відповідних категорій військовослужбовців.

104. Курсанти під час проходження військової служби за контрактом (навчання) можуть призначатися до складу добового наряду для підтримання внутрішнього порядку, охорони особового складу, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, приміщень і майна вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, здійснення контролю за станом справ у підрозділах, своєчасного вжиття заходів для запобігання правопорушенням і виконання інших обов'язків внутрішньої служби, а також у виняткових випадках за рішенням Адміністрації Держспецзв'язку можуть залучатися до участі у проведенні гарнізонних заходів.

Питання призначення військовослужбовців-жінок до складу добового наряду визначається статутами Збройних Сил України.

105. Курсанти незалежно від курсу розміщуються в казармах (спальних приміщеннях), які розташовані на території вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, в порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України, а сімейні курсанти – в сімейних гуртожитках (за їх наявності) або з дозволу начальника вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – у жилих приміщеннях за межами вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

Слухачі незалежно від курсу мають право проживати в гуртожитках

(за їх наявності), які розташовані на території вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, а сімейні – в сімейних гуртожитках (за їх наявності) або з дозволу начальника вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – у жилих приміщеннях за межами вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

Курсанти жіночої статі розміщуються в окремих службових жилих приміщеннях.

Під час перебування у відпустці та у вільний від служби (навчання) час курсанти можуть носити цивільний одяг за межами розташування вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

Курсанти звільняються з розташування вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку в порядку, визначеному статтею 222 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

106. Курсантам (слухачам) – відмінникам навчання можуть бути призначені стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії тощо.

Курсантам (слухачам), які не склали іспитів (заліків) під час екзаменаційної сесії з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджено відповідними документами, надається право на складення іспитів (заліків) у строки, визначені начальником вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

107. Направлення курсантів, відрахованих з вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку, до військових комісаріатів здійснюється з дотриманням вимог частини дванадцятої статті 25 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

У разі засудження курсанта за вчинення злочину і набрання законної сили обвинувальним вироком суду курсант відраховується з вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку та звільняється з військової служби за службовою невідповідністю.

108. Курсантам (слухачам) після закінчення навчання у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку присвоюється кваліфікація відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та первинне офіцерське військове звання, а також видається диплом державного зразка та нагрудний знак.

Особам, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держспецзв'язку з дипломом з відзнакою (золотою медаллю), надається переважне право на вибір місця проходження військової служби.

109. Курсанти (слухачі) можуть бути переведені для проходження військової служби (навчання) за контрактом:

до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, у яких посади курсантів комплектуються військовослужбовцями, з виключенням їх зі списків особового складу Держспецзв'язку;

з вищих військових навчальних закладів інших військових формувань або військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку із зарахуванням їх до списків особового складу Держспецзв'язку.

Обов'язковою умовою такого переведення є відповідність напряму попередньої підготовки курсантів (слухачів) напряму підготовки у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку.

110. Переведення курсантів (слухачів) з вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку до вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів або переведення з вищих військових навчальних закладів інших військових формувань чи військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів до вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку здійснюється за погодженням із Головою Держспецзв'язку та відповідним керівником іншого військового формування за згодою курсантів (слухачів) і оформляється наказами Голови Держспецзв'язку.

Переведення курсантів (слухачів), а також поновлення на навчанні відрахованих із вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку курсантів (слухачів) здійснюються, як правило, під час літньої або зимової відпустки. Порядок ліквідації академічної різниці (заборгованості) в разі переведення або поновлення визначається начальником вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку та здійснюється, як правило, до початку занять. Переведення, відрахування курсантів (слухачів), їх поновлення на навчанні здійснюються в порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку та центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, відповідно до вимог цього Положення.

111. Особи рядового складу, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, можуть вступати (без відриву від військової служби) до вищих військових навчальних закладів на підставі рапортів, що подаються на ім'я Голови Держспецзв'язку або начальника підрозділу Держспецзв'язку. У рапорті зазначаються військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта, назва вищого військового навчального закладу, до якого бажає вступити особа, факультет, спеціальність. Основою мотивації у виборі вищого військового навчального закладу та спеціальності є підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб служби. Навчання не повинно перешкоджати виконанню такими особами службових обов'язків.

VII. Атестування

112. Атестування військовослужбовців проводиться для забезпечення правильного добору, розстановки, виховання і вдосконалення підготовки військових кадрів шляхом об'єктивного оцінювання професійного рівня, ділових та моральних якостей кожного військовослужбовця, відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання, створення резерву кандидатів для просування по службі.

113. Процес атестування військовослужбовців передбачає проведення щорічного оцінювання та періодичного атестування.

114. Атестуванню підлягають усі військовослужбовці, за винятком військовослужбовців, обраних депутатами або головами відповідних рад, військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ і організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, а також військовослужбовців строкової військової служби.

115. Порядок проведення атестування військовослужбовців визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

VIII. Відпустки

116. Військовослужбовці мають право на відпустки. Надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них здійснюється відповідно до порядку, встановленого Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (крім відпустки, визначеної пунктом 9 статті 101 названого Закону, яка надається відповідно до порядку, передбаченого частиною сьомою статті 19 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України").

117. У мирний час військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, надаються такі відпустки:

1) щорічні:

основна відпустка;

додаткова відпустка за виконання обов'язків військової служби, що пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я;

інші додаткові відпустки, передбачені законом;

2) додаткова відпустка у зв'язку з навчанням;

3) творча відпустка;

4) соціальні відпустки:

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;

відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;

додаткова відпустка військовослужбовцям, які мають дітей;

відпустка для лікування у зв'язку з хворобою;

5) відпустка, у разі коли дитина потребує домашнього догляду, – тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), – не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку;

6) відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення.

118. Щорічні додаткові відпустки можуть бути використані одночасно зі щорічною основною відпусткою або в інший строк з урахуванням побажання військовослужбовців та інтересів військової служби. Їх тривалість не впливає на тривалість щорічної основної відпустки.

У разі переміщення військовослужбовця по службі невикористана ним відпустка (частина відпустки) надається за новим місцем військової служби.

119. Учасники бойових дій і прирівняні до них особи мають право на використання щорічної основної відпустки у зручний для них час, а також на одержання додаткової відпустки без збереження грошового забезпечення строком до двох тижнів на рік.

120. Військовослужбовці, що належать до 1 або 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на використання щорічної основної відпустки у зручний для них час, а також на отримання додаткової відпустки відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

121. Військовослужбовцям безпосередньо після закінчення ними навчання у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку надається щорічна основна відпустка, тривалість якої встановлюється відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

122. Військовослужбовцям за виконання обов'язків військової служби, що пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, надається щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Тривалість такої щорічної додаткової відпустки визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах і не може перевищувати 15 календарних днів.

Перелік місцевостей з особливими природними, географічними, геологічними, кліматичними, екологічними умовами, військових посад, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням, ризиком для життя і здоров'я, а також порядок надання та тривалість щорічної додаткової відпустки залежно від часу проходження служби в зазначених умовах встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Військовослужбовцям, які одночасно мають право на отримання щорічної додаткової відпустки, передбаченої абзацом першим цього пункту, а також законами України, щорічна додаткова відпустка із збереженням грошового та матеріального забезпечення надається за однією з підстав за вибором військовослужбовця.

123. Додаткова відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення надається військовослужбовцю у порядку, встановленому Адміністрацією Держспецзв'язку.

124. Наказ про надання відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин видається не пізніше ніж у день початку такої відпустки на підставі рапорту військовослужбовця. Обставини, на підставі яких військовослужбовцю надана відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин, повинні бути документально підтверджені.

125. Військовослужбовцям, які захворіли під час щорічної основної або щорічної додаткової відпустки, така відпустка продовжується після одужання на кількість невикористаних днів цієї відпустки.

126. Черговість надання військовослужбовцям щорічної основної відпустки визначається графіками, які затверджуються начальниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підрозділів Держспецзв'язку, в яких проходять службу військовослужбовці. Під час складання графіків ураховуються інтереси військової служби (забезпечення виконання покладених на підрозділ Держспецзв'язку завдань), особисті інтереси військовослужбовця, наявність у військовослужбовця переваг щодо використання відпустки у зручний час.

127. Військовослужбовцям, кандидатури яких затверджено для направлення в довгострокові відрядження за межі України або для навчання у вищому військовому навчальному закладі Держспецзв'язку, щорічні відпустки надаються з урахуванням повного її використання до направлення за кордон або вибуття на навчання.

128. Облік відпусток і контроль за їх наданням згідно із затвердженими графіками здійснюються підрозділами кадрового забезпечення.

Наказ про надання щорічної основної відпустки видається не пізніше ніж за один тиждень до встановленого графіком строку відпустки на підставі рапорту військовослужбовця, який надсилається за місяць до початку відпустки до підрозділу кадрового забезпечення.

129. Якщо щорічна основна відпустка військовослужбовцю надається частинами, право на безкоштовний проїзд до місця її проведення та у зворотному напрямку надається один раз.

130. Військовослужбовцям, щодо яких здійснюється кримінальне провадження або стосовно яких судом розглядається кримінальна справа, відпустка надається за погодженням із відповідними органами.

131. Відпустки військовослужбовцям, відрядженим до державних органів, установ і організацій, надаються на загальних підставах.

IX. Залишення на військовій службі понад граничний
вік перебування на військовій службі

132. Військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом і мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання в разі потреби у фахівцях відповідної спеціальності можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі на строк до 5 років.

133. Рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі приймає:

Голова Держспецзв'язку – щодо військовослужбовців Адміністрації Держспецзв'язку, осіб офіцерського складу підрозділів Держспецзв'язку, за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище, та військовослужбовців, відряджених до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних (освітніх) закладів, за клопотанням їх керівників;

начальник підрозділу Держспецзв'язку – щодо військовослужбовців, які проходять військову службу в цьому підрозділі (крім військовослужбовців, зазначених в абзаці другому цього пункту).

134. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі, подають рапорт за підпорядкованістю про залишення їх на службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

135. Військовослужбовці, які бажають продовжувати військову службу понад граничний вік перебування на військовій службі, проходять за направленням підрозділу кадрового забезпечення медичний огляд з метою визначення придатності до військової служби. Військовослужбовці, які відповідно до висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними чи обмежено придатними до військової служби, не залишаються на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі.

136. З військовослужбовцями, стосовно яких прийнято позитивне рішення щодо залишення на військовій службі понад граничний вік, не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку чинного контракту укладається новий контракт про проходження військової служби.

137. Військовослужбовцям, стосовно яких не прийнято позитивного рішення про залишення на військовій службі понад граничний вік або які за результатами висновку військово-лікарської комісії визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби, безпосереднім начальником оголошується рішення про їх звільнення зі служби відповідно до вимог цього Положення.

138. Військовослужбовці, залишені на військовій службі понад граничний вік, можуть бути звільнені з військової служби до закінчення строку, на який їм продовжено військову службу, на загальних підставах, у тому числі за їх бажанням з підстав, визначених пунктом "в" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Після закінчення строку, на який цим військовослужбовцям була продовжена військова служба, вони звільняються з військової служби.

X. Звільнення з військової служби

139. Військовослужбовці звільняються з військової служби:

1) у запас, якщо вони не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;

2) у відставку, якщо вони досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби із зняттям їх з військового обліку.

140. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

141. Контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець звільняється з військової служби:

1) за рішенням начальників, зазначених у пункті 142 цього Положення, за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "г", "е", "є", "ж", "и", "і", "ї", "й" та "л" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) за рішенням військовослужбовця за наявності підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в", "д" та "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Контракт про навчання може бути припинено (розірвано), а курсанта звільнено з військової служби за ініціативи:

1) начальника вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку – за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "е", "є", "и" та "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

2) курсанта – за наявності підстав, передбачених пунктами "б", "д" та "з" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

День припинення (розірвання) контракту визначається згідно з пунктом 35 цього Положення.

142. Військовослужбовці звільняються з військової служби:

Головою Держспецзв'язку – військовослужбовці Адміністрації Держспецзв'язку, особи офіцерського складу підрозділів Держспецзв'язку, за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище, та військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних (освітніх) навчальних закладів, за клопотанням їх керівників;

начальником підрозділу Держспецзв'язку – військовослужбовці, які проходять військову службу в цьому підрозділі (крім військовослужбовців, зазначених в абзаці другому цього пункту).

143. Військовослужбовці, які набули право на пенсію за вислугу років, а також ті, що є ветеранами війни або учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і до досягнення встановленого граничного віку перебування на військовій службі яких залишилося п'ять і менше років, на їх прохання можуть бути звільнені з військової служби з підстав, передбачених пунктом "в" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

144. Військовослужбовці, які визнані військово-лікарською комісією непридатними або обмежено придатними до військової служби, підлягають звільненню з військової служби за станом здоров'я у місячний строк після отримання підрозділом кадрового забезпечення відповідного висновку.

145. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у тому числі в разі ліквідації, реорганізації Адміністрації Держспецзв'язку, підрозділу Держспецзв'язку і неможливості використання військовослужбовця на військовій службі, на підставі пункту "г" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Неможливість використання військовослужбовців на військовій службі визначається відсутністю вакантних рівнозначних посад, вимоги до заміщення яких відповідають професійній (фаховій) підготовці за відповідним напрямом чи основною або спорідненою спеціальністю, освітньо-кваліфікаційному рівню та досвіду служби цих військовослужбовців, у межах Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку, в якому проходять службу військовослужбовці, та відмовою військовослужбовців від призначення на нижчі посади (за їх наявності).

Про звільнення зі служби згідно з пунктом "г" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовець попереджається не пізніше ніж за два місяці до дати виключення його зі списків особового складу.

146. Звільнення військовослужбовців через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, здійснюється на підставі документів, які підтверджують наявність у них відповідних сімейних обставин або інших поважних причин.

147. Військовослужбовці звільняються з військової служби через службову невідповідність:

1) у разі застосування до військовослужбовця відповідного дисциплінарного стягнення, передбаченого Дисциплінарним статутом Збройних Сил України;

2) якщо за результатами атестування прийнято рішення про невідповідність займаній посаді та доцільність звільнення з військової служби через службову невідповідність.

Звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку з його службовою невідповідністю, встановленою за результатами проведеної атестації, здійснюється не пізніше ніж протягом трьох місяців після ознайомлення військовослужбовця з результатами атестації, але не раніше одного місяця;

3) якщо військовослужбовцю скасовано допуск до державної таємниці за відсутності рівнозначної посади, призначення на яку не передбачає допуску до державної таємниці, та в разі відмови військовослужбовця від призначення на нижчу посаду, що не передбачає допуску до державної таємниці, якщо така посада є в наявності;

4) якщо курсант вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку незадовільно склав іспити під час екзаменаційної сесії або випускних випробувань, не має бажання продовжувати навчання, а також у разі його відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого військового навчального закладу Держспецзв'язку.

За потреби у разі звільнення військовослужбовця зі служби через службову невідповідність може проводитися службове розслідування.

148. Військовослужбовці звільняються з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку на підставі пункту "ж" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" в разі позбавлення військового звання відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Підставою для оформлення документів, необхідних для видання наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, є виданий наказ про накладення на військовослужбовця такого дисциплінарного стягнення.

149. Військовослужбовець може бути звільнений з військової служби у зв'язку із систематичним невиконанням ним умов контракту на підставі пункту "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у разі якщо протягом останніх 12 місяців за неналежне виконання або відмову від виконання взятих на себе під час укладання контракту про проходження військової служби чи контракту про навчання обов'язків він два або більше разів притягувався до дисциплінарної відповідальності.

За потреби у разі звільнення військовослужбовця зі служби у зв'язку із систематичним невиконанням ним умов контракту може проводитися службове розслідування.

150. Військовослужбовець звільняється з військової служби у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого його притягнуто до відповідальності за правопорушення, пов'язане з корупцією, на підставі пункту "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", після надходження до Адміністрації чи підрозділу Держспецзв'язку копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, якщо інше не передбачено законом.

Якщо військовослужбовцю призначено покарання у виді позбавлення військового звання, наказом начальника, зазначеного у пункті 42 цього Положення, йому присвоюється військове звання солдата з дня набрання законної сили вироком суду і він без призначення на посаду, яка підлягає заміщенню особами рядового складу, звільняється з військової служби та виключається зі списків особового складу Держспецзв'язку після здачі займаної посади.

Військовослужбовці, яким вироком суду, що набрав законної сили, призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі чи позбавлення права займати певні посади, звільняються з військової служби та виключаються зі списків особового складу Держспецзв'язку з дня отримання вироку суду.

151. Військовослужбовці, яких звільнено з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, в разі його скасування і закриття справи у зв'язку з відсутністю події або складу злочину за їх зверненням поновлюються на військовій службі.

152. У разі прийняття рішення про звільнення з військової служби військовослужбовець подає по команді рапорт та в разі необхідності документи, які підтверджують підстави звільнення.

Безпосередній начальник військовослужбовця, який звільняється зі служби, проводить з ним індивідуальну бесіду, під час якої роз'яснюються підстави і строк внесення подання щодо звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, визначається військовий комісаріат для взяття на військовий облік.

Зміст проведеної бесіди вноситься до аркуша бесіди, що підписується безпосереднім начальником і військовослужбовцем, який звільняється. Аркуш бесіди долучається і зберігається в особовій справі військовослужбовця.

Якщо під час бесіди військовослужбовець, який звільняється з військової служби, порушує питання, що не можуть бути вирішені його безпосереднім начальником, він доповідає про них старшому прямому начальникові з викладенням довідкових даних для їх вирішення. До участі у бесіді можуть також залучатися співробітники інших підрозділів.

153. Перед звільненням військовослужбовця з військової служби підрозділом кадрового забезпечення уточнюються відомості про проходження ним військової служби і проводиться обчислення вислуги років військової служби.

Розрахунок вислуги років військової служби для призначення пенсії доводиться до відома військовослужбовця під його особистий підпис, перед оформленням документів для звільнення з військової служби. У разі незгоди з обчисленням вислуги років військової служби військовослужбовець письмово обґрунтовує свої заперечення щодо розрахунку вислуги років та засвідчує їх своїм підписом. У разі відмови військовослужбовця підписати розрахунок вислуги років посадовою особою підрозділу кадрового забезпечення про це робиться відповідний запис на розрахунку.

154. Після подання рапорту про звільнення з військової служби військовослужбовці направляються підрозділом кадрового забезпечення для встановлення придатності до військової служби за станом здоров'я на медичний огляд військово-лікарською комісією, висновки якої враховуються для визначення підстав звільнення.

Військовослужбовець, якого звільняють з військової служби у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, через службову невідповідність, у зв'язку із систематичним невиконанням військовослужбовцем умов контракту, на медичний огляд військово-лікарською комісією не направляється.

На медичний огляд військово-лікарською комісією також не направляються військовослужбовці, які звільняються з військової служби, у разі, якщо вони письмово відмовилися від проходження медичного огляду.

155. Військовослужбовці за наявності кількох підстав, передбачених пунктами "а", "б", "в" і "д" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", для звільнення можуть обрати за бажанням одну з них.

156. Накази про звільнення військовослужбовців з військової служби видаються начальниками, зазначеними у пункті 142 цього Положення. Перебування військовослужбовця у відпустці чи його тимчасова непрацездатність не є підставою для затримки видання такого наказу.

Після видання наказу про звільнення військовослужбовець здає в установлені строки посаду, виключається зі списків особового складу Держспецзв'язку і направляється на військовий облік до військового комісаріату за місцем реєстрації.

157. Військовослужбовцям, які мають вислугу 20 і більше календарних років, а також тим, хто має особливі заслуги перед Україною, незалежно від вислуги років, у разі звільнення з військової служби (крім звільнення згідно з пунктами "е", "є", "ж", "и" та "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу") надається право носіння військової форми одягу.

158. Військовослужбовець, стосовно якого прийнято рішення про дострокове розірвання (припинення) контракту про проходження військової служби з ініціативи командування, має право оскаржити наказ про дострокове розірвання (припинення) контракту і звільнення з військової служби у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не зупиняє виконання зазначеного наказу.

159. У разі незаконного звільнення військовослужбовця з військової служби поновлення його на попередній або рівнозначній посаді здійснюється за наказом начальника, який звільнив військовослужбовця, або за наказом Голови Держспецзв'язку.

Наказ видається на підставі рішення суду, що набрало законної сили, акта прокурорського реагування чи виданого за підсумками службового розслідування наказу Голови Держспецзв'язку, якими визнано незаконність звільнення військовослужбовця.

160. У разі незаконного звільнення з військової служби військовослужбовця, який проходив військову службу за контрактом, він підлягає поновленню на військовій службі на попередній або за його згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді з дня прийняття рішення про поновлення на військовій службі. У разі поновлення військовослужбовця на військовій службі начальник, який прийняв рішення про таке поновлення, одночасно вирішує в установленому законодавством порядку питання щодо виплати йому грошового забезпечення та видачі матеріального забезпечення за час вимушеного прогулу, які він недоотримав внаслідок незаконного звільнення. Зазначений період зараховується військовослужбовцю до вислуги років (як у календарному, так і пільговому обчисленні) та до строку вислуги у військовому званні. У цьому разі контракт, строк дії якого закінчився під час вимушеного прогулу, продовжується на строк вимушеного прогулу.

Новий контракт з військовослужбовцем укладається у порядку, визначеному цим Положенням.

161. За наявності підстав, передбачених частиною шостою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовець може бути звільнений з військової служби під час досудового чи судового слідства з одночасним повідомленням про звільнення відповідних органів досудового слідства чи суду (крім випадків, передбачених абзацом другим цього пункту).

Військовослужбовці, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктами "е" та "и" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", якщо підставою для звільнення є ті дії осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи ухвалення вироку суду.

162. Не підлягають звільненню з військової служби військовослужбовці, які відбувають арешт, крім випадку, коли військовослужбовця визнано непридатним або обмежено придатним до військової служби за станом здоров'я.

163. Військовослужбовці виключаються зі списків особового складу Держспецзв'язку:

Головою Держспецзв'язку – усі військовослужбовці;

начальником підрозділу Держспецзв'язку – військовослужбовці, які проходять військову службу в цьому підрозділі (крім осіб офіцерського складу, за посадами яких штатом (штатним розписом) передбачено військове звання полковника і вище).

Військовослужбовці не можуть бути виключені зі списків особового складу Держспецзв'язку в період перебування їх на лікуванні у закладах охорони здоров'я і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою.

XI. Виконання військового обов'язку в запасі

164. Громадяни, які проходили військову службу у Держспецзв'язку

і звільнені в запас, перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України.

Категорії та розряди запасу, граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі, порядок проходження зборів і порядок переведення військовозобов'язаних у відставку визначаються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", указами Президента України, а також нормативно-правовими актами Міністерства оборони України.

XII. Проходження військової служби та деякі питання виконання військового обов'язку в особливий період

165. В особливий період військовослужбовці Держспецзв'язку проходять військову службу в порядку, передбаченому цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок проходження військової служби в особливий період.

166. З моменту оголошення мобілізації до часу, визначеного пунктами 2 або 3 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу":

1) проводиться призов на військову службу військовозобов'язаних та громадян призовного віку, за винятком осіб, зазначених у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

2) військовослужбовці, які перебувають у цей час на військовій службі в Держспецзв'язку, звільненню в запас не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 1 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Військовозобов'язані, призвані на збори до підрозділів Держспецзв'язку, продовжують перебувати на зборах до прийняття відповідного рішення Головою Держспецзв'язку. Накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, не виключених зі списків особового складу Держспецзв'язку, підлягають скасуванню, крім наказів про звільнення військовослужбовців, зазначених в абзаці першому цього підпункту;

3) відпустки військовослужбовців, крім відпусток для лікування у зв'язку з хворобою, з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо дитина потребує домашнього догляду, припиняються. Військовослужбовці Держспецзв'язку, які перебувають у відпустках, зобов'язані негайно повернутися до місця проходження військової служби;

4) військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов'язані за погодженням із начальниками, у розпорядження яких вони прибули, негайно повернутися до підрозділів Держспецзв'язку, в яких вони проходять військову службу.

Якщо підрозділи Держспецзв'язку, в яких проходять службу військовослужбовці, змінили місце дислокації, то військовослужбовці, які перебували за межами їх дислокації, зобов'язані прибути до найближчого підрозділу Держспецзв'язку або військового комісаріату і діяти відповідно до наказу (розпорядження) начальника цього підрозділу чи військового комісара.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин до місця проходження військової служби, несуть відповідальність згідно із законодавством;

5) військовослужбовці Держспецзв'язку, які переміщуються на інші посади за штатами воєнного часу, а також військовозобов'язані, приписані до підрозділів Держспецзв'язку, приступають до виконання обов'язків за цими посадами відповідно до мобілізаційного призначення.

Особи, які не повернулися своєчасно без поважних причин з відпустки або не з'явилися після оголошення мобілізації до зазначених пунктів у встановлені строки, несуть відповідальність згідно із законом.

167. У воєнний час:

1) особовий склад Держспецзв'язку поповнюється за рахунок військовозобов'язаних, призваних на військову службу військовими комісаріатами на підставі указу Президента України.

Офіцерський склад Держспецзв'язку поповнюється також за рахунок осіб, яким присвоєно військові звання офіцерського складу відповідно до пунктів 49 і 50 цього Положення, та осіб офіцерського складу інших військових формувань, переведених у встановленому порядку для проходження військової служби в Держспецзв'язку;

2) військовослужбовці, які перебувають у цей час на військовій службі в Держспецзв'язку, звільненню в запас не підлягають, крім випадків, передбачених пунктом 2 частини восьмої статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

3) першочерговому і повному комплектуванню військовослужбовцями підлягають підрозділи Держспецзв'язку, що безпосередньо беруть участь у бойових діях;

4) начальники, які мають право призначати військовослужбовців на посади згідно з номенклатурою посад, повинні постійно мати резерв кандидатів для просування по службі з метою своєчасного укомплектування вакантних посад;

5) просуванню по службі підлягають насамперед військовослужбовці, які виявили високі професійні, морально-етичні якості та організаторські здібності в управлінні підрозділами Держспецзв'язку, забезпеченні їх діяльності, ініціативу та наполегливість під час виконання бойових завдань;

6) направлення до підрозділів Держспецзв'язку і призначення на посади військовослужбовців, які закінчили вищий військовий навчальний заклад Держспецзв'язку, призвані із запасу, завершили лікування у військово-лікувальних закладах, а також переміщення їх по службі здійснюється у порядку, встановленому цим Положенням;

7) строки вислуги у військових званнях для військовослужбовців, які проходять військову службу в Держспецзв'язку у воєнний час, обчислюються з розрахунку один місяць військової служби за три календарних місяці.

168. Атестування військовослужбовців в особливий період не проводиться. Для призначення військовослужбовців на вищі посади, нагородження чи присвоєння їм чергових військових звань складаються службові характеристики, що додаються до відповідного подання.

169. В особливий період відпустки військовослужбовцям надаються відповідно до статті 101 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей":

Головою Держспецзв'язку – військовослужбовцям Адміністрації Держспецзв'язку, начальникам (їх заступникам) підрозділів Держспецзв'язку;

начальниками підрозділів Держспецзв'язку – військовослужбовцям підпорядкованих підрозділів.

170. Лікування військовослужбовців у разі поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання повинно бути закінчено в закладі охорони здоров'я. У виняткових випадках на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії військовослужбовцю може бути надано Головою Держспецзв'язку, а в разі виключення військовослужбовця зі списків особового складу Держспецзв'язку – начальником військово-лікувального закладу відпустку для лікування у зв'язку з хворобою тривалістю 30 календарних днів. Після закінчення цього строку за висновком (постановою) військово-лікарської комісії відпустку для лікування у зв'язку з хворобою може бути продовжено на такий самий строк, а за відповідними медичними показаннями – продовжено ще раз. Відпустка для лікування у зв'язку з хворобою не повинна перевищувати чотирьох місяців. Після закінчення відпустки для лікування у зв'язку з хворобою військово-лікарська комісія надає висновок про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби.

171. Військовослужбовці, які перебувають на військовій службі та визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби зі зняттям з військового обліку, підлягають звільненню у відставку за станом здоров'я, а визнані непридатними до військової служби з повторним медичним обстеженням через 6 або 12 місяців, – звільненню в запас за станом здоров'я із зазначенням у наказі про звільнення про те, що ці особи підлягають повторному медичному обстеженню після закінчення відповідного строку.

172. Народні депутати України, які є військовослужбовцями Держспецзв'язку, в особливий період виконують обов'язки народного депутата України.

173. Під час дії особливого періоду військовослужбовці звільняються з військової служби з підстав, визначених частиною восьмою статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", та з урахуванням особливостей, передбачених статтею 262 названого Закону.

Звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється в порядку, передбаченому цим Положеннями.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН